Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE"— Zapis prezentacji:

1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GARWOLINIE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ Szanowni Państwo. WKU w Garwolinie, podobnie ja i inne WKU, prowadzi nabór ochotników do Narodowych SIŁ Rezerwowych, które są już nową formą służby wojskowej oprócz służby zawodowej i zasadniczej służby wojskowej, która obecnie jest zawieszona. Jak już powiedziałem służba w NSR jest służbą wyłącznie ochotniczą. 1 1

2 FORMY CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
SŁUŻBA ZAWODOWA SŁUŻBA STAŁA SŁUŻBA KONTRAKTOWA SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA (pełniona na podstawie kontraktu) Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP oznacza oparcie zasadniczego uzupełnienia w czasie pokoju o dobrowolne rodzaje czynnej służby wojskowej, którymi będą: zawodowa służba wojskowa stała i kontraktowa, służba kandydacka oraz służba wojskowa żołnierzy rezerwy pełniona w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Zawodowa służba kontraktowa stanowi nowy rodzaj czynnej służby wojskowej. Główny zasób tej służby stanowić będzie nadterminowa zasadnicza służba wojskowa. Służba zawodowa kontraktowa jest służbą terminową, pełnioną w jednym lub kilku okresach. Maksymalny czas jej pełnienia wynosić będzie do dwunastu lat. Służba kandydacka to odrębny rodzaj czynnej służby wojskowej, mającej za zadanie przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych. Narodowe Siły Rezerwowe utrzymywane będą na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również do wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach ich użycia do działań poza granicami państwa. Służba ta będzie odbywana na podstawie przydziałów kryzysowych nadawanych w wyniku zawartych kontraktów. Nowe rodzaje służby są adresowane do wszystkich w tym również do kobiet. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA OKRESOWA

3 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
3

4 CO TO JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?
Służba przygotowawcza – to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. 4

5 KTO MOŻE BYĆ POWOŁANY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?
Osoba niekarana za przestępstwo umyślne; Posiadająca obywatelstwo polskie; Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; Wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: 1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 5

6 GDZIE BĘDĄ SZKOLENI ŻOŁNIERZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?
6

7 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA Do 6 miesięcy ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA Do 5 miesięcy ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO Do 4 miesięcy Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie miał wymiar niezbędny do objęcia stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i korpusach osobowych. Przewiduje się, że okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie zróżnicowany: dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy; dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy; dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy. Programy pierwszych tygodni szkolenia (szkolenie podstawowe) byłyby jednakowe dla wszystkich, natomiast w przypadku podoficerów i oficerów kolejne okresy szkolenia przygotowywałyby do wykonywania obowiązków na szczeblu dowódcy drużyny (podoficerowie) i plutonu (oficerowie) bądź równorzędnych. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia byliby objęci ponadto szkoleniem specjalistycznym. Programy nauczania, aby nie zniechęcać ochotników długością trwania służby przygotowawczej, poza okresem szkolenia podstawowego powinny w zasadzie zawierać teoretyczne przygotowanie do objęcia pierwszego stanowiska w korpusie kadry. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej byłoby zakończone egzaminem warunkującym przyjęcie do służby w NSR. Osobom, które ukończyły szkolenie przygotowawcze z wynikiem pozytywnym, wojskowi komendanci uzupełnień nadawaliby przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, gdzie pełniłyby służbę w ramach NSR na podstawie kontraktu. ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 7 7

8 PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ!
Gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych; Umożliwienie obywatelom ochotniczego spełnienia obowiązku służby wojskowej; Zrekompensowanie studentom luki po zniesieniu zajęć wojskowych i przeszkolenia wojskowego odbywanego ochotniczo w trakcie studiów; 8

9 UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW – 1500 ZŁ 60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1000 ZŁ 40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego Stawki uposażenia przewidziane dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą zostały uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni. W projekcie rozporządzenia MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą określono następujące stawki: 60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł) w przypadku podchorążych – co daje kwotę miesięczną 1500 zł; 40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł) w przypadku kadetów – co daje kwotę miesięczną 1000 zł; 30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł) w przypadku elewa – co daje kwotę miesięczną 750 zł. SZEREGOWYCH – 750 ZŁ 30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego NAJNIŻSZE UPOSAŻENIE ZASADNICZE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 2500 ZŁ 9 9 9

