Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne 14.02.2015 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne 14.02.2015 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH."— Zapis prezentacji:

1 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH

2 Prowadząca wykład KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL dr hab. w dyscyplinie finanse Pracownik Instytutu Finansów SGH w Warszawie Zakład Finansów Przedsiębiorstwa Konsultacje: poniedziałek, gmach „M”, pok. 330, godz

3 Cel wykładu Zapoznanie studentów z obszarami współpracy przedsiębiorstwa z bankiem Przekazanie wiedzy o usługach i produktach bankowych kierowanych do przedsiębiorstw Przedstawienie procesu podejmowania decyzji kredytowych w bankach Omówienie możliwości finansowania zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej przedsiębiorstw Ukazanie możliwości banku w zakresie lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstw Ukazanie możliwości banku w zakresie zarządzania gotówką w grupach kapitałowych Zapoznanie słuchaczy z przedstawicielami świata biznesu – pracownikami banków, pracownikami instytucji faktoringowych, osobami zajmującymi się w przedsiębiorstwach kontaktami z bankami, poznanie skarbników korporacyjnych

4 Oznaczenie wykładu Sylabus - [ ], Liczba godzin: 30 (wykład 16, konwersatorium 14) za 6,0 pkt.

5 Wybrana literatura podstawowa 1. R. Jagiełło, Bankowość korporacyjna, [w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2004.

6 Wybrana literatura uzupełniająca 1. Bankowa obsługa firmy, red. R. Szewczyk, Oficyna Ekonomiczna, Kraków A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa Cz. Mesjasz, Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem, AE w Krakowie, Kraków M.S. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa K. Gigol, Bank a leasing, Warszawa, Twigger, I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa Faktoring w Polsce 2010, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010  J. Rauk, Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie pierwsze,  M. Muldner, Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie,  J. Grzywacz, Przedsiębiorstwo i bank,  K. Kreczmańska-Gigol, Przelew wierzytelności, faktoring, forfaiting,  J. Zombirt, Sekurytyzacja aktywów, 9. Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011  J. Grzywacz, Kredyt obrotowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego,  K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko banku i windykacja bankowa  K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko firmy leasingowej i windykacja leasingowa  K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko faktora i windykacja faktoringowa  Rozdział 28 – Sekurytyzacja należności bankowych (K. Kreczmańska-Gigol, M. Drozdowska, J. Zombirt, A. Stopyra) 10. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, wyd. 3, Difin, Warszawa 2009 – rozdział o sekurytyzacji aktywów i faktoringu. 11. K. Kreczmańska-Gigol, J. Lipiec, Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych a surogaty kapitału, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 117, 2012, s

7 Elementy składowe oceny końcowej 1. Egzamin z wykładu test: 70% oceny przedmiotu. 2. Zaliczenie konwersatorium: 30% oceny przedmiotu (zaliczenie konwersatorium jest warunkiem przystąpienia do egzaminu).

8 Harmonogram wykładów L.p.DataZagadnienia (4h) Sprawy organizacyjne. Om ó wienie zakresu programu wykład ó w. Znaczenie bank ó w w obsłudze finansowej przedsiębiorstw. Rachunek bieżący jako podstawa rozpoczęcia wsp ó łpracy z bankiem. Wsp ó łpraca w zakresie realizacji krajowych i zagranicznych operacji rozliczeniowych (4h)Kredyt jako główne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa. Procedura udzielenia kredytu. Bank w procesie finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Leasing jako forma finansowania działalności inwestycyjnej (4h) Sekurytyzacja aktyw ó w jako źr ó dło finansowania przedsiębiorstw. Gwarancja bankowa jako forma finansowania pośredniego przedsiębiorstwa (gość) (4h) Faktoring (4h) Surogaty kapitału. Zarządzanie nadwyżkami środk ó w pieniężnych. Usługi zarządzania got ó wką w grupie kapitałowej (gość) (2h) Referaty (4h) Referaty. Egzamin zerowy


Pobierz ppt "BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Wykład 1 - sprawy organizacyjne 14.02.2015 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google