Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po VI rundach badania: © PARP 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po VI rundach badania: © PARP 2008."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po VI rundach badania: http://www.parp.gov.pl/index/more/1500 © PARP 2008

2 Informacje o badaniu3 Ocena Rezultatów działania 2.1 SPO WKP7 Podsumowanie8 Charakterystyka projektów i beneficjentów 17 Pierwsze efekty działania22 Ocena Rezultatów działania 2.3 SPO WKP88 Podsumowanie89 Charakterystyka projektów i beneficjentów 98 Pierwsze efekty działania103 SPIS TREŚCI

3 Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki pierwszych sześciu rund Oceny Rezultatów Projektów dwóch działań SPO WKP, po 18 miesiącach od zakończenia ich realizacji: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Plan badawczy: badanie składa się z 3 komponentów: Formularz szczegółowy – w którym badani podawali wartości wskaźników (uprzednio założonych w umowie o dofinansowanie), jakie udało im się osiągnąć dzięki realizacji projektu (wskaźniki unikalne dla projektu); Źródło: Baza Beneficjentów SPO-WKP Formularz ogólny – w którym badani podawali wartości wskaźników potencjalnie wrażliwych na oddziaływanie projektu zrealizowanego dzięki dotacji (jeden zestaw wskaźników dla beneficjentów danego działania); Źródło: Uzupełnienia SPO WKP Ankieta oceniająca – mierząca skuteczność realizacji Działań oraz ich efektywność, w subiektywnej ocenie Beneficjentów. INFORMACJE O BADANIU (1/3)

4 Czas: Ewaluowane projekty były rozliczane w następujących okresach: I runda – od czerwca 2005 do stycznia 2006 roku II runda – od stycznia do maja 2006 roku III runda – od maja do sierpnia 2006 roku IV runda – od sierpnia do listopada 2006 roku V runda – od listopada 2006 roku do lutego 2007 roku VI runda - od lutego do maja 2007 roku Badanie przeprowadzono po ok. 18 miesiącach od rozliczenia umów o dofinansowanie w ramach działania: I rundę - w czerwcu-lipcu 2007 roku II rundę - we wrześniu-październiku 2007 roku III rundę - w styczniu-lutym 2008 roku IV rundę - w kwietniu-maju 2008 roku V rundę - w czerwcu-lipcu 2008 roku VI rundę - we październiku-listopadzie 2008 roku INFORMACJE O BADANIU (2/3)

5 Metodologia: Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych (CAWI) Próba populacyjna: Nie losowano próby - zaproszenia do wypełnienia ankiety on-line wysłano do wszystkich beneficjentów obu działań, jeśli w przypadku ich projektu(ów), od momentu rozliczenia upłynął okres około 18 miesięcy: Spośród 2171 beneficjentów Działania 2.1 na ankietę odpowiedziało 968 (44,6%) (błąd statystyczny* dla wyników oceny Działania 2.1 wynosi  2,3% ) Spośród 2746 beneficjentów Działania 2.3 na ankietę odpowiedziało 1448 (52,7%) (błąd statystyczny* dla wyników oceny Działania 2.3 wynosi  2,0% ) Dane uzyskane z ankiet połączono z bazą beneficjentów obu Działań. Jako zmienne kategorialne do porównań międzygrupowych potraktowano przede wszystkim informacje o: wysokości dotacji, województwie, w którym zrealizowano projekt, branży działalności, roku założenia oraz wielkości firmy. * błąd losowy estymacji średniej wartości zmiennej dychotomicznej, na poziomie ufności 0,95, przy założeniu maksymalnej wariancji, z uwzględnieniem poprawki wynikającej ze znacznego udziału próby w populacji INFORMACJE O BADANIU (3/3)

6 Cele oceny rezultatów, po 18 miesiącach... zmierzenie efektów Działań 2.1 i 2.3 SPO WKP w odniesieniu do wskaźników z Uzupełnienia Programu (miejsca pracy k/m, przychody, poziom eksportu, nakłady inwestycyjne, certyfikaty, innowacje, dokumenty strategiczne...) wykazanie efektów projektów w zakresie wskaźników założonych w umowie o dofinansowanie (badanie indywidualnych, nieagregowalnych wskaźników projektu - wsparcie sekcji monitorowania) poznanie ocen i opinii beneficjentów dotyczących długofalowych efektów projektów (przede wszystkim w odniesieniu do kryteriów skuteczności i efektywności wsparcia) CELE BADANIA

7 Ocena Rezultatów Działania 2.1 SPO WKP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo

8 W Działaniu 2.1 SPO WKP (wsparcie na doradztwo) brały udział: głównie (73%) małe przedsiębiorstwa firmy średnio 13-letnie niemal równie wiele przedsiębiorstw usługowych, co przemysłowych Średnia wysokość dotacji wyniosła 22 500 PLN na firmę Najczęściej projekty realizowano w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim i wielkopolskim. Podejmowane projekty obejmowały najczęściej doradztwo w zakresie jakości, rzadziej: innowacji i nowych technologii lub zasad prowadzenia firmy w UE. Ponad połowa wspartych firm była zlokalizowana w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Przeważająca część tych firma działała na rynku ogólnokrajowym. Działanie 2.1 SPO WKP źródło: baza Beneficjentów Działania 2.1 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW I BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP

9 W ciągu roku poprzedzającego badanie poziom zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach wzrósł o 12% (najwięcej w średnich przedsiębiorstwach). W blisko połowie przypadków prognozowany jest dalszy wzrost liczby pracowników. Przychody beneficjentów działania 2.1 w ciągu ostatniego roku wzrosły o 10%. Dwie trzecie przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu przychodów, a 8% - spadku. Wartość nakładów inwestycyjnych w ciągu ostatniego roku wzrosła o 40%. Najwyższy wzrost odnotowano tam, gdzie dotacja przekroczyła 15 000 PLN. Dwóch na pięciu przedsiębiorców spodziewa się w następnym roku podwyższenia nakładów na inwestycje, a co siódmy – spadku nakładów. Działanie 2.1 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

