Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

2 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.2 Cele konferencji Przygotowanie egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. Przygotowanie egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005.  przygotowanie dyrektorów  przygotowanie szkoły  przygotowanie nauczycieli i egzaminatorów  przygotowanie uczniów i rodziców

3 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.3 1. 1. W egzaminacyjnej sztafecie – wykorzystanie doświadczeń i wyników próbnego egzaminu maturalnego 2. 2. Reguły egzaminacyjnej gry – zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów maturalnych 3. 3. Egzaminy krok po kroku – wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych 4. 4. Zdążyć przed błędem – zbieranie danych o szkole i uczniach – Hermes 2005 5. 5. Kto pyta nie błądzi – serwis MOODLE Program konferencji

4 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.4 W egzaminacyjnej sztafecie – wykorzystanie doświadczeń i wyników próbnego egzaminu maturalnego

5 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.5 W egzaminacyjnej sztafecie: Zrozumieć i nie zmarnować dorobku Do maksimum wykorzystać swój czas, swoją szansę i możliwości Bezbłędnie przekazać pałeczkę

6 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.6 W egzaminacyjnej sztafecie: Doświadczenia lat poprzednich   Egzamin dojrzałości – dziesięć lat wdrożeń zainicjowanych programem „Nowa Matura”   Pilotaże i próbny egzamin maturalny – 2001   Egzamin maturalny – maj 2002 (1860 uczniów w regionie OKE)   Próbny egzamin maturalny – czerwiec 2004   Sprawdziany, egzaminy gimnazjalne w latach 2002 – 2004   Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

7 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.7 1. 1. Stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się – DYDAKTYKA 2. 2. Ukształtowanie właściwych postaw względem egzaminu – ETYKA 3. 3. Bezbłędne przygotowanie organizacyjne egzaminu – ORGANIZACJA 4. 4. Bezbłędne przeprowadzenie egzaminu – EGZAMINOWANIE Cztery filary przygotowania do matury

8 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.8 Próbny egzamin maturalny i co dalej?

9 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.9   Prezentacja egzaminu   Ułatwienie podjęcia decyzji o wyborze przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym   Ocena poziomu kształcenia (pomiar z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych)   Informacja istotna dla organizacji nauczania w klasie III Cele próbnego egzaminu

10 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.10 Szkoły uczestniczące w próbie

11 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.11 Wybór przedmiotów

12 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.12 Wybór przedmiotów

13 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.13 Wyniki oceny zewnętrznej OKE

14 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.14 W szkołach realizowane są różne programy nauczania – ale czy faktycznie do trzyletniego liceum? Czy w realizowanych w szkole programach nauczania są zawarte treści wynikające z podstawy programowej? Czy nauczyciele i uczniowie znają informatory maturalne? Uwagi po próbnym egzaminie

15 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.15 Uczniowie mają kłopoty:   ze zrozumieniem treści poleceń   z formułowaniem odpowiedzi   z formułowaniem argumentów   z gospodarowaniem czasem przeznaczonym na egzamin   z właściwym wykorzystaniem miejsca przeznaczonego na rozwiązanie zadań Uczniowie:   zapisują rozwiązania zadań nieczytelnie, niestarannie – co utrudnia a nawet uniemożliwia ocenienie zadań   udzielając odpowiedzi stosują język SMS-ów albo piszą długie odpowiedzi bez selekcji informacji   nie umieją zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych   słabo znają zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych Uwagi po próbnym egzaminie

16 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.16 Proponujemy: Zobowiązanie zespołów przedmiotowych do: analizy informacji uzyskanej w szkole i dostarczonej w biuletynach OKE po próbnym egzaminie omówienia z uczniami zadań egzaminacyjnych, typowych błędów, sposobu oceniania zadań oraz przekazanie uwag i rad egzaminatorów omówienia z uczniami sposobu kodowania prac Jak wykorzystać wyniki próbnego egzaminu? Wykorzystanie 10 biuletynów OKE

17 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.17 Proponujemy: Zobowiązanie zespołów przedmiotowych do: przeanalizowania realizowanych programów nauczania przeanalizowania realizowanych programów nauczania zaplanowania pracy w klasach trzecich z uwzględnieniem: zaplanowania pracy w klasach trzecich z uwzględnieniem:  celów do osiągnięcia  terminu zakończenia nauki (15 kwietnia 2005) Jak wykorzystać wyniki próby?

