Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GARWOLINIE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GARWOLINIE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GARWOLINIE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ

2 2 FORMY CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA (pełniona na podstawie kontraktu) SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA (pełniona na podstawie kontraktu) SŁUŻBA ZAWODOWA SŁUŻBA STAŁA SŁUŻBA KONTRAKTOWA SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA OKRESOWA

3 3 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

4 4 CO TO JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA? Służba przygotowawcza – to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

5 5 KTO MOŻE BYĆ POWOŁANY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?  Osoba niekarana za przestępstwo umyślne;  Posiadająca obywatelstwo polskie;  Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;  Wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: 1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

6 6 GDZIE BĘDĄ SZKOLENI ŻOŁNIERZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

7 7 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO Do 6 miesięcy Do Do 5 miesięcy Do Do 4 miesięcy Do ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

8 8 PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ!  Gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;  Umożliwienie obywatelom ochotniczego spełnienia obowiązku służby wojskowej;  Zrekompensowanie studentom luki po zniesieniu zajęć wojskowych i przeszkolenia wojskowego odbywanego ochotniczo w trakcie studiów;

9 9 UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW – 1500 ZŁ 60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego OFICERÓW – 1500 ZŁ 60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1000 ZŁ 40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1000 ZŁ 40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego SZEREGOWYCH – 750 ZŁ 30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego SZEREGOWYCH – 750 ZŁ 30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego NAJNIŻSZE UPOSAŻENIE ZASADNICZE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 2500 ZŁ NAJNIŻSZE UPOSAŻENIE ZASADNICZE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 2500 ZŁ

10 10 JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WKU W CELU POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?  wniosek lub zgoda ochotnika wraz z załączonymi dokumentami: świadectwo (dyplom) ukończenia określonej szkoły; Życiorys; Odpis skrócony aktu urodzenia; Zaświadczenie z KRK; Inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie ; Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów.

11 11 Rozporządzenie MON w sprawie świadczeń żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach kryzysowych (art. 132d ust. 3) Rozporządzenie MON w sprawie okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 13) Rozporządzenie MON w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (art. 106) Rozporządzenie MON w sprawie służby przygotowawczej (art. 98g) Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (art. 99b) Rozporządzenie MON w sprawie świadczenia pieniężnego dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12) AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY DOTYCZĄCE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

12 12 ISTOTA I CEL FUNKCJONOWANIA NSR Żołnierzami rezerwy Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej (art. 99 ustawy) „Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” „Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia (art. 58 ust. 4 ustawy) „Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” „Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia (art. 58 ust. 4 ustawy) Narodowe Siły Rezerwowe Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe (art. 99a ust. 1 ustawy).

13 13 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

14 14 ZASADY PEŁNIENIA SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE CZAS OGRANICZONY USTAWOWO USTALA DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA CZAS OGRANICZONY USTAWOWO SYTUACJE KRYZYSOWE ŻOŁNIERZE REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH - KONTRAKT - PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ORGANY WŁAŚCIWE: WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ I DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZ REZERWY ŻOŁNIERZ REZERWY

15 15 OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH POMOC EDUKACYJNA POMOC EDUKACYJNA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NALEŻNOŚCI FINANSOWE NALEŻNOŚCI FINANSOWE ŚWIADCZENIA W NATURZE ŚWIADCZENIA W NATURZE BUDOWA PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE BUDOWA PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE ŻOŁNIERZ NSR GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

16 16 W ZAKRESIE OCHRONY UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH GWARANCJA STABILNOŚCI ZAWODOWEJ WLICZANIE DO WYSŁUGI PRACOWNICZEJ CZASU PRACY DOLICZANIE EMERYTOM WOJSKOWYM CZASU CZYNNEJ SŁUŻBY W NSR DO PODSTAWY JEJ WYMIARU OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE W OKRESIE PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ OCHRONA STOSUNKU PRACY GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ

17 17 W ZAKRESIE POMOCY EDUKACYJNEJ PRAWO DO SKIEROWANIE NA SZKOLENIE KURSOWE W CELU PODWYŻSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI, STUDIÓW NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MOŻLIWOŚĆ SZKOLENIA I KSZTAŁCENIA NA KOSZT WOJSKA W CZASIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ

18 18 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE BEZPŁATNE BADANIA I SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE, W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ TURNUSY LECZNICZO – PROFILAKTYCZNE PO POWROCIE ZE SŁUŻBY POZA GRANICAMI W CZASIE CZYNNEJ SŁUŻBY OPIEKA MEDYCZNA NA ZASADACH DOTYCZĄCYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ

19 19 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ NALEŻNOŚCI FINANSOWE PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DODATEK MOTYWACYJNY UPOSAŻENIE Z TYTUŁU: PRAWO DO NAGRÓD REKOMPENSATA UTRACONYCH ZAROBKÓW ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

20 20 BEZPŁATNE UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE WOJSKOWE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY BEZPŁATNE WYŻYWIENIE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE ZBIOROWE ŚWIADCZENIA W NATURZE GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ

21 21 PRAWO DO ODZNACZEŃ PRAWO DO PUBLICZNEGO WYSTEPOWANIA W MUNDURZE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH PRAWO DO HONOROWYCH TYTUŁÓW ŻOŁNIERZA REERWISTY PRAWO DO WYRÓŻNIEŃ ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ PREFERENCJE PRZY UBIEGANIU SIĘ O STANOWISKA W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I PUBLICZNEJ ORAZ SZKOLNICTWIE W ZAKRESIE BUDOWY PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ

22 22 ZASADY WYPŁATY REKOMPENSAT DLA PRACODAWCÓW REFUNDACJA FAKTYCZNYCH KOSZTÓW NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA PRAWO DO REFUNDACJI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO OKREŚLENIE GÓRNEJ GRANICY KWOTY ŚWIADCZENIA UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZY PRZYZNAWANIU ŚWIADCZENIA

23 23 wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie ROZWÓJ SŁUŻBOWYSZEREGOWI PODOFICEROWIE KURS PODOFICERSKI do 2 miesięcy KURS OFICERSKI do 3 miesięcy Po określonym czasie służby w NSR Podwyższenie wykształcenia Dobra opinia służbowa Odpowiednie predyspozycje Możliwość ubiegania się o przyjęcie do wyższego korpusu kadry MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO: PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH, PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY.

24 24 HARMONOGRAM ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TWORZENIA NSR – w 2010 r. Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w NSR – w 2010 r. – w 2010 r. Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk żołnierzami NSR – w 2010 r. – od 2011 r. Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od 2011 r. – od października 2010 r. Rozpoczęcie szkolenia ochotników bez przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej – od października 2010 r. 2010 ROK 2011 ROK

25 25 Dziękuję za uwagę www.garwolin.wku.wp.mil.pl tel. 25 6822315 kom. 600888043


Pobierz ppt "1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GARWOLINIE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google