Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kościół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kościół."— Zapis prezentacji:

1 Kościół

2 Krótka historii eklezjologii

3 „Kościół” przed Reformacją
Kościół po prostu „był”. 1-2 wiek n.e.: Apologetyka 4-5 wiek n.e.: Bóg, Chrystus Średniowiecze: Odkupienie Reformacja: Zbawienie 20 wiek n.e.: Duch święty. Eklezjologia rozwinęła się w miarę późno jako przedmiot teologii systematycznej. W 4. i 5. wieku rozwijano naukę o Bogu i Chrystusie, w średniowieczu zajmowano się odkupieniem, w czasach reformacji nauką o zbawieniu. Pojęcie Kościoła zostało przyjęte jako oczywistość.

4 „Kościół” po Reformacji
Rozbicie. Kościół zachodni stanął w obliczu pytania chrześcijan: „Gdzie jest prawdziwy kościół?” Od czasów reformacji nie można było unikać pytania: „Gdzie jest prawdziwy kościół?”

5 „Kościół” w dobie ekumenii
W globalizującym, pluralistycznym i postmodernistycznym świecie pytania o miejsce, charakter i zadania „kościoła” są znowu nie tylko aktualne i ważne, lecz także intrygujące i palące. Dzisiaj pytanie o naturę kościoła staje się coraz bardziej istotne w czasach ekumenizmu.

6 Krótka historia eklezjologii
„Wy baptyści nie macie żadnej eklezjologii!” Ks. Bp. Ryszard Bogusz Ewangelikalizmowi brakuje jeszcze opowiedniej nauki o kościele.

7 Teologiczne podstawy kościoła

8 Kościół w doktrynie rzymsko-katolickiej
Po-trydencki pogląd Kościół jest ciałem Chrystusa w sensie ontologicznym. Chrystus jest głową kościoła, reprezentowany przez papieża. Hierarchia rozumiana jako trójkąt. Kościół jest przedłużeniem / kontynuacją wcielenia, jest ciałem Chrystusa w sensie ontologicznym. Chrystus jest głową kościoła (reprezentowany przez Papieża), dlatego struktura, tj. hierarchia staje się bardzo ważna Hierarchia rozumiana jako trójkąt, z Papieżem na czele.

9 Kościół w doktrynie rzymsko-katolickiej
Drugi Sobór Watykański (Lumen Gentium [„światło narodów”]: konstytucja o kościele, podstawowy dokument eklezjologiczny.

10 Drugi Sobór Watykański: Kościół jako pra-sakrament
Sakrament to „widzialny znak niewidzialnej łaski”. Kościół działający w świece przekazuje łaskę, szczególnie przez sakramenty. Kościół jako pra-sakrament: Sakrament to „widzialny znak niewidzialnej łaski”. W Kościele niewidzialne łączy się z widzialnym. Kościół dzięki Duchowi Świętemu przekazuje na świecie niewidzialną łaskę przez jego działalność, szczególnie przez sakramenty.

11 Drugi Sobór Watykański: Kościół jako dzieło Ducha Świętego
Przejście od chrystologii do pneumatologii. Kościół jest narzędziem Ducha, jest wspólnotą stworzonym przez Ducha. Kościół jako dzieło Ducha Świętego: nowy nacisk – nie chrystologiczny (na wcielenie), ale pneumatologiczny: Kościół jest narzędziem Ducha, jest ciałem Chrystusa układanym przez Ducha, jest communio (społecznością) przez Ducha. Również jednak: Duch Święty bardzo ściśle związany z Kościołem  powstaje pytanie czy można jeszcze rozróżniać pomiędzy głosem Ducha i głosem Kościoła.

12 Drugi Sobór Watykański: „Extra ecclesiam nulla salus
Nowa interpretacja: Protestanci, Żydzi, Muzułmanie oraz zwolennicy innych religii – mogą otrzymać zbawienie (inkluzywne podejście do innych wyznań i religii). „Extra ecclesiam nulla salus” (Poza kościołem nie ma zbawienia) – nowa interpretacja: Jest zbawienie też poza kościołem jako instytucją (Protestanci, Żydzi, Muzułmanie, oraz zwolenicy innych religii – mogą otrzymać zbawienie  inkluzywne podejście do innych religii).

