Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.2 i 1.4.3 Paweł Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.2 i 1.4.3 Paweł Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.2 i 1.4.3 Paweł Bartoszek pb@ppnt.poznan.pl Poznański Park Naukowo-Technologiczny

2 2 Działanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,

3 3 Działanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,

4 4 Beneficjenci Działanie 1.4.2 Jednostki naukowe posiadające laboratoria świadczące specjalistyczne usługi techniczne na rzecz gospodarki, a zwłaszcza MSP Działanie 1.4.3 Centra Zaawansowanych Technologii, Centra Doskonałości, którym PKBN nadał status, uchwałami KBN nr 27/2004 z 15.04.2004 r., 45/2004 z 9.08.2004 oraz nr 47/2004 z 16.09.2004 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 65)

5 5 Sposób finansowania działania 100 % kosztów kwalifikowalnych

6 6 Kryteria merytoryczne Trwałość w czasie Inwestycja ma możliwości przyszłego rozwoju 4 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnianie projektu, cz. IV, pkt 15, 16, 17 i 24 8 pkt Inwestycja będzie udostępniona zainteresowanym przedsiębiorcom 4 pkt Doświadczenie Przedstawiono doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków własnych, publicznych krajowych lub pochodzących ze współpracy międzynarodowej 4 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnianie projektu cz. IV, pkt 26 i 27, dodatkowe załączniki 8 pkt Budżet inwestycji realizowanych przez Beneficjenta w ciągu ostatnich 10 lat jest nie mniejszy niż 5 mln zł 4 pkt

7 7 Kryteria merytoryczne Udział własny Beneficjenta Deklarowany udział własny pojedynczej instytucji lub udział własny wazony dla partnerów konsorcjum jest większy od minimalnego: Wniosek - Opis, cel i uzasadnian ie projektu, typ projektu, źródła finansowan ia, część IV, pkt 22 i 23 6 pkt do 5% włącznie1 pkt (5% - 10%>2 pkt (10% do 15%>3 pkt (15% do 20%>4 pkt (20% do 25%>5 pkt powyżej 25%6 pkt

8 8 Powiązanie z innymi programami/projektami Inwestycja jest składową grupy projektów współfinansowanych przez inne programy operacyjne i/lub inne działania w ramach SPO-WKP 2 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnianie projektu, powiązanie z innym programami, część IV, pkt 26, dodatkowe załączniki 5 pkt Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z RIS 3 pkt Efektywność kosztowa Źródła finansowania są dostateczną gwarancją realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia) 2 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnian ie projektu, typ projektu, źródła finansowan ia, część IV, pkt 22 i 23 6 pkt Dla konsorcjum: udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach realizacji inwestycji jest zrównoważony, a jeżeli nie – wyjaśniono powody i przedstawiono sposób uzyskania zrównoważenia w trakcie lub po realizacji inwestycji 1 pkt Szacunkowa efektywność kosztowa (NPV) w okresie 5 lat po realizacji inwestycji wynosi: - 0 1 pkt - (0 – 0,1> 2 pkt - powyżej 0,1 3 pkt

9 9 Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Beneficjent przedstawił i uzasadnił pozytywną ocenę wpływu realizacji inwestycji na konkurencyjność przedsiębiorstw (np. stosunek jakości do ceny dla nowych produktów będzie korzystniejszy, niż dotychczas) i określił grupę przedsiębiorstw – użytkowników inwestycji (możliwa jest punktacja pośrednia) 7 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnianie projektu, Wskaźniki osiągnięcia celów projektu, niekwantyfikowan e wskaźniki projektu, dodatkowe załączniki 12 pkt W projekcie przedstawiono formę zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (możliwa jest punktacja pośrednia) 5 pkt Wykorzystanie wyników w gospodarce Beneficjent przedstawił sposób upowszechnienia wyników realizacji inwestycji, skalę wykorzystania wyników w gospodarce i oczekiwane rezultaty (możliwa jest punktacja pośrednia) 12 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnianie projektu, wskaźniki osiągniętych celów projektu, niekwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia celu projektu, dodatkowe załączniki 12 pkt

