Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wrzesień 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wrzesień 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wrzesień 2004 r.

2 Cele konferencji Przygotowanie egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. przygotowanie dyrektorów przygotowanie szkoły przygotowanie nauczycieli i egzaminatorów przygotowanie uczniów i rodziców wrzesień 2004 r.

3 Program konferencji W egzaminacyjnej sztafecie – wykorzystanie doświadczeń i wyników próbnego egzaminu maturalnego Reguły egzaminacyjnej gry – zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów maturalnych Egzaminy krok po kroku – wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Zdążyć przed błędem – zbieranie danych o szkole i uczniach – Hermes 2005 Kto pyta nie błądzi – serwis MOODLE wrzesień 2004 r.

4 próbnego egzaminu maturalnego
W egzaminacyjnej sztafecie – wykorzystanie doświadczeń i wyników próbnego egzaminu maturalnego wrzesień 2004 r.

5 W egzaminacyjnej sztafecie:
Bezbłędnie przekazać pałeczkę Do maksimum wykorzystać swój czas, swoją szansę i możliwości Zrozumieć i nie zmarnować dorobku wrzesień 2004 r.

6 W egzaminacyjnej sztafecie:
Doświadczenia lat poprzednich Egzamin dojrzałości – dziesięć lat wdrożeń zainicjowanych programem „Nowa Matura” Pilotaże i próbny egzamin maturalny – 2001 Egzamin maturalny – maj (1860 uczniów w regionie OKE) Próbny egzamin maturalny – czerwiec 2004 Sprawdziany, egzaminy gimnazjalne w latach 2002 – 2004 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wrzesień 2004 r.

7 Cztery filary przygotowania do matury
Stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się – DYDAKTYKA Ukształtowanie właściwych postaw względem egzaminu – ETYKA Bezbłędne przygotowanie organizacyjne egzaminu – ORGANIZACJA Bezbłędne przeprowadzenie egzaminu – EGZAMINOWANIE wrzesień 2004 r.

8 Próbny egzamin maturalny i co dalej?
wrzesień 2004 r.

9 Cele próbnego egzaminu
Prezentacja egzaminu Ułatwienie podjęcia decyzji o wyborze przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym Ocena poziomu kształcenia (pomiar z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych) Informacja istotna dla organizacji nauczania w klasie III wrzesień 2004 r.

10 Szkoły uczestniczące w próbie
wrzesień 2004 r.

11 Wybór przedmiotów wrzesień 2004 r.

12 Wybór przedmiotów wrzesień 2004 r.

13 Wyniki oceny zewnętrznej OKE
wrzesień 2004 r.

14 Uwagi po próbnym egzaminie
W szkołach realizowane są różne programy nauczania – ale czy faktycznie do trzyletniego liceum? Czy w realizowanych w szkole programach nauczania są zawarte treści wynikające z podstawy programowej? Czy nauczyciele i uczniowie znają informatory maturalne? wrzesień 2004 r.

15 Uwagi po próbnym egzaminie
Uczniowie mają kłopoty: ze zrozumieniem treści poleceń z formułowaniem odpowiedzi z formułowaniem argumentów z gospodarowaniem czasem przeznaczonym na egzamin z właściwym wykorzystaniem miejsca przeznaczonego na rozwiązanie zadań Uczniowie: zapisują rozwiązania zadań nieczytelnie, niestarannie – co utrudnia a nawet uniemożliwia ocenienie zadań udzielając odpowiedzi stosują język SMS-ów albo piszą długie odpowiedzi bez selekcji informacji nie umieją zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych słabo znają zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych wrzesień 2004 r.

16 Jak wykorzystać wyniki próbnego egzaminu
Jak wykorzystać wyniki próbnego egzaminu? Wykorzystanie 10 biuletynów OKE Proponujemy: Zobowiązanie zespołów przedmiotowych do: analizy informacji uzyskanej w szkole i dostarczonej w biuletynach OKE po próbnym egzaminie omówienia z uczniami zadań egzaminacyjnych, typowych błędów, sposobu oceniania zadań oraz przekazanie uwag i rad egzaminatorów omówienia z uczniami sposobu kodowania prac wrzesień 2004 r.

