Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU 1999-2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU 1999-2010r."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU 1999-2010r. www.feniks.kolobrzeg.pl fenikskg@op.pl STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU 1999-2010r. www.feniks.kolobrzeg.pl fenikskg@op.pl www.feniks.kolobrzeg.pl

2

3 ► Prezes - Ewa Giza ► Vice-prezes – Jacek Mieszkowski ► Sekretarz - Katarzyna Świecka ► Skarbnik – Jarosław Wosicki ► Skarbnik – Jarosław Wosicki ► Członek – Danuta Korn-Tęcza ► Członek - Jacek Pawłowski

4 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” ► posiada osobowość prawną. Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Funkcjonuje w powiecie kołobrzeskim od 1999 roku. ► Skupia w swoich szeregach lekarzy psychiatrów, pielęgniarki psychiatryczne, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, pracowników socjalnych, doradcę rodzinnego, prawnika, pracowników administracji, pacjentów i ich rodziny (około 59 osób).

5 ► Jest prężną, kompetentną organizacją, działającą profesjonalnie na rzecz osób chorych psychicznie i bezdomnych. ► Ambicją Stowarzyszenia,,Feniks’’ jest profesjonalna opieka nad osobami bezdomnymi w aspekcie socjalnym i terapeutycznym. i terapeutycznym. ► Dysponujemy wykształconą kadrą wspomagającą ► wychodzeniu z bezdomności.

6 Główne cele działalności Stowarzyszenia obejmują. ► Integracja działań instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją dla zapewnienia im dostępnych, wielostronnych i nowoczesnych form opieki i pomocy, ► Tworzenie nowoczesnego systemu psychiatrii środowiskowej na terenie powiatu kołobrzeskiego – tworzenie form pośrednich wsparcia środowiskowego ( mieszkania chronione, ośrodek wsparcia, centrum integracji społeczno- zawodowej, grupy samopomocowe) oraz bezpośrednich – zespoły leczenia środowiskowego, zespoły interwencji kryzysowych,

7 KADRA STOWARZYSZENIA „FENIKS” ► lekarze psychiatrzy ► psycholodzy ► pedagodzy ► terapeuci zajęciowi ► pielęgniarki spec. psychiatryczne ► instruktor terapii uzależnień

8 ► terapeuta systemu rodzinnego ► pracownik socjalny ► doradca rodzinny ► prawnik ► księgowa, pracownik administracyjny ► pacjenci, rodziny, przyjaciele

9

10 Współpraca Stowarzyszenia prozdrowotne Stowarzyszenia prozdrowotne Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Regionalny Szpital w Kołobrzegu Regionalny Szpital w Kołobrzegu GKRPA MOPS ZAZ GOPS Media Policja IPPŚ PPP Szkoły IPW Kurator sądowy Kurator sądowy PCPR FENIKS

11 Programy realizowane przez Stowarzyszenie,,FENIKS’’ w latach 1999-2010 1. Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia - III-XII.2002 r. -Starostwo Powiatowe 2.Klub Pacjenta w Gminie Kołobrzeg 2003-2010 - Dla chorych psychicznie i ich rodzin - oddziaływanie indywidualne - oddziaływanie grupowe - pomoc prawna 3.Program „Otwarte Drzwi” – 2002 r. - poradnictwo specjalistyczne - terapia grupowa - terapia indywidualna - specjalistyczne zespoły wyjazdowe do Gmin w porozumieniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej - pielęgniarski patronaż środowiskowy – 300 środowisk miejskich i wiejskich - współpraca ze szkołami średnimi – zajęcia grupowe

12 4.Program „Schizofrenia – poznajmy się ” Polepszenie opieki środowiskowej nad chorym psychicznie i jego rodziną oraz koordynacja działań agend psychiatrycznych: - Oddział Psychiatryczny - Dzienny Oddział Psychiatryczny - Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Klub Pacjenta - Stowarzyszenie,,FENIKS” - placówek Pomocy Społecznej -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach oraz pracowników socjalnych. Pomocy Społecznej w gminach oraz pracowników socjalnych. 5.Klub Pacjenta Urząd Miasta Kołobrzeg 2003-2010 r. Poradnictwo specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie miasta Kołobrzegu - Urząd Miasta Kołobrzeg - terapia indywidualna - terapia grupowa 6.Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2003-2010 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie-stacjonarny pobyt dla 30 osób-oddziaływanie socjoterapeutyczne i terapeutyczne - Urząd Marszałkowski w Szczecinie