18 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.18 zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów maturalnych Reguły egzaminacyjnej gry – zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów maturalnych

19 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.19 KURATOR OŚWIATY SZKOŁA ORGAN PROWADZĄCY OKE

20 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.20 Rola Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Ustawa o systemie oświaty: art. 9c)   przeprowadza egzaminy szkołach szkołach ponadgimnazjalnych   analizuje wyniki egzaminów oraz formułuje wnioski,   współpracuje z kuratorami oświaty w sprawach związanych z przeprowadzeniem egzaminów OKE

21 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.21 Rola Kuratora Oświaty (Ustawa o systemie oświaty: art. 31 i 34) (Ustawa o systemie oświaty: art. 31 i 34) (Rozporządzenie MENiS w sprawie nadzoru pedagogicznego) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami… sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami… współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach, wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach, nadzoruje przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów nadzoruje przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów KURATOR OŚWIATY

22 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.22 Rola Organu Prowadzącego (Ustawa o systemie oświaty: art. 7 i 34a)   prowadzi szkoły realizujące ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów   sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych*   nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy prowadzonych szkół i placówek ORGAN PROWADZĄCY

23 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.23 Im więcej wiemy o właściwych zasadach postępowania, tym większą mamy możliwość mądrego działania Stephen R. Covey Siedem nawyków skutecznego działania Organizacja egzaminu maturalnego w 2005 roku

24 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.24 Podstawy prawne 1. 1. Ustawa o Systemie Oświaty – Art. 9 ust.3 2. 2. Rozporządzenie MENiS września 2004 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

25 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.25 1. 1. Stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się – DYDAKTYKA 2. 2. Ukształtowanie właściwych postaw względem egzaminu – ETYKA 3. 3. Bezbłędne przygotowanie organizacyjne egzaminu – ORGANIZACJA 4. 4. Bezbłędne przeprowadzenie egzaminu – EGZAMINOWANIE Cztery filary przygotowania do matury

26 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.26 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych Terminarz egzaminacyjny Część ustna egzaminu: od 18 kwietnia 2005 do 29 kwietnia 2005 Część ustna egzaminu: od 18 kwietnia 2005 do 29 kwietnia 2005 Część pisemna egzaminu: Część pisemna egzaminu: od 4 maja 2005 do 31 maja 2005 od 4 maja 2005 do 31 maja 2005

27 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.27 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych Zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów omówione są w Rozporządzeniu MENiS o ocenianiu … Uszczegółowienie zasad organizacji omówiono w ogólnopolskich procedurach przeprowadzenia egzaminu maturalnego od 2005 roku*

28 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.28 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych Część ustna egzaminu: Część ustna egzaminu: przeprowadzana i oceniana w szkole Część pisemna egzaminu: Część pisemna egzaminu: przeprowadzana w szkole ale oceniana zewnętrznie w OKE

29 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.29 wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Egzaminy krok po kroku – wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych

30 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.30 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Część I   proponujemy powielić i przekazać informację o egzaminie maturalnym wszystkim uczniom przystępującym do egzaminu ( ( strony 5 do 14 Procedur ) Informacja dla zdającego egzamin maturalny

31 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.31 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Przygotowanie i organizacja egzaminu Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (PSZE) – dyrektor szkoły – odpowiada za: 1. 1.terminowe zgłoszenie szkoły i uczniów na egzamin równoznaczne z zamówieniem arkuszy egzaminacyjnych 2. 2.poprawne dane uczniów 3. 3.zorganizowanie i przebieg egzaminu w szkole 4. 4.dostosowanie warunków i formy egzaminu do potrzeb absolwentów

