Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnik dla Pracodawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnik dla Pracodawcy"— Zapis prezentacji:

1 Poradnik dla Pracodawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom.

2 Poradnik dla Pracodawcy
Szanowny Pracodawco, niniejszy poradnik stworzony został, aby przybliżyć Państwu formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. przy zatrudnianiu pracowników. Podstawową usługą rynku pracy dostępną w urzędzie pracy jest Pośrednictwo pracy oraz Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa. Pracodawca może również skorzystać z organizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Atrakcyjną formą pomocy jest refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym poradnikiem oraz do nawiązania współpracy. Poradnik dla Pracodawcy

3 Poradnik dla Pracodawcy
Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy jest realizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a realizacja zadań opiera się na zasadach dostępności, dobrowolności, równości i jawności usług. Pośrednictwo pracy posiada największą bazę danych o kandydatach na pracowników, a Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, z pomocą pośredników pracy mogą dobrać odpowiednich kandydatów do pracy, zgodnie z przedstawionym opisem stanowiska pracy i zgłoszonym wolnym miejscem zatrudnienia. Decyzję o wyborze pracownika podejmuje pracodawca. Poradnik dla Pracodawcy

4 Poradnik dla Pracodawcy
Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może wybrać sobie formę realizacji oferty poprzez: Pośrednictwo zamknięte – informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny. To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów. Pośrednictwo otwarte – pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik pracy profesjonalnie opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń. To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów. Pośrednictwo szybkie – wykorzystywane w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika „od zaraz”. Ta forma realizacji oferty polega na szybkim doborze i selekcji kandydatów do zatrudnienia i powiadamianiu ich telefonicznie o ofercie pracy podając również uzgodniony z pracodawcą sposób kontaktu z nim. Giełdy pracy – polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy. Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy. Poradnik dla Pracodawcy

5 Poradnik dla Pracodawcy
Składana w urzędzie oferta pracy zgodnie z obowiązującymi standardami powinna zawierać: dane pracodawcy - nazwa, adres, numer telefonu, liczbę zatrudnionych osób, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktu, oznaczenie formy prawnej, NIP, PKD; informację o zgłoszonym miejscu pracy - nazwa zawodu i stanowiska (kod zawodu zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2644), liczbę wolnych miejsc pracy, wymagania kwalifikacyjne wobec kandydata, opis czynności wykonywanych na stanowisku, formę zatrudnienia, wymiar czasu pracy i proponowane wynagrodzenie. Poradnik dla Pracodawcy

6 Poradnik dla Pracodawcy
Istnieje także możliwość wsparcia pracodawcy w zakresie pomocy w doborze kandydatów do pracy. Usługa ta jest świadczona przez doradcę zawodowego. Pośrednik pracy kierując osobę bezrobotną do pracodawcy, wystawia kartę referencyjną bądź skierowanie. Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wpisuje w karcie referencyjnej (skierowaniu) informacje o jej przebiegu: zatrudnieniu kandydata, odmowie przez kandydata przyjęcia propozycji pracy, nie spełnianiu oczekiwań pracodawcy. Poradnik dla Pracodawcy

7 Pośrednictwo Pracy - informacja:
PUP Drawsko Pom. Elżbieta Kulasińska – Pośrednik Pracy I stopnia , wew. 224 Agnieszka Kobryś – Pośrednik Pracy - stażysta, wew. 223 Andrzej Katuszonek – Pośrednik Pracy I stopnia, wew. 222 Filia Złocieniec Emilia Jakubowska – Pośrednik Pracy Małgorzata Osak – Pośrednik Pracy – stażysta Filia Czaplinek Wiesław Uszakiewicz – Pośrednik Pracy I stopnia Oddział Zamiejscowy Kalisz Pom.: Anna Pacholec – Pośrednik Pracy - stażysta Poradnik dla Pracodawcy

8 Poradnictwo zawodowe Doradztwo w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy; Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.  Doradca zawodowy pomoże w określeniu wymagań dotyczących danego stanowiska, profilu kandydata, uwzględniając jego kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje psychofizyczne niezbędne do wykonywania pracy. Poradnik dla Pracodawcy

9 Poradnictwo zawodowe – informacja:
PUP Drawsko Pom. Teresa Janiszak – Doradca Zawodowy II stopnia, wew. 215 Filia Złocieniec Patrycja Juchniewicz – Doradca Zawodowy Filia Czaplinek Magdalena Zamiar – Denis – Doradca Zawodowy Oddział Zamiejscowy Kalisz Pomorski Monika Mazur – Doradca Zawodowy Poradnik dla Pracodawcy

10 Poradnik dla Pracodawcy
Staże Staże oznaczają nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Program stażu jest określony w umowie zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą na czas od 3 do 6 lub 12 miesięcy. Pracodawca przyjmując osobę bezrobotną na staż otrzymuje świadczenie pracy, nie ponosząc przy tym kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez osobę bezrobotną pracę. Dodatkowym atutem jest możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej w firmie pod kątem zatrudnienia po zakończeniu stażu. Poradnik dla Pracodawcy