10 Wartość obrotu zagranicznego wspartych MSP w ciągu roku poprzedzającego badanie, w ramach eksportu wzrosła o 27%, a w ramach importu – o 21%. Co czwarty przedsiębiorca spodziewa się dalszego wzrostu wartości sprzedaży eksportowej, co piąty – wzrostu wartości zakupów w ramach importu. 8% przedsiębiorców przewiduje spadek wartości wymiany handlowej dla eksportu, zaś 7% dla importu. Zrealizowanym w ramach działania 2.1 SPO WKP projektom, przypisywany jest wpływ na zawarcie niewielkiej 12% zagranicznych kontraktów handlowych w ramach eksportu, a 5% - w przypadku importu. 26% firm przewiduje zawarcie w ciągu roku nowych kontraktów handlowych w ramach eksportu, a 18% – w ramach importu. Jedna trzecia przedsiębiorców nie przewiduje w ciągu najbliższego roku zawierania nowych kontraktów zagranicznych. Działanie 2.1 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

11 Firmy biorące udział w projekcie miały na koncie średnio 1,7 innowacji produktowych i 1,1 innowacji procesowych. Najwięcej innowacji wprowadziły przedsiębiorstwa przemysłowe, i te, które dostały dotację powyżej 15 tysięcy złotych. 44% wspartych firm spodziewa się wprowadzić w nadchodzącym roku innowacje produktowe, a 37% – innowacje procesowe. Na jednego beneficjenta działania 2.1 SPO WKP przypada średnio 0,6 certyfikatu – najczęściej certyfikaty posiadają przedsiębiorstwa przemysłowe i średnie firmy. Co szósta firma spodziewa się uzyskania certyfikatu w ciągu najbliższego roku - jednocześnie 35% beneficjentów nie planuje wprowadzać certyfikatów. W wyniku działania 2.1 SPO WKP przygotowano średnio po 3,7 dokumentów strategicznych na firmę. Działanie 2.1 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

12 Opłacalność: zdaniem 88% przedsiębiorców, udział w projekcie wart był poniesionych nakładów. Częściej wskazywali tak beneficjenci posiadający średniej wielkości firmy. Współpraca z RIF i PARP układała się w większości przypadków dobrze lub bardzo dobrze. Odsetek niezadowolonych wynosił ok. 3%. Efekty nieprzewidziane na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wystąpiły w 8% projektów (w 74% przypadków były to efekty pozytywne), a efekty o negatywnym wpływie – w 26% przypadków. Jednak większość firm nie odnotowała żadnych nieprzewidzianych efektów. Jakość świadczonych w ramach projektu usług doradczych oceniano zazwyczaj dobrze lub bardzo dobrze, a tylko 1,2% stanowiły oceny negatywne. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

13 Największy był wpływ realizowanych w ramach działania 2.1 SPO WKP projektów na rozwój przedsiębiorstw i na ich konkurencyjność, mniejszy – na innowacyjność przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, jak i jego konkurencyjność, zwykle określano jako średni lub duży. Opinie, że projekt nie miał wpływu na rozwój lub konkurencyjność firmy, stanowiły zaledwie 2 procent. Co drugi projekt miał wpływ na innowacyjność firmy (był to zwykle wpływ średni lub duży), a 11% projektów nie miało wpływu na innowacyjność. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

14 Efektywność dotacji mierzono, pytając o to, w jakim zakresie i terminie projekt byłby realizowany bez dotacji (deadweight effect) W 13% przypadków projekt w razie braku dotacji nie byłby w ogóle realizowany, w 46% przypadków byłby zrealizowany w mniejszym zakresie, a w 58% przypadków – w późniejszym terminie. Jeżeli realizacja projektu wpływała na wzrost sprzedaży firmy, poprawę konkurencyjności lub innowacyjności, to zwykle w zasięgu rynku lokalnego, regionalnego i krajowego, rzadziej zaś – na rynkach: unijnym i globalnym. Realizacja dotowanych projektów najsilniej wpłynęła na podniesienie jakości i efektywności zarządzania w firmach; często również przyczyniała się do poprawy kwalifikacji kadr oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Najmniejszy był zaś wpływ działania 2.1 na rozwój współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

15 Czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, na który działanie 2.1 miało największy wpływ, to wzrost jakości produktów lub usług (odnotowało go cztery piąte MSP). W połowie przypadków projekt doprowadził do wzrostu rozpoznawalności marki firmy, i równie często - do wzrostu rentowności firmy Działaniami najczęściej podejmowanymi w firmach już po rozliczeniu dotacji były: inwestycje w środki trwałe, szkolenie pracowników, marketing i promocja produktów lub usług, oraz unowocześnienie technologiczne firmy. W porównaniu z częstością podejmowania działań przed wnioskowaniem o dotację, po jej otrzymaniu beneficjenci najczęściej zamierzali zwiększać nakłady inwestycyjne w zakresie uzyskania certyfikatów/znaków zgodności i projektowania nowych produktów lub usług, a także unowocześnienia technologicznego firmy. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

16 85% przedsiębiorców na bieżąco śledzi informacje o programach dotacji unijnych. Najczęstszym źródłem informacji jest strona internetowa PARP (62%), a inne często wykorzystywane źródła to: prasa, inne strony WWW, lub inna niż wykonawca firma doradcza lub szkoleniowa. Głównymi celami, na które beneficjenci działania 2.1 SPO WKP przeznaczali i planują przeznaczać środki pomocy publicznej, to: szkolenia, inwestycje oraz doradztwo. Działania służące zdobyciu informacji o pozyskiwaniu dotacji, najczęściej podejmowane przez przedsiębiorców zarówno przed uzyskaniem, jak i po rozliczeniu dotacji, to: uczestnictwo w szkoleniach dla MSP poświęconych pozyskiwaniu dotacji unijnych, stała współpraca z komercyjną firmą doradczą w zakresie dotacji, oraz korzystanie z pomocy konsultantów z PK/PKD. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