13 Kościół w nauce reformatorów: Luter, Kalwin
Rozdział kościoła i państwa. Nauka o „dwóch królestwach”.

14 Kościół w nauce reformatorów: Luter, Kalwin
Dwie cechy kościoła: Czyste zwiastowanie ewangelii. Właściwe sprawowanie sakramentów. Tylko dwie cechy oficjalnego kościoła: czyste zwiastowanie ewangelii, odpowiednie zastosowanie sakramentów. Tylko z tej perspektywy kościół jest pośrednikiem albo narzędziem zbawienia; nie jest on sakramentem w sensie ogólnym;

15 Kościół w nauce reformatorów: Luter, Kalwin
Kościół „widoczny” a „ukryty”. Kościół jest społecznością stworzoną przez Ducha Świętego, a nie kontynuacją wcielenia Jezusa. Kościół „prawdziwy” jest niewidoczny, ukryty; jest zawarty w kościele oficjalnym. Nacisk na osobistą relację jednostki z Bogiem; Istota kościoła nie jest kontynuacją wcielenia. Kościół jest społecznością stworzoną przez Ducha Świętego. Struktury muszą służyć działaniu Ducha;

16 Kościół w nauce reformatorów: Luter, Kalwin
Autorytet Słowa Bożego Kościół jest dziełem Słowa. Papieże i sobory nie są nieomylne. Tylko Słowo Boże (Pismo z Chrystusem w centrum) jest nieomylnym przewodnikiem. Kościół jest dziełem Słowa (creatura verbi). Nie jest on współautorem Słowa Bożego (Pisma);

17 Kościół w nauce reformatorów: Luter, Kalwin
Urząd jako służba Słowa Powszechne kapłaństwo wierzących. Urząd istnieje, by służyć i prowadzić kościół; nie stanowi duchowej hierarchii. Urząd rozumiany jako „ministerium verbi” (służba Słowa). Nie ma duchowych różnic pomiędzy tymi członkami, którzy pełnią urząd i tymi którzy tego nie robią. Urząd jest ustanowieniem Bożym dla prowadzenia kościoła, jest miejscem, które zajmują wybrani przez zgromadzenie członkowie.

18 Kościół w nauce radykalnych reformatorów: Karlstadt
Urząd nie ma podstaw teologicznych. Urząd istnieje wyłącznie z przyczyn praktycznych. Karlstadt: krytykuje każde pojęcie urzędu, nie ma teologicznych podstaw struktury kościoła. Urząd jest potrzebny tylko z praktycznych przyczyn;

19 Kościół w nauce radykalnych reformatorów: Karlstadt
Laikat często lepszy od kapłanów, np. w rozumieniu Słowa Bożego. Kielich dla laików (eucharystia pod dwoma postaciami). Wszyscy mogą udzielać rozgrzeszenia. Obowiązkowo jest prywatne czytanie Biblii. wysoki szacunek dla laików, mogą oni mieć głębsze zrozumienie Pisma niż kapłani (albo pastorzy) z wykształceniem pod wpływem filozofii. Eucharystia musi być pod dwoma postaciami (sub utraque specie), tzn. kielich też dla laików; wszyscy członkowie mogą udzielać rozgrzeszenia; prywatne czytanie Biblii jest obowiązkowe.

20 Kościół w nauce radykalnych reformatorów: Anabaptyści szwajcarscy
Ostre oddzielenie kościoła od Państwa. Nacisk na lokalną misję kościoła. Zbór jest niezależną jednostką. „Urząd” wynika z powołania. Całe zgromadzenie bierze udział w nauczaniu i zwiastowaniu. Kościół nie ma nic wspólnego z państwem  Kościół oficjalny Zwingliego jest częścią tego świata; mocne zaangażowanie misyjne we własnych okolicach; lokalny zbór jest niezależną jednostką; „urząd” pochodzi z wewnętrznego powołania, nie z wyświęcenia; całe zgromadzenie bierze udział w nauczaniu i zwiastowaniu.