17 Jak wykorzystać wyniki próby?
Proponujemy: Zobowiązanie zespołów przedmiotowych do: przeanalizowania realizowanych programów nauczania zaplanowania pracy w klasach trzecich z uwzględnieniem: celów do osiągnięcia terminu zakończenia nauki (15 kwietnia 2005) wrzesień 2004 r.

18 Reguły egzaminacyjnej gry – zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów maturalnych
wrzesień 2004 r.

19 KURATOR OŚWIATY SZKOŁA OKE ORGAN PROWADZĄCY wrzesień 2004 r.

20 Rola Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
(Ustawa o systemie oświaty: art. 9c) przeprowadza egzaminy szkołach szkołach ponadgimnazjalnych analizuje wyniki egzaminów oraz formułuje wnioski, współpracuje z kuratorami oświaty w sprawach związanych z przeprowadzeniem egzaminów OKE wrzesień 2004 r.

21 Rola Kuratora Oświaty (Ustawa o systemie oświaty: art. 31 i 34) (Rozporządzenie MENiS w sprawie nadzoru pedagogicznego) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami… współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach, nadzoruje przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów KURATOR OŚWIATY wrzesień 2004 r.

22 Rola Organu Prowadzącego
(Ustawa o systemie oświaty: art. 7 i 34a) prowadzi szkoły realizujące ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych* nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy prowadzonych szkół i placówek ORGAN PROWADZĄCY wrzesień 2004 r.

23 Stephen R. Covey Siedem nawyków skutecznego działania
Organizacja egzaminu maturalnego w 2005 roku Im więcej wiemy o właściwych zasadach postępowania, tym większą mamy możliwość mądrego działania Stephen R. Covey Siedem nawyków skutecznego działania wrzesień 2004 r.

24 Podstawy prawne Ustawa o Systemie Oświaty – Art. 9 ust.3
Rozporządzenie MENiS września 2004 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. wrzesień 2004 r.

25 Cztery filary przygotowania do matury
Stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się – DYDAKTYKA Ukształtowanie właściwych postaw względem egzaminu – ETYKA Bezbłędne przygotowanie organizacyjne egzaminu – ORGANIZACJA Bezbłędne przeprowadzenie egzaminu – EGZAMINOWANIE wrzesień 2004 r.

26 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych
Terminarz egzaminacyjny Część ustna egzaminu: od 18 kwietnia 2005 do 29 kwietnia 2005 Część pisemna egzaminu: od 4 maja 2005 do 31 maja 2005 wrzesień 2004 r.

27 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych
Zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminów omówione są w Rozporządzeniu MENiS o ocenianiu … Uszczegółowienie zasad organizacji omówiono w ogólnopolskich procedurach przeprowadzenia egzaminu maturalnego od 2005 roku* wrzesień 2004 r.

28 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych
Część ustna egzaminu: przeprowadzana i oceniana w szkole Część pisemna egzaminu: przeprowadzana w szkole ale oceniana zewnętrznie w OKE wrzesień 2004 r.

29 Egzaminy krok po kroku – wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych
wrzesień 2004 r.

30 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Część I
Informacja dla zdającego egzamin maturalny proponujemy powielić i przekazać informację o egzaminie maturalnym wszystkim uczniom przystępującym do egzaminu (strony 5 do 14 Procedur) wrzesień 2004 r.

31 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Przygotowanie i organizacja egzaminu
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (PSZE) – dyrektor szkoły – odpowiada za: terminowe zgłoszenie szkoły i uczniów na egzamin równoznaczne z zamówieniem arkuszy egzaminacyjnych poprawne dane uczniów zorganizowanie i przebieg egzaminu w szkole dostosowanie warunków i formy egzaminu do potrzeb absolwentów wrzesień 2004 r.