17 Charakterystyka projektów i beneficjentów (MSP) Działanie 2.1 SPO WKP

18 Rok rozpoczęcia działalności Branża działalności (wg. klas. PKD/EKD) Firmy biorące udział w projekcie, działały na rynku średnio od 12,6 lat PROFIL BENEFICJENTÓW (1/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

19 Główny rynek, na którym działa firma Wielkość miejscowości w której zlokalizowana jest firma Działanie 2.1 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (2/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

20 Wielkość przedsiębiorstwa Region, w którym zrealizowano projekt Działanie 2.1 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (3/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

21 Wysokość udzielonej dotacji Średnia wysokość dotacji: 22 487 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 12 000 PLN Typ projektu doradczego Działanie 2.1 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (1/2) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

22 Pierwsze efekty Działania 2.1 SPO WKP źródło: formularz ogólny

23 wzrost o 12% Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Działanie 2.1 SPO WKP 31,6% kobiet wśród pracowników 31,0% kobiet wśród pracowników Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Nowe miejsca pracy wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudnienia kobiet średnio 2,3 na MSP średnio 6,2 na MSP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/8) *) okres bazowy = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) okres docelowy = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

24 Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/8) rok założenia sektor działalności wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego wzrost zatrudnienia (średnia liczba etatów na firmę) od ostatniego okresu rozliczeniowego 5510 2848 2662 2378 3127 2283 3228 2802 2708 1003 2871 1446 ogólna liczba nowych etatów N=889 N=459 N=430 N=410 N=478 N=626 N=263 N=525 N=364 N=125 N=545 N=190 źródło: Wyniki z sześciu rund badania

25 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4,1 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (3/8) źródło: Wyniki I rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z I rundy badania (N=49) * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać I RUNDA*

26 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 1,5 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (4/8) źródło: Wyniki II rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z II rundy badania (N=185) II RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

27 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 2,7 etatu P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (5/8) źródło: Wyniki III rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z III rundy badania (N=178) III RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

28 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4,7 etatu P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (6/8) źródło: Wyniki IV rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z IV rundy badania (N=163) IV RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

29 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 2 etaty P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (7/8) źródło: Wyniki V rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z V rundy badania (N=169) V RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

30 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 0,6 etatu P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (7/8) źródło: Wyniki VI rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z VI rundy badania (N=224) VI RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

31 P7a. Czy na koniec (bieżącego roku), poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? Do końca bieżącego roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia średnio o... Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA* (8/8) * Ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania w ramach danej rundy, porównanie ma charakter poglądowy 4,1 etatów 1,5 etatów 2,7 etatów 4,7 etatów 2,0 etaty 0,6 etatów VI-VII.2007 IX-X.2007 I-II.2008 IV-V.2008 VI-VII.2008 źródło: Wyniki z sześciu rund badania X-XI.2008

32 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=952) wzrost o 7% wzrost o 15% wzrost o 10% wzrost o 16% wzrost o 5% ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) Działanie 2.1 SPO WKP małe firmy (N=688) średnie firmy (N=264) dotacja do 15 000 PLN (N=570) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=382) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

33 P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym*, w stosunku do roku ubiegłego** w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (2/2) Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości przychodów netto (N=758) P10.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym* w Państwa firmie? źródło: Wyniki z sześciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-VI runda) **) Rok ubiegły = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-VI runda)

34 Średnia wartość sprzedaży towarów/ wyrobów / usług w ramach eksportu wzrost o 27% wzrost o 21% Podstawa: Wszystkie firmy, po wyłączeniu 2% wartości najwyższych Średnia wartość zakupu towarów / wyrobów / usług w ramach importu EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/6) Działanie 2.1 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

35 Średnia wartość sprzedaży w ramach EKSPORTU wzrost o 35% wzrost o 19% wzrost o 27% wzrost o 33% wzrost o 36% WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (2/6) Działanie 2.1 SPO WKP RAZEM (N=948) małe firmy (N=702) średnie firmy (N=244) dotacja do 15 000 PLN (N=569) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=377) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych zasady prowadzenia firmy w UE (N=134) doradztwo w zakresie jakości (N=589) innowacje i nowe technologie (N=191) wzrost o 22% wzrost o 17% wzrost o 26% źródło: Wyniki z sześciu rund badania

36 Średnia wartość zakupów w ramach IMPORTU wzrost o 15% wzrost o 26% wzrost o 21% wzrost o 24% wzrost o 20% WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (3/6) Działanie 2.1 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych wzrost o 18% wzrost o 38% wzrost o 19% RAZEM (N=942) małe firmy (N=693) średnie firmy (N=249) dotacja do 15 000 PLN (N=572) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=370) zasady prowadzenia firmy w UE (N=131) doradztwo w zakresie jakości (N=592) innowacje i nowe technologie (N=188) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

37 P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za bieżący rok*...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za bieżący rok*...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Działanie 2.1 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-VI runda)

38 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji dotowanego projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych (4,8% wszystkich kontraktów importowych) (11,5% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) 34% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 28% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.1 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (5/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

39 Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Działanie 2.1 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (6/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

40 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) wzrost o 40% wzrost o 38% wzrost o 43% NAKŁADY INWESTYCYJNE (1/4) Działanie 2.1 SPO WKP RAZEM (N=968) małe firmy (N=703) średnie firmy (N=265) dotacja do 15 000 PLN (N=579) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=389) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych źródło: Wyniki z sześciu rund badania

41 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=968) wzrost o 78% wzrost o 40% wzrost o 36% wzrost o 45% Działanie 2.1 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (2/4) zasady prowadzenia firmy w UE (N=139) doradztwo w zakresie jakości (N=601) innowacje i nowe technologie (N=195) Wyłączono 2% wartości najwyższych *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

42 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego zmiana wartości rocznych nakładów inwestycyjnych między rokiem poprzednim * a ostatnim ** Działanie 2.1 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (3/4) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

43 P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący* w stosunku do roku poprzedniego**, w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Działanie 2.1 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (4/4) Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości nakładów inwestycyjnych (N=587) P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący*? źródło: Wyniki z sześciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-VI runda) **) Rok poprzedni = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-VI runda)