21 Wybranie jako podstawa kościoła
Czy zwrot „ek-klesia” (LXX, NT) oznaczy „wezwani spośród”? ekklesia to zgromadzenie ludu. Kościół jako współnota wybranych. ekklesia LXX i NT, hebr qahal: zgromadzenie ludu Wywołanie/Wezwanie jako podstawa  Kościół jest współnotą wybranych

22 Wybranie jako podstawa kościoła
Kościół jest wezwany do: świętości: oddzielony od świata.1Pt 1,16nn misji: posłany do świata. J 17, wiecznej wspólnoty z Chrystusem. Obj. 22 i inne. Wezwania kościoła ontologiczne: świętość (jako Boża własność) 1Pt 1,16nn soteriologiczne: posłany do świata  misja (J 17, 18-19) eschatologiczne: wieczna współeczność z Chrystusem („oblubienica Chrystusa” Obj. 22 i inne)

23 Kościół jako dzieło Ducha
„... w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzeni w jedno ciało” 1Kor 12,13; Nowe narodzenie a wejście do Królestwa Bożego (J 3,1-21). - Pięćdziesiątnica jako początek Kościoła; - „w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzeni w jedno ciało” 1Kor 12,13; - nowe narodzenie jako podstawa (J 3,3nn.); - „wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa” Rzym 10,17.

24 Kościół jako ciało Chrystusa
Kościół reprezentuje Chrystusa w czasie Jego fizycznej nieobecności po wniebowstąpieniu do nieba. Pytanie: czy reprezentuje Chrystusa - ontologicznie? - sakramentalnie? - misjologicznie? Kościół jako ciało Chrystusa 1Kor 12, Rzym 12 Istnienie „w Chrystusie” Kościół reprezentuje Chrystusa w czasie Jego nieobecności po wniebowstąpieniu. Pytanie: ontologicznie/sakramentalnie, czy funkcjonalnie?

25 Kościół jako jednostka socjologiczna
Ludzie są osobami społecznymi. Wierzący potrzebują wspólnoty. Wspólnota potrzebuje jakiejś formy, struktury. Jako podstawa Kościoła - czy to wystarczy ? Wierzący potrzebują społeczności, ta społeczność ma jakąś formę i strukturę. - To jasne, ale czy wystarczy już jako podstawa Kościoła? Wspólnota Bonhoeffera: Podstawa Wspólnoty, wspólnota duchowa a wspólnota psychiczna.

26 Kiedy kościół miał swój początek?

27 Kiedy kościół miał swój początek: Kościół Reformowany
Od Adama, lub Abrahama. Bo Kościół to lud Boży z wszystkich czasów.

28 Kiedy kościół miał swój początek: Kościół Katolicki
Od Chrystusa. Bo Kościół to naśladowcy Chrystusa. Mt 16 = początek Kościoła, z Piotrem jako pierwszym Papieżem. Chrystus Kiedy Chrystus zaczął swoją służbie, ogłosił Królestwo. Kościół = naśladowcy Chrystusa. Wtedy Mt 16 = początek Kościoła, z Piotrem jako pierwszym Papieżem.

29 Kiedy kościół miał swój początek: Wiele innych kościołów
W dniu pięćdziesiątnicy. Bo Kościół to naśladowcy Jezusa Chrystusa, w których mieszka Duch Święty. Chrystus Kiedy Chrystus zaczął swoją służbie, ogłosił Królestwo. Kościół = naśladowcy Chrystusa. Wtedy Mt 16 = początek Kościoła, z Piotrem jako pierwszym Papieżem.

