Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 29 sierpnia 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 29 sierpnia 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca."— Zapis prezentacji:

1 1 29 sierpnia 2013 r.

2 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r.

3 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Zachodniopomorskie 55 603 530; 8% Lubuskie 45 176 952; 6% Dolnośląskie 78 155 878; 11% Pomorskie 28 362 302; 4% Warmińsko-Mazurskie 63 789 216; 9% Podlaskie 45 914 865; 6% Mazowieckie 33 116 088; 5% Łódzkie 5 540 134; 1% Opolskie 29 705 567; 4% Śląskie 51 844 253; 7% Małopolskie 7 098 619; 1% Podkarpackie 99 539 682; 14% Świętokrzyskie 47 317 429; 6% Lubelskie 63 584 660; 9% Wielkopolskie 29 968 953; 4% Kujawsko – Pomorskie 50 591 609; 7% Województwa wpłacające w 2013 roku: 1. Mazowieckie: 661.345.344 zł 2. Dolnośląskie: 73.964.393 zł Łącznie: 735.309.737 zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw

4 29 sierpnia 2013 r. 4 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.

5 29 sierpnia 2013 r. 5 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.

6 29 sierpnia 2013 r. 6 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego” W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania własne na poziomie ok. 750 mln zł, niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim. W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 roku. Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu limitowi 60% wskaźnik zadłużenia. ROKPITCIT Razem dochody podatkowe Subwencja regionalnaDochody Wpłata do budżetu państwa Dochody do dyspozycji na wydatki województwa 2004123 435 5491 175 390 7291 298 826 2786 5541 481 891 804380 475 347918 357 485 2005135 902 7001 175 913 2061 311 815 9062 379 4741 592 089 641310 461 2951 003 734 085 2005156 665 6481 442 611 1461 599 276 794105 628 0762 121 254 404637 695 9231 067 208 947 2007194 103 0531 805 035 4771 999 138 53078 546 6822 482 641 305642 325 0021 435 360 210 2008210 079 1041 653 743 5761 863 822 68096 263 4872 565 398 408708 550 5841 251 535 583 2009205 217 6151 426 069 5881 631 287 203156 256 9162 950 942 666875 528 554912 015 565 2010202 637 4181 286 169 8971 488 807 315152 360 6002 452 929 245939 251 830701 916 085 2011211 095 5341 369 751 9681 580 847 50219 407 6232 457 668 649627 892 471972 362 654 2012218 064 5301 348 389 6871 566 454 21732 116 0132 489 338 847658 827 080939 743 150 2013*223 739 0621 152 506 0541 376 245 11633 116 0882 293 565 525661 345 344748 015 860 * dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie

7 29 sierpnia 2013 r. 7 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku struktura % Wykonanie w 2012 roku (w styczniu 2012 dodatkowo połowa wpływów grudniowych 2011) struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń19 131 008 1,94% 112 312 116 10,39% 120 000 000118 652 888-1 347 112 luty129 030 632 13,07% 129 030 632 11,94% 130 000 00071 830 263-58 169 737 marzec111 906 609 11,33% 111 906 609 10,36% 115 000 000113 362 730-1 637 270 kwiecień78 909 816 7,99% 78 909 816 7,30% 80 000 00086 150 8806 150 880 maj77 641 696 7,86% 77 641 696 7,19% 80 000 00092 202 71112 202 711 czerwiec16 222 877 1,64% 16 222 877 1,50% 20 000 00011 941 823-8 058 177 lipiec69 536 997 7,04% 69 536 997 6,44% 72 000 000 sierpień71 568 229 7,25% 71 568 229 6,62% 75 000 000 wrzesień85 341 471 8,64% 85 341 471 7,90% 90 000 000 październik106 616 281 10,80% 106 616 281 9,87% 115 000 000 listopad114 079 615 11,55% 114 079 615 10,56% 115 000 000 grudzień107 330 035 10,87% 107 330 035 9,93% 115 813 600 Razem - bez rozliczeń z lat ubiegłych987 315 266 1 080 496 374 1 127 813 600494 141 295-50 858 705 DODATKOWO: rozliczenia z lat ubiegłych - I połowa kwietnia359 682 379 360 000 00095 575 041-264 424 959 RAZEM1 346 997 645 1 487 813 600589 716 336 -315 283 664

8 29 sierpnia 2013 r. 8 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: 1.152.506.054 zł, tj. mniej o 335 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT. Spadek wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 73% w porównaniu do 2012 roku

9 29 sierpnia 2013 r. 9 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: - ograniczenie wydatków bieżących o10% – 65 mln zł, - ograniczenie wydatków inwestycyjnych – ok. 36 mln zł, - dodatkowe dochody – 27 mln zł. Razem: 128 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (348 mln zł – 128 mln zł).