13 7. Program,,Mikołaj Małym i Dużym’’ 2003 r. 7. Program,,Mikołaj Małym i Dużym’’ 2003 r. Pomoc świąteczna dla rodzin z zaburzeniami psychicznymi gmin powiat Pomoc świąteczna dla rodzin z zaburzeniami psychicznymi gmin powiat kołobrzeskiego kołobrzeskiego - 3 spotkania wigilijne ŚDS Gościno, POW Kołobrzeg, pacjenci Oddziału Psychiatrycznego - 3 spotkania wigilijne ŚDS Gościno, POW Kołobrzeg, pacjenci Oddziału Psychiatrycznego - rozdano 192 paczki - rozdano 192 paczki 8. Program,,Nie jesteś sam’’-2004 r. 8. Program,,Nie jesteś sam’’-2004 r. Program przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –warsztaty socjoterapeutyczne Program przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –warsztaty socjoterapeutyczne - Oddział w Gościnie - Oddział w Gościnie - Urząd Marszałkowski w Szczecinie - Urząd Marszałkowski w Szczecinie 9. Program,,Rola sztuki w procesie terapii osób chorych psychicznie-2005r, 2007 r. 9. Program,,Rola sztuki w procesie terapii osób chorych psychicznie-2005r, 2007 r. Realizacja sztuki i wystawienie jej. Realizacja sztuki i wystawienie jej. - zorganizowanie szkoleń dla personelu i pacjentów - zorganizowanie szkoleń dla personelu i pacjentów - zorganizowanie konferencji na temat roli sztuki w rehabilitacji chorych psychicznie - zorganizowanie konferencji na temat roli sztuki w rehabilitacji chorych psychicznie - PFRON - PFRON 10. Program,,Pomóżmy najbliższym”-2005 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - budowa sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie gminy powiatu kołobrzeskiego - budowa sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie gminy powiatu kołobrzeskiego

14 11. Program,,Bliżej siebie”-2005 r. Zakup 9-cio osobowego BUSA dla przewozu osób niepełnosprawnych Zakup 9-cio osobowego BUSA dla przewozu osób niepełnosprawnych - PFRON - PFRON - Starostwo Powiatowe - Starostwo Powiatowe 12. Konsultacje specjalistyczne w gminie Kołobrzeg’’-2006 -2010r. Wsparcie środowiskowe dla chorych psychicznie, ich rodzin i osób Wsparcie środowiskowe dla chorych psychicznie, ich rodzin i osób wykluczeniem społecznym i marginalizacją wykluczeniem społecznym i marginalizacją - Urząd Gminy Kołobrzeg - Urząd Gminy Kołobrzeg 13. Program,, Spróbujmy jeszcze raz’’ -2006 r. Reintegracja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w gminach powiatu kołobrzeskiego Reintegracja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w gminach powiatu kołobrzeskiego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 14. Program,,Ludzie pomagają ludziom’’-2008-2010 Jest rozszerzeniem działalności Stowarzyszenia związanej z poradnictwem i pomocą psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną, poprzez zwiększenie jej efektywności i dotarcie do większej liczby osób i rodzin potrzebujących pomocy. Jest rozszerzeniem działalności Stowarzyszenia związanej z poradnictwem i pomocą psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną, poprzez zwiększenie jej efektywności i dotarcie do większej liczby osób i rodzin potrzebujących pomocy. Stanowi uzupełnienie działań ośrodków i placówek samorządu lokalnego w sferze pomocy prawnej. Stanowi uzupełnienie działań ośrodków i placówek samorządu lokalnego w sferze pomocy prawnej. - Miasta Kołobrzeg - Miasta Kołobrzeg - Fundacja S. Batorego w Warszawie - Fundacja S. Batorego w Warszawie – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2010 – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2010 15. Szkoła zdrowia Psychicznego-2009-2010 Urząd Marszałkowski, Regionalny Szpital w Kołobrzegu Urząd Marszałkowski, Regionalny Szpital w Kołobrzegu

15 POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2003-2010

16 Powiatowy Ośrodek Wsparcia został powołany do życia na podstawie: ► uchwały nr 1/2003/POW Zarządu Stowarzyszenia,,Feniks” z dnia 15 października 2003 r. – o utworzeniu Powiatowego z dnia 15 października 2003 r. – o utworzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu. w Kołobrzegu. ► umowy – zlecenia nr 2/2003 z dnia 21 października 2003 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Kołobrzeskiego a Stowarzyszeniem „Feniks” w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ( Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego( Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. a Stowarzyszeniem „Feniks” w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ( Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego( Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.

