Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek papierów dłużnych. 2 Zadania banku centralnego Cel główny – stabilizacja cen Cel towarzyszący – wsparcie polityki rozwoju gospodarczego Stosuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek papierów dłużnych. 2 Zadania banku centralnego Cel główny – stabilizacja cen Cel towarzyszący – wsparcie polityki rozwoju gospodarczego Stosuje."— Zapis prezentacji:

1 Rynek papierów dłużnych

2 2 Zadania banku centralnego Cel główny – stabilizacja cen Cel towarzyszący – wsparcie polityki rozwoju gospodarczego Stosuje się także inne sformułowania zadań. Statutowym celem Banku Rezerw Federalnych USA jest, odmiennie niż w Europie, „to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates”

3 3 Realizacja celów – regulacja strumienia pieniądza w gospodarce Bezpośrednie znaczenie dla wzrostu ma strumień pieniądza, który dociera do podmiotów niebankowych Stopa procentowa oddziałuje na dynamikę oszczędności i popyt na kredytu Jeśli oszczędności są niedostateczne lub nadmierne, bank centralny „pompuje” lub „odsysa” pieniądz z sektora bankowego. Tą metodą, pośrednio, zwiększa lub ogranicza strumień pieniądza do przedsiębiorstw i konsumentów

4 4 Oddziaływanie stopy procentowej na obieg pieniądza 1. Kontrolowanie płynności sektora bankowego 2. Tzw. „sterylizacja” pieniądza wywołania napływem dewiz z zagranicy 3. Regulowanie tempa obiegu pieniądza

5 5 Sposoby regulacji strumieniem pieniądza zasilającego gospodarkę 1. Określanie rozmiarów rezerwy obowiązkowej 2. Emisji kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym 3. Dokonywanie tzw. operacji otwartego rynku

6 6 Kredyty banku centralnego Refinansowy – polega na bezpośrednim kredytowaniu banków przez bank centralny Redyskontowy – udzielany dla wsparcie bankowego dyskonta weksli Lombardowy – kredyt na ratowanie płyn- ności banków zabezpieczany zastawem na obligacjach skarbowych

7 7 Operacje otwartego rynku Bezwarunkowe –sprzedaż, zakup bez jakichkolwiek warunków Warunkowe – z warunkiem odsprzedaży lub odkupu - buy-sell-back, sell-buy- back - REPO (Repurchasing Agreement) - RREPO (Reverse REPO)

8 8 Papiery rynku pieniężnego i kapitałowego Rynek pieniężny Bony pieniężne (emituje bank centralny) Bony skarbowe (skarb państwa Bony komercyjne (jednostki gospodarcze) Rynek kapitałowy  Obligacje

9 9 Cechy papieru dłużnego Seria papierów wartościowych – papiery identyczne w stosunku do siebie Serie papierów dłużnych określa: - zapadalność - kupon - emitent - ew. inne, dodatkowe cechy (np. zamienność, losowane premie)

10 10 Cena papieru dłużnego Cena nominalna – przyjmuje się ją za 100 Cena „odcinka”- najmniejsza wartość nominalna, która jest w obrocie danej serii. Są one różne. Czasem bardzo wysokie (np. 10 000 zł i więcej) lub niskei (100 zł) Rynkowa cena czysta – cena bez należnej części kuponu Rynkowa cena z kuponem Cena z k.= cena czysta + i×t/365

11 11 Rodzaje kuponów Papiery bezkuponowe O stałym kuponie O kuponie zmiennym - indeksowanym na inflacji - indeksowanym na WIBOR, LIBOR - inne formy indeksowania

12 12 Rentowność Definicja YTM – średnioroczna stopa zwrotu do zapadalności pod warunkiem nieodsprzedawania Między ceną (P) a rentownością (R) zachodzi relacja

13 13 Cena a rentowność

14 14 Rentowność a zapadalność

15 15 Reverse Yield Curve

16 16 Duracja Uproszczona definicja – okres zwrotu zainwestowanych środków w papier dłużny Pełna definicja - ważona suma zdyskonto-wanych wpływów, wynikających z posia-dania obligacji, utrzymywanych aż do jej zapadnięcia – do ceny czystej

17 17 Ogólny wzór na durację Jeśli rentowność wynosi y, kupon I, a zapadalność n lat, t- czas do pierwszej płatności kuponu, to ważona kolejnymi latami (i) z okresu n duracja D będzie miała postać).

18 18 Duracja - obliczanie Załóżmy, że rentowność (Y) wynosi 5% Niech kupon I=6, zapadalność n=4 lata Duracja D będzie miała w tym przypadku postać D=3,69 Wynik ten można zinterpretować następująco: zwrot zainwestowanych pieniędzy w obligację czteroletnią o kuponie 6% i rentowności 5% nastąpi po 3,69 roku

19 19 a) Zapadalność. Im dalszy termin zapadalności, tym wyższa duracja b) Rentowność. Jeśli rentowność rośnie, duracja się skraca. c) Kupon. Im niższy kupon, tym duration większa d) Częstotliwość płacenia kuponu. Im większa, tym duracja krótsza Od czego zależy duracja

20 20 Zależność duracji od kuponu

21 21 Duracja a rentowność Modyfied duration zmiana ceny (%)= MD  zmiana rentowności (%)

22 22 Duracja i convexity zmiana ceny’= 0,5  convexity  (zmiana rentowności) 2 zmian ceny = zm.ceny określona duration + zm.ceny określona convexity

23 23 Ryzyka związane z obligacją Ryzyko stopy procentowej – możliwy wzrost stopy procentowej powoduje spadek wartości rynkowej obligacji Ryzyko kredytowe – ryzyko inwestora określone możliwością niewypłacenia nominału lub należnych odsetek Ryzyko płynności – niebezpieczeństwo niedopuszczalnie długiego okresu zanim uda się sprzedać po racjonalnej cenie

24 24 Rodzaje obligacji 1 W nazewnictwie amerykańskim obligacje o zapadalności od 1 do 5 lat Według zapadalności – bony (bills), obligacje (notes 1, bonds) Według emitenta - skarbowe (skarb państwa) - komunalne (samorządy) - komercyjne (bankowe, przedsiębiorstw) Obligacje hipoteczne (banki hipoteczne) Eurobonds (w innej walucie niż kraj emitenta) Junk bonds (o wysokim dyskoncie) Nietypowe formy papierów dłużnych (zamienne na akcje, z warrantem, losowo wykupywane przed zapadnięciem) Certificat of deposit – specyficzna forma papierów dłużnych

25 25 Rodzaje obligacji cd. Według emitenta SkarboweKomunalneHipoteczneBankowePrzedsiębiorstw płynność rentowność  Kuponu StałokuponoweZmiennokuponowew e Zerokuponowe K. indeks WIBOR’em K. indeks. inflacją

26 26 Rodzaje obligacji cd. Wg waluty obligacji Specyficzne W wal. krajowejEurobond ZamienneJunk bondWykup. periodycznie Certificat of Deposit Starego typu listy z.


Pobierz ppt "Rynek papierów dłużnych. 2 Zadania banku centralnego Cel główny – stabilizacja cen Cel towarzyszący – wsparcie polityki rozwoju gospodarczego Stosuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google