32 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Przygotowanie i organizacja egzaminu
5. odbiór, zabezpieczenie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych 6. przeprowadzenie egzaminu w części ustnej i pisemnej zgodnie z obowiązującymi procedurami 7. prawidłowe zakodowanie prac egzaminacyjnych 8. terminowe przekazanie do OKE wyników części ustnej i dokumentacji tego egzaminu 9. terminowe przekazanie do ustalonych punktów odbioru - prac egzaminacyjnych po egzaminach pisemnych i dokumentacji tych egzaminów wrzesień 2004 r.

33 Wprowadzenie do procedur egzaminacyjnych Przygotowanie i organizacja egzaminu
10. przechowywanie dokumentacji egzaminacyjnej pozostającej w szkole 11. przepływ informacji od/do: uczniów, absolwentów, rodziców nauczycieli oraz członków zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wrzesień 2004 r.

34 przekazana podczas konferencji
Wiedza o egzaminie tworzona w szkole przekazana podczas konferencji dostępna w dokumentach MENiS, CKE i OKE wrzesień 2004 r.

35 Dokumenty Rozporządzenie MENiS w sprawie oceniania
Informatory maturalne Procedury egzaminu maturalnego Komunikaty dyrektora CKE: w sprawie szczegółowych informacji o sposobie dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki w sprawie terminów egzaminów w 2005 roku   o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2005 roku     w sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2006 roku*  Instrukcje OKE wrzesień 2004 r.

36 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
Opracowanie instrukcji postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi zabezpieczenie i przechowywanie materiałów niejawnych kto i w jakich sytuacjach ma dostęp do materiałów niejawnych zasady postępowania w sytuacjach szczególnych harmonogram szkoleń nauczycieli wrzesień 2004 r.

37 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
Opracowanie harmonogramu realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia i Procedur uwzględniającego między innymi: terminarz zgłoszeń uczniów i zamówienia arkuszy egzaminacyjnych terminarz ogłaszania komunikatów Dyrektora CKE terminarz powołania zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących terminarz przekazywania informacji do OKE wrzesień 2004 r.

38 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
Ustalenie zasad obiegu informacji – uczniowie, nauczyciele, rodzice Przygotowanie i organizacja egzaminów ustnych: opracowanie list tematów opracowanie harmonogramu egzaminów nawiązanie kontaktów z innymi szkołami (placówkami, uczelniami) w celu pozyskania nauczycieli języków do zespołów przedmiotowych (językowych) przeszkolenie członków zespołów przedmiotowych przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej wrzesień 2004 r.

39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
Przygotowanie i organizacja egzaminów pisemnych: przyjmowanie deklaracji egzaminacyjnych od uczniów sprawdzenie poprawności danych uczniów zgłaszanych na egzamin nawiązanie kontaktów z innymi szkołami (placówkami) w celu pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących przeszkolenie członków zespołów nadzorujących przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej wrzesień 2004 r.

40 Kalendarium zadań Wrzesień
PSZE Przekazuje uczniom: informacje o egzaminie komunikaty Dyrektora CKE listę tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego wydaje druki deklaracji Opracowuje wewnątrzszkolną instrukcję Uczniowie Zapoznają się z: informacją o egzaminie i komunikatami Dyrektora CKE dokonują wyborów egzaminacyjnych wypełniają deklarację wrzesień 2004 r.

41 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Kod identyfikacyjny szkoły, a nie zespołu Dane osobowe zdających Nazwisko, imię, drugie imię (jeśli je uczeń ma) Data i miejsce urodzenia Nr PESEL imiona rodziców adres i telefon wrzesień 2004 r.

42 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Deklaracja wyboru: Część ustna: Język polski (obowiązkowy dla wszystkich) Jaki język obcy i na jakim poziomie w części obowiązkowej * Jeśli uczeń wybiera język obcy jako dodatkowy – jaki język (obowiązkowo poziom rozszerzony) wrzesień 2004 r.

43 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Deklaracja wyboru: Część pisemna: Język polski – obowiązkowy dla wszystkich* Jaki język obcy w części obowiązkowej Jaki przedmiot wybrany Jakie przedmioty dodatkowe (obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) wrzesień 2004 r.

