Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne"— Zapis prezentacji:

1 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne 14.02.2015
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH

2 Prowadząca wykład KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL
dr hab. w dyscyplinie finanse Pracownik Instytutu Finansów SGH w Warszawie Zakład Finansów Przedsiębiorstwa Konsultacje: poniedziałek, gmach „M”, pok. 330, godz

3 Cel wykładu Zapoznanie studentów z obszarami współpracy przedsiębiorstwa z bankiem Przekazanie wiedzy o usługach i produktach bankowych kierowanych do przedsiębiorstw Przedstawienie procesu podejmowania decyzji kredytowych w bankach Omówienie możliwości finansowania zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej przedsiębiorstw Ukazanie możliwości banku w zakresie lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstw Ukazanie możliwości banku w zakresie zarządzania gotówką w grupach kapitałowych Zapoznanie słuchaczy z przedstawicielami świata biznesu – pracownikami banków, pracownikami instytucji faktoringowych, osobami zajmującymi się w przedsiębiorstwach kontaktami z bankami, poznanie skarbników korporacyjnych

4 Oznaczenie wykładu Sylabus - [132040-0994],
Liczba godzin: 30 (wykład 16, konwersatorium 14) za 6,0 pkt.

5 Wybrana literatura podstawowa
R. Jagiełło, Bankowość korporacyjna, [w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007. J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2004.

6 Wybrana literatura uzupełniająca
Bankowa obsługa firmy, red. R. Szewczyk, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2004. Cz. Mesjasz, Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem, AE w Krakowie, Kraków 2000. M.S. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008. K. Gigol, Bank a leasing, Warszawa, Twigger, 2001. I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000. Faktoring w Polsce 2010, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010. Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010 J. Rauk, Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie pierwsze, M. Muldner, Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie, J. Grzywacz, Przedsiębiorstwo i bank, K. Kreczmańska-Gigol, Przelew wierzytelności, faktoring, forfaiting, J. Zombirt, Sekurytyzacja aktywów, Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011 J. Grzywacz, Kredyt obrotowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego, K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko banku i windykacja bankowa K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko firmy leasingowej i windykacja leasingowa K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko faktora i windykacja faktoringowa Rozdział 28 – Sekurytyzacja należności bankowych (K. Kreczmańska-Gigol, M. Drozdowska, J. Zombirt, A. Stopyra) J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, wyd. 3, Difin, Warszawa 2009 – rozdział o sekurytyzacji aktywów i faktoringu. K. Kreczmańska-Gigol, J. Lipiec, Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych a surogaty kapitału, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 117, 2012, s

7 Elementy składowe oceny końcowej
Egzamin z wykładu test: 70% oceny przedmiotu. Zaliczenie konwersatorium: 30% oceny przedmiotu (zaliczenie konwersatorium jest warunkiem przystąpienia do egzaminu).

8 Harmonogram wykładów L.p. Data Zagadnienia 1. 15.02.2015 (4h)
Sprawy organizacyjne. Omówienie zakresu programu wykładów. Znaczenie banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw. Rachunek bieżący jako podstawa rozpoczęcia współpracy z bankiem. Współpraca w zakresie realizacji krajowych i zagranicznych operacji rozliczeniowych. 2. (4h) Kredyt jako główne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa. Procedura udzielenia kredytu. Bank w procesie finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Leasing jako forma finansowania działalności inwestycyjnej. 3. (4h) Sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania przedsiębiorstw. Gwarancja bankowa jako forma finansowania pośredniego przedsiębiorstwa (gość) 4. (4h) Faktoring 5. (4h) Surogaty kapitału. Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych. Usługi zarządzania gotówką w grupie kapitałowej 6 (2h) Referaty. 7 Referaty. Egzamin zerowy Harmonogram wykładów


Pobierz ppt "BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google