Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Urząd Pracy partnerem pracodawcy”. Urząd Pracy realizuje swoje zadania na podstawie ustawy: - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Urząd Pracy partnerem pracodawcy”. Urząd Pracy realizuje swoje zadania na podstawie ustawy: - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz."— Zapis prezentacji:

1 „Urząd Pracy partnerem pracodawcy”

2 Urząd Pracy realizuje swoje zadania na podstawie ustawy: - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz.1001z późn. zmianami) ; - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zmianami).

3 Świadczone usługi to :  pośrednictwo pracy pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami Realizowane zgodnie z zasadami: dostępności usług dla poszukujących pracy oraz pracodawców dobrowolności – wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy

4 równości – obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym  poradnictwo zawodowe udzielanie bezrobotnym pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych

5  organizacja szkoleń - inicjowanie na podstawie analizy ofert pracy podwyższania kwalifikacji zawodowych osób zarejestrowanych, którym szkolenie umożliwi podjęcie pracy, a pracodawcom pozyskanie wyszkolonego pracownika oraz finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów tych szkoleń;

6 Instrumenty rynku pracy to:  staż - bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą osoba do 25 roku życia lub absolwent szkoły wyższej do 27 roku życia skierowana przez urząd nabywa umiejętności praktyczne, do wykonywania zadań w miejscu pracy; osoba skierowana otrzymuje stypendium w wysokości 532,90 zł wypłacane przez urząd pracy; maksymalny czas trwania – 12 miesięcy.  przygotowanie do zawodu - bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą osoba skierowana zdobywa nowe kwalifikacje lub umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy; osoba skierowana otrzymuje stypendium w wysokości 532,90 zł wypłacane przez urząd pracy; maksymalny czas trwania – 6 miesięcy.

7  prace interwencyjne - pracodawca może na podstawie zawartej umowy otrzymywać przez okres do 12 miesięcy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowaną osobę niepełnosprawną; jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy pracodawca zatrudniał skierowaną osobę przez okres dalszych 6 miesięcy i zatrudnia ją nadal w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia warunku; najczęstsza wysokość refundacji za zatrudnienie osoby to kwota 532,90 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty; okres utrzymywania stanowiska minimum 3 lata lub 2 w przypadku małych i średnich przedsiębiorców

8  refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - ze środków Funduszu Pracy podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 5- krotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. do 12.323,30 zł); okres utrzymywania stanowiska minimum 3 lata lub 2 w przypadku małych i średnich przedsiębiorców

9 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni na ponad 7300 osób zarejestrowanych (wg stanu na 31.10.2006r), tylko 6% to osoby niepełnosprawne (około 440 osób). Doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni potwierdzają niewielkie zainteresowanie ofertami pracy wśród zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, jak również odpowiednimi szkoleniami umożliwiającymi podjęcie pracy w ramach proponowanych ofert pracy.

10 Ocena gotowości do pracy osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Gdynia wskazuje, iż - wśród niepełnosprawnych osób rejestrujących się w tut. Urzędzie znaczna część dokonuje rejestracji tylko dla uzyskania świadczeń zdrowotnych i nie jest zainteresowana formami aktywizacji proponowanymi przez Urząd; oraz - pozostali niepełnosprawni w ocenie tut. Urzędu – osoby bierne i mało mobilne – wymagają bardzo zindywidualizowanej opieki i prowadzenia.

11 Najczęściej proponowane stanowiska to: - rejestratorka; - sprzątaczka; - pracownik biurowy; - szwaczka; - konserwator; - magazynier; - pracownik ochrony; - sprzedawca; - pracownik magazynu; - dozorca.

12 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje około 60% składanych ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych. Pracodawcy często proponują minimalne wynagrodzenie za pracę oraz zatrudniają osoby niepełnosprawne na czas określony, związany ściśle z okresem refundacji ze środków PFRON. Sytuacja ta zwiększa w znaczny sposób rotację pracowników na stanowiskach pracy.

13 Dotychczasowe doświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wskazuje, iż lepsze efekty aktywizacji uzyskuje się poprzez kontakt pracowników Urzędu ze stowarzyszeniami czy związkami osób niepełnosprawnych działającymi na terenie Gdyni i Sopotu, które zrzeszają osoby nie zarejestrowane, a otwarte na różne formy wspomagające odnalezienie się na rynku pracy. Te osoby po rejestracji w Urzędzie i odpowiedniej aktywizacji - stają się doskonałymi kandydatami na przyszłych pracowników oraz łatwiej dostosowują nowo nabyte umiejętności do aktualnych potrzeb rynku pracy.


Pobierz ppt "„Urząd Pracy partnerem pracodawcy”. Urząd Pracy realizuje swoje zadania na podstawie ustawy: - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google