10 wniosek lub zgoda ochotnika wraz z załączonymi dokumentami:
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WKU W CELU POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ? wniosek lub zgoda ochotnika wraz z załączonymi dokumentami: świadectwo (dyplom) ukończenia określonej szkoły; Życiorys; Odpis skrócony aktu urodzenia; Zaświadczenie z KRK; Inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie ; Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów. 10

11 AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY DOTYCZĄCE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Rozporządzenie MON w sprawie świadczeń żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach kryzysowych (art. 132d ust. 3) Rozporządzenie MON w sprawie okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 13) Rozporządzenie MON w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (art. 106) Rozporządzenie MON w sprawie służby przygotowawczej (art. 98g) Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (art. 99b) Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawierają delegacje ustawowe, które obligują Ministra Obrony Narodowej do wydania aktów wykonawczych w obszarze całości problematyki Narodowych Sił Rezerwowych. Do zasadniczych rozporządzeń regulujących szczegółowo tryb nadawania przydziałów kryzysowych i sposobu odbywania ćwiczeń w ramach NSR zalicza się: Rozporządzenie MON w sprawie świadczeń żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach kryzysowych (art. 132d ust. 3) Rozporządzenie MON w sprawie okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 13) Rozporządzenie MON w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (art. 106) Rozporządzenie MON w sprawie służby przygotowawczej (art. 98g) Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (art. 99b) Rozporządzenie MON w sprawie świadczenia pieniężnego dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12) Aktualnie trwają prace legislacyjne nad wyżej wymienionymi aktami prawnymi. Rozporządzenie MON w sprawie świadczenia pieniężnego dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12)

12 ISTOTA I CEL FUNKCJONOWANIA NSR
Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej (art. 99 ustawy) „Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia (art. 58 ust. 4 ustawy) Ustawa m.in. od nowa definiuje żołnierzy rezerwy, a także wprowadza Narodowe Siły Rezerwowe, jak również określa kryteria pozyskiwania rezerwistów na potrzeby NSR. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – to zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe (art. 99a ust. 1 ustawy).

13 PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW Zasadnicze znaczenia dla Sił Zbrojnych będzie miała służba rezerwistów w czasie pokoju w ramach Narodowych Sił Rezerwowych – przeznaczona przede wszystkim na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych.

14 ZASADY PEŁNIENIA SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH
ŻOŁNIERZ REZERWY - KONTRAKT PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ORGANY WŁAŚCIWE: WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ I DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZE REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH CZAS OGRANICZONY USTAWOWO USTALA DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ĆWICZENIA WOJSKOWE Żołnierze rezerwy – ochotnicy do służby w NSR będą zawierali z dowódcą jednostki wojskowej 2-6 letni kontrakt, który może być ponawiany. Kontrakt będą mogli podpisać obywatele spełniający wymogi prawne przewidziane dla żołnierzy NSR. Po podpisaniu kontraktu, żołnierzom rezerwy będą nadawane przez wojskowego komendanta uzupełnień przydziały kryzysowe oraz stosownie do potrzeb przydziały mobilizacyjne. Wiek ochotników do służby w NSR powinien gwarantować wywiązanie się z przyjętych w kontrakcie zobowiązań. Służba wojskowa żołnierzy NSR obejmować będzie przede wszystkim udział w ćwiczeniach. W szczególnych sytuacjach, określonych ustawowo, polegać będzie ona na pełnieniu okresowej służby wojskowej, trwającej do 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia, za zgodą żołnierza, o kolejne 12 miesięcy w trakcie trwania jednego kontraktu. SYTUACJE KRYZYSOWE CZAS OGRANICZONY USTAWOWO OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA 14 . 14

