Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchwalenie i nowelizacje Konstytucji RP Angelika Laskowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchwalenie i nowelizacje Konstytucji RP Angelika Laskowska."— Zapis prezentacji:

1 Uchwalenie i nowelizacje Konstytucji RP Angelika Laskowska

2 PIERWSZA KONSTYTUCJA POLSKA ► Polska stała się państwem konstytucyjnym w XVIII wieku, kiedy 3 maja 1791 obradujący od 1788 Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję 3 maja. ► Wtedy została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r., która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3 Konstytucja polska, a amerykańska ► Polska Konstytucja w porównaniu do Konstytucji Stanów Zjednoczonych bardzo się różni. ► Co najważniejsze, Konstytucja USA nadal obowiązuje. Od jej powstania do tej pory do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wprowadzono 27 poprawek, ponieważ jest to konstytucja sztywna. (najpierw potrzebne jest 2/3 głosów obu izb parlamentu, potem 3/4 stanów musi te zmiany zaakceptować w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu 2 lat). ► Natomiast Konstytucja polska przeszła długą drogę by wyglądać w takiej formie, jaka obowiązuje dziś.

4 Uchwalenie Konstytucji: ► Stanów Zjednoczonych *ustrój - republika *władza ustawodawcza - kongres *władza wykonawcza- prezydent *władza sądownicza - Sąd Najwyższy ► Polskiej *ustrój - monarchia konstytucyjna *władza ustawodawcza - sejm, izba poselska i senatorska *władza wykonawcza - król *władza sadownicza- Sąd Najwyższy

5 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja ► Wykorzystując nieobecność znacznej części wrogich reformom członków stronnictwa hetmańskiego, dnia 3. maja, bez wcześniejszego ogłoszenia projektu ustawa, poprzez aklamację, została przyjęta. ► Głównymi twórcami Konstytucji byli: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic, a podpisał ją ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski. ► Konstytucja 3 Maja obowiązywała przez 14 miesięcy.

6 Jednak historia polskich konstytucji to nieraz burzliwe dzieje, od nadawanych przez francuskiego cesarza i rosyjskiego cara aż po akceptowaną przez wszystkich Polaków w referendum. Między pierwszą konstytucją, a tą która obowiązuje dziś miało miejsce jeszcze 8 innych konstytucji.

7 Polskie konstytucje ► Konstytucja 3 Maja (1791) ► Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807) ► Konstytucja Królestwa Polskiego (1815) ► Mała Konstytucja 20 II 1919 ► Konstytucja Marcowa (1921) ► Konstytucja Kwietniowa (1935) ► Ustawa Konstytucyjna 17 IX 1947 (Mała Konstytucja) ► Konstytucja PRL (1952) ► Ustawa Konstytucyjna 17 X 1992 (Mała Konstytucja) ► Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

8 KONSTYTUCJA RZECZYPOLSPOLITEJ POLSKIEJ Więc przejdźmy do tego najważniejszego aktu prawnego, który obowiązuje nas dziś. A jest to Konstytucja RP uchwalona 2 kwietnia 1997r. przez Zgromadzenie Narodowe (451 głosów za, 40 przeciw, 6 wstrzymujących się), zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997r, gdzie społeczeństwo większością 52,71% głosów opowiedziało się za przyjęciem Konstytucji. Po uznaniu ważności referendum przez Sąd Najwyższy, nastąpiło uroczyste podpisanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dnia 16 VII 1997. Akt ten wszedł w życie po 6 miesiącach od uchwalenia, a po 3 miesiącach od daty ogłoszenia, czyli 17 października 1997r. Utraciła moc obowiązująca ustawa konstytucyjna z 17 X 1992 z obowiązującymi dotychczas postanowieniami konstytucji z 1952. Wejście w życie ustawy zasadniczej z 2 IV 1997 kończyło prowizorium konstytucyjne. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

9 NOWELIZACJE KONSTYTUCJI RP ► Nowelizacja to częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. ► uaktualnienie ustawy, zarządzenia itp., np. poprzez dodanie odpowiednich przypisów, skreślenie niektórych postanowień uznanych za nieaktualne, nowela.

