Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 29 sierpnia 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 29 sierpnia 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca."— Zapis prezentacji:

1 1 29 sierpnia 2013 r.

2 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r.

3 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Zachodniopomorskie ; 8% Lubuskie ; 6% Dolnośląskie ; 11% Pomorskie ; 4% Warmińsko-Mazurskie ; 9% Podlaskie ; 6% Mazowieckie ; 5% Łódzkie ; 1% Opolskie ; 4% Śląskie ; 7% Małopolskie ; 1% Podkarpackie ; 14% Świętokrzyskie ; 6% Lubelskie ; 9% Wielkopolskie ; 4% Kujawsko – Pomorskie ; 7% Województwa wpłacające w 2013 roku: 1. Mazowieckie: zł 2. Dolnośląskie: zł Łącznie: zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw

4 29 sierpnia 2013 r. 4 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.

5 29 sierpnia 2013 r. 5 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.

6 29 sierpnia 2013 r. 6 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego” W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania własne na poziomie ok. 750 mln zł, niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim. W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 roku. Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu limitowi 60% wskaźnik zadłużenia. ROKPITCIT Razem dochody podatkowe Subwencja regionalnaDochody Wpłata do budżetu państwa Dochody do dyspozycji na wydatki województwa * * dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie

7 29 sierpnia 2013 r. 7 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku struktura % Wykonanie w 2012 roku (w styczniu 2012 dodatkowo połowa wpływów grudniowych 2011) struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń ,94% ,39% luty ,07% ,94% marzec ,33% ,36% kwiecień ,99% ,30% maj ,86% ,19% czerwiec ,64% ,50% lipiec ,04% ,44% sierpień ,25% ,62% wrzesień ,64% ,90% październik ,80% ,87% listopad ,55% ,56% grudzień ,87% ,93% Razem - bez rozliczeń z lat ubiegłych DODATKOWO: rozliczenia z lat ubiegłych - I połowa kwietnia RAZEM

8 29 sierpnia 2013 r. 8 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: zł, tj. mniej o 335 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT. Spadek wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 73% w porównaniu do 2012 roku

9 29 sierpnia 2013 r. 9 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: - ograniczenie wydatków bieżących o10% – 65 mln zł, - ograniczenie wydatków inwestycyjnych – ok. 36 mln zł, - dodatkowe dochody – 27 mln zł. Razem: 128 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (348 mln zł – 128 mln zł).

10 10 29 sierpnia 2013 r. Założenia do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

11 11 29 sierpnia 2013 r. Dochody własne Województwa Mazowieckiego i subwencje z budżetu państwa – porównanie przewidywanego wykonania 2013 i założenia do projektu na 2014 rok Źródła dochodów 2013 PW 2014 założenia % wzrost/ spadek I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: ,50% II. Subwencje z budżetu państwa ,79% III. Pozostałe dochody bieżace ,19% 1. Pozostałe dochody celowe ,11% 2. Pozostałe, w tym: ,38% Dochody z mienia, sprzedaż majątku ,92% Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem ,00% Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa ,37% Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe ,13% Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie ,00% Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz- ach ,00% Pozostałe dochody (w tym m.in.: zwroty niewykorzystanych dotacji, udzielonych poręczeń, wpływy z usług) ,97% Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych ,05% Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji ,00% SUMA ,66%

12 12 29 sierpnia 2013 r. Wydatki pokryte środkami własnymi, w tym: plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza prognoza PW 2013 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE SUMA Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok

13 13 29 sierpnia 2013 r. Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok GRUPA ZADAŃ / plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza prognoza PW 2013 nazwa zadania budżetowego WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich Dopłata do kapitału spółki,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp zoo z siedzibą w Zagórzu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje dla instytucji kultury - celowe Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe Dotacje dla MWOMP Dotacje dla organizacji pozarządowych Dotacje dla przewoźników kolejowych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Inicjatywy wspólnotowe Inwestycje drogowe Kancelaria Sejmiku Obsługa długu Pokrycie zobowiazań po zlikwidowanych spzoz lub ujemnych wyników finansowych spzoz, w tym na 2014 rok: po likwidowanych spzoz - renty dla poszkodowanych w wypadkach szpitalnych ( Szpital im. M. Okońskiego,Stocer,Siedlce) zł, - z tytułu kredytów i pożyczek po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim zł, - pokrycie ujemnych wyników finansowych spzoz - 50 mln zł. 15Pomoc Techniczna PO KL Pomoc Techniczna RPO Pomoc Techniczna PROW VAT Pomoc Techniczna RYBY Poręczenia

14 14 29 sierpnia 2013 r. Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok – c.d. GRUPA ZADAŃ / plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza prognoza PW 2013 nazwa zadania budżetowego 20 Pozostała działalność w zakresie oświaty (nagrody Marszałka Woj. Maz. z okazji Dnia Nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej) Pozostałe wydatki Programy wojewódzkie Promocja województwa - KP Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii Remonty budynków MZN, w tym w roku 2013: remonty administrowanych przez MZN nieruchomości zł, - remont budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby WOA w Warszawie 27Remonty dróg wojewódzkich Rezerwy Rozliczenia finansowe Różne rozliczenia Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia Utrzymanie jednostek budżetowych Utrzymanie jednostek oświatowych Wkłady własne do projektów unijnych Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe" Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)

15 15 29 sierpnia 2013 r. Wpłata do budżetu państwa na 2014 rok Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, obliczona dla Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi zł. Kwota ta jest mniejsza o zł od wpłaty jaką województwo ponosi w 2013 roku.