15 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ
I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH POMOC EDUKACYJNA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE BUDOWA PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE ŻOŁNIERZ NSR Dla żołnierzy NSR przewiduje się szereg uprawnień związanych z faktem pełnienia służby wojskowej oraz mających charakter zachęt. Są to: Ochrona uprawnień pracowniczych. Pomoc edukacyjna. Świadczenia zdrowotne. Należności finansowe. Świadczenia w naturze. Budowę prestiżu służby w rezerwie. ŚWIADCZENIA W NATURZE NALEŻNOŚCI FINANSOWE 15

16 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE OCHRONY UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH
I UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE OCHRONY UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH OCHRONA STOSUNKU PRACY GWARANCJA STABILNOŚCI ZAWODOWEJ W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych: gwarancja stabilności zawodowej (ograniczenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy, urlopowanie na czas szkolenia i służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.); wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej dla emerytów wojskowych o niepełnej wysłudze, poprzez doliczenie faktycznego czasu czynnej służby w danym roku; opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej. w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej racy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz.844, z późn. zm,.) W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach; gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp..); wliczanie do wysługi pracowniczej czasu służby; doliczanie emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby w NSR o tej podstawy; WLICZANIE DO WYSŁUGI PRACOWNICZEJ CZASU PRACY DOLICZANIE EMERYTOM WOJSKOWYM CZASU CZYNNEJ SŁUŻBY W NSR DO PODSTAWY JEJ WYMIARU OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE W OKRESIE PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ 16

17 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POMOCY EDUKACYJNEJ
I UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE POMOCY EDUKACYJNEJ MOŻLIWOŚĆ SZKOLENIA I KSZTAŁCENIA NA KOSZT WOJSKA W CZASIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ W zakresie pomocy edukacyjnej: możliwość kierowania żołnierzy, w czasie służby wojskowej w NSR, do udziału w różnorodnych formach szkolenia i kształcenia na koszt wojska, w celu zapewnienia ich rozwoju służbowego; prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego; możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym. PRAWO DO SKIEROWANIE NA SZKOLENIE KURSOWE W CELU PODWYŻSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI, STUDIÓW NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 17

18 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
I UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W CZASIE CZYNNEJ SŁUŻBY OPIEKA MEDYCZNA NA ZASADACH DOTYCZĄCYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Świadczenia zdrowotne: w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych przysługiwać będzie opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze i świadczenia zdrowotne; bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej; turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju. BEZPŁATNE BADANIA I SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE, W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ TURNUSY LECZNICZO – PROFILAKTYCZNE PO POWROCIE ZE SŁUŻBY POZA GRANICAMI 18

19 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ
I UPRAWNIEŃ NALEŻNOŚCI FINANSOWE UPOSAŻENIE Z TYTUŁU: ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Należności finansowe: uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu: odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej; zwrot kosztów dojazdów żołnierzy zamieszkujących poza miejscem pełnienia służby z ich miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem; dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej; prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych; zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, jeżeli uposażenie wypłacone będzie w niższej wysokości. PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DODATEK MOTYWACYJNY PRAWO DO NAGRÓD REKOMPENSATA UTRACONYCH ZAROBKÓW 19

20 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ
I UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIA W NATURZE BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE ZBIOROWE Świadczenia w naturze: bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas odbywania czynnej służby wojskowej; bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny na czas posiadania przydziału kryzysowego bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej. BEZPŁATNE UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE WOJSKOWE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY BEZPŁATNE WYŻYWIENIE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY 20

21 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ
W ZAKRESIE BUDOWY PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE PREFERENCJE PRZY UBIEGANIU SIĘ O STANOWISKA W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I PUBLICZNEJ ORAZ SZKOLNICTWIE PRAWO DO ODZNACZEŃ W zakresie budowy prestiżu służby w rezerwie: uwzględnienie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie; prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy zawodowych odznaczeń państwowych i resortowych; prawo do publicznego występowania w mundurze NSR, indywidualnie na zasadach określonych w oddzielnych przepisach; prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby; prawo do wyróżnień za wzorową służbę (dyplomy, certyfikaty udziału w ćwiczeniach). PRAWO DO PUBLICZNEGO WYSTEPOWANIA W MUNDURZE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH PRAWO DO HONOROWYCH TYTUŁÓW ŻOŁNIERZA REERWISTY PRAWO DO WYRÓŻNIEŃ ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ 21

