Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Era-Entera – e-learning dla młodzieży Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Projekty innowacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Era-Entera – e-learning dla młodzieży Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Projekty innowacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Era-Entera – e-learning dla młodzieży Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Projekty innowacyjne

2 Termin realizacji 01.09.2010-30.06.2013

3 Realizatorzy projektu Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Katedra Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

4 Cele projektu: opracowanie i wdrożenie e-learningowego sposobu kształcenia w ZSZ WZDZ Szczecin, Trzebiatów, Świnoujście poprawa jakości nauczania w ZSZ WZDZ zastosowanie innowacyjnych metod i form w uczeniu się wzrost zainteresowania młodzieży technikami IT wzrost współpracy międzyszkolnej wdrożenie nowych i innowacyjnych form uczenia rozszerzenie oferty edukacyjnej

5 Uczestnicy projektu: nauczyciele uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych WZDZ w Szczecinie, Świnoujściu oraz Trzebiatowie

6 Realizacja projektu ma za zadanie wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności w posługiwaniu się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie uczenia się poprzez stworzenie platformy e-learningowej, wytypowanie grupy testowej i realizację zajęć pilotażowych z wykorzystaniem tej technologii

7 Działania planowane w projekcie: I Etap przygotowanie: IX.2010-II.2011 Analiza programu nauczania z zakresu technik informatycznych i wytypowanie treści zajęć przekazywanych w ramach zajęć dydaktycznych Opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby elektronicznego kursu realizowanego metodą nauczania komplementarnego Uruchomienie systemu informatycznego umożliwiającego prowadzanie zajęć przez Internet z wykorzystaniem platformy e-learningowej Przeszkolenie nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Opracowanie strategii wdrażania projektu

8 Działania planowane w projekcie II Etap - wdrożenie Realizacja zajęć testowych w formie zajęć pozalekcyjnych Wdrożenie rozwiązań e-learningowych do innych zajęć Upowszechnianie projektu

9 Sukcesem projektu będzie: wprowadzenie na stałe do programu szkolnego ZSZ WZDZ zajęć dodatkowych z zakresu technologii informatycznych wykorzystujących opracowane w projekcie materiały min. 40% uczniów uczestniczących w projekcie podejmie dalsze kształcenie w kierunku informatycznym przekazanie idei projektu min.40 przedstawicielom szkół zawodowych z woj. zach-pom wdrożenie podobnych rozwiązań w 5 szkołach zawodowych z woj. zach-pom stworzenie podstaw do realizacji zajęć w formie e-learningu z zakresu przedmiotów: przedsiębiorczość, jęz. niem., matematyka realizacja min. 36 godz. zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnych w ZSZ WZDZ w formie e-learningowej w latach szkolnych 2012/13 w klasach II-gich

10 Działania przeprowadzone w I etapie: na podstawie informacji uzyskanych podczas czterech spotkań pomiędzy nauczycielami WZDZ i pracownikami WZiEU US dokonano analizy programu nauczania z zakresu technik informatycznych oraz analizy możliwości, celów i potrzeb dla pozostałych przedmiotów ogólnokształcących, opracowano elektroniczne materiały dydaktyczne do realizacji trzech kursów elektronicznych (tworzenie stron WWW, grafika prezentacyjna, nowoczesne technologie w Internecie), uruchomiono system informatyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w trybie nauczania komplementarnego, wykorzystujący platformę elearningową MOODLE. opracowano strategię wdrażania projektu

11 Podczas realizacji I etapu projektu nastąpiła wstępna weryfikacja założonych celów. Okazało się, że określenie zarówno celów strategicznych dla organizacji i procesu szkolenia, jak i celów szczegółowych dotyczących opracowania i realizacji zajęć dydaktycznych w trybie nauczania komplementarnego, odzwierciedla realne potrzeby jednostek dydaktycznych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

12 Do długofalowych i strategicznych celów projektu zaliczyć należy: rozwój nauczycieli w zakresie kluczowych kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (teleinformatycznych) w procesach dydaktycznych, rozwój oraz rozwinięcie zainteresowań uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w Szczecinie, Trzebiatowie i Świnoujściu, z zakresu korzystania z narzędzi elearningowych w procesie kształcenia i samokształcenia.

13 Głównym celem projektu na poziomie taktycznym jest: opracowanie przez nauczycieli WZDZ przy wykorzystaniu platformy MOODLE i realizacja dodatkowych przedmiotów lub części przedmiotów ogólnokształcących począwszy od września 2011.

14 Podstawowy cel projektu w wymiarze operacyjnym to: realizacja procesu dydaktycznego w trybie nauczania komplementarnego dla 90 uczniów ZSZ w Szczecinie, Trzebiatowie i Świnoujściu w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w zakresie trzech opracowanych przez Katedrę Efektywności Innowacji WZiEU US tematów (tworzenie stron WWW, grafika prezentacyjna, nowoczesne technologie w Internecie),

15 Osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu realizacji projektu zostanie zrealizowane, gdy założone cele strategiczne zostaną osiągnięte do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. Realizacja celów taktycznych powinna zostać osiągnięta zgodnie z ich charakterystyką (lata 2011-2012). Wstępne badania, co do realizacji założeń projektu zostaną przeprowadzone w trakcie i po zakończeniu semestru letniego w roku 2011 oraz cyklicznie w semestrach kolejnych.

16 Produkt zmiana modelu nauczania w jednostkach edukacyjnych WZDZ, podniesienie poziomu kompetencji i wiedzy nauczycieli (metodologia, nowoczesne narzędzia), wzrost jakości w procesie dydaktycznym, podniesienie poziomu wiedzy i satysfakcji uczniów podczas uczenia się, podniesienie poziomu świadomości organizacyjnej co spowoduje przewagę konkurencyjną na rynku edukacyjnym i możliwości dalszego rozwoju

17 Elementy produktu finalnego zbiór technicznych i organizacyjnych procedur realizacji procesu dydaktycznego w trybie nauczania na odległość zbiór metodologicznych i merytorycznych procedur projektowania elektronicznych treści dydaktycznych, ich weryfikacji i ewaluacji, program szkolenia w zakresie zajęć: tworzenie stron WWW, grafika prezentacyjna, nowoczesne technologie w Internecie, wraz z elektronicznymi i tradycyjnymi materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i uczniów, program szkolenia w pełnym lub częściowym zakresie przedmiotów ogólnokształcących wraz z elektronicznymi i tradycyjnymi materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i uczniów, infrastruktura organizacyjna i informatyczna jednostek WZDZ Szczecin

18 Pierwsze efekty realizowanego projektu zostaną poddane weryfikacji po zakończeniu semestru letniego 2011. Z praktycznego punktu widzenia innowacja będzie miała charakter rozwojowy, gdy zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: ocena poziomu satysfakcji uczniów na poziomie wyższym niż 50%, ocena poziomu subiektywnej efektywności pozyskiwania wiedzy przez uczniów na poziomie wyższym niż 30%, ocena poziomu subiektywnej efektywności dostarczania wiedzy przez nauczycieli na poziomie wyższym niż 30%, wyniki analizy porównawczej metod tradycyjnych i elektronicznych w nauczaniu dokonanej przez uczniów, na korzyść narzędzi elearningowych,

19 Edukacja jest ważną inwestycją społeczną, gospodarczą i polityczną. Wykształcenie i kompetencja ludzi stają się najważniejszymi wartościami współczesnej cywilizacji.


Pobierz ppt "Era-Entera – e-learning dla młodzieży Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Projekty innowacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google