32 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.32 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Przygotowanie i organizacja egzaminu 5. odbiór, zabezpieczenie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych 6. przeprowadzenie egzaminu w części ustnej i pisemnej zgodnie z obowiązującymi procedurami 7. prawidłowe zakodowanie prac egzaminacyjnych 8. terminowe przekazanie do OKE wyników części ustnej i dokumentacji tego egzaminu 9. terminowe przekazanie do ustalonych punktów odbioru - prac egzaminacyjnych po egzaminach pisemnych i dokumentacji tych egzaminów

33 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.33 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Przygotowanie i organizacja egzaminu 10. przechowywanie dokumentacji egzaminacyjnej pozostającej w szkole 11. przepływ informacji od/do:   uczniów, absolwentów, rodziców   nauczycieli oraz członków zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących   Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

34 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.34 dostępna w dokumentach MENiS, CKE i OKE przekazana podczas konferencji tworzona w szkole Wiedza o egzaminie

35 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.35 Dokumenty Rozporządzenie MENiS w sprawie oceniania Informatory maturalne Procedury egzaminu maturalnego Komunikaty dyrektora CKE:   w sprawie szczegółowych informacji o sposobie dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów   dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki   w sprawie terminów egzaminów w 2005 roku   o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2005 roku   w sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2006 roku*   Instrukcje OKE

36 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.36 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Opracowanie instrukcji postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi   zabezpieczenie i przechowywanie materiałów niejawnych   kto i w jakich sytuacjach ma dostęp do materiałów niejawnych   zasady postępowania w sytuacjach szczególnych   harmonogram szkoleń nauczycieli

37 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.37 Opracowanie harmonogramu realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia i Procedur uwzględniającego między innymi:   terminarz zgłoszeń uczniów i zamówienia arkuszy egzaminacyjnych   terminarz ogłaszania komunikatów Dyrektora CKE   terminarz powołania zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących   terminarz przekazywania informacji do OKE Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

38 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.38 Ustalenie zasad obiegu informacji – uczniowie, nauczyciele, rodzice Przygotowanie i organizacja egzaminów ustnych:   opracowanie list tematów   opracowanie harmonogramu egzaminów   nawiązanie kontaktów z innymi szkołami (placówkami, uczelniami) w celu pozyskania nauczycieli języków do zespołów przedmiotowych (językowych)   przeszkolenie członków zespołów przedmiotowych   przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

39 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.39 Przygotowanie i organizacja egzaminów pisemnych:   przyjmowanie deklaracji egzaminacyjnych od uczniów   sprawdzenie poprawności danych uczniów zgłaszanych na egzamin   nawiązanie kontaktów z innymi szkołami (placówkami) w celu pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących   przeszkolenie członków zespołów nadzorujących   przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

40 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.40 Kalendarium zadań Wrzesień PSZE Przekazuje uczniom: informacje o egzaminie komunikaty Dyrektora CKE listę tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego wydaje druki deklaracji Opracowuje wewnątrzszkolną instrukcję Uczniowie Zapoznają się z:  informacją o egzaminie i komunikatami Dyrektora CKE  dokonują wyborów egzaminacyjnych  wypełniają deklarację

41 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.41 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1) Kod identyfikacyjny szkoły, a nie zespołu Dane osobowe zdających   Nazwisko, imię, drugie imię (jeśli je uczeń ma)   Data i miejsce urodzenia   Nr PESEL   imiona rodziców   adres i telefon

42 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.42 Deklaracja wyboru:   Część ustna:   Język polski (obowiązkowy dla wszystkich)   Jaki język obcy i na jakim poziomie w części obowiązkowej *   Jeśli uczeń wybiera język obcy jako dodatkowy – jaki język (obowiązkowo poziom rozszerzony) ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)

43 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.43 Deklaracja wyboru:   Część pisemna:   Język polski – obowiązkowy dla wszystkich*   Jaki język obcy w części obowiązkowej   Jaki przedmiot wybrany   Jakie przedmioty dodatkowe (obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)

