Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny SAP Best Practices

2 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel  W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii.  W ramach scenariusza produkcyjnego podczas produkcji na magazyn wytwarzany jest produkt gotowy i wszystkie składniki zależne.  Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści  Produkcja wywołana przez plan produkcji  Uwzględniona obsługa numerów seryjnych i zarządzania partiami  Opcjonalnie z zarządzaniem jakością, zapasem konsygnacyjnym, przetwarzaniem zewnętrznym Kluczowe kroki procesu  Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych  Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu  Produkcja własna (podzespół)  Własny montaż końcowy (produkt gotowy)  Wyrównywanie zdolności produkcyjnych  Potwierdzanie działań montażowych

3 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP  EHP5 for SAP ERP 6.0 Role  Planista produkcji  Produkcja  Magazynier  Zakładowy kontroler  Pracownik działu zaopatrzenia

4 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii. Scenariusze produkcyjne zawierają oba rodzaje ruchów materiałowych (wydanie i przyjęcie materiałów) oraz potwierdzenie realizacji zlecenia produkcyjnego.  Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu.  Typowy proces planowania rozpoczyna się od planowania ilości sprzedaży. Za podstawę do planowania w przyszłości mogą służyć rzeczywiste wskaźniki sprzedaży z poprzedniego okresu.  W obszarze planowania sprzedaży i produkcji użytkownik upewnia się, że produkcja jest skoordynowana ze sprzedażą, tak aby można było utworzyć plan produkcji zsynchronizowany ze sprzedażą. Dane planowania są przenoszone z planowania sprzedaży i produkcji do planowania popytu. Podczas procesu planowania popytu generowane są zapotrzebowania niezależne, wykorzystywane w późniejszym przebiegu planowania zapotrzebowań materiałowych.  W ramach planowania zapotrzebowań materiałowych następuje rozwinięcie specyfikacji materiałowej dotyczącej zapotrzebowania na materiały z najwyższego poziomu, a produkcja planowana jest w dół, do poziomu nabywanych składników. Wyniki planowania zapotrzebowań materiałowych w planowanych zleceniach są generowane dla materiału, który ma być produkowany.  Jeżeli nie są dostępne wystarczające zapasy magazynowe, następuje tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania na surowce. Podczas tworzenia zlecenia koszty docelowe są obliczane w odniesieniu do wielkości partii zlecenia (kalkulacja wstępna).  Podczas procesu produkcji poniesione koszty są aktualizowane w zleceniu, co umożliwia śledzenie kosztów rzeczywistych i docelowych oraz porównywanie ich w każdej chwili.  Do zlecenia stosowane są działania związane z zamknięciem okresu. Obejmują one obliczanie produkcji w toku i ustalanie odchyleń.  Następnie produkcja w toku jest rozliczana w rachunkowości finansowej, a odchylenia produkcyjne są rozliczane w rachunkowości zarządczej i finansowej.

5 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.5 Diagram przebiegu procesu Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny Produkcja Zda-rzenie Zakła- dowy kontroler Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu (181) Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu i ocena listy zapasów / zapotrzebowań Początek cyklu planowania Zgłoszeni a zapotrze- bowania Lista MRP Zapasy przy kosztach standardowyc h Planista produkcji Okresowa weryfikacja planu Zatwierdzanie zlecenia produkcyjnego Wyrównywani e zdolności produkcyjnych Przygotowanie materiałów do planowanych zleceń Potwierdzanie działań montażowych / potwierdzenie końcowe Przyjęcie półproduktów Wydanie materiałów / pobranie wsteczne Aktualizacja zdolności produkcyjnych Pokwitowanie przyjęcia materiałów Lista pobrania Drukowanie zlecenia Planowan e zlecenia Czy wyrównanie zdolności produkcyjnych jest prawidłowe? Materia ł dostęp ny? Pracownik działu zaopatrzenia Maga- zynier Pokwitowanie przyjęcia materiałów Nabycie materiału magazynowe go z zarządzaniem jakością (127) Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjneg o (139) Planista strategic zny Tworzenie planowanych zapotrzebowa ń niezależnych Przekształcanie zlecenia planowanego w zlecenie produkcyjne Zużycie zapasów przy kosztach standardowyc h Nabycie bez zarządzania jakością (130) Przyjęcie produktów gotowych Podwykonaw stwo — gospodarka materiałowa (138) Podwykonaw stwo produkcji (przetwarzani e zewnętrzne) (150) Nie Tak Ni e Tak Planowanie logistyki (144)

6 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.6 Konwersja Zlecenie planowane Zapotrzebowania zależne Rezerwacje Magazyn Planowanie zapotrzebowań materiałowych Planowanie zapotrzebowań materiałowych — MRP Planowane zapotrzebowania niezależne Zlecenie produkcyjne

7 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.7 Alternatywne strategie planowania dla produktu gotowego StrategiaPlanowanie zapotrzebowań netto (10) Planowanie z montażem końcowym (40) Zapotrzebowania klienta przekazane do produkcji NieTak Oznacza to, że...... zlecenia klienta nie mają wpływu na produkcję... zlecenia klienta przekraczające planowane zapotrzebowania niezależne mogą mieć wpływ na produkcję... głównym celem jest zapewnienie płynności produkcji... najważniejszym czynnikiem jest tutaj zdolność do elastycznego reagowania na zapotrzebowania klientów Planowane zapotrzebowania niezależne zarezerwowane i zredukowane w trakcie przetwarzania zlecenia klienta NieTak Planowane zapotrzebowania niezależne zredukowane podczas wydania materiałów do dostawy TakNie

