Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” Albert Einstein.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” Albert Einstein."— Zapis prezentacji:

1 „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” Albert Einstein

2 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu jest położona niedaleko ścisłego centrum miasta. Uczęszczają do niej uczniowie z okolicznych domów prywatnych oraz z pobliskiego osiedla „Walcownia”. Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku. To, aby uczniowie dobrze i bezpiecznie się tutaj czuli jest przedmiotem troski dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi. Naszym głównym zadaniem, będzie więc utrzymanie równie wysokiego poziomu zaufania rodziców wobec placówki oraz w miarę możliwości, wychodzenie naprzeciw nowym oczekiwaniom i potrzebom współczesności. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły uwzględnia następujące aspekty: kształcenie, wychowanie i opieka, elementy organizacji i zarządzania oraz bazę materialną, a także współpracę z rodzicami i środowiskiem.

3 Wizja szkoły Wizja Szkoły Podstawowej nr 20 w Sosnowcu zakłada, że: jej uczeń lubi szkołę i lubi się uczyć – zdobywa umiejętności i wiedzę niezbędną do powodzenia w dalszej edukacji, jest ciekawy świata – gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji, jest odpowiedzialny i otwarty – potrafi w sposób odpowiedzialny współdziałać w grupie prezentując własne zdanie i słuchając opinii innych, jest rozważny – zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, jest prawy i tolerancyjny - rozpoznaje wartości moralne, jest człowiekiem wrażliwym, jest patriotą i obywatelem świata.

4 Kształcenie staranne planowanie działań dydaktycznych nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty prawa oświatowego oraz ogłaszane co roku priorytety centralnych i lokalnych władz oświatowych, zachęcanie pedagogów do stałego podnoszenia kwalifikacji i wzbogacania warsztatu pracy o nowoczesne środki dydaktyczne zwłaszcza za zakresu multimediów i stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, uaktualnienie zasobów biblioteki szkolnej tak, aby jej oferta odpowiadała wymogom współczesnej edukacji, wspieranie wszelkie działań nauczycieli zmierzających do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego, rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów (projekty integrujące wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, wycieczki, lekcje w terenie, zajęcia warsztatowe itp.).

5 Kształcenie c.d. poświęcenie szczególnej uwagi działaniom zmierzającym do jak najlepszego przygotowania naszych podopiecznych do nowych wyzwań jakim jest nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty monitorowane i ewaluowane działań dydaktycznych pod kątem ich efektywności, a miarą ich skuteczności będą nie tylko jak najlepsze wyniki sprawdzianu zewnętrznego czy sukcesy na konkursach międzyszkolnych, ale postępy czynione przez uczniów o mniejszych możliwościach intelektualnych, czy specjalnych potrzebach edukacyjnych. rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań samych uczniów a także ich rodziców-pozyskiwanie opinii i oczekiwań związanych z ofertą zajęć pozalekcyjnych obejmującą nie tylko rozwijanie zdolności i pogłębianie wiedzy ale przede wszystkim pomoc uczniom z trudnościami w nauce i wyrównywanie szans edukacyjnych.

6 Wychowanie wspólne działania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za ten proces- rodziców i wspierających rodziców nauczycieli, wyznaczenie jasnych i przejrzystych celów i zasad oraz konsekwencji w ich stosowaniu, zaangażowanie wszystkich nauczycieli i rodziców w przygotowanie szkolnego planu wychowawczego i planu profilaktyki, kształtowanie postaw opartych na wartościach wymienionych w podstawie programowej takich jak : uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, szacunek dla innych, kultura osobista, poczucie własnej wartości, patriotyzm, ale także poszanowanie dla innych kultur i tradycji i zapobieganie dyskryminacji. podejmowanie interwencji i udzielania wsparcia w zakresie wychowania, czy pomocy materialnej rodzinom wymagającym pomocy (w oparciu o diagnozę wychowawcy i pedagoga oraz we współpracy z odpowiednimi instytucjami)

7 Opieka zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy, zarówno w aspekcie bazy materialno-lokalowej, jak i zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań uczniów, systematyczne monitorowanie stanu pomieszczeń i sprzętów na terenie placówki w celu natychmiastowego eliminowania ewentualnych zagrożeń, stałe propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród naszych podopiecznych oraz profilaktyka uzależnień, propagowanie treści związanych ze zdrowym trybem życia (higiena, żywienie, czas wolny itp.), zwracanie uwagi uwagę na współcześnie pojawiające się zagrożenia spowodowane wpływem nowoczesnych mediów: telefonów komórkowych, komputerów i Internetu.

