Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowostawski Program Odnowy Wsi Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Nowy Staw, 28 maja 2004 roku Konferencja Razem w Europie. Rewitalizacja miast.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowostawski Program Odnowy Wsi Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Nowy Staw, 28 maja 2004 roku Konferencja Razem w Europie. Rewitalizacja miast."— Zapis prezentacji:

1 Nowostawski Program Odnowy Wsi Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Nowy Staw, 28 maja 2004 roku Konferencja Razem w Europie. Rewitalizacja miast i ochrona dziedzictwa kulturowego – doświadczenia i plany miast bliźniaczych Wilster (Niemcy) i Nowy Staw (Polska)

2 Planowanie Rozwoju Regionalnego w UE Osiągnięcie spójności społeczno- gospodarczej czyli takiego stopnia zróżnicowania w zakresie dobrobytu ekonomicznego i społecznego między regionami lub grupami, który jest politycznie i społecznie akceptowany.

3 Zasady Polityki Regionalnej Koncentracji – środki są przeznaczone przede wszystkim dla obszarów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Partnerstwa – współpraca układu europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego (wertykalne) oraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi ( horyzontalne). Programowania – proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania odbywa się w kilku szczegółowo określonych etapach.

4 Zasady Polityki Regionalnej Koordynacji – pomiędzy poszczególnymi funduszami poprzez dokumenty programowe, monitorowanie i ocenę pomocy, wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie polityk Wspólnoty Dodatkowości – środki europejskie muszą uzupełniać finansowanie krajowe ( 25% - 75%), a nie mogą go zastępować Zgodności – operacje finansowe z Funduszy europejskich muszą być zgodne z innymi politykami Wspólnoty i prawodawstwem wspólnotowym.

5 Zasada pomocniczości (subsydiarności) Zasada rozdziału zadań i kompetencji pomiędzy poszczególne szczeble władz publicznych. Zadanie publiczne powinno być powierzone najniższemu z możliwych szczebli. Na szczeblu europejskim zasada ta oznacza, że Wspólnota ma prawo wkraczać ze swoim prawodawstwem a zarazem obowiązek pomocy krajom i regionom tylko w takich sytuacjach, gdy będzie to lepiej służyło osiągnięciu celów Wspólnoty oraz tam, gdzie państwa/regiony nie poradzą sobie same ze względu na problemy strukturalne.

6 Istniejące dokumenty programowe Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Nowy Staw

7 Rewitalizacja (odnowa) Proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców

8 Program rewitalizacji (odnowy) Program wieloletnich działań w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, prowadzącym do rewitalizacji terenu znajdującego się w stanie kryzysowym

9 Projekt rewitalizacji Realizowane na określonym terenie przedsięwzięcie będące częścią, w ramach, którego są realizowane zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne.

10 Obszar rewitalizacji Teren, dla którego opracowuje się i realizuje program rewitalizacji, obejmujący całość i lub część terenu znajdującego się w stanie kryzysowym

11 Nowostawski Program Odnowy Wsi Program rozwoju lokalnego obejmujący teren Miasta i Gminy Nowy Staw

12 Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Lokalny program rewitalizacji obejmujący teren śródmieścia Nowego Stawu w granicach objętych ochroną konserwatora zabytków (dawne granice lokacji średniowiecznego miasta) wraz z przyległym obszarem ochronnym rzeki Świętej

13 Nowostawski Program Odnowy Wsi Zadania -zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej przestrzeni produkcyjnej -zmiany w sposobie użytkowania terenu -rozwój systemu komunikacji i infrastruktury -poprawę stanu środowiska naturalnego -poprawę stanu środowiska kulturowego poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania,

14 Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Działania w obszarze inwestycyjnym 1) działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej 2) działania dotyczące rozwoju transportu, 3)działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, 4)działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 5)działania dotyczące budowy nowych mieszkań, 6)działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej,

15 Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Działania w obszarze ekonomicznym 1) działania dotyczące wspierania przedsiębiorczość; 2) działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej; 3) działania dotyczące uruchamiania finansowych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń); 4) Inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MŚP.

16 Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Działania w obszarze społecznym 1) działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 2) działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 4) działania dotyczące tworzenia równych szans, 5) działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia, 6) działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności, 7) działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 8) działania dotyczące uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarządowych

17 Nowostawski Program Odnowy Wsi W pierwszym etapie włączenie sołectw Laski, Tralewo, Dębina, Lipinka do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Tworzenie grupy liderów wiejskich poprzez szkolenia i udział w opracowaniu projektów. Przygotowanie oferty inwestycyjnej

18 Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Projekty budowlano-remontowe realizowane w obszarze śródmieścia Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż zachodniej pierzei Rynku Kościuszki Projekt monitoringu rynku i przyległych ulic Przygotowanie oferty inwestycyjnej

19 Konferencja Razem w Europie. Rewitalizacja miast i ochrona dziedzictwa kulturowego – doświadczenia i plany miast bliźniaczych Wilster (Niemcy) i Nowy Staw (Polska) Materiały konferencyjne są dostępne na stronie internetowej www.bipum.nowystaw.prv.pl link: Nowy Staw w Unii Europejskiej Zamawianie materiałów konferencyjnych Grzegorz Gola Urząd Miejski w Nowym Stawie ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw tel. +48 55 2715110 fax.+48 55 2715123 e-mail: um_nowystawpromocja@wp.pl


Pobierz ppt "Nowostawski Program Odnowy Wsi Program Rewitalizacji Śródmieścia Nowego Stawu Nowy Staw, 28 maja 2004 roku Konferencja Razem w Europie. Rewitalizacja miast."

Podobne prezentacje


Reklamy Google