10 10 Zaangażowanie partnerów gospodarczych Przedstawiono sposób i zasady dostępu do zrealizowanej inwestycji tak dla partnerów partycypujących w kosztach realizacji inwestycji, jak również zewnętrznych (wymienionych) (możliwa jest punktacja pośrednia) 12 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 19 oraz biznes plan i inne załączniki 12 pkt Zapotrzebowanie rynku na dany produkt/technologię/usługę Zapotrzebowanie w wymiarze lokalnym ustalono na podstawie rozmów z partnerami gospodarczymi 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18 oraz biznes plan i inne załączniki 12 pkt Zapotrzebowanie w Polsce ustalono w odniesieniu do rynku europejskiego na podstawie benchmarkingu 6 pkt Zapotrzebowanie ustalono na podstawie procedury zbliżonej do foresightu 6 pkt Zapotrzebowanie ustalono na podstawie notowań akcji przedsiębiorstw z zainteresowanej badaniami branży na giełdzie/kredytami udzielonymi przez banki na dany produkt/technologię/usługę 12 pkt Przeprowadzono profesjonalne badanie rynku 12 pkt

11 11 Wpływ na koncentrację potencjału badawczego Realizacja inwestycji przyczyni się do umocnienia/rozwoju/powstania ponadinstytucjonalnej struktury tj. centrum zaawansowanych technologii, sieci naukowej, konsorcjum naukowego 2 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnia nie projektu, dodatkow e załączniki 8 pkt Realizacja inwestycji umożliwi instytucji uzyskanie statusu Centrum Doskonałości 1 pkt Realizacja inwestycji podniesie konkurencyjność danej instytucji/konsorcjum na arenie międzynarodowej jako partnera badawczego 2 pkt Realizacja inwestycji podniesie atrakcyjność danej instytucji/konsorcjum jako partnera dla sektora przedsiębiorstw lub/i przemysłu 3 pkt Liczba nowych miejsc pracy Inwestycja po zrealizowaniu przyczyni się do: Wniosek - Opis, cel i uzasadniani e projektu, dodatkowe załączniki 8 pkt - powstania do 5 nowych miejsc pracy 6 pkt - powstania powyżej 5 nowych miejsc pracy 8 pkt

12 12 Kryteria merytoryczne Realizacja polityk horyzontalnych UE - ochrony środowiska 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5.1–5.3. 3 pkt - równości szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn) 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6.1 – 6.3. - rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17.

13 13 1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszonych konkursów przez MNII, z datą zamknięcia. Obecnie konkurs nie jest otwarty. 2. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w następującej formie: formularz wniosku w dwóch egzemplarzach, trwale spięty, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie przez osobę upoważnioną; dwa komplety załączników w postaci oryginalnych dokumentów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; wersja elektroniczna wniosku w formie dokumentu elektronicznego będącego zapisem wniosku w formie papierowej. Procedura przyjmowania wniosków:

14 14 Procedura przyjmowania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań na Rzecz Gospodarki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pok.303 Adresy:  e-mail: dfs@mnii.gov.pl oraz wwfs@mnii.gov.pldfs@mnii.gov.plwwfs@mnii.gov.pl  telefoniczne: (022) 52 92 375; 52 92 307; 52 92 395

15 15 Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne: Rozporządzenie Komisji (WE) 448/04 z dnia 10 marca 2004 r

16 16 Refundacja i płatności Pomoc udzielana jest w postaci całkowitej refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych na realizację projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu zawartej przez Beneficjenta z Ministrem Nauki Refundacja może odbywać się w trakcie realizacji projektu – po zakończonych pracach

17 17 Prefinansowanie z procedury prefinansowania może skorzystać podmiot zaliczony do jednostek sektora finans ó w publicznych czyli w praktyce: szkoły wyższe, jednostki-badawczo rozwojowe i plac ó wki badawczo-rozwojowe. prefinansowanie w praktyce stanowi formę niskooprocentowanego kredytu na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi kilkanaście setnych procenta w skali roku,

18 18 Prefinansowanie pożyczka wypłacana jest w transzach zgodnie z harmonogramem po przedstawieniu bankowi faktur, w przypadku jednostek naukowych podmiotem udzielającym prefinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego – podmiot korzystający z prefinansowania musi założyć rachunek w BGK i podpisać z bankiem umowę o prefinansowanie. każdy z potencjalnych beneficjent ó w skorzystać może z własnych środk ó w, kt ó re będą refundowane z budżetu UE lub z alternatywnych kredyt ó w w bankach komercyjnych.