44 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Deklaracja wyboru: Część pisemna: Język polski – obowiązkowy dla wszystkich* Jaki język obcy w części obowiązkowej Jaki przedmiot wybrany Jakie przedmioty dodatkowe (obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) – maksymalnie trzy przedmioty (w klasach z językiem mniejszości narodowej lub klasach dwujęzycznych – uczniowie mogą zadeklarować zdawanie przedmiotu wybranego i dodatkowego w danym języku) wrzesień 2004 r.

45 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Deklaracja wyboru: W przypadku wyboru informatyki wybór środowiska komputerowego, programu użytkowego i języka programowania (z listy ogłoszonej w komunikacie dyrektora CKE) wrzesień 2004 r.

46 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Deklaracja wyboru: Temat z języka polskiego – do prezentacji w części ustnej Temat z języka mniejszości narodowej – do prezentacji w części ustnej Podpis ucznia – jest potwierdzeniem poprawności danych i jego deklaracji wrzesień 2004 r.

47 ZGŁOSZENIE i DEKLARACJA do egzaminu maturalnego (załącznik 1)
Dane zawarte w zgłoszeniu i deklaracji do egzaminu maturalnego należy zapisać w programie Hermes 2005 i przesłać do OKE Gwarancja poprawności danych* wrzesień 2004 r.

48 Wniosek o dostosowanie warunków egzaminu (załącznik 14)
Uczeń może złożyć wniosek o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb określa rodzaj arkusza powiększona czcionka, alfabet Braille’a arkusz dla niedosłyszących ( z języka polskiego, języka obcego, historii, wos-u wydłużenia czasu pracy o 30 minut używania maszyny do pisania lub komputera urządzeń specjalnych (np. niewidomi) do wniosku należy dołączyć opinię lub orzeczenie PPP wrzesień 2004 r.

49 Osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu
Zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zespół egzaminacyjny (do przeprowadzenia części ustnej egzaminu) Zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu wrzesień 2004 r.

50 Skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego
Przewodniczący – egzaminator danego języka wpisany do rejestru egzaminatorów OKE Co najmniej dwóch członków zespołu, w tym co najmniej jeden z innej szkoły lub placówki – nauczyciele danego języka Nauczycieli z innej szkoły lub placówki jest powoływany w skład zespołu w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki wrzesień 2004 r.

51 Skład zespołu nadzorującego w każdej sali egzaminacyjnej
Przewodniczący W salach, w których zdaje egzamin do 30 osób – dwóch członków zespołu nadzorującego, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce Na każdych kolejnych 20 zdających w sali – dodatkowo jeden członek zespołu nadzorującego Członkami zespołu nie mogą być: nauczyciele przedmiotu z którego zdawany jest egzamin oraz wychowawcy zdających wrzesień 2004 r.

52 Pozyskiwanie nauczycieli z innej szkoły lub placówki
Duża szkoła A np. 10 sal wysyłamy 10 nauczycieli 3 do szkoły B 2 do szkoły C 5 do szkoły D Szkoła B 3 sale wysyłamy do szkoły A -3 nauczycieli Szkoła C 2 sale wysyłamy do szkoły A - 2 nauczycieli Szkoła D 5 sal wysyłamy do szkoły A -5 nauczycieli wrzesień 2004 r.

53 Kalendarium zadań dyrektora
Omówione w „Kalendarzu działań dyrektora szkoły 2004/2005” Kalendarz dostępny i aktualizowany na stronie w zakresie działań związanych z egzaminowaniem wrzesień 2004 r.

54 Kalendarium zadań dyrektora
Egzamin maturalny zdają nie tylko uczniowie. Wszyscy uczestnicy systemu oświaty zdają też ten egzamin. Od zaangażowania, terminowości, rzetelności… zależy czy wszyscy zdamy A jakie informacje będą na świadectwie dojrzałości maturzysty 2005? wrzesień 2004 r.

