Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PRZEDSZKOLI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PRZEDSZKOLI"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PRZEDSZKOLI

2 Kryterium ewaluacyjne
W1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego ADEKWATNOŚĆ do potrzeb dzieci i zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego. SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z koncepcją pracy przedszkola. Jakie są najważniejsze założenia koncepcji pracy? Czy realizowane działania są zgodne z założeniami koncepcji? Jakie dowody świadczą o spójności lub nie spójności? Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci? Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania środowiska? Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. AKCEPTACJA koncepcji pracy przedszkola przez rodziców. Jaka jest znajomość koncepcji pracy wśród rodziców? W jakim stopniu jest akceptowana? Obszar badania (B) Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. PARTYCYPACJA rodziców w modyfikowaniu koncepcji pracy. W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji? Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. PARTYCYPACJA rodziców. Jak rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola?

3 Kryterium ewaluacyjne
W2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb i możliwości dzieci. Jak zorganizowana jest przestrzeń? Jakie działania są realizowane w przedszkolu w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci? Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. UŻYTECZNOŚĆ wniosków z monitorowania. Jak przedszkole monitoruje proces wspomagania i rozwoju dzieci? Jak przedszkole wykorzystuje wyniki wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? Obszar badania (B) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. SKUTECZNOŚĆ działań podjętych w wyniku monitorowania. Jakie są rezultaty działań podjętych na podstawie wniosków z monitorowania? W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych dzieci. Jakie nowatorskie rozwiązania edukacyjne służące rozwojowi dzieci zastosowano w przedszkolu? Na jakie potrzeby rozwojowe dzieci one odpowiadają?

4 Kryterium ewaluacyjne
W3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. SPÓJNOŚĆ procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami realizacji. Jak w pracy z dziećmi są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej? W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. POWSZECHNOŚĆ monitorowania i diagnozowania osiągnięć dzieci oraz wdrażania wniosków z analiz. W jaki sposób nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia wszystkich dzieci? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć dzieci? Obszar badania (B) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. UŻYTECZNOŚĆ działań wynikających z wniosków dla rozwoju dzieci. SPÓJNOŚĆ modyfikacji programów z wnioskami z monitorowania i analizy efektów. Jak wdrożone wnioski z monitorowania wpłynęły na rozwój i zainteresowania dzieci? Jak wdrożone wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci wpływają na rozwój ich umiejętności, które są opisane w podstawie programowej?

5 Kryterium ewaluacyjne
W4. Dzieci są aktywne. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. POWSZECHNOŚĆ zaangażowania dzieci. Jaki wiele dzieci aktywnie uczestniczy zajęciach realizowanych w przedszkolu? Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli (stwarzanie możliwości działania wszystkim dzieciom). RÓŻNORODNOŚĆ podejmowanych przez dzieci aktywności. W jaki sposób nauczyciele angażują dzieci do podejmowania aktywności? Czy te działania mają charakter powszechny? W jaki sposób przejawia się zaangażowanie dzieci? Dzieci są wdrażane do samodzielności POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. W jaki sposób nauczyciele wdrażają dzieci do samodzielności? Jaka część nauczycieli podejmuje te działania Obszar badania (B) Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli w zachęcaniu dzieci do inicjowania i realizacji działań. RÓŻNORODNOŚĆ działań dzieci. Jak wielu nauczycieli umożliwia dzieciom inicjowanie i realizację działań? Do inicjowania jakich działań zachęcają nauczyciele? Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. POWSZECHNOŚĆ uczestnictwa w działaniach nakierowanych rzecz na środowisko lokalne. W jakich działaniach na rzecz środowiska uczestniczą dzieci? Jaka część dzieci uczestniczy w tych działaniach?

6 W5. Respektowane są normy społeczne.
Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. POWSZECHNOŚĆ zachowań opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu obejmująca relacje pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność. POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci. Czy w przedszkolu dominują relacje oparte na szacunku i zaufaniu? Których grup one dotyczą? W czym przejawia się zaufanie i szacunek? Jaki jest poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci? Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. SKUTECZNOŚĆ działań wychowawczych. Czy dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje? Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. SPÓJNOŚĆ działań nauczycieli. REAGOWANIE w każdej sytuacji. Jakie właściwe zachowania są wzmacniane i w jaki sposób? Na ile działania podejmowane przez nauczycieli w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań są spójne? Czy nauczyciele reagują we wszystkich sytuacjach w których są łamane normy? W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli w zachęcaniu dzieci do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie. W jaki sposób w przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie? Jak wielu nauczycieli umożliwia dzieciom podejmowanie decyzji i brania odpowiedzialności za nie?