10 10 29 sierpnia 2013 r. Założenia do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

11 11 29 sierpnia 2013 r. Dochody własne Województwa Mazowieckiego i subwencje z budżetu państwa – porównanie przewidywanego wykonania 2013 i założenia do projektu na 2014 rok Źródła dochodów 2013 PW 2014 założenia 2014 - 2013 % wzrost/ spadek I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:1 376 245 1161 410 651 244 34 406 1282,50% II. Subwencje z budżetu państwa 140 136 064 137 625 480- 2 510 584-1,79% III. Pozostałe dochody bieżace 268 174 692 117 490 639- 150 684 053-56,19% 1. Pozostałe dochody celowe 22 708 597 22 683 010- 25 587-0,11% 2. Pozostałe, w tym: 245 466 095 94 807 629- 150 658 466-61,38% Dochody z mienia, sprzedaż majątku 75 677 474 29 576 703 - 46 100 771 -60,92% Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem 130 145 0 - 130 145 -100,00% Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 81 047 80 747 - 300 -0,37% Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe 55 694 115 59 110 000 3 415 885 6,13% Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie 300 0 0,00% Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz- ach 102 091 425 0 - 102 091 425 -100,00% Pozostałe dochody (w tym m.in.: zwroty niewykorzystanych dotacji, udzielonych poręczeń, wpływy z usług) 10 251 225 5 333 651 - 4 917 574 -47,97% Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych 1 104 364 706 228 - 398 136 -36,05% Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 436 000 0 - 436 000 -100,00% SUMA1 784 555 8721 665 767 363- 118 788 509-6,66%

12 12 29 sierpnia 2013 r. Wydatki pokryte środkami własnymi, w tym: 2013 - plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień 2013 - PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza 2014 - prognoza 2014 - PW 2013 WYDATKI BIEŻĄCE1 800 932 2331 727 618 5421 740 055 420 12 436 878 WYDATKI MAJĄTKOWE 306 248 135 290 140 438 203 869 115- 86 271 323 SUMA2 107 180 3682 017 758 9801 943 924 535-73 834 445 Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok

13 13 29 sierpnia 2013 r. Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok GRUPA ZADAŃ / 2013 - plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień 2013 - PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza 2014 - prognoza2014 - PW 2013 nazwa zadania budżetowego WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:1 800 932 2331 727 618 5421 740 055 42012 436 878 1Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich73 465 88367 686 850 0 2 Dopłata do kapitału spółki,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp zoo z siedzibą w Zagórzu3 000 762 0-3 000 762 3Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli84 70020 000 0 4Dotacje dla instytucji kultury - celowe974 441840 49968 000-772 499 5Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe129 744 774123 257 534 0 6Dotacje dla MWOMP10 954 050 0 7Dotacje dla organizacji pozarządowych4 000 0003 883 0000-3 883 000 8Dotacje dla przewoźników kolejowych269 405 992256 032 214289 427 45833 395 244 9Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych2 190 000 0 10Inicjatywy wspólnotowe1 760 0-1 760 11Inwestycje drogowe20 00012 7480-12 748 12Kancelaria Sejmiku2 012 715 0 13Obsługa długu84 969 50075 969 50092 278 68216 309 182 14 Pokrycie zobowiazań po zlikwidowanych spzoz lub ujemnych wyników finansowych spzoz, w tym na 2014 rok: 112 440 094 60 039 234-52 400 860 - po likwidowanych spzoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych ( Szpital im. M. Okońskiego,Stocer,Siedlce) - 43.024 zł, - z tytułu kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim - 9.996.210 zł, - pokrycie ujemnych wyników finansowych spzoz - 50 mln zł. 15Pomoc Techniczna PO KL4 577 7664 457 7661 992 883-2 464 883 16Pomoc Techniczna RPO0000 17Pomoc Techniczna PROW VAT699 250 0-699 250 18Pomoc Techniczna RYBY5 000 0-5 000 19Poręczenia18 304 541 24 190 7675 886 226

