Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Używki. Alkohol S ą to wszelkie produkty przeznaczone do spo ż ycia przez ludzi, które zawieraj ą wi ę cej ni ż 0,5% alkoholu etylowego, napoje te mo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Używki. Alkohol S ą to wszelkie produkty przeznaczone do spo ż ycia przez ludzi, które zawieraj ą wi ę cej ni ż 0,5% alkoholu etylowego, napoje te mo."— Zapis prezentacji:

1 Używki

2 Alkohol S ą to wszelkie produkty przeznaczone do spo ż ycia przez ludzi, które zawieraj ą wi ę cej ni ż 0,5% alkoholu etylowego, napoje te mo ż na podzieli ć w zale ż no ś ci od zawarto ś ci alkoholu i ze wzgl ę du na ich skład.

3 Konsekwencja spożywania alkoholu Osoba, która pije alkohol cz ę sto mo ż e u niej wyst ą pi ć problemy z pami ę ci ą i koordynacj ą. Sam alkoholizm (uzale ż nienie od alkoholu) to obni ż enie st ęż enia glukozy we krwi, nasilenie zakłóce ń mia ż d ż ycy serca (co zwi ę ksza ryzyko zawału serca) ‏

4 Jak zapobiegać? Leczenia uzale ż nienia od alkohol maj ą charakter psychoterapii lub leczenia farmakologicznego.

5 Narkotyki Substancje których regularne przyjmowanie prowadzi do uzale ż nienia fizycznego, s ą to wszystkie substancje psychotropowe.Te substancje s ą obecnie nielegalne

6 Wpływ narkotyków na organizm Nagłe zmiany nastroju Bunt, agresja, napady zło ś ci Depresja – zamykanie si ę w sobie Nagła zmiana otoczenia, przyjaciół Nadmierny apetyt lub zmiany w wygl ą dzie zewn ę trznym Odchudzenie Zaburzenia pami ę ci Zw ęż one lub rozszerzone ź renice oczu

7 Jak leczyć? Leczenie odbywa si ę w trzech etapach. Pierwszym z nich jest detoksykacj ę organizmu, który jest wst ę pem do dalszej obróbki. Wymaga natychmiastowej pomocy medycznej stan ostrego zatrucia organizmu, powoduj ą c bezpo ś rednie zagro ż enie dla ż ycia człowieka. Polega ona na usuni ę cie substancji wchłoni ę tej przez ciało.

8 Coffe Kawa - napój zło ż ony z palonych ziaren i ziemi kawowca, zwykle podawany na ciepło. Pochodzi z Etiopii, w Europie pojawił si ę około XVI wieku. Jeden z najpopularniejszych narkotyków na ś wiecie i główne ź ródło kofeiny. Od ś wie ż anie i stymuluj ą ce, przy ś piesza przemian ę materii i zwi ę ksza sprawno ść my ś lenia. Rocznie produkuje si ę około 6,7 mln ton kawy. Picie kawy w du ż ych ilo ś ciach jest szkodliwe dla zdrowia.

9 Konsekwencje picia kawy Spo ż ycie za du ż ej ilo ś ci kawy mo ż e powodowa ć uczucie nerwowo ś ci, niepokoju i rozdra ż nienia (tzw. frustracja kofeinowa) ‏ Spo ż ycie du ż ej ilo ś ci kawy mo ż e zwi ę kszy ć prawdopodobie ń stwo niektórych chorób serca Kawa mo ż e zwi ę ksza ć prawdopodobie ń stwa ataku serca u osób o wolniejszym metabolizmie Nieznacznie zmniejsza płodno ść zarówno u m ęż czyzn jak i kobiet Gotowana kawa mo ż e znacznie wpłyn ąć na podniesienie poziomu cholesterolu.

10 Jak leczyć ? Wi ę kszo ść naukowców zaleca spo ż ywanie do 500 mg kofeiny dziennie, co przekłada si ę na około 4 fili ż anki kawy. Mo ż na pi ć kaw ę bezkofeinow ą, która jest znacznie bardziej korzystna dla zdrowia. Kawa jest ś rodkiem pobudzaj ą cym, dlatego musi by ć ograniczone, je ś li jest to szkodliwe dla naszego zdrowia, musi zosta ć odstawiona lub nale ż y zmniejszy ć dawk ę, albo zast ą pi ć przez inne napoje.

11 Tobacco Tyto ń – rodzaj ro ś lin zielnych z rodziny psiankowatych. Nazwa rodzaju pochodzi z tur. "tütün", w staropolszczy ź nie i gwarowo "tytu ń ". Gatunkiem typowym jest Nicotiana tabacum Nale ż y do niego 67 gatunków pochodz ą cych z obydwu Ameryk oraz z Australii. Obecnie uprawiane s ą te ż w wielu innych rejonach ś wiata. Ro ś liny jednoroczne, dwuletnie, byliny lub krzewy.