44 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.44 Deklaracja wyboru:   Część pisemna:   Język polski – obowiązkowy dla wszystkich*   Jaki język obcy w części obowiązkowej   Jaki przedmiot wybrany   Jakie przedmioty dodatkowe (obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) – maksymalnie trzy przedmioty (w klasach z językiem mniejszości narodowej lub klasach dwujęzycznych – uczniowie mogą zadeklarować zdawanie przedmiotu wybranego i dodatkowego w danym języku) ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)

45 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.45 Deklaracja wyboru:   W przypadku wyboru informatyki wybór środowiska komputerowego, programu użytkowego i języka programowania (z listy ogłoszonej w komunikacie dyrektora CKE) ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)

46 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.46 Deklaracja wyboru:   Temat z języka polskiego – do prezentacji w części ustnej   Temat z języka mniejszości narodowej – do prezentacji w części ustnej Podpis ucznia – jest potwierdzeniem poprawności danych i jego deklaracji ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)

47 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.47 Dane zawarte w zgłoszeniu i deklaracji do egzaminu maturalnego należy zapisać w programie Hermes 2005 i przesłać do OKE Gwarancja poprawności danych* ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)

48 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.48 Wniosek o dostosowanie warunków egzaminu (załącznik 14) Uczeń może złożyć wniosek o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb określa rodzaj arkusza   powiększona czcionka,   alfabet Braille’a   arkusz dla niedosłyszących ( z języka polskiego, języka obcego, historii, wos-u   wydłużenia czasu pracy o 30 minut   używania maszyny do pisania lub komputera   urządzeń specjalnych (np. niewidomi) do wniosku należy dołączyć opinię lub orzeczenie PPP

49 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.49 Osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu Zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zespół egzaminacyjny (do przeprowadzenia części ustnej egzaminu) Zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu

50 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.50 Przewodniczący – egzaminator danego języka wpisany do rejestru egzaminatorów OKE Co najmniej dwóch członków zespołu, w tym co najmniej jeden z innej szkoły lub placówki – nauczyciele danego języka Nauczycieli z innej szkoły lub placówki jest powoływany w skład zespołu w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki Skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego

51 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.51 Przewodniczący W salach, w których zdaje egzamin do 30 osób – dwóch członków zespołu nadzorującego, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce Na każdych kolejnych 20 zdających w sali – dodatkowo jeden członek zespołu nadzorującego Członkami zespołu nie mogą być: nauczyciele przedmiotu z którego zdawany jest egzamin oraz wychowawcy zdających Skład zespołu nadzorującego w każdej sali egzaminacyjnej

52 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.52 Duża szkoła A np. 10 sal wysyłamy 10 nauczycieli 3 do szkoły B 2 do szkoły C 5 do szkoły D Szkoła B 3 sale wysyłamy do szkoły A -3 nauczycieli Szkoła C 2 sale wysyłamy do szkoły A - 2 nauczycieli Szkoła D 5 sal wysyłamy do szkoły A -5 nauczycieli Pozyskiwanie nauczycieli z innej szkoły lub placówki

53 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.53 Omówione w „Kalendarzu działań dyrektora szkoły 2004/2005”   Kalendarz dostępny i aktualizowany na stronie www.oke.krakow.pl w zakresie działań związanych z egzaminowaniemwww.oke.krakow.pl Kalendarium zadań dyrektora

54 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.54 Egzamin maturalny zdają nie tylko uczniowie. Wszyscy uczestnicy systemu oświaty zdają też ten egzamin. Od zaangażowania, terminowości, rzetelności… zależy czy wszyscy zdamy A jakie informacje będą na świadectwie dojrzałości maturzysty 2005? Kalendarium zadań dyrektora

