Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 3. Od 1 września 2009 roku rozpoczęto reformę programową, która w 2011 obejmowała już wszystkie klasy gimnazjalne: - wprowadzono.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 3. Od 1 września 2009 roku rozpoczęto reformę programową, która w 2011 obejmowała już wszystkie klasy gimnazjalne: - wprowadzono."— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 3

2 Od 1 września 2009 roku rozpoczęto reformę programową, która w 2011 obejmowała już wszystkie klasy gimnazjalne: - wprowadzono drugi język obcy nowożytny jako obowiązkowy - wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot, tj. edukacja dla bezpieczeństwa - wprowadzono dwa przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne - zajęcia wychowanie do życia w rodzinie nie podlegające ocenie i nie mające wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców. Od 1 września 2014 r. obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego. Po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

3 Projekt edukacyjny Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. na gimnazja nałożono obowiązek zorganizowania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego, z którego zwolnienie jest możliwe tylko w uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych lub losowych. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu to jeden z kluczowych elementów gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na określony temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Udział ucznia w pracy nad projektem wpływa na ocenę z zachowania. Jeżeli uczniowie realizowali projekt przedmiotowy, zdobyli nowe wiadomości i umiejętności zgodne z zapisami podstawy programowej - ich praca powinna być również oceniona oceną szkolną (z danego przedmiotu). W SG nr 3 STO projekt edukacyjny realizują uczniowie klas drugich.

4 W okresie tym: najpierw (gimnazjum) uczniowie zostają wyposażeni we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej następnie (szkoła ponadgimnazjalna) pogłębiają tę wiedzę w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego z nich. Czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej potraktowano jako spójny programowo.

5 Pani Grażyna Domalik - język polski Pani Gabriela Domańska-Miś - język angielski Pani Anna Hedemann - język francuski Pan Tomasz Książek - historia, WOS, informatyka, edukacja dla - bezpieczeństwa Pani Agnieszka Kwiatkowska - plastyka, technika, zajęcia artystyczne Pani Magdalena Nadstawek - język angielski Pan Michał Niedźwiedź - matematyka Pani Dorota Pasieczna - wychowanie fizyczne Pani Jolanta Pierzchała - muzyka Pani Magdalena Reiter - matematyka Pani Magdalena Sokołowska - język niemiecki Pani Urszula Srebnicka-Mruk - języka angielski Pani Alicja Straczyńska-Błach - chemia, fizyka Pani Ewa Zaporowska-Siwiak - biologia, geografia X. Dariusz Susek - religia Kto uczy w Społecznym Gimnazjum nr 3 STO?

6 Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia. MEN Język polski 14 Języki obce 8 + 6 Biologia 4 Geografia 4 Fizyka 4 Chemia 4 Matematyka 12 SG nr 3 STO Język polski 18 Języki obce 15 + 9 Biologia 4 Geografia 5 Fizyka 4 Chemia 5 Matematyka 14 Jak pracujemy?

7 Dodatkowe lekcje powtórzeniowe dla klas trzecich pod hasłem: przygotowanie do egzaminu wpisane są do planu lekcji: - 1 lekcja w tygodniu - matematyka - 1 lekcja w tygodniu – j. polski/historia - 1 lekcja w tygodniu – biologia/geografia//fizyka /chemia Przygotowanie do egzaminu

8 KOREPETYCJE PRACA Z UCZNIEM SŁABYM Program zajęć pozalekcyjnych przeznaczony przede wszystkim dla uczniów mniej zdolnych, którzy dzięki dodatkowym zajęciom mogą uporządkować wiedzę i wyćwiczyć umiejętności zdobyte na lekcjach w gimnazjum oraz w przyszłości pozytywnie zdać egzamin gimnazjalny. Zajęcia umożliwiają uczniom słabym nadrobienie braków, zrozumienie treści realizowanych na lekcjach oraz kształcenie podstawowych umiejętności, koniecznych w dalszej nauce. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów kierują uczniów na ten specyficzny rodzaj zajęć, które stają się dla nich obowiązkowe. Prowadzone są one w możliwie najmniejszych grupach, również jednoosobowych. Są to zajęcia, które nie narażają uczniów na stres związany z wystawieniem ocen niedostatecznych, toteż stają się oni bardziej otwarci, chętnie pracują i współpracują z nauczycielem.