19 19 Lista załączników – Dz.1.4.2 i 3 1. Biznes plan (poniżej 500 000 €) /studium wykonalności. 2. Opis doświadczenia beneficjenta w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków własnych, publicznych krajowych lub pochodzących ze współpracy międzynarodowej. 3. Umowa konsorcjum (ze wskazaniem, który podmiot prawny reprezentujący konsorcjum jest upoważniony do podpisania umowy o finansowanie). 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229). 5. Pozwolenie na budowę obowiązujące w czasie realizacji projektu (jeśli dotyczy). 6. Dokumentacja techniczna, w tym kosztorysy.

20 20 Lista załączników – Dz.1.4.2 i 3 7. Oświadczenie wnioskodawcy o braku przeszkód w zakresie własności gruntów/nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja (dotyczy okresu realizacji i trwałości skutków projektu). 8. Dokumenty stwierdzające własność, dzierżawę (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, pisemna zgoda właściciela obiektu wydzierżawionego na realizację inwestycji) na okres realizacji i trwałości skutków projektu. 9. Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za dwa ostatnie lata z opinią biegłego rewidenta (jeżeli przepisy ustawy o rachunkowości tego wymagają). Deklaracja PIT lub CIT z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ze stemplem urzędu skarbowego (w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum dotyczy to wszystkich członków). 10. Informacja banku, w którym wnioskodawca posiada podstawowy rachunek bieżący, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wnioskodawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku (w przypadku konsorcjum dotyczy wszystkich członków)

21 21 Lista załączników – Dz.1.4.2 i 3 11. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec tych instytucji (dla konsorcjum: dotyczy wszystkich członków). Istnieje możliwość przedstawienia kopii tych dokumentów poświadczonych przez wnioskodawcę. W tym wypadku, w momencie składania wniosku, konieczne jest przedstawienie do wglądu oryginałów zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS. Przy zawieraniu umowy będą wymagane oryginały dokumentów. 12. Kopia wniosku o prefinansowanie, który będzie składany przez Wnioskodawcę do Banku Gospodarstwa Krajowego w wypadku przyjęcia projektu do dofinansowania. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kredyt w banku komercyjnym, zobowiązany jest załączyć promesę kredytową. 13. Oświadczenia podmiotów partycypujących w kosztach projektu o współfinansowaniu projektu (jeśli taka sytuacja występuje). 14. Tabela rozkładu kosztów pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu, z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (dotyczy konsorcjów).

22 22 Lista załączników – Dz.1.4.2 i 3 15. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków). 16. Zaświadczenie REGON (dla konsorcjum: dotyczy wszystkich członków). 17. Wniosek według wzoru określonego w z rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. nr 146 poz. 1642, ze zmianami: Dz. U. nr 66 poz. 615 z roku 2004) – wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową lub inwestycję budowlaną. 18. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT, jeśli taka sytuacja występuje (dla konsorcjum: dotyczy wszystkich realizatorów projektu).odzyskania podatku VAT 19. Informacja o uprawnieniach władz spółki do zaciągania zobowiązań przekraczających dwukrotnie kapitał zakładowy (dla spółek z o.o.)

23 23 Lista załączników – Dz.1.4.2 i 3 20. W przypadku występowania pełnomocnictwa kopia dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa (dla konsorcjum: umowa konsorcjum). 21. Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy (w przypadku konsorcjum: osoby reprezentującej podmiot będący koordynatorem). 22. Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960). 23. Oświadczenie o posiadanych i przewidywanych przez wnioskodawcę prawach własności intelektualnej związanych z przedstawionym wnioskiem (dla konsorcjum: dane te powinna zawierać umowa konsorcjum albo odrębny dokument).

24 24 Ważne adresy Całkowita dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod adresem: http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id =378&news_id=847&layout=2&page=text

25 25 KONTAKT Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Ul. Rubież 46 Poznań Paweł Bartoszek Tel. +61 8279 745 Fax. +61 8279 741 www.ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.2 i 1.4.3 Paweł Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google