55 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL część ustna: przedmioty obowiązkowe 1. język polski % punktów (próg zaliczenia 30%) 2. język na poziomie % punktów (próg zaliczenia 30%) przedmioty dodatkowe 1. język % punktów (zdawany na poziomie rozszerzonym-nie ma progu zaliczenia) część pisemna: 1. język polski - poziom podstawowy (Arkusz I) % punktów (próg zaliczenia 30%) język polski - poziom rozszerzony (Arkusz II) % punktów (informacja o wyniku) 2. język obcy poziom podstawowy (Arkusz I) % punktów (próg zaliczenia 30%) język obcy poziom rozszerzony (arkusz II i III) % punktów (informacja o wyniku) 3. przedmiot wybrany (np. chemia) chemia - poziom podstawowy (Arkusz I) % punktów (próg zaliczenia 30%) chemia - poziom rozszerzony (Arkusz II) % punktów (informacja o wyniku) przedmioty dodatkowe (mogą być maksymalnie 3) 1. język poziom podstawowy (Arkusz I) % punktów (informacja o wyniku) język poziom rozszerzony (arkusz II i III) % punktów (informacja o wyniku) 2. biologia -poziom podstawowy (Arkusz I) % punktów (informacja o wyniku) biologia -poziom rozszerzony (Arkusz II) % punktów (informacja o wyniku) 3. matematyka - poziom podstawowy (Arkusz I) % punktów (informacja o wyniku) matematyka - poziom rozszerzony (Arkusz II) % punktów (informacja o wyniku) Data wystawienia PIECZĘĆ Podpis DYREKTORA OKE Nr dokumentu wrzesień 2004 r.

56 – zbieranie danych o szkole i uczniach
Zdążyć przed błędem – zbieranie danych o szkole i uczniach – Hermes 2005 wrzesień 2004 r.

57 Zdążyć przed błędem Kluczowe znaczenie jakości i terminowości danych
zbieranych w szkole przekazywanych do OKE Konsekwencje błędów wrzesień 2004 r.

58 Zdążyć przed błędem Procedura postępowania Zebranie danych w szkole
Wprowadzenie do Hermesa 2005 Sprawdzenie wydruku i podpisanie przez każdego z uczniów Korekta wszystkich błędów w szkole Przesłanie sprawdzonych danych do OKE (X’2004) wrzesień 2004 r.

59 Hermes 2005 Serwis „Hermes 2005” od 13 września 2004
Szkolenia związane z Hermesem do końca września wrzesień 2004 r.

60 Hermes 2005 Krótka prezentacja wrzesień 2004 r.

61 Kto pyta nie błądzi Internetowy serwis Moodle OKE w Krakowie (13 IX)
dla dyrektorów szkół dla egzaminatorów dla nauczycieli dla uczniów i ich rodziców Udostępnianie zasobów, szkolenia on-line Serwisy pytań i odpowiedzi wrzesień 2004 r.

62 Kto pyta nie błądzi System Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) opracowano w Australii, wykorzystywany jest w 92 krajach, ponad 1800 instalacji tego systemu w świecie Moodle OKE w Krakowie używany od XII 2003 ponad 9500 zarejestrowanych użytkowników przygotowano 22 kursy dla egzaminatorów wrzesień 2004 r.

63 Moodle OKE w Krakowie Różne poziomy dostępu do zasobów Moodle
ogólnie dostępne (dla wszystkich), dostępne dla zarejestrowanych użytkowników (potrzebne konto w Moodle), dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy dodatkowo znają: kod identyfikacyjny i klucz szyfrujący, numer wpisu do ewidencji egzaminatorów, lub klucz dostępu wrzesień 2004 r.

64 Moodle OKE w Krakowie Zakładanie nowego konta w Moodle – formularz
wrzesień 2004 r.

65 Moodle OKE w Krakowie Zakładanie nowego konta w Moodle – formularz
wrzesień 2004 r.

66 Moodle OKE w Krakowie Zakładanie nowego konta w Moodle – formularz
Uwaga. Przed naciśnięcie „Kontynuuj” należy odebrać list z instrukcją wrzesień 2004 r.

67 Moodle OKE w Krakowie Korzystanie z konta w Moodle
należy wpisać wybraną przez siebie nazwę użytkownika i hasło ratunek dla tych, którzy zapomną hasło wrzesień 2004 r.

68 Do następnego spotkania
w serwisie MOODLE Dziękujemy za uwagę wrzesień 2004 r.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wrzesień 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google