16 16 29 sierpnia 2013 r. Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok – wydatki majątkowe GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego plan z uwzględnieniem uchwały wnoszącej na wrzesień PW prognoza PW 2013 WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym: Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej Inwestycje drogowe Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY Inwestycje OCHRONA ZDROWIA Pomoc Techniczna PO KL Pomoc Techniczna PROW VAT Pozostałe wydatki Pozostałe wydatki inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wkłady własne do projektów unijnych Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)

17 17 29 sierpnia 2013 r. BILANS budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 i prognoza na 2014 rok GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego plan z uwzględnieniem nowelizacji wrześniowej PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza prognoza DOCHODY ogółem, w tym: DOCHODY WŁASNE, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe ,000 DOCHODY z DOTACJI oraz POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE dochody bieżące dochody majątkowe WYDATKI ogółem, w tym: WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe WYDATKI finansowane dotacjami i dochodami celowymi, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny nadwyżka (+) / deficyt (-) finansowy BILANS BUDŻETU PRZYCHODY, w tym: kredyt długoterminowy000 pożyczka z budżetu państwa000 kredyt w rachunku bieżącym przychody z prywatyzacji000 spłaty pożyczek udzielonych spzoz-om wolne środki ROZCHODY, w tym: spłaty kredytów spłata kredytu w rachunku bieżącym udzielone pożyczki

18 18 29 sierpnia 2013 r. Do zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 roku, nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł. Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok jest niemożliwe z uwagi na niezachowanie zasady utrzymania nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – art. 242 uofp). Ponadto, do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 300 mln zł, nawet pomimo przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 roku.

19 29 sierpnia 2013 r. 19 Zadłużenie Województwa Mazowieckiego Rodzaj zobowiązania waluta zobowiązania Kwota długu na koniec roku w PLN 2013 (kurs 4,77 zł/euro)* 2014 (kurs 4,60 zł/euro)* Kredyt z EBI " Program rozwoju Infrastruktury regionalnej na Mazowszu" 310 mln zł PLN Kredyt z EBI,,Projekt Infrastruktury Regionalnej Województwa Mazowieckiego - B” 260 mln zł PLN Kredyt EBI,,Projekt Infrastruktury Regionalnej Województwa Mazowieckiego - B” 100 mln zł PLN Kredy BRRE 83 mln złEUR Pożyczka z BP rok PLN Pożyczka z BP rok PLN Przejęte kredyty po zlikwidowanym Szpitalu BródnowskimPLN Obligacje 82 mlnEUR Razem - kwota długu PW dochodów wskaźnik długu (art. 170 uofp z 2005 r.) - 68,83%74,97% * zgodnie z Dokumentem „Wytyczne dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – maj 2013 r.”, kurs PLN/EUR dla jednostek samorządu terytorialnego, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, należy przyjąć z uwzględnieniem 15%-owej deprecjacji – dla roku 2013: 4,77 zł/euro, dla roku 2014: 4,60 zł/euro;

20 29 sierpnia 2013 r. 20 Proponowane rozwiązania na 2013 rok Wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłaty, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w stosunku do Województwa Mazowieckiego za 2013 rok, tj. w zakresie 4 rat, do dokonania których jest zobowiązane w dniach 15 września 2013 r., 15 października 2013 r., 15 listopada 2013 r. i 15 grudnia 2013 r., z mocy art. 31 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Suma należnych wpłat za ten okres wynosi zł. Podstawę prawną do wydania przez Ministra Finansów wskazanego wyżej rozporządzenia stanowi art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

21 29 sierpnia 2013 r. 21 Proponowane rozwiązania dla roku 2014 Zastosowanie wobec Województwa Mazowieckiego jednorazowej ulgi w zobowiązaniu z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2014 rok poprzez wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014, poniższego zapisu: „1. W 2014 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110% wskaźnika Ww. 2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: 1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww; 2) 24% wskaźnika Ww, powiększoną o 47,5% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww. 3. Zasady, o których mowa w ust.1 i 2 stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2014 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2014.” Wprowadzenie powyższej zmiany przepisów spowodowałoby zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa o połowę, tj. ok. 323 mln zł.

22 29 sierpnia 2013 r. 22 Dziękuję za uwagę. Departament Budżetu i Finansów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pobierz ppt "1 29 sierpnia 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * W Kwota „janosikowego” wpłacona do końca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google