7 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. SYSTEMOWOŚĆ (rozumiana jako objęcie działaniami całej placówki). UŻYTECZNOŚĆ wniosków z monitorowania działań. W jaki sposób prowadzone jest monitorowanie działań wychowawczych? Jak nauczyciele wykorzystują wnioski z monitorowania? Obszar badania (B) W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. PARTYCYPACJA rodziców. Jaki jest udział rodziców w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych? Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. SKUTECZNOŚĆ działań przedszkola w budowaniu postawy odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych. Jakie zachowania dzieci wskazują na postawę odpowiedzialności w działaniach i relacjach społecznych?

8 Kryterium ewaluacyjne
W6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. SYSTEMOWOŚĆ prowadzonego rozpoznania (celowe działanie obejmujące całą instytucję). W jaki sposób w przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania? Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka ADEKWATNOŚĆ działań do rozpoznanych potrzeb i/lub sytuacji dzieci. Jakie działania podejmowane są w przedszkolu w oparciu o rozpoznania potrzeb i/lub sytuacji dzieci? Na ile oferta przedszkola jest dostosowana do potrzeb każdego dziecka? Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. ADEKWATNOŚĆ współpracy do potrzeb i sytuacji społecznej dzieci. Jakie działania prowadzi przedszkole we współpracy z podmiotami wspierającymi dzieci w wyniku diagnozy ich potrzeb i sytuacji społecznej? Czy charakter współpracy przedszkola z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z potrzeb dzieci i ich sytuacji społecznej?

9 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. ADEKWATNOŚĆ działań antydyskryminacyjnych do specyfiki przedszkola. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w przedszkolu? Czy podejmowane działania antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki przedszkola? Jakich działań ewentualnie brakuje? Jak wielu nauczycieli podejmuje w przedszkolu działania antydyskryminacyjne? Obszar badania (B) W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. POWSZECHNOŚĆ opinii rodziców na temat adekwatności wsparcia. Jaka część rodziców uważa że wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci?

10 Kryterium ewaluacyjne
W7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. WSPÓŁPRACA nauczycieli przy planowaniu i analizowaniu procesów edukacyjnych. Jak planowane są procesy edukacyjne? Jak zorganizowane jest działanie zespołowe nauczycieli? Obszar badania (B) Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. SKUTECZNOŚĆ współdziałania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. Jakie problemy wspólnie rozwiązują nauczyciele? Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. UŻYTECZNOŚĆ ewaluacji dla pracy nauczycieli. W jaki sposób pracownicy placówki współpracują ze sobą w ewaluacji własnej pracy? Jak nauczyciele wspólnie wykorzystują wyniki ewaluacji?

11 W8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. SPÓJNOŚĆ informacji przekazywanych środowisku z koncepcją pracy przedszkola. SYSTEMATYCZNOŚĆ upowszechniania informacji o wartości realizowanych działań wśród rodziców. Kogo przedszkole informuje o koncepcji swojej pracy? Jakie informacje były przekazywane? Obszar badania (B) Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. RÓŻNORODNOŚĆ grup, do których adresowane są informacje. Do kogo skierowana jest informacja o wartości wychowania przedszkolnego? Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. POZYTYWNE opinie rodziców i partnerów na temat koncepcji pracy przedszkola. Jakie informacje na temat koncepcji pracy przedszkola posiadają przedstawiciele środowiska lokalnego (rodzice, partnerzy, organ prowadzący)?

12 W9. Rodzice są partnerami przedszkola.
Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. SYSTEMOWOŚĆ rozwiązań zapewniających zbieranie i uwzględnianie opinii rodziców w procesie podejmowania decyzji. W jaki sposób przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? Co wskazuje na to, że działania te mają charakter celowy? W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. ADEKWATNOŚĆ współpracy, do potrzeb rozwojowych dzieci. Które działania przedszkola, realizowane we współpracy z rodzicami realizują potrzeby rozwojowe dzieci? Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. PARTYCYPACJA rodziców w procesach decyzyjnych i w realizowanych działaniach. POWSZECHNOŚĆ uczestnictwa rodziców w działaniach. W jakich działaniach podejmowanych przez przedszkole uczestniczą rodzice? W podejmowaniu jakich decyzji uczestniczą rodzice? Jaka część rodziców uczestniczy w podejmowaniu decyzji?

13 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. PARTYCYPACJA rodziców. Jakie inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola zostały zgłoszone przez rodziców? Jakie działania prowadzi przedszkole, aby zachęcać rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola? Jak wielu rodziców wychodzi z inicjatywami? Które zgłaszane przez rodziców inicjatywy dotyczą rozwoju dzieci i przedszkola? Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców. OTWARTOŚĆ przedszkola na inicjatywy rodziców. UŻYTECZNOŚĆ realizowanych inicjatyw. Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola zostały zrealizowane przez przedszkole?