22 ZASADY WYPŁATY REKOMPENSAT DLA PRACODAWCÓW
REFUNDACJA FAKTYCZNYCH KOSZTÓW NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA Biorąc po uwagę, że większość żołnierzy NSR będzie rekrutowała się spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stworzono rozwiązania, które zrekompensują pracodawcom dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem pracownika – żołnierza rezerwy, który ma nadany przydział kryzysowy. Przewiduje się następujące zasadnicze rozwiązania w przedmiotowej kwestii: rekompensata przysługiwałaby tylko za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez pracownika - żołnierza rezerwy; refundacją zostaną objęte faktyczne koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo żołnierza NSR lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także kwota odprawy wypłaconej żołnierzowi rezerwy przed powołaniem go do okresowej służby wojskowej; wypłata nastąpi na udokumentowany i złożony w terminie wniosek pracodawcy; kwotę rekompensaty ustali się i wypłaci bez zbędnej formalności, jednak odmowa jej wypłaty nastąpi w drodze decyzji administracyjnej; w celu zapobieżenia nadużyciom nastąpi ograniczenie górnej granicy wypłacanej rekompensaty (za każdy dzień służby wojskowej żołnierza rezerwy nie więcej niż 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw). PRAWO DO REFUNDACJI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO OKREŚLENIE GÓRNEJ GRANICY KWOTY ŚWIADCZENIA UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZY PRZYZNAWANIU ŚWIADCZENIA 22

23 MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO:
ROZWÓJ SŁUŻBOWY MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO: PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH, PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY. Po określonym czasie służby w NSR Podwyższenie wykształcenia Dobra opinia służbowa Odpowiednie predyspozycje Możliwość ubiegania się o przyjęcie do wyższego korpusu kadry W celu zachęcenia do podejmowania służby w ramach NSR przewidziano cały szereg działań, które w zależności od osiąganych wyników w służbie wojskowej umożliwią rozwój w służbie wojskowej, co wiąże się z nabywaniem nowych i podnoszeniem posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Po odbyciu określonego czasu służby w NSR żołnierze, którzy będą posiadać wysokie kwalifikacje, osiągną przynajmniej ocenę dobrą w opiniowaniu służbowym i będą posiadać odpowiednie predyspozycje, będą mieć możliwość ubiegania się o przejście do wyższego korpusu kadry. Szeregowi ze średnim wykształceniem będą mogli ubiegać się o skierowanie na kurs podoficerski, natomiast szeregowi i podoficerowie z wykształceniem wyższym (minimum licencjat) na oficerski. Szkolenie kursowe takich żołnierzy NSR będzie prowadzone w ramach krótkotrwałych lub długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Absolwenci kursów będą mianowani na pierwszy stopień w danym korpusie i otrzymywali nowe przydziały kryzysowe w oparciu o nowy kontrakt na dalsze pełnienie służby w ramach NSR. Żołnierze, którzy nie uzyskają z egzaminów kończących kursy wyniku pozytywnego, będą mieli możliwość dalszego pełnienia służby w dotychczasowym korpusie kadry. KURS PODOFICERSKI do 2 miesięcy SZEREGOWI Wykształcenie średnie wykształcenie wyższe PODOFICEROWIE KURS OFICERSKI do 3 miesięcy wykształcenie wyższe 23

24 HARMONOGRAM ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TWORZENIA NSR
2010 ROK 2011 ROK Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w NSR – w r. Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk żołnierzami NSR – w r. W 2010 r. rozpocznie się przyjmowanie żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych i wdrożenie od 2011 roku systemu szkolenia tych żołnierzy w ramach ćwiczeń wojskowych. Natomiast przygotowanie systemu szkolenia do służby w NSR ochotników nie posiadających przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej w 2010 r., umożliwi od 2011 r. rozpoczęcie procesu szkolenia ochotników w ramach tej służby. Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od r. Rozpoczęcie szkolenia ochotników bez przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej – od października 2010 r. 24

25 Dziękuję za uwagę www.garwolin.wku.wp.mil.pl tel. 25 6822315
kom


Pobierz ppt "SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google