44 Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowych Średnia liczba wdrożonych innowacji procesowych ogółem w 754 MSP wdrożono 1664 innowacje produktowe ogółem w 760 MSP wdrożono 1023 innowacje procesowe Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (1/6) WDROŻONE W CIĄGU 18 MIESIĘCY PO ROZLICZENIU PROJEKTÓW źródło: Wyniki z sześciu rund badania

45 Działanie 2.1 SPO WKP sektor wielkość firmy wysokość dotacji INNOWACJE (2/6) Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowychŚrednia liczba wdrożonych innowacji procesowych rok założenia firmy typ usługi doradczej sektor wielkość firmy wysokość dotacji rok założenia firmy typ usługi doradczej źródło: Wyniki z sześciu rund badania

46 Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (3/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

47 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (4/6) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe sektor źródło: Wyniki z sześciu rund badania

48 Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (5/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

49 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (6/6) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktowe innowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? sektor źródło: Wyniki z sześciu rund badania

50 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? średnia liczba uzyskanych certyfikatów (w tym znaków zgodności) CERTYFIKATY Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) runda sektor wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

51 P40. Czy wykorzystują P. w praktyce opracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne? Rudna badania sektor wielkość firmy wysokość dotacji średnia liczba dokumentów strategicznych opracowanych w ramach projektu DOKUMENTY STRATEGICZNE Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: tylko firmy, które opracowały dokumenty strategiczne (N=365) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

52 P40.1 W jakim zakresie wykorzystują Państwo opracowane dokumenty strategiczne? PYTANIE OTWARTE - ILUSTRACJA 1. RUNDA: „Wprowadzono procedury strategii organizacyjnej i analizy kosztowe, które spowodowały zmniejszenie kosztów i większy zysk firmy” „Procedury wprowadziły kontrolowany obieg dokumentów w firmie oraz określiły dokładny zakres obowiązków osób na nich pracujących” 2. RUNDA: „Powstałe dokumenty określają strategię organizacyjną i kosztową przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są do bieżącej działalności” „Za dokument strategiczny uznajemy Księgę Jakości wraz z zawartą w niej Polityką Jakości. Zawiera ona strategiczne cele jakościowe przyjęte do realizacji przez kierownictwo firmy. Jest punktem wyjścia w opracowywaniu okresowych celów operacyjnych. Księga Jakości jest także dokumentem opisującym wdrożony System Zarządzania Jakością - stanowi zapis przyjętych w firmie założeń jakościowych.” „Opracowana w ramach projektu strategia wykorzystywana jest do określania właściwych kryteriów doboru kadr, zmian organizacyjnych, zwiększania zadowolenia klienta ze świadczonych usług itp.” 3. RUNDA: „W wyniku realizacji Projektu powstała pełna dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP. Opracowane dokumenty wykorzystywane są w pełnym zakresie w codziennej pracy.” „Dokumenty opracowane w ramach realizacji projektu wykorzystywane są przez firmę w ograniczonym zakresie. Kojarzenie firmy z partnerami z rynku niemieckiego i wejście z produktami na rynek niemiecki ograniczone jest z kilku powodów. Kontrahenci na rynku niemieckim przy wyborze partnera handlowego kierują się przede wszystkim oceną dotychczasowej jakości współpracy z obecnym dostawcą usługi. (...) Rosnące koszty pracy w polskich firmach uniemożliwiają efektywną konkurencję cenową z firmami zagranicznymi.” DOKUMENTY STRATEGICZNE (1/2) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

53 P40.1 W jakim zakresie wykorzystują Państwo opracowane dokumenty strategiczne? PYTANIE OTWARTE - ILUSTRACJA 4. RUNDA: „Opracowany dokument wykorzystujemy w przygotowaniu strategii wejścia na nowe rynki, wyboru kanałów dystrybucji oraz firm, z którymi chcemy współpracować,” „Wykorzystujemy opracowane dokumenty do szkoleń wewnętrznych nowych pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji już pracujących. Przygotowaliśmy dokument mówiący o wymaganych standardach jakości oraz pracy z Klientem” „Systemu Zarządzania Jakością i opracowana Księga Jakości wykorzystywane są w zarządzeniu firmą oraz w całym procesie projektowym, co skutkuje poprawą jakości wyrobów i świadczonych usług oraz uporządkowaniem dokumentacji” „Opracowanym podczas realizacji projektu dokumentem strategicznym była polityka środowiskowa, Stanowi ona wytyczne do budowania celów środowiskowych i programów ich realizacji” 5. RUNDA: „W oparciu o strategię są opracowywane coroczne biznesplany, Strategia jest wykorzystywana do planowania długookresowego oraz modyfikacji planów długookresowych, pomaga porządkować procesy planowania w przedsiębiorstwie.” „Opracowane dokumenty firma wykorzystuje w zakresie jakości, procedur, analiz, instrukcji pracy, planowania i wykonywania działań” „Wykorzystanie certyfikatu ISO jako elementu marketingowego.” „Opracowany w wyniku realizacji Projektu komplet dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania reguluje sposób postępowania wszystkich pracowników” „Dokument, który firma uzyskała w wyniku realizacji projektu, dostarczył właścicielowi firmy niezbędnych informacji na temat prowadzenia działalności na terytorium Litwy” 6. RUNDA: „Zarządzanie finansami w firmie, zarządzanie sprzedażą i marketingiem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.” „Dokumentacja strategiczna pozwala na efektywne, rentowne funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez uporządkowane i usystematyzowane metody pozyskiwania, oceny i analizy informacji zwrotnych od klientów celem sprostania bieżącym i przyszłym ich wymaganiom.” DOKUMENTY STRATEGICZNE (2/2) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

