Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda zdyskontowanych dywidend

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda zdyskontowanych dywidend"— Zapis prezentacji:

1 Metoda zdyskontowanych dywidend
DDM – Dividend Discount Model Doc. dr Sławomir Wymysłowski

2 Model nieograniczonego czasowo cyklu życia firmy:
gdzie: DIVn – kwota dywidend wypłacanych na koniec każdego roku w liczbie n okresów rE – koszt kapitału własnego (oczekiwana stopa zwrotu z akcji)

3 Model o stałej stopie wzrostu: gdzie: DIV0 – wartość ostatnio wypłaconych dywidend, DIV1 – wartość planowanych do wypłaty dywidend w najbliższym roku

4 Model dwufazowy gdzie:
g – zakładana ponadprzeciętna stopa wzrostu w pierwszym okresie funkcjonowania firmy gn – zakładana stopa wzrostu zrównoważonego w okresie stabilizacji wartości DIVn+1 – zakładana wartość dywidend wypłacanych w okresie stabilizacji działania przedsiębiorstwa

5 Zastosowanie w wycenie modelu dwufazowego dyskontowania dywidend wymaga rozstrzygnięcia kilku kwestii: Ustalenia długości trwania okresu ponadprzeciętnego wzrostu, na przykład poprzez analizę cyklu życia produktów oferowanych przez spółkę, Przyjęcia skokowej zmiany stopy wzrostu, choć w rzeczywistości mamy raczej do czynienia ze stopniowym liniowym spadkiem tempa wzrostu z okresu na okres, Ustalenia stopy wypłaty dywidend w dwóch rozpatrywanych okresach wzrostu; sugeruje się, aby w celu osiągania wzrostu ponadprzeciętnego zakładać niski współczynnik wypłaty dywidend, a w okresie niższego wzrostu przyjmować wyższy współczynnik , Zbadania wrażliwości wyniku wyceny na wielkość stopy wzrostu w porównaniu z oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem kapitału)3 3 przykład ten wraz z rozwiązaniem zaczerpnięto z książki P. Szczepankowski (2007) „Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN s. 224

6 Z modelu wynika, że determinantami wartości przedsiębiorstwa cechującego się zmiennym tempem wzrostu są: 1 – wielkość stopy ponadprzeciętnego wzrostu, inna niż stopy wzrostu zrównoważonego, 2 – długość ponadprzeciętnego okresu wzrostu, 3 – zyskowność realizowanych projektów rozwojowych, 4 – stopień ryzyka danej spółki odzwierciedlony w stopie kosztu jej kapitału własnego4. 4 przykład ten wraz z rozwiązaniem zaczerpnięto z książki P. Szczepankowski (2007) „Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN s. 224

7 Model trójfazowy gdzie: g1 - stopa wzrostu ponadprzeciętnego,
g2 - stopa wzrostu w okresie przejściowym gc - zrównoważona, stabilna stopa wzrostu n1 - czas wzrostu ponadprzeciętnego (liczba lat) n2 - czas wzrostu w okresie przejściowym (liczba lat)

8 Model zerowego wzrostu
gdzie: DIV – prognozowana uśredniona stała wartość rocznych dywidend Gdyby wypłata pierwszej średniej wartości dywidendy miała nastąpić w dniu wyceny lub tuż po nim, wówczas wartość kapitału własnego ustalałoby się z formuły:

9 Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy
Doc. dr Sławomir Wymysłowski

10 Przedsiębiorstwo Według KC - zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w skład których wchodzą: Firma (nazwa), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo Księgi handlowe Nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały Patenty, wzory użytkowe i zdobnicze Zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych pezez przedsiębiorstwo

11 Firma Nazwa, pod którą kupiec, spółka handlowa lub inny rodzaj przedsiębiorcy prowadzi swoje przedsiębiorstwo Element składowy przedsiębiorstwa, występujący w obrocie, niejednokrotnie o dużej wartości majątkowej, będący przedmiotem prawa podmiotowego do przedsiębiorstwa

12 Firma c.d. Element marki produktu (czasem synonim marki), która oznacza nazwę, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycje przestrzenne, melodie lub ich kombinacje, stworzone w celu oznaczenia produktu i odróżnienia go od produktu konkurenta.

13 Wartość firmy Pojawia się w specyficznej sytuacji – w momencie nabycia, przejęcia, konsolidacji jednostki lub jej części i jest uwidaczniana w bilansie. Wg UoR to różnica między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeśli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemna wartość firmy

14 Wartość godziwa Kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami

15 Amortyzacja wartości firmy
Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wartości firmy w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach (opisanych w informacji dodatkowej) kierownik jednostki może wydłużyć ten okres do lat 20. odpisy dokonywane są metodą liniową i zaliczane: W przypadku dodatniej wartości firmy - do pozostałych kosztów operacyjnych W przypadku ujemnej wartości firmy - do pozostałych przychodów operacyjnych

16 Analiza fundamentalna
Doc. dr Sławomir Wymysłowski

17 Obszary analizy fundamentalnej
- Makroekonomiczny - Mezoekonomiczny - Mikroekonomiczny

18 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Analiza makroekonomiczna – koniunktura, podatki, stopa procentowa, stopa inflacji, stopa bezrobocia, tempo wzrostu PKB Analiza branży - popyt, miejsce w cyklu życia poszczególnych branży, pięć sił Portera (bariery wejścia i wyjścia, siła przetargowa odbiorców, siła przetargowa dostawców, substytuty, konkurenci)

19 Analiza wewnętrzna spółki
Analiza sytuacyjna – ocena spółki na tle konkurentów, czyli miejsce zajmowane w branży; przedmiotem są przede wszystkim czynniki pozafinansowe, główną metodą – analiza SWOT Analiza finansowa – ocena: aktywów i pasywów, przychodów, kosztów i wyników finansowych, wpływów i wydatków, rentowności, płynności, aktywności finansowej, struktury kapitałowej , produktywności, prawdopodobieństwa upadłości

20 Wewnętrzna wartość akcji
Wycena metodami dochodowymi Konfrontacja z rynkową ceną akcji Decyzja: kupić-sprzedać, nie kupować-nie sprzedawać


Pobierz ppt "Metoda zdyskontowanych dywidend"

Podobne prezentacje


Reklamy Google