17 Beneficjenci korzystający z usług Ośrodka ► Powiatowy Ośrodek Wparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu zapewnia środowiskową opiekę dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: - schizofrenia, - depresja, - podwójna diagnoza, - nerwice, organizując oparcie społeczne dla tych osób oraz rehabilitację psychiatryczną. organizując oparcie społeczne dla tych osób oraz rehabilitację psychiatryczną. ► Dodatkowo na zajęcia w ośrodku uczęszcza ok. 10 osób na zasadach,,gościa’’. ► Ośrodek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00.

18 Ze świadczeń Powiatowego Ośrodka Wsparcia korzystają osoby: ► chorujące psychicznie, ► niepełnosprawne intelektualnie, ► wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, jeżeli osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, ► posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności w obszarze w/w.

19 W latach 2003-2009 z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia korzystało 158 osób.

20 ► Działalność Ośrodka jest jednym z elementów dopełniających system opieki nad pacjentem chorym psychicznie. Po leczeniu stacjonarnym w Oddziale Psychiatrycznym pacjent kierowany jest do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, gdzie podlega terapii indywidualnej i grupowej. ► Następnym etapem jest terapia społeczna oraz trening umiejętności życiowych w Ośrodku oraz wspieranie go w środowisku. ► Zapewnia to holistyczne podejście do opieki nad chorym psychicznie oraz sprawne przeprowadzenie go przez wszystkie etapy choroby. ► Pacjent jest podmiotem działań, a stały kontakt zapewnia możliwość wczesnej interwencji w przypadku nawrotu choroby i niedopuszczenie do ostrych stanów psychiatrycznych wymagających hospitalizacji.

21 Rekrutacja uczestników Ośrodka prowadzona jest przy współpracy: ► Poradni Zdrowia Psychicznego ► Dziennego Oddziału Psychiatryczny ► Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego ► Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ► Lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych ► Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kołobrzeskiego ► Poradni Uzależnień i współuzależnień ► Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ► Kuratorów sądowych, ► Policji.

22 Kadra Ośrodka ► lekarz specjalista psychiatrii, ► mgr pielęgniarstwa specjalista psychiatrii, ► psycholog, ► instruktor terapii uzależnień, ► terapeuci zajęciowi, ► pracownik socjalny, ► pracownik administracji, ► kierowca-pracownik gospodarczy, ► księgowa.

23 Oferta Powiatowego Ośrodka Wsparcia: ► Diagnoza psychiatryczna i psychologiczna uczestników ► Tworzenie Indywidualnych Planów Terapii ► Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej ► Tworzenie grup samopomocowych i terapeutycznych Prowadzenie treningów umiejętności społecznych: ► Radzenia sobie ze stresem ► Rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych ► Umiejętności interpersonalnych

24 Oferta Powiatowego Ośrodka Wsparcia: Prowadzenie treningów umiejętności życiowych ► budżetowy, kulinarny, czystości, ► zapobiegania nawrotom choroby, trening lekowy, ► konstruktywnego spędzania czasu wolnego, ► poszukiwania pracy i zachowań sprzyjających utrzymaniu pracy, ► prowadzenie terapii zajęciowej, ► zajęcia relaksacyjne i psychoruchowe,. ► zajęcia kulturowo – oświatowe i sportowe, rehabilitacja fizyczna, ► poradnictwo z zakresu załatwiania spraw urzędowych,

25 ► Przez lata działalności Ośrodka przewinęło się przez niego 158 pacjentów. ► Z tej liczby ok. 40-50 osób podjęło pracę zawodową, najczęściej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne w charakterze; sprzątaczki, konserwatora, pracownika w handlu, dozorcy, pracownika obsługującego komputer itp. ► Dodatkowo ze względu na specyfikę Kołobrzegu (miasto nadmorskie, kurort ) wiele osób podejmuje pracę sezonową w celu dorobienia do skromnych rent, w zawodach- dozorcy na licznych parkingach i budowach w rolnictwie itp.

26 ► Wszelkie nasze działania maja na celu poprawę jakości życia chorych psychicznie, umożliwiają powrót do pracy, łono rodziny, powrót do pełnienia ról społecznych. trafności naszych działań świadczy kolejka osób ubiegających o pobyt w Powiatowym Ośrodka Wsparcia i opinie wyrażane przez uczestników i ich rodziny. ► O trafności naszych działań świadczy kolejka osób ubiegających o pobyt w Powiatowym Ośrodka Wsparcia i opinie wyrażane przez uczestników i ich rodziny. ► Pacjenci, którzy powrócili do życia zawodowego i rodzinnego nie tracą z nami kontaktu są zawsze mile widziani w Ośrodku.