54 OPINIE O PROJEKCIE źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1 SPO WKP

55 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

56 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? P15.1. Dlaczego efekty udziału Pana(i) firmy w Działaniu nie były warte poniesionych nakładów? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.1 SPO WKP OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ 1. RUNDA: „Poniesione koszty zmniejszyły płynność finansową firmy.” 2. RUNDA: „Nie doszło do zamierzonych planów zawartych w projekcie ze względu na brak kredytowania.” 3. RUNDA: „Zbyt mała dotacja, w stosunku do zainwestowanych pieniędzy.” 4. RUNDA: „Zbyt mała wartość projektu w stosunku do nakładów przygotowawczych, zobowiązań wobec finansujących” „Nakłady poniesione na uzyskanie certyfikatu nie przeniosły się bezpośrednio na wzrost sprzedaży. Bardzo sporadycznie klienci interesują się naszym certyfikatem.” 5. RUNDA: „Na rynku usług górniczych na którym działamy nie jest wymagany certyfikat ISO 2001, a znacznie wzrosła ilość dokumentów związanych z obsługą systemu ISO.” „Koszty związane z uzyskaniem dotacji nie były/są adekwatne do uzyskanej dotacji” 6. RUNDA: „Nie poszerzyło mojej wiedzy, nie spowodowało zwiększenia postrzegania mojego wyrobu jako dobrego i skutecznego preparatu w tej branży.” „Nie przyniosły zamówień oraz zysków.” Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

57 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z PARP / RIF w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) średnia ocen na skali 1-6: 4,2 4,3 OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

58 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Działanie 2.1 SPO WKP EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) sektor wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

59 P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Działanie 2.1 SPO WKP EFEKTY NEGATYWNE PROJEKTU sektor wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

60 P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z uzyskanych usług doradczych ? P12. Jak ocenia Pan(i) jakość usług doradczych uzyskanych od Wykonawcy w ramach Działania 2.1? OCENA JAKOŚCI USŁUG DORADCZYCH Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

61 P2. Czy realizacja projektu(ów) miała wpływ na rozwój Pana(i) przedsiębiorstwa? P2.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ realizacji projektu(ów) na rozwój firmy? Podstawa: Tylko, firmy, na których rozwój realizacja projektu miała wpływ (N=789) WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

62 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=752) WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

63 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=480) WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

64 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P7.2. Dlaczego realizacja Projektu(ów) nie wpłynęła na podniesienie innowacyjności firmy? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.1 SPO WKP WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 68% - projekt nie zakładał wzrostu innowacyjności 32% - inne przyczyny nie podniesienia innowacyjności firmy: 1. RUNDA: „Nie przeprowadzono inwestycji, której dotyczyły opracowania w ramach doradztwa.” 2. RUNDA: „Innowacyjność naszej firmy wynika z ciągle prowadzonych działań badawczo-rozwojowych, a nie działań marketingowych.” 3. RUNDA: „Posiadanie certyfikatu ISO jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Można to raczej określić mianem wyrównania szans” 4. RUNDA: „Technologie od lat są takie sam. Aby wprowadzić nowe rozwiązania należy przygotować finansowo inwestorów którzy na razie nie chcą wydawać dodatkowych środków na innowacje” 5. RUNDA: „Brak świadomości wśród załogi jakie cele zamierzano osiągnąć, słaby przepływ informacji i brak konsekwencji w działaniu. Chaotyczne i niezorganizowanie działanie, podejmowanie sprzecznych i niejasnych decyzji. Słaba jakość zarządzania.” 6.RUNDA: „Projekt nie jest skojarzony z odpowiednimi komórkami pomocowymi np. w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury, modernizacji parku maszynowego itp.” wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu nie źródło: Wyniki z sześciu rund badania

65 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie KONKURENCYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa? WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie INNOWACYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa? źródło: Wyniki z sześciu rund badania

66 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

67 P6.1. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wzrost sprzedaży Pana(i) przedsiębiorstwa na rynku...? P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P7.2. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wprowadzenie w przedsię- biorstwie innowacji na skalę rynku...? na rynku lokalnym - nie badano Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

68 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - podniesienie konkurencyjności vs. uzyskanie przewagi nad konkurencją N=261 N=254 N=232 N=107 N=39 Działanie 2.1 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU źródło: Wyniki z sześciu rund badania

69 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - zakres w jakim firma uzyskała przewagę nad konkurencją Działanie 2.1 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU N=261 N=254 N=232 N=107 N=39 źródło: Wyniki z sześciu rund badania

70 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Działanie 2.1 SPO WKP WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (1/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

71 Działanie 2.1 SPO WKP WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (2/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? źródło: Wyniki z sześciu rund badania

72 Działanie 2.1 SPO WKP WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (3/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? źródło: Wyniki z sześciu rund badania

73 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (1/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

74 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (2/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

75 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (3/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

76 P19.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P19.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Działanie 2.1 SPO WKP Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

77 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM MIKRO i MAŁE ŚREDNIE Podstawa: N=968 N=703 N=265 Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM - w podziale na wielkość firmy Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

78 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM PRZEMYSŁ USŁUGI Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=968 N=509 N=459 - w podziale na sektor działalności (wg PKD/EKD) Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

79 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM DO 1995 ROKU PO 1995 ROKU Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=968 N=443 N=524 - w podziale wg roku rozpoczęcia działalności Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

80 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? - w podziale na wielkość dotacji OGÓŁEM 15 000 PLN Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=968 N=579 N=389 Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

81 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

82 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

83 Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=968) DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

84 Ocena Rezultatów Działania 2.3 SPO WKP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje

85 W Działaniu 2.3 SPO WKP (wsparcie na inwestycje) brały udział: głównie przedsiębiorstwa przemysłowe (usługowych było 14% firm) firmy średnio 13-, 14-letnie 44% małych i 48% średnich przedsiębiorstw Dwie piąte przyznanych dotacji przekraczała 500 tys. PLN. Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 505 tys. PLN na firmę. Najczęściej projekty realizowano w województwach wielkopolskim, mazowieckim i śląskim. Duża część wspartych firm (33%) zlokalizowanych jest na wsi; ponad połowa (53%) działa na rynku ogólnokrajowym. Trzy czwarte zrealizowanych projektów dotyczyło działań modernizacyjnych, a co piąty obejmował wdrażanie lub komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych. Projekty innego typu realizowano stosunkowo rzadko. Działanie 2.3 SPO WKP źródło: ankieta dołączona do wniosku o dotację, Wyniki z sześciu rund badania CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW I BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP

86 Poziom zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrósł o 13.4%. Przewidywane jest utrzymanie wzrostu zatrudnienia w dotowanych firmach. W ostatnim roku odnotowano wzrost przychodów beneficjentów o 23%. 69% przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu przychodów. Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku spadły o 7%. Wzrost zanotowano u firm, który otrzymały dotację powyżej 25 tysięcy złotych (10%) 42% przedsiębiorców spodziewa się wzrostu nakładów na inwestycje w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a co szósty liczy się z ich spadkiem. Działanie 2.3 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

87 Wartość sprzedaży eksportowej wspartych MSP w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrosła o 23%, a wartość zakupu towarów i usług w ramach importu – o 16% 42% firm spodziewa się zwiększenia przychodów z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 29% liczy na wzrost wartości importu. Tylko 7-9% przedsiębiorców przewiduje spadek tych wskaźników. Realizacja projektu(ów) przyczyniła się do podpisania średnio 8,8 kontraktów eksportowych na firmę i trzech umów importowych. Zawarcie nowych kontraktów eksportowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przewiduje prawie połowa przedsiębiorców, a zawarcie kontraktów importowych – co czwarty beneficjent. Działanie 2.3 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

88 Cztery na pięć projektów zakładało wprowadzenie innowacji produktowej, i tyle samo zakładało wprowadzenie innowacji procesowej. Na jedną firmę przypadało średnio 3 innowacje produktowe i 1,6 innowacji procesowych. Najwięcej innowacji produktowych wprowadziły firmy młodsze, powstałe po 1995 roku, i małe. Najwięcej innowacji procesowych zostało wprowadzonych przez średnie firmy i te, które otrzymały dotację powyżej 25 tysięcy złotych. Blisko dwie trzecie przedsiębiorców spodziewa się wprowadzenia w ciągu roku innowacji produktowych, a nieco ponad połowa - wprowadzenia innowacji procesowych. Wprowadzenie innowacji stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata spodziewane jest niemal dwukrotnie rzadziej. Firmy objęte działaniem 2.3 posiadały średnio jeden certyfikat jakości na firmę. Najwięcej certyfikatów posiadały przedsiębiorstwa średnie i przemysłowe firmy. Co trzecia firma planuje wprowadzenie nowych certyfikatów w ciągu roku. Działanie 2.3 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

89 Opłacalność: Udział w projekcie opłacił się niemal wszystkim firmom (niespełna 1% przedsiębiorców było odmiennego zdania). Projekt był najbardziej opłacalny dla przedsiębiorców z sektora przemysłowego i odbiorców najwyższych dotacji. Współpraca firm z RIF i PARP układała się bardzo pomyślnie. Średnia ocena na skali „szkolnej” współpracy z PARP i RIF wyniosła 4+. W 8% przypadków dofinansowania, na etapie wdrażania projektu pojawiły się efekty nieprzewidziane. 13% MSP odnotowało pojawienie się czynników o negatywnym wpływie na efekt końcowy projektu. Prawie wszyscy przedsiębiorcy byli zadowoleni lub bardzo zadowoleni z realizacji projektu inwestycyjnego – tylko 2,9% wyraziło opinię neutralną lub negatywną. Najbardziej zadowoleni byli odbiorcy dotacji powyżej 250 000 zł. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

90 Realizowane w ramach działania 2.3 inwestycje wpłynęły zarówno na rozwój przedsiębiorstw, jak i na konkurencyjność oraz innowacyjność – niemal jednogłośnie przyznawano, że wpływ na te trzy czynniki wystąpił. W aż 99% przypadkach projekt wpłynął na rozwój przedsiębiorstwa – wpływ ten w 72% przypadków określono jako duży lub bardzo duży. Wpływ projektu na konkurencyjność przedsiębiorstwa potwierdziło 96% przedsiębiorców – w 74% przypadków był to duży lub bardzo duży wpływ. 92% przedsiębiorców odnotowało (zazwyczaj określany jako duży) wpływ na innowacyjność firmy. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

91 Według deklaracji beneficjentów, 7% projektów nie byłoby w ogóle zrealizowanych w przypadku braku dotacji, a ok. 70% projektów byłoby zrealizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie. Projekty inwestycyjne oddziaływały zwykle na wzrost sprzedaży, poprawę konkurencyjności lub innowacyjności w zasięgu rynków regionalnego i krajowego, a rzadziej na rynkach unijnym i globalnym. Najczęściej pośród osiągniętych czynników sprzyjających poprawie konkurencyjności, wymieniano zwiększenie możliwości produkcyjnych. Wpływ projektu na unowocześnienie technologiczne firmy odczuły niemal wszystkie firmy (90%), a na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy –trzy czwarte MSP. Najsłabszy był wpływ projektu na nawiązanie lub poszerzenie współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

92 Działanie 2.3 przełożyło się na takie czynniki wzrostu przedsiębiorstw, jak: wzrost jakości oraz poszerzenie oferty produktów lub usług, a także obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie – wzrost rentowności firmy. W firmach, które otrzymały dotację, po zakończeniu udziału w projekcie najczęściej podejmowano następujące działania: inwestycje w środki trwałe, unowocześnienie technologiczne firmy i organizacja szkoleń dla pracowników. Działanie 2.3 relatywnie najbardziej zwiększyło częstość następujących uzyskiwania przez firmę certyfikatów i znaków zgodności, a w najmniejszym stopniu wpłynęło na częstość inwestowania w środki trwałe. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

93 Aż 94% przedsiębiorców śledzi ofertę dotacji dla przedsiębiorstw. Głównym źródłem informacji jest strona internetowa PARP, a inne popularne źródła to: prasa, konferencje, lub inna (niż wykonawca projektu) firma doradcza lub szkoleniowa i szkolenia dla MSP. Prawie wszyscy przedsiębiorcy (83%) zamierzają w przyszłości skorzystać z pomocy publicznej na inwestycje. Dwie trzecie firm chce skorzystać z dotacji na szkolenia, dwie piąte - na doradztwo, a jedna trzecia firm – na badania i rozwój. Najczęściej podejmowane przez firmy działania służące zdobyciu informacji o pozyskiwaniu dotacji to uczestnictwo w szkoleniach i seminariach dla MSP poświęconych pozyskiwaniu dotacji, korzystanie z pomocy konsultantów z PK/PKD, i stała współpraca z komercyjną firmą doradczą w zakresie dotacji UE. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

