Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

portfelem instrumentów dłużnych Stabilny portfel aktywów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "portfelem instrumentów dłużnych Stabilny portfel aktywów"— Zapis prezentacji:

1 portfelem instrumentów dłużnych Stabilny portfel aktywów
Aktywne zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych Stabilny portfel aktywów wg stanu na 31 maja 2013 r. 1

2 Aktywnie Zarządzane Produkty Inwestycyjne
Czym jest Stabilny Portfel Aktywów? Filozofia inwestowania Strategia i cel inwestycyjny Zarządzający produktem Renomowany partner Charakterystyka produktu Dla kogo przeznaczony jest produkt Korzyści dla Klientów Ryzyka związane z produktem

3 Stabilny Portfel Aktywów - charakterystyka
Filozofia inwestowania W okresie dużej niepewności na rynkach kapitałowych, oferujemy Państwu produkt, który daje szansę na osiągnięcie zysku powyżej 12-miesięcznych lokat bankowych przy utrzymywaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie, dający płynność zainwestowanych środków. Osiągnięcie celu inwestycyjnego możliwe będzie dzięki właściwemu doborowi papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnemu zarządzaniu częścią skarbową portfela. Zarządzający funduszem będzie dobierał inwestycje do portfela w zależności od oceny sytuacji makroekonomicznej, przewidywanych zmian stóp procentowych, kondycji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych i jego perspektyw wywiązania się z zobowiązań kredytowych. Inwestując w papiery dłużne przedsiębiorstw zarządzający będzie preferował podmioty, które są spółkami publicznymi oraz te, które zapewniają stały dostęp do informacji o sytuacji finansowej i w transparentny sposób przedstawiają swoje sprawozdania finansowe. 3

4 Stabilny Portfel Aktywów - charakterystyka
Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na osiągnięcie wyniku inwestycyjnego powyżej 12- miesięcznych lokat bankowych Kontrola ryzyka inwestycyjnego poprzez selekcję emitentów i odpowiednią dywersyfikację Korzystna forma – ubezpieczenie grupowe Wysoka płynność (możliwość dokonywania dopłat i wypłat z portfela bez opłat) Zarządzanie przez specjalistów Bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie Stabilny Portfel Aktywów

5 Stabilny Portfel Aktywów - charakterystyka
Analizując spółki pod kątem możliwości inwestycji w emitowane przez nie obligacje korporacyjne Zarządzający kieruje się przede wszystkim oceną fundamentalną samej spółki oraz perspektyw sektora, w którym prowadzi ona swoją działalność. Uwzględniając specyfikę branżową działalności analiza oparta będzie w szczególności o ocenę: sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na kondycję danego sektora, poziomu zadłużenia spółki w stosunku do posiadanego majątku, poziomu zadłużenia spółki w porównaniu z generowanym strumieniem pieniężnym, bieżącej płynności finansowej, terminów zapadalności zobowiązań i należności pod kątem przyszłych potencjalnych tzw. „wąskich gardeł” w płynności, dotychczasowej historii kredytowej spółki, sytuacji fundamentalnej spółki i jej perspektyw w terminie zapadalności emitowanych obligacji (w szczególności ocena ta dotyczy możliwości generowania strumieni pieniężnych, które pozwolą na kontynuowanie działalności oraz spłatę zobowiązań). Kryteria dokonywania inwestycji w obligacje korporacyjne 5

6 Stabilny Portfel Aktywów - charakterystyka
Dla kogo odpowiedni jest Stabilny Portfel Aktywów? Dla Klientów, którzy dotychczas inwestowali samodzielnie w papiery dłużne przedsiębiorstw i chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tych aktywów (dywersyfikacja, selekcja). Dla Klientów, którzy  nie korzystali do tej pory z możliwości podniesienia rentowności swoich inwestycji na papierach dłużnych przedsiębiorstw z powodu obaw co do standingu finansowego danego emitenta i są skłonni skorzystać z kompetencji zarządzających w zakresie selekcji i dywersyfikacji. Chcących skorzystać z atutów formy ubezpieczeniowej – odroczenie podatku od zysków kapitałowych i inne korzyści prawno-spadkowe. Nie akceptujących wysokiego ryzyka inwestycji i rozumiejących specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw. Poszukujących bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań Poszukujących płynności 6

7 BRE Wealth Management S.A.
Zarządzający z doświadczeniem Jesteśmy na rynku od 2000 roku. Początkowo pod nazwą BRE Asset Management, później Skarbiec Investment Management. Zarządzamy portfelami aktywów Klientów Prywatnych BRE Banku oraz towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji. Jesteśmy częścią BRE Banku – stoją za nami doświadczenie i kompetencje jednej z największych instytucji finansowych Europy - Commerzbanku AG 7