30 Kiedy kościół miał swój początek: Ultra-Dyspensacjonaliści
To nie od Adama, Abrahama, czy nawet Chrystusa! Nie od Adama, Abrahama, czy nawet Chrystusa

31 Kiedy kościół miał swój początek: Ultra-Dyspensacjonaliści
Kościół powstały w dniupięćdziesiątnicy to jeszcze był Kościoł żydowski. Żydzi są ziemskim ludem Bożym, Kościół zaś jest niebieskim ludem Bożym. Kościół powstał, gdy Paweł zaczął głosić Ewangelię Poganom (w Dz 13 lub 28).

32 Kiedy kościół miał swój początek: Ultra-Dyspensacjonaliści
Żydzi (kościół żydowski) mieli chrzest wodny. „My” mamy chrzest Ducha św. Jedynie Księgi pastoralne są przeznaczone bezpośrednio dla Kościoła. to doprowadziło do odrzucenia chrztu wodnego, ponieważ ten obrządek był przeznaczony dla Kościoła Żydowskiego. My natomiast mamy Chrzest Ducha Świętego; jedyne Księgi Biblii przeznaczone bezpośrednio dla Kościoła są Księgami pastoralnymi;

33 Struktura Kościóła - Przywództwa

34 Struktura episkopalna
Władza spoczywa w rękach biskupa (episkopos). W teologii katolickiej spotykamy się z ideą sukcesji apostolskiej: Biskupi w ich wspólnocie z Papieżem są następcami apostołów i mają udział we władzy niegdyś danej Apostołom. Różne szczebli Biskupów – Biskup, Arcybiskup, Papież.

35 Struktura episkopalna
Podstawe biblijne: Mt 28,19-20 Chrystus obdarzał Apostołom władzę „aż do skończenia świata”, dzisiaj nadal sprawuje władzę w osobach ich następców, biskupów. Paweł ordynował Tymoteusza, Tytusa, i starszych (Dz. 6,3; 1 Tym 1,5) Por: Rola (urząd) Jakuba w Jerozolimie.

36 Struktura episkopalna
Skargi i uwagi … W NT autorytet wynika bardziej z charakteru i duchowych kwalifikacji. Nie widać rozwiniętego systemu przywództwa w NT (hierarchia). Biskupi I starsi mają podobne role. (Dz. 20,17 i 28; Tyt. 1,5-9)

37 Struktura przebiteriańska
Jest tylko jeden poziom duchowieństwa: starszy nauczający (pastor). Termin presbyteros zazwyczaj występuje w liczbie mnogiej, oznaczając zespół starszych posiadających władzę. Istnieją struktury autorytetu ponad kościołami lokalnymi: prezbiterium, synod i zgromadzenie ogólne, składające się z reprezentantów (starsi plus pastor) lokalnych kościołów. Jednakże autorytet tych zgromadzeń jest delegowany.

38 Struktura presbiteriańska
Podstawe biblijne Starsi są odpowiedzialni za Kościół (Dz. Ap. 20,17nn; Tt 1,5ff, 1Pt 5,1-4). Ich autorytet musi być uszanowany przez zbór (1Tes 5,12; Hbr 13,17). Mają decydującą rolę działaniach i decyzjach zbóru (parafii) (Dz. Ap. 15). W NT widzimy udział każdego wierzącego, zespołowa struktura przywództwa lokalnych kościołów, oraz „federacji” kościelnych.

39 Struktura prezbiteriańska
Skargi i uwagi … Ponad-lokalne struktury wynikają bardziej z potrzeby i praktyki niż z biblijnych wzorców. Przedstawicieli zborów w Synodzie mogą przeoczyć lub lekceważyć opinie i spostrzeżenia członków zboru (parafii). Ciała przywódcze nieraz przejmują więcej władzy niż byłoby to uzasadnione faktem, iż reprezentują lokalne kościoły.

40 Struktura kongregacyjna
Lokalna społeczność (kongregacja) jest niezależna i samozarządzająca (autonomia). Każdy członek ma głos w sprawach dotyczących kościoła (demokracja). Struktury ponad pojedynczym kościołem istnieją głównie ze względów praktycznych (misja, zakładanie nowych zborów, praca młodzieżowa). Istnieje tylko jeden poziom duchowieństwa.