8 Organizacja i zarządzanie szkołą zasada pełnej współpracy pomiędzy jej wszystkimi organami, czyli dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, współpraca, wymiana informacji i dzielenie się zadaniami, inspirowanie, wskazywaniu możliwych rozwiązań i pomysłów, koordynowaniu działań, przekazywaniu zadań oraz, co najważniejsze, dbanie o właściwy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, kontrolowanie stopnia realizacji podjętych zobowiązań, gdyż to dyrektor odpowiada za ostateczny efekt w postaci wizerunku szkoły.

9 Baza materialna placówki współpraca z Radą Rodziców, poszukiwania sponsorów, wyposażenie (nielicznych) pozostałych pracowni w nowoczesne środki audiowizualne, modernizacja boiska szkolnego, dokończenie remontu toalet, Szafki dla uczniów („lekki tornister”).

10 „Dwudziestka” w środowisku lokalnym. współpraca z sąsiadującymi ze szkołą instytucjami: Przedszkolami, Biblioteką Miejską, Parafią Św.Jacka. rozwijanie w uczniach poczucia integracji ze swoim otoczeniem, otwarcie na potrzeby lokalnej społeczności, kontynuacja spotkań zapisanych w naszej tradycji: Dzień Otwarty i Festyn Rodzinny -nadal będą organizowane. organizacja konkursów międzyszkolnych

11 „20-tka dla 20-tki” 1. Zachęcanie kadry nauczycielskiej do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz podejmowania działalności innowacyjnej i uczestniczenia w ogólnopolskich programach edukacyjnych. 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi placówki edukacyjne i doskonalącymi nauczycieli. (Ośrodek Rozwoju Edukacji, WOM Katowice, CDN Sosnowiec. OUPiS).

12 „20-tka dla 20-tki”c.d. 3. Systematyczna analiza efektów kształcenia- wyników sprawdzianu zewnętrznego i udziału uczniów w konkursach przedmiotowych. 4. Rozwijanie zdolności i talentów (matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, w zakresie języka obcego, muzycznych, plastycznych, teatralnych i sportowych). 5. Analiza efektów programów wychowawczego i profilaktyki i dostosowywanie ich do potrzeb współczesności.

13 „20-tka dla 20-tki”c.d. 6. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów w zakresie praktycznego działania, komunikacji i umiejętności współpracy. 7. Wychowanie do wartości- udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących (rozwijanie wrażliwości na krzywdę) i ochrony środowiska. 8. Wyrównywanie szans - diagnoza i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną). 9. Wsparcie materialne dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji (współpraca z MOPS). 10. Zapewnienie dostępu do podręcznika w pracowni szkolnej bez konieczności przynoszenia go do szkoły („lekki tornister”)

14 „20-tka dla 20-tki”c.d. 11. Zapewnienie osobnych szafek dla uczniów. 12. Pozyskiwanie i podtrzymywanie kontaktów ze sponsorami. 13. Szkolenia i aktywizacja nauczycieli w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. 14. Doskonalenie współpracy pomiędzy Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 15. Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

15 „20-tka dla 20-tki”c.d. 16. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Otwarty, Festyn Rodzinny). 17. Śledzenie losów absolwentów- spotkania dla gimnazjalistów. 18.Wyposażenie pracowni w sprzęt i programy multimedialne. 19. Modernizacja boisk szkolnych i placu apelowego. 20. Dokończenie remontu toalet.

16 Przedstawiona koncepcja pracy szkoły będzie realizowana w oparciu o możliwości kadrowe i organizacyjne placówki, we współdziałaniu z pracownikami szkoły, rodzicami uczniów, instytucjami wspierającymi oświatę oraz przede wszystkim organami: prowadzącym i nadzorującym placówki oświatowe. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” Albert Einstein."

Podobne prezentacje


Reklamy Google