9 Zajęcia rozszerzające Praca z uczniem zdolnym Zajęcia te mają na celu stwarzanie uczniom optymalnych warunków do poszerzania wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. Służą zaspokajaniu oczekiwań uczniów, zwiększeniu aktywności i efektywności kształcenia, podnoszeniu poziomu przygotowania uczniów do dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, mobilizowaniu i motywowaniu uczniów do podejmowania wysiłku umysłowego. Efektem takich działań podejmowanych przez uczniów z własnej inicjatywy lub na zaproszenie nauczyciela jest też możliwość sprawdzania swoich kompetencji i reprezentowania szkoły w różnego typu konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe i tematyczne w roku szkolnym 2013/2014. Spośród 63 uczniów klas I, II, III a oraz III b 2 LAUREATÓW i 11 FINALISTÓW

10 KONSULTACJE Na tych zajęciach uczniowie mogą: - zaliczać testy, sprawdziany, kartkówki, których nie mogli napisać w terminie z powodu nieobecności w szkole - poprawić testy, sprawdziany, kartkówki, z których otrzymali oceny negatywne - uzyskać od nauczyciela wyjaśnienie niezrozumianych w czasie lekcji partii bieżącego materiału lekcyjnego - zyskać inne wsparcie zgodnie z ustaleniami, które nauczyciel przedstawia na początku roku szkolnego.

11 Zajęcia dodatkowe do wyboru fakultety/kółka Język niemiecki - przygotowanie do egzaminu A2 Magdalena Sokołowska Język angielski - przygotowanie do egzaminu FCE Urszula Srebnicka - Mruk Język angielski - konwersatorium Gabriela Domańska – Miś Robotyka Tomasz Książek Koło informatyczne Tomasz Książek Koło miłośników teatru Grażyna Domalik Koło polonistyczne Grażyna Domalik Fakultet teatralny Maciej Cirin Fakultet taneczny Agnieszka Kwiatkowska SKS – dziewczynki Dorota Pasieczna SKS – chłopcy Krzysztof Gąsienica

12 1. Czytanie wielkich dzieł literatury narodowej w ramach „Czytania Narodowego” pod patronatem Prezydenta RP – w pierwszym tygodniu września. 2. Jesienny wyjazd integracyjny – na przełomie września i października. 3. Wyjazd teatralno- muzealny do Warszawy – jesienią i wiosną. 4. „Dzień pod znakiem patriotyzmu” – około 13 grudnia. 5. Turniej koszykówki krakowskich gimnazjów niepublicznych – w lutym. 6. Rejonowy etap Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum. 7. „Zieloną Szkołę” - w stolicach wybranych krajów Europy – na koniec maja. 8. „Dzień otwarty” – dwa razy w roku – we wrześniu i maju. 9. Galę na zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem uczniów klas III gimnazjum – na koniec czerwca. ORGANIZUJEMY COROCZNIE

13 Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia. Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów. Wymagania te stanowią podstawę oceniania wewnątrzszkolnego oraz jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. Jak mierzone są efekty naszej pracy?

14 Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna Arkusz zadań z języka polskiego Arkusz zadań z historii i WOS Część matematyczno- przyrodnicza Arkusz zadań z matematyki Arkusz zadań z biologii, geografii, fizyki i chemii Część językowa Arkusz podstawowy Arkusz rozszerzony Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny na nowych zasadach.

15 Wyniki egzaminów zewnętrznych naszego gimnazjum na tle Krakowa i województwa w r. szk. 2013/2014 :

16

17

18 Edukacyjna wartość dodana Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu). Obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych, czyli wyników egzaminów zewnętrznych, jest dalece niepełny. Równie ważny, a nawet ważniejszy jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej szkole. Metoda edukacyjnej wartości dodanej pozwala w sposób poprawny statystycznie wymierzyć wkład szkoły w ten postęp, dzięki temu staje się ona nieocenionym narzędziem analizy wyników nauczania.

19 Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

20

21

22 Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ma ona na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

23 Wyniki ewaluacji zewnętrznej w SG nr 3 STO Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: A Badanie zostało zrealizowane w dniach 25-11-2013 - 13-12-2013

24 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki ewaluacji zewnętrznej w SG nr 3 STO Badanie zostało zrealizowane w dniach 25-11-2013 - 13-12-2013

25 Gdzie są nasi absolwenci ? VI Liceum II Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Ostatnie cztery roczniki klas trzecich naszego gimnazjum to łącznie 77 osób. 64 uczniów czyli 83% rozpoczęło naukę w najlepszych krakowskich liceach. Opracowała: Ewa Zaporowska-Siwiak


Pobierz ppt "SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 3. Od 1 września 2009 roku rozpoczęto reformę programową, która w 2011 obejmowała już wszystkie klasy gimnazjalne: - wprowadzono."

Podobne prezentacje


Reklamy Google