Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lasy w mojej okolicy Magdalena Grzywaczewska 3d Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. Prof. M.A. Krąpca OP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lasy w mojej okolicy Magdalena Grzywaczewska 3d Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. Prof. M.A. Krąpca OP."— Zapis prezentacji:

1 Lasy w mojej okolicy Magdalena Grzywaczewska 3d Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. Prof. M.A. Krąpca OP

2 Lasy Poleskiego Parku Narodowego  Lasy są zwykle najmocniejszym akcentem krajobrazu, świadczącym o naturalności. Są również elementem przyciągającym turystów, którzy szukają wypoczynku z dala od hałaśliwych, zatłoczonych plaż.  W Poleskim Parku Narodowym, lasy są przystosowane dla turystów. Znajduje się tu wiele ścieżek rowerowych i dydaktycznych, a także kilka miejsc przeznaczonych do odpoczynku.

3 Historia  Dzisiejszy charakter lasów Parku, kształtował się głównie w okresie powojennym.  Na kształt drzewostanów miał jednak wpływ cały historyczny ich rozwój. Na początku lasy pokrywały w znacznej części wszystkie wyniesienia terenowe, co miało miejsce głównie w okresie od średniowiecza około 1700 roku.  Były to przeważnie lasy o charakterze grądów, o czym świadczą dzisiejsze nazwy wsi: Grabniak, Lipniak, Wiązowiec, Olszowo, Dębina, Dębowiec.  W okresie międzywojennym także wiele lasów zostało wyciętych. Przed wojną na tym terenie istniały tylko większe kompleksy leśne.Po wojnie, kiedy większość ludności tych terenów wyemigrowała lub została wysiedlona, na opuszczonych gruntach sadzono głównie sosnę, zamieniając piaszczyste pola w lasy.

4 Zbiorowiska leśne  Lasy Poleskiego Parku Narodowego zajmują 4706,04 ha, co stanowi 49% całej powierzchni Parku. Drzewostany tworzone są głównie przez brzozę (39%), sosnę (35%) i olchę (19%).  Dzisiaj na tym terenie największe powierzchnie zajmują bory sosnowe i bory mieszane. W Parku występują też lasy o charakterze bagiennym, rosnące na torfowiskach, zajmują one 21% powierzchni PPN-u.

5 Grądy  Występują one na żyznych glebach brunatnych.  Są to zwykłe lasy liściaste, a najbardziej reprezentatywne dla tej jednostki są grąd subkontynentalny (lipowo-grabowy) oraz występująca w małych fragmentach dąbrowa świetlista.

6 Bory  Występują na ubogich glebach bielicowych.  Dużą powierzchnie borów zajmuje subkontynentalny bór sosnowy, który najczęściej ma postać sztucznie sadzonej drągownicy sosnowej.

7 Lasy bagienne  Lasy te należą do jego najmocniejszych ekosystemów leśnych. Zajmują one 21% powierzchni Poleskiego Parku Narodowego. Na szczególną uwagę zasługują wykształcające się na torfowiskach wysokich bory bagienne z dominującą w runie borówka bagienną i bagnem zwyczajnym. Drugim typem lasów są olsy porzeczkowe i sfagnowe o charakterystycznej strukturze kępowo-dolinkowej.

8 Stadia i fazy rozwojowe drzewostanów.  Znaczna część drzewostanów Parku osiągnęła stadium dojrzałości, prawie równie licznie jest reprezentowane stadium dorastania, zaś stadium młodociane, starzenia się i rozpadu występują nielicznie. W obrębie stadium dojrzałości, dominuje faza optymalna wczesna. Oznacza to, że drzewostany niedawno wkroczyły w stadium dojrzałości. W stadium dorastania rozkład drzewostanów na fazy jest bardziej równomierny, z pewną przewagą fazy starszej. W stadium młodocianym, najliczniej reprezentowana jest faza młodociana - młodniki, mniej licznie faza inicjalna – uprawy., Drzewostany w stadium starzenia się zajmują 5,4% powierzchni, z czego większość, stanowi faza terminalna wczesna, a faza terminalna późna tylko 0,5%. Najrzadziej jest spotykane stadium rozpadu, zajmujące, w obrębie którego wyróżniono wyłącznie fazę obumierania.

9 Obszary leśne objęte ochroną czynną.  Różnorodne funkcje wynikające z przyjętych przedmiotów i celów ochrony: - ochrona ekosystemów leśnych jako całości; - ochrona określonych zbiorowisk roślinnych stanowiących pośrednie stadia w łańcuchach sukcesyjnych; - ochrona wybranych gatunków roślin i zwierząt, uznanych za przedmiot szczególnej troski; - pełnienie przez ekosystemy leśne funkcji służebnych (zabezpieczających) względem wybranych ekosystemów nieleśnych; - pełnienie przez obszary leśne funkcji krajobrazowych i kulturowych; - funkcja poznawcza; - monitoring

10 Korzystałam z: -własnych zdjęć, zrobionych specjalnie na konkurs ( wszystkie z wyjątkiem trzeciego slajdu) -książki „Poleski Park Narodowy” autorzy: Tadeusz Grądziel, Elżbieta Kowalik, Andrzej Różycki -https://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi&ei=LA_aVLrGOordywOKmYHQCw&ved=0CAQQqi4oAg -http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=173 Pracę przygotowałam pod kierunkiem nauczyciela geografii : Pani Anny Dębickiej. Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Lasy w mojej okolicy Magdalena Grzywaczewska 3d Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. Prof. M.A. Krąpca OP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google