41 Struktura kongregacyjna
Podstawe biblijne NT skupia uwagę na lokalne kościoły, nie widać strukturach ponad nimi. Podstawy demokratycznej struktury kościoła to: (1) kapłaństwo wszystkich wierzących (1P 2,9); (2) każdy wierzący otrzymał Ducha Świętego.

42 Struktura kongregacyjna
Skargi i uwagi … Apostołowie jednak „rządzili” kościołami: Paweł wyznaczał starszych (Dz. Ap. 14,23), Tytus miał robić to samo (Tyt 1,5). Szczególny status biskupów to dość wczesne zjawisko. Czy tak szybko Kościół odszedł o nauczanie Jezusa i Apostołów?

43 Struktura Kościóła – charyzma czy urząd?

44 Lider: charyzma czy urząd?
Jak rozpoznać lidera? Charyzma: ze względu na obdarowanie: ma charyzma, dary, talenty, łatwo gromadzi wokół siebie ludzi. Urząd: ze względu na duchowe kwalifikacje oraz ordynację przez innych liderów w porozumieniu z kościołem.

45 Kapłaństwo wszystkich wierzących
Teksty biblijne: 1P 2,5.9-10; Obj 1,6; 5,10; 20,6. Ex. 19,5-6.

46 Kapłaństwo wszystkich wierzących
Kościół dość szybko łączył rolę starszego (presbyteros) ze wzorem starotestamentowego kapłana. Luter użył koncepcji „kapłaństwa wszystkich wierzących“, aby zaprotestować przeciwko rzymskokatolickiemu rozumieniu kapłanów, ich przywódczej roli oraz funkcji sprawowanej podczas mszy.

47 Kapłaństwo wszystkich wierzących
Idąc zatem za myśl Lutra, wszyscy jesteśmy kapłanami w sensie kultowym i wszyscy możemy spełniać funkcje kultowe w Kościele. Ale częściej to nasze “kapłaństwo” oznacza, “sam mogę stać przed Bogiem – nie potrzebuję żadnych pośredników”. Prezentacja – Mełchizedek: Kapłan Boga Najwyższego

48 Ordynacja Od początków Kościoła liderzy byli wyznaczeni do służby przywództwa, zwiastowania Słowa i nauczania poprzez nałożenie rąk (Dz 6,1-6; 13,1- 3; 14,21). Tymoteusz przyjął nauczanie apostolskie i został ordynowany na starszego. 1Tm 4,14 oraz 2Tm 1,6

49 Ordynacja Czy jest to tylko symbol czy coś więcej? Przekazywana jest służba nauczania i zwiastowania Słowa, którą Apostołowie otrzymali od Chrystusa, oraz autorytet związaną z tą służbą. Zamieszkanie przez Ducha Świętego oraz życie chrześcijańskie to konieczne warunki ordynacji, nie zaś jej rezultaty.

50 Biskupi, starsi, diakoni …
Kościół ma być prowadzony przez starszych i diakonów (1Tm 2-3 ). Paweł i Silas wyznaczali starszych w nowo- założonych zborach (Dz 14,23). Tytus miał wyznaczać starszych (Tt 1,5). Służbę siedmiu mężczyzn w Dz 6,1-6 można postrzegać jako służbę diakonów (pomagali apostołom, którzy dzierżyli najwyższy autorytet w Kościele).

51 Rola kobiet i mężczyzn w Kościele

52 Stanowisko hierarchiczne
Urząd starszych (i zwykle diakonów) jest wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety są wykluczone ze wszystkich służb czy urzędów, które wymagają nauczania mężczyzn lub dają im autorytet nad mężczyznami. Według biblijnego wzoru, mężczyźni mają autorytet nad kobietami.