94 Charakterystyka projektów i beneficjentów (MSP) Działanie 2.3 SPO WKP

95 Rok rozpoczęcia działalności firmy Branża działalności (wg. klas. PKD/EKD) Działanie 2.3 SPO WKP Firmy biorące udział w projekcie, działały na rynku średnio od 13 i pół roku PROFIL BENEFICJENTÓW (1/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

96 Wysokość udzielonej dotacji Wielkość przedsiębiorstwa Średnia wysokość dotacji: 505 400 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 352 000 PLN Działanie 2.3 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (2/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

97 Główny rynek, na którym działa firma Wielkość miejscowości w której zlokalizowana jest firma Działanie 2.3 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (3/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

98 Region, w którym zrealizowano projekt Działanie 2.3 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (1/2) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

99 Typ projektu inwestycyjnego Działanie 2.3 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (2/2) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

100 Pierwsze efekty Działania 2.3 SPO WKP źródło: formularz ogólny

101 wzrost o 13,4% Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Działanie 2.3 SPO WKP 27,5% kobiet wśród pracowników 27,3% kobiet wśród pracowników Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Nowe miejsca pracy wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudn. kobiet średnio 3,3 na MSP średnio 11,3 na MSP *) poprzedni okres sprawozdawczy = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni okres sprawozdawczy = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/9) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

102 15688 12970 2718 5639 10049 4803 10885 5135 10553 ogólna liczba nowych etatów Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/9) wzrost zatrudnienia (średnia liczba etatów na firmę) od ostatniego okresu rozliczeniowego rok założenia sektor działalności wielkość firmy wysokość dotacji N=1388 N=1198 N=190 N=685 N=703 N=701 N=687 N=521 N=867 źródło: Wyniki z sześciu rund badania

103 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,3 etatu Podstawa: Wszystkie firmy z I rundy badania (N=224) Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (3/9) * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać I RUNDA* średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z I rundy badania

104 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 1,6 etatu Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (4/9) Podstawa: Wszystkie firmy z II rundy badania (N=231) II RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z II rundy badania

105 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4 etaty rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (5/9) Podstawa: Wszystkie firmy z III rundy badania (N=282) III RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? źródło: Wyniki z III rundy badania

106 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,1 etatu Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (6/9) Podstawa: Wszystkie firmy z IV rundy badania (N=255) IV RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z IV rundy badania

107 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 2,7 etatu rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (7/9) Podstawa: Wszystkie firmy z V rundy badania (N=206) V RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? źródło: Wyniki z V rundy badania

108 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 0,8 etatu rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (8/9) Podstawa: Wszystkie firmy z VI rundy badania (N=206) VI RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? źródło: Wyniki z VI rundy badania

109 P7a. Czy na koniec (bieżącego roku), poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? Do końca bieżącego roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia średnio o... Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA* (9/9) * Ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania w ramach danej rundy, porównanie ma charakter poglądowy 3,3 etatów 1,6 etatów 4,2 etatów 3,1 etatów 2,7 etaty 0,8 etatu VI-VII.2007 IX-X.2007 I-II.2008 IV-V.2008 VI-VII.2008 źródło: Wyniki z sześciu rund badania IX-X.2008

110 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=1432) wzrost o 24% wzrost o 22% wzrost o 23% wzrost o 24% ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) Działanie 2.3 SPO WKP małe firmy (N=742) średnie firmy (N=690) dotacja do 250 000 PLN (N=548) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=884) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

111 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (2/2) P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym*, w stosunku do roku ubiegłego** w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości przychodów netto (N=1012) Działanie 2.3 SPO WKP P10.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym* w Państwa firmie? źródło: Wyniki z sześciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-VI runda) **) Rok ubiegły = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-VI runda)

112 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 23% wzrost o 16% Podstawa: Wszystkie firmy, po wyłączeniu 2% wartości najwyższych Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/6) Działanie 2.3 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

113 Średnia wartość sprzedaży w ramach EKSPORTU wzrost o 24% wzrost o 19% wzrost o 23% wzrost o 22% WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (2/6) Działanie 2.3 SPO WKP RAZEM (N=1404) małe firmy (N=753) średnie firmy (N=5651) dotacja do 250 000 PLN (N=551) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=853) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych wzrost o 24% źródło: Wyniki z sześciu rund badania

114 Średnia wartość zakupów w ramach IMPORTU WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (3/6) Działanie 2.3 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych wzrost o 15% wzrost o 17% wzrost o 16% wzrost o 15% wzrost o 19% źródło: Wyniki z sześciu rund badania RAZEM (N=1404) małe firmy (N=753) średnie firmy (N=5651) dotacja do 250 000 PLN (N=551) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=853)

115 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/6) P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za rok bieżący...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za rok bieżący...? źródło: Wyniki z sześciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-VI runda)

116 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych ( 19% wszystkich kontraktów importowych) ( 34% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) 47% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 29% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (5/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

117 P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (6/6) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

118 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) spadek o 13% wzrost o 10% NAKŁADY INWESTYCYJNE (1/3) Działanie 2.3 SPO WKP RAZEM (N=1124) małe firmy (N=619) średnie firmy (N=505) dotacja do 250 000 PLN (N=465) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=659) Wyłączono 2% wartości najwyższych *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania spadek o 7% spadek o 4% spadek o 10%

119 wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (2/3) zmiana wartości rocznych nakładów inwestycyjnych między rokiem poprzednim * a ostatnim ** *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-VI runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-VI runda) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

120 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Działanie 2.3 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (3/3) P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący*, w stosunku do roku poprzedniego**, w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości nakładów inwestycyjnych (N=603) P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący*? źródło: Wyniki z sześciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-VI runda) **) Rok poprzedni = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-VI runda)