27 FUNKCJONOWANIE KLUBU PACJENTA 1996-2010 FUNKCJONOWANIE KLUBU PACJENTA 1996-2010 ► Klub Pacjenta powstał w 1996 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Feniks”, oraz dzięki współpracy z Gminą Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Założeniem Klubu Pacjenta jest prowadzenie terapii grupowej oraz indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, z podwójną diagnozą oraz ich rodzin. ► Oferta Klubu Pacjenta przeznaczona jest zarówno dla byłych pacjentów Oddziału Psychiatrycznego, pragnących kontynuować kontakt terapeutyczny nawiązany w Oddziale, jak i dla osób z zewnątrz, które dla uniknięcia stygmatyzacji nie chcą leczyć się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oferta Klubu Pacjenta obejmuje osoby obciążone chorobą psychiczną, skutkami uzależnienia, źle sytuowane, mające trudność z dotarciem do właściwej opieki zdrowotnej. ► Klub Pacjenta stwarza możliwość nieodpłatnego kontaktu z lekarzem, psychologiem, terapeutą uzależnień.

28 ► Praca w Klubie Pacjenta jest całoroczna, w miesiącach nieobjętych umową z Urzędem Miasta pracownicy Klubu udzielają porad w ramach pracy społecznej. Terapeuci Klubu Pacjenta systematycznie podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach takich jak; terapia systemowa rodzin, terapia dla ofiar i sprawców przemocy, w tym seksualnej.

29 Pomoc specjalistyczna dla osób uzależnionych od alkoholu. ( Gmina Kołobrzeg) ► Celem zadania jest zapewnienie ciągłości terapeutycznej chorym psychicznie i uzależnionym oraz ich rodzinom (współuzależnienie, dzieci alkoholików) udzielenie profesjonalnej pomocy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym oraz przywracanie umiejętności życiowych i społecznych utraconych w przebiegu choroby lub uzależnienia, a w konsekwencji zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

30 Zakładane rezultaty realizacji zadania ► Kontynuacja zapobiegania i łagodzenie skutków choroby psychicznej, uzależnień i współuzaleznień. ► Rehabilitacja społeczna, aktywizacja zawodowa. ► Poszerzenie wiedzy na temat swoich mechanizmów funkcjonowania, wykorzystanie jej w celu poprawy funkcjonowania indywidualnego rodzinnego i społecznego. ► Zapobieganie skutkom stresu, profilaktyka chorób psychicznych, uzależnień. ► Ograniczenie destrukcji i zapobieganie patologii rodziny. ► Zmniejszenie kosztów związanych z opieką społeczna

31 Projekt: „ Ludzie pomagają ludziom” (Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Kołobrzeg) ► potrzebujesz porady prawnej ► szukasz informacji ► masz problem i nie wiesz gdzie się udać ► chcesz zapoznać się z przysługującymi ci uprawnieniami

32 Biuro Porad Obywatelskich ► Celem Biura Porad Obywatelskich jest stworzenie miejsca gdzie osoby ubogie, chore, nieporadne życiowo, bezrobotne będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawna, udzielaną przez przeszkolonych doradców oraz specjalistów z różnych dziedzin - konsultantów BPO. ► Porady będą udzielane w szerokim zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, bezrobocia, a także w sprawach dotyczących niepełnosprawności, kontaktu obywatela z urzędem czy sadem, pozbawienia wolności, spadków, własności, spraw konsumenckich, stosunków międzyludzkich udzielane będą informacje o organizacjach lub o urzędach właściwych ze wyglądu na kompetencje.

33 BENEFICJENCI ► osoby ubogie, ► samotne, starsze, ► chore, ► bezrobotne, ► niepełnosprawne, ► matki samotnie wychowujące dzieci, które na skutek degradacji społecznej oraz braku środków finansowych, nie mają możliwości korzystania z płatnych usług kancelarii prawnych.

34 Przeszkoleni doradcy i konsultanci (prawnik, pracownik socjalny, kurator zawodowy, doradca zawodowy) udzielą bezpłatnej porady w zakresie: ► spraw mieszkaniowych ► kontaktów z urzędami i sądami ► prawa pracy, bezrobocia ► spraw rodzinnych ► pomocy społecznej ► spraw dotyczących prawa pracy i bezrobocia ► W innych sprawach udzielamy informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych, a także wskazujemy adresy instytucji i placówek, do których można zwrócić się w konkretnej sprawie.

35 Od wielu lat Stowarzyszenie,,Feniks’’ bezskutecznie starało się o powiększenie bazy lokalowej, która umożliwiłaby rozwój Stowarzyszenia oraz poprawę i urozmaicenie oferty terapeutycznej. Pozyskanie pomieszczeń wpłynie na poszerzenie form terapeutycznych, ściślejszą współprace ze Stowarzyszeniami prozdrowotnymi w kraju i zagranicą, otwarcie działań na społeczność lokalną.


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU 1999-2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google