Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 5.2 – schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 5.2 – schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 5.2 – schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Anita Żuk - Iwanowska Warszawa, 23 marca 2009 r.

2 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Plan prezentacji Wnioskodawcy Informacje podstawowe Wydatki kwalifikowane Realizacja projektu

3 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Działanie 5.2 - schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Celem działania 5.2 jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB) należących do sieci. Budżet Działania 32 100 000 EUR Dostępny budżet 99 725 289 PLN

4 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wnioskodawcy Wsparcie może zostać udzielone podmiotowi lub co najmniej 3 podmiotom działającym wspólnie, które spełniają następujące warunki: nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanym przez PARP świadczą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców posiadają wdrożony i zweryfikowany standard krajowy, w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równoważny posiadają udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług o charakterze proinnowacyjnym

5 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty należą do sieci instytucji otoczenia przedsiębiorstw o znaczeniu ponadregionalnym lub są podmiotami o ogólnokrajowym zasięgu działania zapewniają udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług o charakterze proinnowacyjnym oraz zobowiążą się do: nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem na rzecz przedsiębiorców wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem

6 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wsparcie udzielane na 1.Opracowanie, wdrożenie i świadczenie nowej usługi lub nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym 2.podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez instytucje skupione w sieciach 3.dofinansowanie budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informację o innowacjach, obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci (dofinansowanie na działania określone w punktach 2 - 3 może być udzielone tylko łącznie z dofinansowaniem określonym w punkcie 1)

7 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wsparcie udzielane na opracowanie i wdrożenie nowej dla wnioskodawcy usługi lub nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym (pkt 1 powyżej) może obejmować przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną usługę opracowanie założeń realizacji usługi wdrożenie i świadczenie usługi Wsparcie nie może zostać udzielone na usługi proinnowacyjne, z przeznaczeniem na świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, dotyczących przeprowadzenia audytu technologicznego oraz procesu transferu technologii

8 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wsparcie uzyskanie przez przedsiębiorców w ramach Działania 5.2 stanowi dla nich pomoc de minimis Wielkość dofinansowania może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych, przy czym co najmniej 40% kwoty dofinansowania jest równe sumie pomocy de minimis udzielonej przez podmiot udzielający pomocy z tytułu świadczenia usługi w ramach realizowanego projektu

9 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione w okresie kwalifikowalności (od dnia złożenia wniosku), które zostały przeznaczone na następujące kategorie

10 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty 1.wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi koszami pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu 2.podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu 3.zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 4.zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych 5.najem i użytkowanie pomieszczeń 6.pokrycie kosztów amortyzacji budynków 7.remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń 8.tłumaczenia i druk materiałów oraz ich publikacja 9.działania promocyjne i informacyjne

11 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty 10.obsługa księgowa i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie 11.pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o podobnym profilu obejmujące: składki członkowskie, koszty dostępu do międzynarodowych baz danych, koszty udziału w spotkaniach sieci międzynarodowych 12.pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 13.pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego 14.raty spłat wartości początkowej środków trwałych należnej oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia projektu 15.koszty szkoleń pracowników do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych na kategorie 1-14 16.audyt finansowy dotyczący wydatków związanych z realizacją projektu

12 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty System finansowania projektu Dofinansowanie może zostać udzielone w następujących formach 1. refundacji 2. zaliczki i refundacji Łączne dofinansowanie w formie zaliczek nie może przekroczyć 95% kwoty dofinansowania

13 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty System zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - w przypadku gdy wartość dofinansowania nie przekracza 4 mln PLN W przypadku gdy dofinansowanie przekracza 4 mln PLN, a także jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w jednej z następujących form: -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym -gwarancjach bankowych

14 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty -gwarancjach ubezpieczeniowych -wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej -zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -cesji praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta, -przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie, -hipotece -poręczeniu według prawa cywilnego.

15 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty System zaliczkowania pierwsza transza zaliczki 110% wartości etapu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejne transze zaliczki 100% kolejnych etapów ostatnia transza zaliczki w wysokości kwoty dofinansowania pomniejszonej o dotychczas wypłacone zaliczki i planowaną płatność końcową płatność końcowa w wysokości przynajmniej 5% kwoty dofinansowania w formie refundacji

16 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty W przypadku wyboru sposobu finansowania w formie zaliczek obowiązek założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych

17 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty System wdrażania Działania 5.2 PO IG  wybór projektów w trybie ciągłym  wsparcie uzyskują projekty do wyczerpania środków przeznaczonych na działanie  ocena przeprowadzana jest metodą zero-jedynkową  wniosek musi spełniać 100 % kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych  wniosek musi spełnić przynajmniej jedno z kryteriów merytorycznych fakultatywnych  możliwość odwołania w przypadku uzyskania negatywnej oceny  poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu dofinansowania nastąpi w terminie ok. 4 miesięcy od dnia przesłania kompletu dokumentów dotyczących projektu