10 NOWELIZACJE KONSTYTUCJI RP ► Inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany Konstytucji RP ma: - 1/5 ustawowej liczby posłów - Senat - Prezydent RP ► Sejm uchwala ustawę o zmianie Konstytucji RP większością 2/3 głosów w obecności quorum. ► Senat uchwala ustawę o zmianie Konstytucji RP większością bezwzględną w obecności quorum. ► Możliwość przeprowadzenia referendum zatwierdzającego jest w takich przypadkach zmiany Konstytucji RP, jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II, XII. ► Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum zatwierdzającego zmiany w Konstytucji RP może wystąpić: - 1/5 ustawowej liczby posłów - Senat - Prezydent RP

11 NOWELIZACJE KONSTYTUCJI RP ► Nowelizacja z 2006 8 września 2006 Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 55 konstytucji, dotyczącą możliwości wydania obywatela polskiego, który jest ścigany za popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo zarówno za granicą, jak i w Polsce (Europejski nakaz aresztowania) (głosowało – 421, za – 344, przeciw – 48, wstrzymało się – 29, nie głosowało – 39. Tekst ustawy został przekazany następnie do Senatu, który 14 września 2006 – na podstawie art. 235 ust. 2 in fine Konstytucji – uchwalił ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. 6 listopada 2006 Prezydent RP podpisał nowelę, którą 7 listopada 2006 opublikowano w Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; zgodnie z art. 2 ustawy o zmianie Konstytucji, nowelizacja weszła w życie z dniem ogłoszenia. 8 września 2006 Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 55 konstytucji, dotyczącą możliwości wydania obywatela polskiego, który jest ścigany za popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo zarówno za granicą, jak i w Polsce (Europejski nakaz aresztowania) (głosowało – 421, za – 344, przeciw – 48, wstrzymało się – 29, nie głosowało – 39. Tekst ustawy został przekazany następnie do Senatu, który 14 września 2006 – na podstawie art. 235 ust. 2 in fine Konstytucji – uchwalił ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. 6 listopada 2006 Prezydent RP podpisał nowelę, którą 7 listopada 2006 opublikowano w Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; zgodnie z art. 2 ustawy o zmianie Konstytucji, nowelizacja weszła w życie z dniem ogłoszenia.

12 NOWELIZACJE KONSTYTUCJI RP ► Nowelizacja z 2009 7 maja 2009 Sejm VI kadencji uchwalił ustawę o zmianie art. 99 konstytucji (dodano ust. 3), dotyczącą rozszerzenia przesłanek biernego prawa wyborczego – wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego (głosowało – 413, za – 404, przeciw – 0, wstrzymało się – 9, nie głosowało – 47). Ustawa została 1 lipca 2009 uchwalona przez Senat a następnie podpisana 9 lipca 2009 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i opublikowana 20 lipca 2009. Zmiana weszła w życie 21 października 2009, mając jednak zastosowanie do kolejnych kadencji Sejmu i Senatu (t.j. od VII kadencji Sejmu i VIII kadencji Senatu). 7 maja 2009 Sejm VI kadencji uchwalił ustawę o zmianie art. 99 konstytucji (dodano ust. 3), dotyczącą rozszerzenia przesłanek biernego prawa wyborczego – wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego (głosowało – 413, za – 404, przeciw – 0, wstrzymało się – 9, nie głosowało – 47). Ustawa została 1 lipca 2009 uchwalona przez Senat a następnie podpisana 9 lipca 2009 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i opublikowana 20 lipca 2009. Zmiana weszła w życie 21 października 2009, mając jednak zastosowanie do kolejnych kadencji Sejmu i Senatu (t.j. od VII kadencji Sejmu i VIII kadencji Senatu).

13 Materiały źródłowe ► http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie- konstytucje/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej.html http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie- konstytucje/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej.html http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie- konstytucje/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej.html ► http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_P olskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_P olskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_P olskiej ► http://konstytucjarp.blogspot.com/2012/03/nowelizacje- konstytucji.html http://konstytucjarp.blogspot.com/2012/03/nowelizacje- konstytucji.html http://konstytucjarp.blogspot.com/2012/03/nowelizacje- konstytucji.html ► http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/22 /plik/ot-605.pdf http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/22 /plik/ot-605.pdf http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/22 /plik/ot-605.pdf ► http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_konstytucji_w_Polsce http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_konstytucji_w_Polsce


Pobierz ppt "Uchwalenie i nowelizacje Konstytucji RP Angelika Laskowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google