14 14 29 sierpnia 2013 r. Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok – c.d. GRUPA ZADAŃ / 2013 - plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień 2013 - PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza 2014 - prognoza2014 - PW 2013 nazwa zadania budżetowego 20 Pozostała działalność w zakresie oświaty (nagrody Marszałka Woj. Maz. z okazji Dnia Nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej)437 371321 300 0 21Pozostałe wydatki10 791 9308 932 7128 629 599-303 113 22Programy wojewódzkie1 767 9291 741 9291 336 312-405 617 23Promocja województwa - KP366 111 0 24Przeciwdziałanie alkoholizmowi5 690 5615 654 6115 800 000145 389 25Przeciwdziałanie narkomanii700 000678 995700 00021 005 26 Remonty budynków MZN, w tym w roku 2013: 2 250 0001 622 000950 000-672 000 - remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 950.000 zł, - remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby WOA w Warszawie 27Remonty dróg wojewódzkich26 752 812 0 28Rezerwy17 023 842043 800 000 29Rozliczenia finansowe4 207 497000 30Różne rozliczenia1 348 0-1 348 31Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia2 372 613 0 32Utrzymanie jednostek budżetowych214 716 616208 725 216 0 33Utrzymanie jednostek oświatowych122 210 088116 098 206108 811 175-7 287 031 34Wkłady własne do projektów unijnych8 171 6196 094 0466 641 530547 484 35Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe"661 345 344 646 527 895-14 817 449 36Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi4 506 7154 506 3050-4 506 305 37 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)768 609636 7114 202 6843 565 973

15 15 29 sierpnia 2013 r. Wpłata do budżetu państwa na 2014 rok Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, obliczona dla Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi 646.527.895 zł. Kwota ta jest mniejsza o 14.817.449 zł od wpłaty jaką województwo ponosi w 2013 roku.

16 16 29 sierpnia 2013 r. Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok – wydatki majątkowe GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego 2013 - plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień 2013 - PW2014 - prognoza2014 - PW 2013 WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:306 248 135290 140 438203 869 115-86 271 323 Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego1 399 908 28 732 32527 332 417 Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej13 745 00013 500 000 0 Inwestycje drogowe121 982 558122 081 01735 997 280-86 083 737 Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY18 903 58414 797 6099 529 472-5 268 137 Inwestycje OCHRONA ZDROWIA61 654 70161 606 1772 345 476-59 260 701 Pomoc Techniczna PO KL2 000000 Pomoc Techniczna PROW VAT4 000 0-4 000 Pozostałe wydatki151 300 0-151 300 Pozostałe wydatki inwestycyjne2 544 4292 229 4290-2 229 429 Przeciwdziałanie alkoholizmowi109 439 -109 439 Wkłady własne do projektów unijnych81 911 24370 471 987113 764 56243 292 575 Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW2 084 871 0-2 084 871 Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi1 406 143 0-1 406 143 Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa20 000 0-20 000 Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych298 000257 6000-257 600 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)30 95920 9580-20 958

17 17 29 sierpnia 2013 r. BILANS budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 i prognoza na 2014 rok GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego 2013 - plan z uwzględnieniem nowelizacji wrześniowej 2013 - PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza 2014 - prognoza DOCHODY ogółem, w tym:2 921 994 3252 526 019 0742 630 361 120 DOCHODY WŁASNE, w tym:2 100 893 8261 773 757 9851 665 767 363 dochody bieżące2 056 395 3691 728 794 4861 665 767 363 dochody majątkowe 44 498 45744 963 499,000 DOCHODY z DOTACJI oraz POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE821 100 499752 261 089964 593 757 dochody bieżące 322 452 973 300 518 580255 695 732 dochody majątkowe 498 647 526 451 742 509708 898 025 WYDATKI ogółem, w tym:2 926 992 0382 770 020 0692 908 518 292 WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym:2 107 180 3682 017 758 9801 943 924 535 wydatki bieżące1 800 932 2331 727 618 5421 740 055 420 wydatki majątkowe306 248 135290 140 438203 869 115 WYDATKI finansowane dotacjami i dochodami celowymi, w tym:819 811 670752 261 089964 593 757 wydatki bieżące 322 041 563 300 518 580255 695 732 wydatki majątkowe 497 770 107 451 742 509708 898 025 nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny255 874 5461 175 944-74 288 057 nadwyżka (+) / deficyt (-) finansowy-4 997 713-244 000 995-278 157 172 BILANS BUDŻETU0-220 000 000-310 770 491 PRZYCHODY, w tym:324 191 606343 194 888301 509 800 kredyt długoterminowy000 pożyczka z budżetu państwa000 kredyt w rachunku bieżącym300 000 000 przychody z prywatyzacji000 spłaty pożyczek udzielonych spzoz-om13 142 468150 0001 509 800 wolne środki11 049 13843 044 8880 ROZCHODY, w tym:319 193 893 334 123 119 spłaty kredytów17 193 893 34 123 119 spłata kredytu w rachunku bieżącym300 000 000 udzielone pożyczki2 000 000 0