18 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Realizacja projektu rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia wniosku o płatność końcową otrzymanie dofinansowania odbywa się na podstawie wniosku o płatność (zaliczka, refundacja, płatność końcowa) wnioski o płatność składane po zakończeniu realizacji każdego etapu

19 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty System wdrażania złożenie wniosku do PARP ocena formalna – Zespół Merytoryczny PARP ocena merytoryczna wniosków – Komisja Konkursowa zatwierdzenie listy rankingowej przez IZ podpisanie umowy z Wnioskodawcą

20 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Ocena będzie przebiegała dwustopniowo Ocena formalna Ocena merytoryczna w oparciu o: a/ Kryteria obligatoryjne – ocena 0/1 b/ Kryteria fakultatywne – ocena 0/1

21 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wymogi formalne - wniosek złożenie wniosku we właściwej instytucji złożenie wniosku w ramach właściwego działania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie

22 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wymogi formalne - wnioskodawca kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

23 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Wymogi formalne – projekt projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG.

24 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Kryteria formalne – specyficzne wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) wnioskodawca posiada wdrożony i zweryfikowany standard krajowy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równoważny w zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu (dotyczy IOB wybieranych w drodze konkursu) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat

25 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Kryteria merytoryczne obligatoryjne wnioskodawca świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług o charakterze proinnowacyjnym potencjał organizacyjny instytucji, posiadane zaplecze lokalowo- techniczne jest odpowiednie do zakresu i skali projektu projekt przewiduje udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług o charakterze proinnowacyjnym projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.2 PO IG przeprowadzona nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku analiza potwierdza zapotrzebowanie na usługę, która zostanie opracowana/ świadczona w ramach projektu

26 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty założenia projektu są spójne z wynikami badania wstępnego projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców usług (przedsiębiorców) zaproponowany sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangażowane zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i szczegółowo zaplanowany przedstawiono zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania partnerów (dotyczy projektów sieci IOB) projekt ma zasięg ponadregionalny projekt zakłada wprowadzenie nowej dla wnioskodawcy usługi/ nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym

27 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty projekt ma pozytywny wpływ na dotychczasową ofertę usług instytucji (pod względem kompleksowości, dostępności dla przedsiębiorców, zwiększenia liczby klientów, podniesienia standardów świadczenia usług) projekt ma pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału instytucji/sieci instytucji w zakresie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw założone rezultaty są spójne z celem projektu planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania wskaźniki produktu i rezultatu są: - obiektywnie weryfikowalne - odzwierciedlają założone cele projektu - adekwatne dla danego rodzaju projektu

28 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Kryteria merytoryczne fakultatywne projekt jest powiązany i komplementarny z innymi projektami wnioskodawcy wnioskodawca posiada: - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS

29 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty wnioskodawca ma nawiązaną współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, wyższą uczelnią lub jednostką naukową, co zostało potwierdzone umową projekt przewiduje dokonanie ewaluacji wdrożonej w ramach projektu usługi/usług wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie (w tym projektów finansowanych ze środków UE)

30 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Procedura odwoławcza Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

31 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Realizacja projektu rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do PARP przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową okres realizacji projektu musi uwzględniać: - okres niezbędny do faktycznej realizacji projektu - czas niezbędny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków - skompletowanie wszystkich dokumentów do wniosku o płatność końcową

32 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Beneficjent otrzymuje wypłatę dofinansowania składając wniosek o płatność wniosek o płatność będzie składany w ciągu 30 dni od terminu zakończenia etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu wniosek o płatność końcową musi być złożony do ostatniego dnia okresu realizacji projektu (okresu kwalifikowalności wydatków) określonego w umowie

33 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty wypłata na rzecz Beneficjenta jest realizowana w terminie 30 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność pod warunkiem: - posiadania przez PARP środków na rachunku bankowym oraz - ustanowienia lub wniesienia przez Beneficjenta prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

34 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Liczba dotychczas złożonych wniosków – 26 Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania – 8 Liczba podpisanych umów – 6 Kwota przyznanego dofinansowania - 51 016 310,09 PLN Wykorzystanie dostępnych środków – 36,25 %

35 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Podstawowe dokumenty Regulamin przeprowadzenia konkursu Wniosek o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

36 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Ogłoszenie o konkursie 20 marca 2009 r. Nabór wniosków prowadzony będzie od 27 marca 2009 r. Szczegółowe informacje znajdują się po adresem www.parp.gov.pl w zakładce „Fundusze Strukturalne – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”www.parp.gov.pl Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: realizacja52@parp.gov.pl lub info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numeramirealizacja52@parp.gov.pl (022) 432 89 91-93 oraz 0 801 33 22 02

37 Warszawa 23.03.2009. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2009 Działanie 5.2 – schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google