55 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.55 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL część ustna: przedmioty obowiązkowe 1. język polski ---...% punktów (próg zaliczenia 30%) 2. język.................. na poziomie.... ---...% punktów (próg zaliczenia 30%) przedmioty dodatkowe 1. język.... ---...% punktów (zdawany na poziomie rozszerzonym-nie ma progu zaliczenia) część pisemna: przedmioty obowiązkowe 1. język polski - poziom podstawowy (Arkusz I) ---....% punktów (próg zaliczenia 30%) język polski - poziom rozszerzony (Arkusz II)--....% punktów (informacja o wyniku) 2. język obcy.......- poziom podstawowy (Arkusz I) ---....% punktów (próg zaliczenia 30%) język obcy..... - poziom rozszerzony (arkusz II i III) --....% punktów (informacja o wyniku) 3. przedmiot wybrany (np. chemia) chemia - poziom podstawowy (Arkusz I) ---....% punktów (próg zaliczenia 30%) chemia - poziom rozszerzony (Arkusz II)--....% punktów (informacja o wyniku) przedmioty dodatkowe (mogą być maksymalnie 3) 1. język.... - poziom podstawowy (Arkusz I) ---....% punktów (informacja o wyniku) język.....- poziom rozszerzony (arkusz II i III) --....% punktów (informacja o wyniku) 2. biologia -poziom podstawowy (Arkusz I) ---....% punktów (informacja o wyniku) biologia -poziom rozszerzony (Arkusz II)--....% punktów (informacja o wyniku) 3. matematyka - poziom podstawowy (Arkusz I) ---....% punktów (informacja o wyniku) matematyka - poziom rozszerzony (Arkusz II)--....% punktów (informacja o wyniku) Data wystawienia PIECZĘĆPodpis DYREKTORA OKE Nr dokumentu

56 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.56 Zdążyć przed błędem – zbieranie danych o szkole i uczniach – Hermes 2005

57 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.57 Zdążyć przed błędem Kluczowe znaczenie jakości i terminowości danych  zbieranych w szkole  przekazywanych do OKE Konsekwencje błędów

58 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.58 Zdążyć przed błędem Procedura postępowania Zebranie danych w szkole Wprowadzenie do Hermesa 2005 Sprawdzenie wydruku i podpisanie przez każdego z uczniów Korekta wszystkich błędów w szkole Przesłanie sprawdzonych danych do OKE (X’2004)

59 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.59 Hermes 2005 Serwis „Hermes 2005” od 13 września 2004 Szkolenia związane z Hermesem do końca września

60 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.60 Hermes 2005 Krótka prezentacja

61 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.61 Kto pyta nie błądzi Internetowy serwis Moodle OKE w Krakowie (13 IX)  dla dyrektorów szkół  dla egzaminatorów  dla nauczycieli  dla uczniów i ich rodziców Udostępnianie zasobów, szkolenia on-line Serwisy pytań i odpowiedzi

62 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.62 Kto pyta nie błądzi System Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)  opracowano w Australii,  wykorzystywany jest w 92 krajach,  ponad 1800 instalacji tego systemu w świecie Moodle OKE w Krakowie używany od XII 2003  ponad 9500 zarejestrowanych użytkowników  przygotowano 22 kursy dla egzaminatorów

63 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.63 Moodle OKE w Krakowie Różne poziomy dostępu do zasobów Moodle  ogólnie dostępne (dla wszystkich),  dostępne dla zarejestrowanych użytkowników (potrzebne konto w Moodle),  dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy dodatkowo znają:  kod identyfikacyjny i klucz szyfrujący,  numer wpisu do ewidencji egzaminatorów,  lub klucz dostępu

64 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.64 Moodle OKE w Krakowie Zakładanie nowego konta w Moodle – formularz

65 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.65 Moodle OKE w Krakowie Zakładanie nowego konta w Moodle – formularz

66 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.66 Moodle OKE w Krakowie Zakładanie nowego konta w Moodle – formularz Uwaga. Przed naciśnięcie „Kontynuuj” należy odebrać list z instrukcją

67 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.67 Moodle OKE w Krakowie Korzystanie z konta w Moodle  należy wpisać wybraną przez siebie nazwę użytkownika i hasło  ratunek dla tych, którzy zapomną hasło

68 OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.68 Do następnego spotkania w serwisie MOODLE Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "OKE KRAKÓW wrzesień 2004 r.1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google