18 18 29 sierpnia 2013 r. Do zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 roku, nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł. Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok jest niemożliwe z uwagi na niezachowanie zasady utrzymania nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – art. 242 uofp). Ponadto, do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 300 mln zł, nawet pomimo przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 roku.

19 29 sierpnia 2013 r. 19 Zadłużenie Województwa Mazowieckiego Rodzaj zobowiązania waluta zobowiązania Kwota długu na koniec roku w PLN 2013 (kurs 4,77 zł/euro)* 2014 (kurs 4,60 zł/euro)* Kredyt z EBI " Program rozwoju Infrastruktury regionalnej na Mazowszu" 310 mln zł PLN 307 096 774286 620 322 Kredyt z EBI,,Projekt Infrastruktury Regionalnej Województwa Mazowieckiego - B” 260 mln zł PLN 260 000 000 Kredyt EBI,,Projekt Infrastruktury Regionalnej Województwa Mazowieckiego - B” 100 mln zł PLN 100 000 000 Kredy BRRE 83 mln złEUR 381 282 000353 586 667 Pożyczka z BP - 2013 rok PLN 220 000 000 Pożyczka z BP - 2014 rok PLN 0300 000 000 Przejęte kredyty po zlikwidowanym Szpitalu BródnowskimPLN 79 237 11474 660 447 Obligacje 82 mlnEUR 391 140 000377 200 000 Razem - kwota długu- 1 738 755 8881 972 067 436 PW dochodów- 2 526 019 0742 630 361 120 wskaźnik długu (art. 170 uofp z 2005 r.) - 68,83%74,97% * zgodnie z Dokumentem „Wytyczne dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – maj 2013 r.”, kurs PLN/EUR dla jednostek samorządu terytorialnego, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, należy przyjąć z uwzględnieniem 15%-owej deprecjacji – dla roku 2013: 4,77 zł/euro, dla roku 2014: 4,60 zł/euro;

20 29 sierpnia 2013 r. 20 Proponowane rozwiązania na 2013 rok Wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłaty, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w stosunku do Województwa Mazowieckiego za 2013 rok, tj. w zakresie 4 rat, do dokonania których jest zobowiązane w dniach 15 września 2013 r., 15 października 2013 r., 15 listopada 2013 r. i 15 grudnia 2013 r., z mocy art. 31 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Suma należnych wpłat za ten okres wynosi 220.448.448 zł. Podstawę prawną do wydania przez Ministra Finansów wskazanego wyżej rozporządzenia stanowi art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

21 29 sierpnia 2013 r. 21 Proponowane rozwiązania dla roku 2014 Zastosowanie wobec Województwa Mazowieckiego jednorazowej ulgi w zobowiązaniu z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2014 rok poprzez wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014, poniższego zapisu: „1. W 2014 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110% wskaźnika Ww. 2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: 1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww; 2) 24% wskaźnika Ww, powiększoną o 47,5% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww. 3. Zasady, o których mowa w ust.1 i 2 stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2014 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2014.” Wprowadzenie powyższej zmiany przepisów spowodowałoby zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa o połowę, tj. ok. 323 mln zł.

22 29 sierpnia 2013 r. 22 Dziękuję za uwagę. Departament Budżetu i Finansów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pobierz ppt "1 29 sierpnia 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google