14 Kryterium ewaluacyjne
W10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb środowiska. Jakie są najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska? Jakie działania podejmowane są przez przedszkole, aby zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska? Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. SYSTEMATYCZNOŚĆ i CELOWOŚĆ działań podejmowanych przez przedszkole we współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego. W jakim celu przedszkole podejmuje współdziałanie z podmiotami środowiska lokalnego? Czy działania mają charakter stałej współpracy? Obszar badania (B) Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. WZAJEMNOŚĆ korzyści wynikających ze współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Czy działania podejmowane przez przedszkole i organizacje oraz instytucje lokalnego środowiska wpływają na ich wzajemny rozwój? Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. SKUTECZNOŚĆ działań podejmowanych we współpracy przedszkola i instytucji/organizacji działających w środowisku lokalnym wpływających na rozwój dzieci. Które działania podejmowane przez przedszkole we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego pozytywnie wpływają na rozwój dzieci?

15 Kryterium ewaluacyjne
W11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. POWSZECHNOŚĆ znajomości wniosków. Jaka część nauczycieli zna wnioski z badań wewnętrznych i zewnętrznych? Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. POWSZECHNOŚĆ wykorzystywania wniosków w działaniach (chodzi o liczbę nauczycieli, którzy korzystają z wyników). UŻYTECZNOŚĆ wniosków z monitorowania działań prowadzonych przez przedszkole. Jaka część nauczycieli korzysta z wniosków ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w swojej pracy? Jakie działania wychowawcze i edukacyjne zostały zaplanowane i podjęte na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej? Obszar badania (B) W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. POWSZECHNOŚĆ wykorzystania wyników badań przez nauczycieli. RÓŻNORODNOŚĆ wykorzystanych badań. Jakie badania i analizy zewnętrzne wykorzystywane są w praktyce przez nauczycieli? Jaka część nauczycieli wykorzystuje wyniki zewnętrznych badań i analiz? W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. UŻYTECZNOŚĆ prowadzonych badań. W jaki sposób bada się losy dzieci, które skończyły edukację przedszkolną? W jaki sposób zostały wykorzystane wyniki badań wewnętrznych, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne?

16 W12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. SKUTECZNOŚĆ w zapewnianiu warunków do rozwoju dzieci. Jakie działanie dyrektora wpłynęły na zapewnienie warunków do rozwoju dzieci? Jakie warunki dla rozwoju dzieci zapewnia przedszkole? Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. SKUTECZNOŚĆ w zapewnianiu warunków do rozwoju dzieci. SKUTECZNOŚĆ w zapewnianiu warunków do pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonalenia zawodowego. Jakie działania dyrektora wpłynęły na zapewnienie warunków do rozwoju dzieci? Jakie warunki dla rozwoju dzieci zapewnia przedszkole? Jakie działania dyrektora wpłynęły na zapewnianie nauczycielom warunków do pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonalenia zawodowego. Jakie są warunki w przedszkolu dla indywidualnej i zbiorowej pracy nauczycieli oraz ich rozwoju zawodowego? Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. PARTYCYPACJA nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. Jaki jest udział nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu? Jak wielu nauczycieli bierze udział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu? W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. UŻYTECZNOŚĆ wniosków z nadzoru do podejmowania działań służących rozwojowi przedszkola. Jak wykorzystuje się wnioski z nadzoru pedagogicznego w procesie zarządzania przedszkolem? Jakie działania służące rozwojowi przedszkola zostały podjęte na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego?

17 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. SKUTECZNOŚĆ w zapewnieniu warunków do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. RÓŻNORODNOŚĆ podejmowanych w przedszkolu działań nowatorskich, innowacji i eksperymentów. Jakie działanie dyrektora wpłynęły na podjęcie nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów? Jakie nowatorskie działania, innowacje i eksperymenty podjęto w przedszkolu? Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. PARTYCYPACJA nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Jakie decyzje zostały podjęte z udziałem nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców? W jaki sposób dyrekcja zachęca nauczycieli, innych pracowników przedszkola oraz rodziców do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji? Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. SKUTECZNOŚĆ działań dyrekcji zapewniających przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. ADEKWATNOŚĆ wspomagania zewnętrznego w przedszkolu. Jakie działania dyrektora zapewniły przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb? Jakiego rodzaju wspomaganie zewnętrzne zapewnia przedszkolu dyrektor? Na ile zapewniane wspomaganie zewnętrzne odpowiada na potrzeby przedszkola?


Pobierz ppt "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PRZEDSZKOLI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google