11 Poradnik dla Pracodawcy
Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informację o realizowanych przez bezrobotnego zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w okresie odbywania stażu. Informacja: Lilla Moskal – Inspektor powiatowy , wew. 211 Jadwiga Terefeńko – Inspektor, wew. 23 Poradnik dla Pracodawcy

12 Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie: praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego przyuczenia do pracy dorosłych polegającego na zdobyciu kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przez okres przygotowania zawodowego osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Informacja: Anna Winnicka – Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego , wew. 207 Izabela Styburska – Inspektor, wew. 206 Poradnik dla Pracodawcy

13 Poradnik dla Pracodawcy
Prace interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnianie osób bezrobotnych przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a Starostą Powiatu na okres 6, 12 lub 18 miesięcy. Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz w bardzo szczególnej sytuacji na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy część poniesionych kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Poradnik dla Pracodawcy

14 Poradnik dla Pracodawcy
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących: partiami lub organizacjami politycznymi; posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko –senatorskich; organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy; organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy; urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;  kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych; przedstawicielstwami państw obcych. Poradnik dla Pracodawcy

15 Poradnik dla Pracodawcy
Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy, dołączając: Aktualny dokument stwierdzający osobowość prawną zakładu pracy – status (wyciąg z rejestru sądowego, ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty). Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz oświadczenie o stanie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych Dokument stwierdzający nadanie numeru REGON Decyzja w sprawie nadania Nr identyfikacji podatkowej (NIP). Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej oraz informacja o nieotrzymaniu pomocy publicznej Oświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust.1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.* Poradnik dla Pracodawcy

16 Prace interwencyjne – informacja:
Lilla Moskal – Inspektor powiatowy , wew. 211 Jadwiga Terefeńko – Inspektor, wew. 231 Poradnik dla Pracodawcy

17 Prace społecznie-użyteczne
Prace społecznie-użyteczne są to prace organizowane na podstawie porozumienia zawartego miedzy Starostą a gminą, na rzecz której PSU będą wykonywane. Skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Listę osób, które mogą zostać skierowane do prac społecznie-użytecznych sporządza kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przesyła ją do właściwego miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy. Poradnik dla Pracodawcy

18 Prace społecznie-użyteczne c.d.
Starosta na wniosek gminy może skierować osobę bezrobotną do wykonywania prac społecznie-użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Osobie tej przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszy Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczeń przysługujących bezrobotnemu. Informacja: Magdalena Piekarzewicz– Referent, wew. 214 Poradnik dla Pracodawcy

19 Poradnik dla Pracodawcy
Roboty publiczne Roboty publiczne polegają na zatrudnianiu bezrobotnych przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną. Roboty publiczne mogą być organizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są sfinansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Roboty publiczne organizowane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Poradnik dla Pracodawcy

20 Poradnik dla Pracodawcy
Roboty publiczne c.d. Organizator robót publicznych składa wniosek o zorganizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Do wniosku o organizację robót publicznych należy dołączyć: kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną działania pracodawcy kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Poradnik dla Pracodawcy

21 Poradnik dla Pracodawcy
Roboty publiczne c.d. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Informacja: Lilla Moskal – Inspektor powiatowy , wew. 211 Jadwiga Terefeńko – Inspektor, wew. 231 Poradnik dla Pracodawcy

22 Poradnik dla Pracodawcy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą zamierzający utworzyć miejsce pracy dla skierowanego bezrobotnego może otrzymać ze środków Funduszu Pracy zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie. Wniosek o refundację może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego Poradnik dla Pracodawcy

23 Poradnik dla Pracodawcy
Pracodawca ubiegający się o refundację winien spełniać łącznie następujące warunki: nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej: przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny posiada środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE 244 z r.,str. 2) nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot. Poradnik dla Pracodawcy

24 Poradnik dla Pracodawcy
Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania utworzonego stanowisko pracy co najmniej 24 miesiące oraz do wkładu własnego w kosztach tworzonego stanowiska pracy w wysokości co najmniej 15%. Refundacja kosztów może dotyczyć wydatków związanych z zakupem środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Informacja: Maria Rak – St. Inspektor, wew. 214 Poradnik dla Pracodawcy

25 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Pracodawca może ubiegać się o zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o przyjęcie na staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dokonać na wniosek pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Poradnik dla Pracodawcy

26 Poradnik dla Pracodawcy
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu. Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeżeli: Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C244 z ). Nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostającą w zatrudnieniu. Poradnik dla Pracodawcy

27 Poradnik dla Pracodawcy
Warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku. Informacja: Maria Rak – St. Inspektor, wew. 214 Poradnik dla Pracodawcy

28 Poradnik dla Pracodawcy
Fundusz szkoleniowy Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, może otrzymać refundację z Funduszu Pracy na warunkach określonych w umowie, kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej - w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę. Poradnik dla Pracodawcy

29 Poradnik dla Pracodawcy
Szkolenia c.d. Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować koszty szkolenia indywidualnego osoby bezrobotnej w celu podniesienia kwalifikacji wymaganych przez przyszłego pracodawcę z zamiarem późniejszego zatrudnienia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Informacja: Anna Winnicka – Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, wew. 207 Izabela Styburska – Inspektor, wew. 206 Poradnik dla Pracodawcy


Pobierz ppt "Poradnik dla Pracodawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google