121 ogółem w 1417 MSP wdrożono 4258 innowacji produktowych ogółem w 1443 MSP wdrożono 2260 innowacji procesowych w tym 2005 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata w tym 1040 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata średnio innowacje na firmę Działanie 2.3 SPO WKP średnio na firmę INNOWACJE (2/7) WDROŻONE W CIĄGU 18 MIESIĘCY PO ROZLICZENIU PROJEKTÓW źródło: Wyniki z sześciu rund badania

122 Działanie 2.3 SPO WKP sektor wielkość firmy wysokość dotacji INNOWACJE (3/7) Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowychŚrednia liczba wdrożonych innowacji procesowych rok założenia firmy źródło: Wyniki z sześciu rund badania sektor wielkość firmy wysokość dotacji rok założenia firmy

123 P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (4/7) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

124 wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (5/7) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe sektor źródło: Wyniki z sześciu rund badania rok założenia firmy

125 P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (6/7) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

126 Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (7/7) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktowe innowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? źródło: Wyniki z sześciu rund badania wielkość firmy wysokość dotacji sektor rok założenia firmy

127 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? sektor wielkość firmy wysokość dotacji średnia liczba certyfikatów (w tym znaków zgodności) CERTYFIKATY Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) runda źródło: Wyniki z sześciu rund badania

128 OPINIE O PROJEKCIE źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3 SPO WKP

129 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

130 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? P15.1. Dlaczego efekty udziału Pana(i) firmy w Działaniu nie były warte poniesionych nakładów? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.3 SPO WKP OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ 1. RUNDA: „Wysokość otrzymanej dotacji a czas poświęcony na przygotowanie wniosku, są niewspółmierne. Wymagania formalne wobec tak małych projektów powinny być mniejsze.” 2. RUNDA: „Zbyt długi okres oczekiwania na ogłoszenie konkursu. Zmiana dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania konkursu. Za duże wymagania na etapie aplikacji konkursowej odnośnie załączników.” 3. RUNDA: „Wbrew naszym założeniom i deklaracjom klientów okazało się, że nie ma zapotrzebowania na oferowany produkt.” 4. RUNDA: „Straciłem ponad rok na odwołania i walkę z niekompetencją komisji oceniającej i innych szczebli administracji” 5. RUNDA: „Pozyskana dotacja to niewielki procent rocznego zysku netto, który można byłoby zwiększyć, gdyby nie było działań zgodnie z projektem wykonywanych w późniejszych terminach (które wynikały z opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków)” 6 RUNDA: „Nakład pracy przy przygotowaniu wniosku i biznes planu, złożenia w ARR Konin, monitorowania wszelkich wskaźników kosztował w przeliczeniu na pieniądz więcej niż firma uzyskała z tyt. dotacji.” źródło: Wyniki z sześciu rund badania Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448)

131 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z PARP / RIF w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) średnia ocen na skali 1-6: 4,6 4,4 OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

132 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: Wszystkie firmy (N= 1447) P 13.1. Jakie dokładnie były to (nieprzewidziane) efekty? PYTANIE OTWARTE Tylko firmy, w których pojawiły się nieprzewidziane efekty projektu (N=168) Działanie 2.3 SPO WKP EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU źródło: Wyniki z sześciu rund badania

133 P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N= 1447) czynniki związane z procedurą uzyskiwania dotacji czynniki nie związane z procedurą uzyskiwania dotacji Działanie 2.3 SPO WKP EFEKTY NEGATYWNE PROJEKTU P14.1 Jakie to były czynniki i na czym polegał ich negatywny wpływ ? Prosimy wyjaśnić w kilku zdaniach. PYTANIE OTWARTE Tylko firmy, w których pojawiły się negatywne efekty projektu (N=192) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

134 P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z realizacji Projektu inwestycyjnego ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji ZADOWOLENIE Z REALIZACJI PROJEKTU Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

135 P2. Czy realizacja projektu(ów) miała wpływ na rozwój Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) P2.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ realizacji projektu(ów) na rozwój firmy? Podstawa: Tylko, firmy, na których rozwój realizacja projektu miała wpływ (N=448) WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

136 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=1375) WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

137 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=1324) WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

138 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie KONKURENCYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa? WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP sektor działania firmy wysokość dotacji wielkość firmy źródło: Wyniki z sześciu rund badania P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie INNOWACYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa?

139 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

140 P6.1. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wzrost sprzedaży Pana(i) przedsiębiorstwa na rynku...? P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P7.2. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wprowadzenie w przedsię- biorstwie innowacji na skalę rynku...? na rynku lokalnym - nie badano Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

141 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - podniesienie konkurencyjności vs. uzyskanie przewagi nad konkurencją Działanie 2.3 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU N=651 N=702 N=717 N=381 N=173 źródło: Wyniki z sześciu rund badania

142 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - zakres w jakim firma uzyskała przewagę nad konkurencją Działanie 2.3 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU źródło: Wyniki z sześciu rund badania N=651 N=702 N=717 N=381 N=173

143 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (1/3) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

144 Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (2/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu?

145 Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (3/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu?

146 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Działanie 2.3 SPO WKP WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (1/3) źródło: Wyniki z sześciu rund badania

147 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (2/3) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

148 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (3/3) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

149 P19.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P19.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Działanie 2.3 SPO WKP Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

150 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM MIKRO I MAŁE ŚREDNIE Podstawa: N=1448 N=756 N=691 Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM - w podziale na wielkość firmy Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

151 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM PRZEMYSŁ USŁUGI Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=1448 N=1246 N=201 - w podziale na sektor działalności (wg PKD/EKD) Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

152 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM DO 1995 ROKU PO 1995 ROKU Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=1448 N=723 N=724 - w podziale wg roku rozpoczęcia działalności Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

153 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM 250 000 PLN Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=1448 N=559 N=888 - w podziale na wielkość dotacji Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

154 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

155 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z sześciu rund badania

156 P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=1448) DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI Działanie 2.3 SPO WKP Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z sześciu rund badania

157 Dziękujemy! © PARP 2008


Pobierz ppt "Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po VI rundach badania: © PARP 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google