12 Wpływ tytoniu na organizm Choroba układu kr ąż enia, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, mia ż d ż yc ą zarostowa, choroba układu oddechowego,rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rak płuc, rak j ę zyka, rak krtani, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

13 Jak zapobiegać Mocne postanowienie - zakaz palenia Zmniejszy ć liczb ę wypalanych papierosów Szuka ć specjalistycznych pomocy, ż eby sko ń czy ć i rzuci ć palenie Ruchy, wzmo ż ony wysiłek fizyczny Odpowiednia dieta Konsultacje z psychologiem Psychoterapia

14 Tea Herbata - napar przyrz ą dzany z li ś ci i p ą ków grupy ro ś lin. Ro ś liny uprawiane s ą w wielu krajach strefy tropikalnej, a poza Azj ą, dla p ą czków i li ś ci, które po uprzednim przygotowaniu (suszenie, fermentacja ) parzy si ę herbat ę. Dost ę pne s ą nast ę puj ą ce najbardziej popularnych rodzajów herbaty: Zielona herbata - nie daje nie poddaje si ę fermentacji. Biała herbata - wynika z młodych p ą czków, które jeszcze nie miał czasu, aby si ę rozwija ć. Ż ółta herbata - proces produkcji jest pocz ą tkowo podobne do białej herbaty, ale pozwala na dłu ż sze suszenia.

15 Konsekwencje picia herbaty Badania pokazuj ą równie ż negatywne skutki picia herbaty, polegaj ą cych głównie na wysok ą zawarto ść szkodliwych fluoru (do 9 mg / l, co daje trzy razy wi ę cej ni ż si ę zdaje i stawia w sytuacji niebezpiecznych pij ą cych herbat ę w du ż ych ilo ś ciach), i aluminium w herbatach fermentowanych. Negatywne skutki mo ż e powodowa ć u ludzi teina w herbacie (lub kofeina), która hamuje neurogenezy w hipokampie uwra ż liwienie receptorów dopaminy, blokowanie receptorów adenozyny, osłabia pami ęć mo ż e prowadzi ć do próchnicy z ę bów i ż ółkni ę cia ich.

16 Jak leczyć? Nagłe odstawienie herbaty wypijanych nawet w ś redniej ilo ś ci mo ż e powodowa ć depresj ę, niepokój, zm ę czenie, wzmo ż one pragnienie, bóle głowy i zwi ę kszone przyj ę cia ś rodków przeciwbólowych. Nadu ż ycie herbaty wi ę c mo ż e to by ć du ż y problem, a osoba uzale ż niona mo ż e mie ć kłopoty z zatrzymaniem kontroli spo ż ycia kawy lub herbaty. Aby pozby ć si ę herbaty zaleca si ę stopniowe wycofywanie tych produktów ze wzgl ę du na ryzyko objawów. Herbata powinna zosta ć zast ą piona innymi płynami.

17 Dopalcze Dopalacze – stosowana w Polsce, potoczna nazwa ró ż nego rodzaju produktów zawieraj ą cych substancje psychoaktywne, które nie znajduj ą si ę na li ś cie ś rodków kontrolowanych przez ustaw ę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spo ż ycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Problem tzw. dopalaczy ma charakter ogólno ś wiatowy.

18 Wpływ dopalaczy na organizm Dopalacze wykazuj ą szereg działa ń niepo żą danych. Mog ą one powodowa ć, mi ę dzy innymi: bóle brzucha, nudno ś ci, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, kołatanie serca, bezsenno ść, złe samopoczucie, niepokój, drgawki.

19 Crossword S T I M U L A N T S RGD ORPHINE I AC EEFF NCOTNEI GURD 1. Authority to which the highly active drugs 2. Herbal tea brewed from the leaves and buds of the plant group. 3. Organic compound from the group pyridine alkaloids contained in tobacco leaves 4. The most important alkaloids included in opium 5. Substances with a regular intake leads to physical dependence 6. Disease involving loss of control over the quantity of alcohol consumed. 7. Dependence on chemical substances that affect brain function. Drug.. 8. Relationship is contained in coffee 9. Products that contain psychoactive substances 10. Substances with a regular intake leads to physical dependence EA ESTO B ORS S SYOTEUSVRENM ACOHOLISM BUSE


Pobierz ppt "Używki. Alkohol S ą to wszelkie produkty przeznaczone do spo ż ycia przez ludzi, które zawieraj ą wi ę cej ni ż 0,5% alkoholu etylowego, napoje te mo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google