53 Stanowisko hierarchiczne
1. Stworzenie: równość co do istoty i zróżnicowanie co do ról. Rdz 2:7,22 Najpierw Adam został stworzony, potem Ewa. Rdz 2:20 Ewa miała być pomocnikiem dla Adama. Rdz 2:23 Adam nazwał ją kobietą.

54 Stanowisko hierarchiczne
2. Upadek: Zburzenie porządku, który Bóg stworzył. Rdz 3:16 Kobiety buntują się - ale mężczyźni zapanowują nad nimi. W ST przywódcami zawsze są mężczyźni.

55 Stanowisko hierarchiczne
3. Odkupienie: przywrócone zróżnicowanie co do ról. Nie było żeńskich apostołów. Starsi są tylko i wyłącznie mężczyznami. Zgodnie z porządkiem stworzenia, mężczyźni mają autorytet nad kobietami. Tm 2:12 Kobietom nie wolno ani nauczać (albo nauczać w ogóle, albo nauczać mężczyzn), ani mieć autorytetu nad mężczyznami.

56 Stanowisko hierarchiczne
3. Odkupienie: przywrócone zróżnicowanie co do ról. Boży wzór jest taki, aby mężczyźni panowali w miłości Chrystusa i żeby kobiety wspierały ich przez podporządkowanie. To jest prawda zarówno w domu (mąż jest głową, żona ma być poddana mężowi) jak i w kościele (mężczyźni mają autorytet, aby rządzić i nauczać).

57 Stanowisko egalitarne
Wszystkie służby w kościele są dostępne zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje. Płeć nie jest podstawą, aby wykluczyć kogoś z jakiegoś urzędu lub funkcji.

58 Stanowisko egalitarne
1. Stworzenie: równość. Rdz 1: Kobiety i mężczyźni są stworzeni na obraz Boga, mają nakaz, aby rozmnażać się i rządzić. Rdz 2:20 „Odpowiednia pomoc”: jak człowiek z człowiekiem (czyli partnerstwo a nie hierarchia). Rdz 3:16 Rezultatem upadku była walka płci (mężczyźni próbują dominować nad kobietami, one z kolei buntują się (czy to samoobrona?).

59 Stanowisko egalitarne
2. Upadek: Chaos, walka płci, hierarchia, wykorzystywanie. Rdz 3:16 Rezultatem upadku była walka płci (mężczyźni próbują dominować nad kobietami, one z kolei buntują się (czy to samoobrona?).

60 Stanowisko egalitarne
3. Odkupienie: przywrócona równość. Gal 3:28 Dzieło odkupienia przywróciło równość (Chrystus znosi wrogość i uzdrawia więzi między kobietami i mężczyznami) . Kościół na początku uporał się z różnicami między Żydami i poganami, w XIX a jeszcze w XX) wieku rozwiązał problem niewolnictwa. Nareszcie zaczyna znosić różnice między mężczyznami i kobietami.

61 Stanowisko komplementarne
W kościele należy zachęcać kobiety do spełnienia wszystkich funkcji i ról (zgodnie z ich darami), które nie są wyłącznie dla starszych.

62 Stanowisko komplementarne
1. Stworzenie: równość co do istoty i zróżnicowanie co do ról. Rdz 1: Kobiety i mężczyźni są stworzeni na obraz Boga, mają nakaz, aby rozmnażać się, rządzić nad stworzeniem, itp. Rdz 2 Pewne sugestie, co do różnic w rolach. „Pomocnik” w Biblii najczęściej odnosi się do Boga jako „pomocnik swojego ludu”. Nie oznacza „niewolnika”, „sługi”, ani „człowieka drugiej kategorii. ”

63 Stanowisko komplementarne
2. Upadek: Zburzenie porządku, który Bóg stworzył. Należy czytać Rdz 3:16 wraz z Ef 5. Tu obydwoje grzeszą: mężczyzna próbuje dominować, a kobieta się buntuje. Według Ef 5 / Kol 3, żona ma wspierać swojego męża a mąż troszczyć się o swoją żonę.