8 Stabilny Portfel Aktywów - charakterystyka
Zarządzający Marcin Grotek, zarządzający portfelem i analityk Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek finanse i bankowość. W BRE WM odpowiada za analizowanie  globalnej oraz krajowej sytuacji makroekonomicznej, rynku walut i obligacji oraz monitorowanie sytuacji na rynku kapitałowym, a także prognozowanie rynku stóp procentowych, walut i surowców. Zdobywał doświadczenie w Banku Millenium S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. 8

9 HDI-Gerling Życie TU S.A.
Renomowany partner Gerling Polska TU na Życie S.A. rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w roku. Jest częścią koncernu Talanx – trzeciego co do wielkości koncernu ubezpieczeniowego w Niemczech i ósmego w Europie. HDI-Gerling Życie TU S.A. to rozpoznawalna na polskim rynku marka, która zapewniła sobie silną pozycję wśród towarzystw oferujących zarówno grupowe jak i indywidualne ubezpieczenia na życie korzystając z doświadczenia koncernu Talanx oraz międzynarodowej, silnej pozycji Grupy HDI-Gerling. 9

10 Stabilny Portfel Aktywów
Forma produktu: Ubezpieczenie grupowe Strategia: Portfel instrumentów dłużnych Czas trwania: Bezterminowy – wysoka płynność Podatek od zysków kapitałowych: Odroczenie – do czasu wypłaty środków Waluta inwestycji: PLN Ubezpieczyciel: HDI-Gerling Życie TU S.A. Podmiot zarządzający: BRE Wealth Management S.A. Forma inwestycji: Certyfikat ubezpieczeniowy Min. kwota inwestycji: 20 tys. PLN Ryzyko inwestycyjne: Niskie Opłata za zarządzanie: 1,1% rocznie Koszt ubezpieczenia: 21 groszy miesięcznie

11 Korzyści dla Klientów Stabilny Portfel Aktywów
Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na zyski wyższe niż 12- miesięczne lokaty bankowe Wysoka płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące wykupów częściowych i całkowitych zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) Utrzymywanie ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego (obligacje korporacyjne i skarbowe) Brak opłat za nabycie i wycofanie środków 11

12 Korzyści dla Klientów Stabilny Portfel Aktywów
Podatek od zysków kapitałowych pobierany jest dopiero od kwot wypłaconych – do tego czasu cały kapitał pracuje Świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia nie podlega egzekucji sądowej w 3/4 częściach tego świadczenia (nie dotyczy alimentów, podatków i składek na ZUS) Czas i procedura wypłaty świadczenia znacznie prostsza i szybsza (ustawowo do 30 dni) dla Klienta niż postępowanie spadkowe Wypłata świadczenia to wypłata aktywów Klienta uposażonym bez podatku Belki 12

13 Czynniki Ryzyka Stabilny Portfel Aktywów
Z inwestycją może wiązać się ryzyko kredytowe, płynności aktywów, stopy procentowej, rynkowe, rozliczenia. Ryzyko kredytowe kontrolowane jest poprzez odpowiednią selekcję emitentów papierów dłużnych oraz dywersyfikację portfela. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej ukierunkowane jest na osiąganie satysfakcjonujących wyników w horyzoncie 12 miesięcy. Ponieważ część obligacji notowana jest GPW/Catalyst, wartość portfela będzie ulegać wahaniom. W skrajnym przypadku możliwa jest ujemna 3-miesięczna stopa zwrotu. Szczegółowy opis ryzyka zawiera Regulamin Funduszu, stanowiący załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 13

14 Nota prawna Niniejsza Prezentacja wyraża wiedzę i poglądy jego autorów, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia. BRE Bank SA dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane zamieszczone w Prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Każdy odbiorca niniejszej Prezentacji powinien samodzielnie dokonać oceny, czy przedstawione w niej informacje są dla niego odpowiednie i określić zakres w jakim mogą być przez niego wykorzystane. BRE Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem działań lub zaniechań będących wynikiem zapoznania się z niniejszą Prezentacją, o ile dochował należytej staranności przy jej sporządzeniu. BRE Bank SA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa spowodowanie niedostosowaniem zawartych w Prezentacji informacji do indywidualnej sytuacji jego odbiorcy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji w nim zawartych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością BRE Bank SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 14


Pobierz ppt "portfelem instrumentów dłużnych Stabilny portfel aktywów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google