Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.  Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE w JELENIEJ GÓRZE Rok założenia

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Od 7 lutego 2014r. uczestniczymy wraz z 24 miejskimi przedszkolami i szkołami w „Jeleniogórskim systemie wsparcia placówek oświatowych”.   Głównym celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, jako procesu ciągłego, uwzględniającego potrzeby szkoły i każdego nauczyciela.   Naszym zamiarem było modyfikowanie warsztatu pracy, rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nowoczesnych, efektywnych metod nauczania, technik uczenia się oraz systemu motywowania dzieci do nauki.

4 Obecnie zatrudnionych jest 56 nauczycieli :
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SP 10 osiąga optymalne efekty procesów edukacyjnych dzięki bardzo dobrej, wysoko kwalifikowanej i zaangażowanej kadrze pedagogicznej. Obecnie zatrudnionych jest 56 nauczycieli : - z 2 kwalifikacjami : 32,1%, - z 3 kwalifikacjami : 35,7% kadry. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani (48,2%) i mianowani ( 26,8%). Ok. ¼ Rady Pedagogicznej to nauczyciele kontraktowi (16,07%) i stażyści ( 8,9%).

5 Nauczyciele wykazują bardzo duże zaangażowanie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciele wykazują bardzo duże zaangażowanie w procesie awansu zawodowego. W roku szkolnym 2014/2015 staż odbywa 13 pracowników pedagogicznych (23,2% ogółu): 4 stażystów, 4 kontraktowych, 5 mianowanych. Aktywność w doskonaleniu zawodowym, współpraca w planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych sprzyja doskonaleniu jakości pracy w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym.

6 otwarta na osiągnięcia i doświadczenie innych,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SP 10 - szkoła ucząca się, otwarta na osiągnięcia i doświadczenie innych, gotowa na wyzwania XXI wieku.

7 TEMATYKA SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEMATYKA SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ: 1. Neurodydaktyka - nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. 2. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 3. Indywidualizacja nauczania. 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.

8 zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES WSPARCIA: zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli, dostosowany do specyfiki I i II etapu kształcenia, służący podniesieniu jakości procesów edukacyjnych, - skorelowany z ,,Programem rozwoju SP 10”.

9 NEURODYDAKTYKA - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NEURODYDAKTYKA - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI. ZAKRES: Wyniki badań i doświadczeń naukowych. Omówienie implikacji dydaktycznych wniosków z badań. Wskazówki do pracy. - Konstruktywne spojrzenie na proces nauczania: Kiedy wspieramy pracę mózgu, a kiedy ją utrudniamy?

10 nabycie wiedzy nt. neurologicznych uwarunkowań procesu uczenia się,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFEKTY: nabycie wiedzy nt. neurologicznych uwarunkowań procesu uczenia się, - poszerzenie kompetencji w zakresie metod i form pracy z uczniem, wykorzystujących potencjał mózgu i stymulujących do efektywnego uczenia się, zapamiętywania, - przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Kształcenie inteligencji emocjonalnej dziecka”, doskonalenie umiejętności projektowania procesu nauczania „przyjaznego mózgowi”.

11 w odniesieniu do dziecka młodszego /
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI w odniesieniu do dziecka młodszego / ucznia II poziomu edukacyjnego. ZAKRES: Techniki nauczania i metody aktywizujące. Techniki uczenia się i zapamiętywania. Metody motywowania uczniów do pracy. - Dobór czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu.

12 opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFEKTY: poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania metod aktywizujących uczniów, opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących, wspólne przygotowanie w zespołach przedmiotowych scenariuszy zajęć z zastosowaniem wybranych technik, przeprowadzenie w kl. I d lekcji otwartej „Wypoczynek nad wodą – zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji”, - popularyzowanie i stosowanie różnorodnych sposobów motywowania uczniów do nauki.

13 JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY?
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? – INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA. ZAKRES: Diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Dobór najskuteczniejszych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.

14 poznali i utrwalili zasady indywidualizacji nauczania,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFEKTY: Nauczyciele: poznali i utrwalili zasady indywidualizacji nauczania, potrafią rozpoznawać style uczenia się, - opracowali i wykorzystują w praktyce zestaw metod, technik i form pracy dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb edukacyjnych dzieci,

15 nabyli umiejętność diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciele: nabyli umiejętność diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia, poznali zasady właściwej organizacji środowiska edukacyjnego oraz zasad udzielania uczniom i rodzicom informacji zwrotnej na temat wyników edukacyjnych, dzięki czemu poprawiła się komunikacja i wzrosło zaangażowanie rodziców.

16 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Praca z dzieckiem młodszym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Praca z dzieckiem młodszym. Specjalne potrzeby edukacyjne. Nauczyciele pracują zespołowo. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

17 - wzajemne uczenie się i wspieranie, budowanie motywacji.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFEKTY : nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, dyskusje, wspólne tworzenie rozwiązań, wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych etapów kształcenia, tworzenie i dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci; publikacje, - wzajemne uczenie się i wspieranie, budowanie motywacji.

18 - Doceniam dostęp do różnych ofert doskonalenia na platformie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZDANIEM NAUCZYCIELI:  - Tematy poruszane na spotkaniach są interesujące i przydatne w pracy zawodowej każdego nauczyciela i wychowawcy. - Prowokują do refleksji nad swoim warsztatem pracy, wzbogacają go o nowe, ciekawe rozwiązania. - Spotkania z udziałem ekspertów dają mi wsparcie merytoryczne, które mogę zastosować w praktyce. - Doceniam dostęp do różnych ofert doskonalenia na platformie. - Nauczyłam się konstruowania różnorodnych map myśli, wykorzystuję je na swoich zajęciach edukacyjnych. - Szkolenia stwarzają możliwość wymiany doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami. - Praca w zespole to wspólne wypracowanie materiałów przydatnych w pracy z dziećmi.

19 JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MOCNE STRONY: jakość oferty szkoleniowej, wysoki poziom merytoryczny warsztatów, konsultacji; przydatność materiałów szkoleniowych, indywidualizacja wsparcia, uwzględnianie efektów procesów edukacyjnych, potrzeb środowiska szkolnego, pozyskanie dodatkowych środków na doskonalenie Rady Pedagogicznej, działania na platformie (analiza postawionych problemów i zadań, dyskusje na forum, grupy dyskusyjne; dostęp do wyników ankiet, raportów, diagnoz, materiałów szkoleniowych), - przygotowanie do wdrożenia nowego - systemowego modelu doskonalenia kadry pedagogicznej.

20 JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SŁABE STRONY: niepełna diagnoza potrzeb, niski poziom współpracy między nauczycielami różnych szkół, brak „banku dobrych praktyk”, mały stopień wykorzystania platformy.    

21 Wysoka ocena systemu wsparcia szkoły i doskonalenia nauczycieli
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSUMOWANIE Wysoka ocena systemu wsparcia szkoły i doskonalenia nauczycieli z punktu widzenia: trafności, skuteczności, użyteczności.

22 oraz wsparciu eksperta zewnętrznego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym potrzebom występującym w placówce. Poprawa spójności programu doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły dzięki zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego. - Podniesienie jakości pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, szansa optymalizacji rozwoju dzieci.

23 Dziękuję za uwagę. Dyrektor SP 10 Alina Rasiewicz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę. Dyrektor SP 10 Alina Rasiewicz


Pobierz ppt "Projekt „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google