8 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.8 Stanowisko robocze Stanowisko robocze: Montaż Marszruty technologiczne Kalkulacja kosztów Harmonogra- mowanie i zdolności produkcyjne 1010,- 2150,- 3160,- Wartości domyślne Marszruty technologiczne Dane kalkulacji Dane harmonogramu Dane dot. zdolności produkcyjnych

9 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.9 Marszruta i operacje stanowiska roboczego Nagłówek marszruty Operacja 10: Montaż końcowy Składniki materiałowe Stanowisko robocze Klucz sterujący Wartości standardowe Rodzaje działań Opis....

10 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.10 Przekształcenie pojedyncze Konwersja pojedyncza Planowane zlecenia Zlecenia produkcyjne Konwersja zbiorcza Konwersja zlecenia planowanego Zlecenie produkcyjne Planowane zlecenia

11 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.11 Określenie rodzaju zlecenia Określenie pozycji zlecenia Kopiowanie marszruty Opracowywanie harmonogramu realizacji Kopiowanie specyfikacji materiałowej Opcjonalne zmiany Zapamiętanie zlecenia produkcyjnego Piątek, 25 stycznia 2008 Wtorek, 15 lipca 2008 Planowanie zapotrzebowań RęcznieRęcznie Kontrola dostępności AutomatycznieAutomatycznie Opcjonalne (konfiguracja) Generowanie zlecenia produkcyjnego

12 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.12 Propozycja zlecenia (planowane zlecenie) Tworzenie zlecenia Kontrola dostępności Zatwierdzanie zlecenia i ustalanie partii dla składników Rozliczenie zlecenia Nagłówek zlecenia Operacje Składniki Koszty 20 50 100 Pobranie materiału Przyjęcie materiałów Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego Zlecenie produkcyjne Potwierdzenia

13 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.13 Materiał Ruch materiałowy Dokument materiałowy Dokument księgowy Magazyn Operacja Skł. mat. Zlec. prod. Koszty  Aktualizacja ilości zapasów  Aktualizacja wartości zapasów  Materiały mogą być zarządzane w partiach Ruch materiałowy

14 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.14 Księgowanie wydania materiałów Dokument materiałowy Dokument księgowy Wydanie materiałów  Aktualizacja ilości zapasów  Aktualizacja wartości zapasów  Zmniejszenie rezerwacji  Obliczenie kosztów rzeczywistych i aktualizacja zlecenia

15 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.15 Potwierdzenie zlecenia...... Wprowadzanie ręczne Potwierdzanie zleceń produkcyjnych Zlecenie produkcyjne Operacja 0010 Operacja 0020 Operacja 0030 Operacja....

16 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.16 Wariant kalkulacji Wyświetlanie planowanych/ rzeczywistych kosztów Rodzaje kosztów Wykaz jedn. kosztów Struktura kosztów Koszty planowe Koszty materiałowe Koszty nabycia zewnętrznego Koszty produkcji Koszty pośrednie materiałowe Pośrednie koszty produkcji Koszty przetwarz. zewnętrznego Rodzaje kosztów : : Fazy Ogólne wartości operacyjne Wartości standardowe Klucz sterujący „wsk. istotn. dla kalk.” Zasoby Klucz formuły dla kalkulacji kosztów MPK Rodzaj działania Stałe wartości formuły Log obliczania kosztów Wsk. dla istotności kalk. Cena Składniki materiałowe Rodzaj zlecenia / Zakład Zlecenie produkcyjne — kalkulacja wstępna ”

17 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.17 Koszt zlecenia produkcyjnego Obliczanie kosztów pośrednich - Stan. robocze - Wart. standard. - Ilości - MPK - Rodzaje działań - Formuły - Rodzaje działań Operacja Koszty działań własnychKoszty materiałowe Koszt zlecenia produkcyjnego - Ilości - Ceny Stanowisko robocze MPK Składniki materiałowe - Okresy Koszt działania

18 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.18 Status zlecenia Częściowo zatwierdzone lub Zatwierdzone Częściowo dostarczone Dostraczone lub Zamknięte technicznie Odchylenia Dostawa parametru Rzeczywiste koszty Produkcja w toku przy kosztach rzeczywistych = = - Dostawa parametru = - ZTCZ ZATW DSCZ DSTR ZTCH Obliczenie produkcji w toku i ustalanie odchyleń w rachunku nośników kosztów opartym na partiach Rzeczywiste koszty

19 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.19 Materi ał 600 Planowanie kosztów produktu Wielkość partii 1 szt. CO-PC Zlecenie produkcyjne Mat. F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Materiał Produkcja Dopłata GR Odchylenia Koszt rzeczywisty CO- PC Dane podstawowe materiału Cena standardowa = 2000 Wersja docelowa 0 Cena 150 Ilość 150 Struktura 100 Braki 0 Wielk. partii 0 Produktywny 1100 Dopłata 300 MagazynRóżnica cenowa Rachunkowość finansowa 2000400 Rozliczenie FI CO- PA Rozliczanie zlecenia (przykład)

20 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.20 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

21 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.21 © 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


Pobierz ppt "Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google