64 Stanowisko komplementarne
3. Odkupienie: przywrócona równość i zdrowe zróżnicowanie. Kobiety były zaangażowane we wszelkich dziedzinach służby Jezusa, oprócz bycia apostołami. Kobiety były gospodarzami i liderami kościołów domowych. 1 Kor 11:5 Kobiety modlą się i prorokują podczas nabożeństw. Czy kobiety uczą mężczyzn? Tak, Pryska nauczała Apollosa.

65 Stanowisko komplementarne
Starsi są odpowiedzialni, aby prowadzić kościół w podejmowaniu mądrych decyzji, dbać o duchowe zdrowie wspólnoty i strzec nauczania Słowa Bożego. Zatem sens 1 Tm 2:12 jest taki, że zabrania się kobietom pełnić rolę starszych. Ordynacja ma tutaj duże znaczenie – ordynacja na urząd starszych jest dla mężczyzn. To nie znaczy że kobieta nie może n.p. mówić kazania – taka działalność nie wymaga ordynacji.

66 Stanowisko komplementarne
1 Tm 3:11 Te kobiety są diakonami, a nie „żonami diakonów” – inaczej Paweł podałby także kwalifikacje dla żon starszych! Por. Rz 16:1 Feba była diakonem (w latce występuje tu słowo „diakonisą” – ale w oryginale jest „diakon”). Kor 14:34 W kontekście chodzi o to, że kobiety mają milczeć, jeśli chodzi o osądzanie proroctw (to jest funkcja starszych, a więc mężczyzn).

67 Droga naprzód (?!) Ta kwestia może stać się przyczyną ostrego sporu lub nawet rozłamu. Bądźmy wrażliwi i pokorni. Jeśli utrzymujesz stanowisko umiarkowane lub hierarchiczne powiedź „nie” z miłością, a „tak” na wszystko, co według ciebie jest zgodne z Biblią. Jeśli utrzymujesz stanowisko egalitarne, to nie oskarzaj innych o szowinizm tylko ze względu na ich przekonania biblijne (za szowinistyczne postawy i postępowanie, owszem).

68 Droga naprzód (?!) Mężczyźni, macie otworzyć drzwi do służby dla kobiet. Kobiety, możecie sami otworzyć drzwi; jesteście wzorem dla tych, które idą za wami. ia2010

69 Grzegorz i Lucyna Seredyńscy - "Różni, ale rozumiejący się" <<Tekst na podstawie wykładów konferencji małżeńskich prowadzonych przez Służbę Rodzinie z Ruchu Nowego Życia.>> Dawid i Ania Pacyniak - "Kobieta w rodzinie" Dawid Pacyniak - "Mężczyzna w rodzinie" Dawid Pacyniak - "Kobieta w kościele i społeczeństwie" Dawid Pacyniak - "Mężczyzna w kościele i społeczeństwie" Dawid Pacyniak - "Równi, choć różni" Mariusz Bartkowski - "Zdrowy przykład" - Tyt. 2 Dawid Pacyniak - "Zdrowi liderzy" - Tyt. 1

70 Jeden Święty, Powszeczny Apolstolski Kościół …

71 Klasyczne cechy Kościoła
Jeden Święty Powszechny Apolstolski

72 Stanowisko Reformatorów
Prawdziwy kościół jest niewidoczny, ukryty, bo wiara jest ukryta. Klasyczne cechy są wewnętrzne, niewidoczne. W ramach kościoła widzialnego, przez zwiastowanie Słowo i udzielanie sakramentów, pojawi się kościół prawdziwy. Ten kościół nie ma granic denominacyjnych, więc zachowuje jedność.

73 Stanowisko Katolickie
Prawdziwy apostolski, powszechny kościół dzisiaj istnieje wyłącznie jako Kościół Rzymsko-katolicki. Inne „kościoły” biorą pewny udział w tym, czym jest KRK, bo stoją w pewnej, choć nie doskonałej relacji z nim („Dominus Iesus”, 2000r.). Wobec tego jedność kościoła już istnieje, tylko nie na takiej przestrzeni jaka byłaby możliwa.

