Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE PODATKOWE DORĘCZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE PODATKOWE DORĘCZENIA"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE PODATKOWE DORĘCZENIA
Zasady ogólne. Zasady ogólne postępowania podatkowego stanowią integralną część przepisów regulujących procedurę podatkową. Nie są to zatem postulaty, zalecenia bądź wskazówki ustawodawcy lecz normy obowiązującego prawa (wyjęte niejako przed nawias), które stanowią wytyczne dla stosowania przepisów szczegółowych. Spełniają rolę dyrektyw interpretacyjnych Powinny służyć do równowazenia pozycji procesowej strony i organu podatkowego Ogólność oznacza, ze nie zawierają one konkretnej reguły zachowania się. Są wzorcem dla wielu szczegółowych, konkretnych norm prawnych, składających się na postępowanie podatkowe. Naruszenie zasady- takie same skutki jak naruszenie normy zwykłej Wątpliwość- dlaczego unormowane nie na początku, ale w art. 120 i nast. Relacje między zasadami- zasada prawdy materialnej a inne. Relacje między poszczególnymi zasadami. Zasady postępowania podatkowego uczą postępowania podatkowego, ale też dobrej pracy pracowników aparatu skarbowego. r.

2 DORĘCZENIE – CEL I ZNACZENIE INSTYTUCJI
Doręczenie pisma - ma na celu umożliwienie adresatowi pisma zapoznanie się z treścią korespondencji. Czynność materialno – techniczna, z dokonaniem której prawo wiąże określone skutki prawne; Data doręczenia określa początek biegu terminów procesowych.

3 Postanowienie NSA z 1.07.2011 r., II FSK 1244/11
Kwestia doręczenia pism, z którymi ustawa wiąże skutki procesowe, jest zagadnieniem szczególnie newralgicznym, gdyż wszelkie błędy popełnione w tym zakresie mogą wywołać dla strony daleko idące konsekwencje prawne, prowadzące w istocie do pozbawienia jej prawa do sądu. W kwestii tej nie mogą więc istnieć jakiekolwiek niewyjaśnione wątpliwości.

4 Wyrok WSA w Gliwicach z 27.07.2010 r., III SA/G; 724/10
Jedynie doręczenie zgodne z przepisami o.p. wywołuje skutki prawne, które dotyczą rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania. Brak skutecznego doręczenia oznacza bowiem, że termin do wniesienia środka zaskarżenia nie zaczął biec. W konsekwencji, nie można ocenić czy odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

5 Wyrok WSA w Olsztynie z 3.09.2009, I SA/Ol 477/09
Dopóki decyzja nie zostanie doręczona stronie w sposób zgodny z przepisami o doręczeniach, nie wchodzi ona do obrotu prawnego.

6 Wyrok WSA we Wrocławiu z 25.06.2009 r., III SA/Wr 172/08
Przepisy o doręczaniu pism mają charakter gwarancyjny, co oznacza, że tylko prawidłowe doręczenie (dokonane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Ordynacji podatkowej) uzależnia skuteczność czynności podejmowanych przez organ.

7 Doręczenie pisma a zapoznanie się przez adresata z jego treścią
- w postępowaniu podatkowym znaczenie ma sam fakt doręczenia pisma, - nie jest istotne, czy adresat zapoznał się z treścią pisma

8 Zasada oficjalności doręczeń
Art o.p. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.

9 Wyrok NSA z dnia , I FSK 329/10 Organ twierdząc, że doręczył stronie decyzję, ma obowiązek wykazać w sposób jednoznaczny i bezpośredni tą okoliczność. Nie obowiązuje zasada, iż ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi określone skutki prawne, gdyż w o.p. co do zasady ciężar dowodu jest przeniesiony na organ prowadzący to postępowanie.

10 Doręczenia elektroniczne
Art. 144a. § 1. Doręczenie pism, z wyjątkiem zaświadczeń, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wnosi o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyraża na to zgodę.

11 Doręczenia elektroniczne
Art. 152. § 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowy otrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144.

12 Doręczenia – osoby fizyczne
Doręczenie właściwe – doręczenie pisma bezpośrednio do rąk adresata Doręczenie zastępcze – doręczenie pisma doręczenie pisma innej osobie niż adresat

13 Doręczenie właściwe Art § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. § 2. Pisma mogą być również doręczane: 1) w siedzibie organu podatkowego; 2) w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji; 3) (uchylony). § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie

14 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10.04.2013 r.
Organ podatkowy musi ustalić miejsce faktycznego zamieszkiwania. Dopóki tego nie zrobi, doręczenie decyzji podatnikowi będzie nieskuteczne.     

15 Doręczenie zastępcze Art W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

16 Doręczenie przez awizo
Art § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149: 1) (25) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego; 2) pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę. § 1a. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.

17 Doręczenia – osoby prawne
Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio.

18 Potwierdzenie doręczenia pisma
Art. 152. § 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

19 Jeśli odbierający pismo uchyla się od odbioru pisma…
Art. 152 § 2. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

20 Jeśli adresat uchyla się od odbioru pisma….
Art § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony w art. 144, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. § 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata

21 Pełnomocnik. Pełnomocnik właściwy do doręczeń.
Art § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. § 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. § 3. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia pełnomocnika właściwego do doręczeń organ podatkowy doręcza pismo jednemu z pełnomocników.

22 Wyrok NSA z r., I FSK 867/12   W przypadku ustanowienia dwóch lub większej ilości pełnomocników strona jest uprawniona do wskazania, któremu pełnomocnikowi należy doręczać pisma procesowe. Owe wskazanie powinno mieć postać oświadczenia procesowego strony. Może ono nastąpić w piśmie procesowym, a więc podaniu skierowanym do organu podatkowego, bądź też ustnie do protokołu (art. 168 o.p.). Może to nastąpić także w pełnomocnictwie udzielonym jednemu z pełnomocników.

23 Wyrok NSA z , II FSK 1419/11 Ustanowienie pełnomocnika w trakcie okresu przechowywania przesyłki w placówce pocztowej nie może wpływać na prawidłowość dokonanego doręczenia, skoro korespondencja w chwili jej nadania została prawidłowo skierowana do małżonków (nie reprezentowanych wówczas przez pełnomocnika) na wskazany przez nich adres. Przyjęcie poglądu przeciwnego prowadziłoby praktycznie do braku możliwości skutecznego doręczenia korespondencji przez organ podatkowy, w sytuacji, gdy podatnik - unikając skutków doręczeń, po powzięciu wiadomości o awizowaniu - udzielałby kolejnych pełnomocnictw.

24 Zmiana adresu Art § 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

25 Pełnomocnik ds. doręczeń
Art § 1. W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. § 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy również osób fizycznych będących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. § 3. Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłaszane jest organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. § 4. W razie niedopełnienia obowiązków przewidzianych w § 1-3 pismo uważa się za doręczone: 1) pod dotychczasowym adresem - w przypadku, o którym mowa w § 1; 2) pod adresem ostatniego czasowego pobytu - w przypadku, o którym mowa w § 2.

26 Wyrok NSA w Warszawie z 10.04.2013 r., I FSK 538/12
Ustanowienie pełnomocnika przy wyjazdach krótszych niż 2 miesiące. Brak obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w sytuacji wyjazdu krótszego niż 2 miesiące, nie zwalnia strony postępowania z powinności należytej staranności i dbałości o swoje interesy, zwłaszcza w sytuacji, gdy toczą się wobec niej postępowania przed organami podatkowymi.


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE PODATKOWE DORĘCZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google