Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO Prezentacja założeń projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO Prezentacja założeń projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO Prezentacja założeń projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL Opole, 25 czerwca 2014 roku

2 Podstawowe informacje Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Czas realizacji projektu: 1.03.2014 – 31.03.2015 Lider: Urząd Marszałkowski Partnerzy: OCWIP, OCDL FRDL, DWP-N Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

3 Geneza założeń projektu Stereotypowe podejście do wzajemnej współpracy na linii JST – NGO, podział na „my” i „oni” Brak narzędzi do skutecznej współpracy i faktycznej partycypacji Miejscowo słaby potencjał trzeciego sektora w Województwie Opolskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

4 Cel projektu Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie opolskim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

5 Bezpośredni beneficjenci Przedstawiciele trzeciego sektora i jednostek samorządu terytorialnego 77 przedstawicieli administracji publicznej 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

6 Grupa sterująca Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Izabela Podobińska – Koordynator Projektu w UMWO Michalina Domańska- Zabawczuk Iwona Lisik Dorota Kociuga Stanisław Synowiecki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

7 Grupa sterująca Przedstawiciele Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej: Tomasz Nawara – Koordynator Projektu w OCDL Lidia Koss Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

8 Grupa sterująca Przedstawiciele Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: Wojciech Witoń – Koordynator Projektu w OCWiP Katarzyna Golik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

9 Grupa sterująca Przedstawiciele Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: Kalina Polok – Koordynator Projektu w DWP-N Monika Cieślik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

10 Cele szczegółowe pogłębienie współpracy administracji publicznej i trzeciego sektora poprzez wdrożenie mechanizmów wzajemnego informowania i konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych stworzenie i wdrożenie nowych elementów współpracy administracji publicznej i trzeciego sektora w zakresie form finansowania i tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

11 Cele szczegółowe stworzenie i wdrożenie standardu wspierania inicjatyw obywateli i NGO oraz opracowanie mechanizmów rozwoju integracji III sektora wdrożenie w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach województwa opolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

12 Zaplanowane działania Stworzenie i funkcjonowanie internetowej platformy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego województwa opolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

13 Zaplanowane działania Wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych – powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli organizacji samorządowych i urzędu marszałkowskiego – przygotowanie przez zespół roboczy projektu standardu – konsultacje i zaopiniowanie projektu standardu – przyjęcie dokumentu uchwałą Zarządu Województwa i zamieszczenie go na platformie – przeszkolenie pracowników UMWO w zakresie wypracowanego standardu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

14 Zaplanowane działania Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych – powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli organizacji samorządowych i urzędu marszałkowskiego – przygotowanie przez zespół roboczy projektu standardu – konsultacje i zaopiniowanie projektu standardu – przyjęcie dokumentu uchwałą Zarządu Województwa i zamieszczenie go na platformie – przeszkolenie pracowników UMWO w zakresie wypracowanego standardu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

15 Zaplanowane działania Wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych – powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli organizacji samorządowych i urzędu marszałkowskiego – przygotowanie przez zespół roboczy projektu standardu – konsultacje i zaopiniowanie projektu standardu – przyjęcie dokumentu uchwałą Zarządu Województwa i zamieszczenie go na platformie – przeszkolenie pracowników UMWO w zakresie wypracowanego standardu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

16 Zaplanowane działania Wypracowanie standardu działania, wdrażania i weryfikacji RCOP oraz określenie potencjalnych sposobów jego finansowania – powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli organizacji samorządowych i urzędu marszałkowskiego – przygotowanie przez zespoły robocze projektu standardu – konsultacje i zaopiniowanie projektu standardu – przyjęcie dokumentu uchwałą Zarządu Województwa i zamieszczenie go na platformie – przeszkolenie pracowników UMWO w zakresie wypracowanego standardu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

17 Zaplanowane działania Stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, mapy inicjatyw społecznych, analiza potrzeb NGO w zakresie inicjatyw Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

18 Zaplanowane działania Organizacja konferencji - Forum Inicjatyw Pozarządowych, połączonej z Opolskimi Targami Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

19 Zaplanowane działania Poszerzenie formuły konkursowej "Opolskie Niezapominajki" o dodatkową kategorię "Społecznik Roku” – powołanie zespołu roboczego ds. opracowania założeń konkursu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

20 Zaplanowane działania Wdrożenie w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

21 Zaplanowane działania Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach Województwa Opolskiego – cykl szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników JST i organizacji z terenu 12 powiatów województwa opolskiego – upowszechnienie wypracowanych materiałów na platformie – konferencja nt. „Współdziałanie sektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, w której udział wezmą przedstawiciele JST i NGO – konferencja nt. „Upowszechnienie modelu współpracy administracji publicznej z NGO”, w której udział wezmą przedstawiciele JST i NGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

22 Najważniejsze „produkty” projektu: 1 internetowa platforma współpracy 5 międzysektorowych zespołów roboczych 4 standardy współpracy w różnych obszarach 2 konferencje 1 Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

23 Najważniejsze „produkty” projektu: nowa forma wyróżnienia działalności społecznej – „Społecznik Roku” stałe monitorowanie jakości współpracy dzięki Lokalnemu Indeksowi Jakości Współpracy 18 spotkań, 54 godziny debat, 270 uczestników w 12 powiatach województwa opolskiego - 12 szkoleń, 96 godzin szkoleń, 120 uczestników w 12 powiatach województwa opolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

24 Najważniejszy rezultat projektu: Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL


Pobierz ppt "Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO Prezentacja założeń projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google