74 Stanowisko Ewangelickie (?)
???

75 Od kiedy możemy nazywać
Kościół czy Sekta? Od kiedy możemy nazywać współnotę kościołem? Reformatorzy: Kościół jest tam, gdzie jest czyste zwiastowanie ewangelii i odpowiednie zastosowanie sakramentów. Katolicy: Zgoda, ale brakuje jednego ważnego elementu: Kościół jest tam, gdzie struktury autorytetu są jasno ustalone.

76 Kościół czy Sekta? Kiedy kościół staje się sektą? Kiedy sekta zaczyna być kościołem? Sekta odchodzi od: głównych doktryn Chrześcijańskich świętości/czystości miłości (niewłaściwe roszczenia do posiadania jedynej prawdy)

77 Odchodzić od prawdziwego kościoła (zmienić kościół)?
Kościół czy Sekta? Odchodzić od prawdziwego kościoła (zmienić kościół)? Wayne Grudem (Systematic Theology, s nn) podaje 3 powody, by odejść od kościoła: powody doktrynalne powody związane z sumieniem praktyczne rozważania

78 Herezja: błędna nauka, niezgodna z Ewangelią.
Dyscyplina kościelna Herezja: błędna nauka, niezgodna z Ewangelią. Katolicka definicja heretyka: Ochrzczony, który chce zachować miano Chrześcijanina lecz neguje lub wątpi w naukę którą zdefiniowana jest jako dogmat. W Protestantyzmie, herezja to błędna nauka, niezgodna z Biblią (a może z wyznaniem wiary). W liberalnym protestantyzmie często nie ma pojęcia herezji (jednak może całkiem dobrze funcjonować pojęcie „poprawności politycznej”).

79 Dyscyplina kościelna W Mt 18,15 widzimy 3 kroki
napomnienie „w cztery oczy” napomnienie razem z drugim świadkiem napomnienie przed całym zgromadzeniem wykluczenie ze społeczności

80 Dyscyplina kościelna Jak i kiedy zastosować dyscyplinę kościelną?
błędna nauka, która staje się zniekształceniem Ewangelii nieustanny grzech bez skłonności do upamiętania się

81 Dyscyplina kościelna Wyniki zastosowania dyscypliny kościelnej:
Członek nie bierze udział w pełnym życiu kościelnym (nie pełni żadnej służby, nie przyjmuje wieczerzy). Celem jest jego upamiętanie i powrót do pełnej jedności z Bogiem i z ludźmi.

82 Kościół a Państwo,

83 Luter Te dwa królestwa są jednym w Bogu który jest Panem obydwóch. Świeckie królestwo służy duchowemu królestwu, bo wspiera pokój i zwiastowanie słowa. Do świeckiego królestwa należą nie tylko państwo ale również „naturalne ustanowienia”: małżeństwo, rodzina, gospodarstwo. Każdy wierzący należy do obu królestw.

84 Luter: Dwa królestwa Królestwo Boże w lewo Królestwo Boże w prawo
Cesarz panuje mieczem Chrystus panuje przez Słowo i sakrament nie można zastosować kazania na górze w pełnym dosłownym sensie. przykazanie Chrystusa jest ważne bez ograniczeń (też kazanie na górze) nierówność, bo jeden rozkazał i drugi jest posłuszny równość pomiędzy członkami

85 Luter: Dwa królestwa Królestwo Boże w lewo Królestwo Boże w prawo
kara i sprawiedliwość łaska i przebaczenie wynagrodzenie i kara prowadzą do dobrych uczynków. wierzący czyni dobro spontanicznie, z wolnej woli, a Chrystus prowadzi go przez Ewangelię, bez zakonu. prawo naturalne prawo Chrystusa Przemijające Wieczne

86 Kalwin

87 Barth

88 Bonhoeffer


Pobierz ppt "Kościół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google