Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kościół po prostu „był”. 1-2 wiek n.e.: Apologetyka 4-5 wiek n.e.: Bóg, Chrystus Średniowiecze: Odkupienie Reformacja: Zbawienie 20 wiek n.e.: Duch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kościół po prostu „był”. 1-2 wiek n.e.: Apologetyka 4-5 wiek n.e.: Bóg, Chrystus Średniowiecze: Odkupienie Reformacja: Zbawienie 20 wiek n.e.: Duch."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Kościół po prostu „był”. 1-2 wiek n.e.: Apologetyka 4-5 wiek n.e.: Bóg, Chrystus Średniowiecze: Odkupienie Reformacja: Zbawienie 20 wiek n.e.: Duch święty.

4 Rozbicie. Kościół zachodni stanął w obliczu pytania chrześcijan: „Gdzie jest prawdziwy kościół?”

5 W globalizującym, pluralistycznym i postmodernistycznym świecie pytania o miejsce, charakter i zadania „kościoła” są znowu nie tylko aktualne i ważne, lecz także intrygujące i palące.

6 „Wy baptyści nie macie żadnej eklezjologii!” Ks. Bp. Ryszard Bogusz

7

8 Po-trydencki pogląd Kościół jest ciałem Chrystusa w sensie ontologicznym. Chrystus jest głową kościoła, reprezentowany przez papieża. Hierarchia rozumiana jako trójkąt.

9 Drugi Sobór Watykański (Lumen Gentium [„światło narodów”]: konstytucja o kościele, podstawowy dokument eklezjologiczny.

10 Sakrament to „widzialny znak niewidzialnej łaski”. Kościół działający w świece przekazuje łaskę, szczególnie przez sakramenty.

11 Przejście od chrystologii do pneumatologii. Kościół jest narzędziem Ducha, jest wspólnotą stworzonym przez Ducha.

12 Nowa interpretacja: Protestanci, Żydzi, Muzułmanie oraz zwolennicy innych religii – mogą otrzymać zbawienie (inkluzywne podejście do innych wyznań i religii).

13 Rozdział kościoła i państwa. Nauka o „dwóch królestwach”.

14 Dwie cechy kościoła: 1. Czyste zwiastowanie ewangelii. 2. Właściwe sprawowanie sakramentów.

15 Kościół „widoczny” a „ukryty”. Kościół jest społecznością stworzoną przez Ducha Świętego, a nie kontynuacją wcielenia Jezusa.

16 Autorytet Słowa Bożego Kościół jest dziełem Słowa.

17 Urząd jako służba Słowa Powszechne kapłaństwo wierzących. Urząd istnieje, by służyć i prowadzić kościół; nie stanowi duchowej hierarchii.

18 Urząd nie ma podstaw teologicznych. Urząd istnieje wyłącznie z przyczyn praktycznych.

19 Laikat często lepszy od kapłanów, np. w rozumieniu Słowa Bożego. Kielich dla laików (eucharystia pod dwoma postaciami). Wszyscy mogą udzielać rozgrzeszenia. Obowiązkowo jest prywatne czytanie Biblii.

20 Ostre oddzielenie kościoła od Państwa. Nacisk na lokalną misję kościoła. Zbór jest niezależną jednostką. „Urząd” wynika z powołania. Całe zgromadzenie bierze udział w nauczaniu i zwiastowaniu.

21 Czy zwrot „ek-klesia” (LXX, NT) oznaczy „wezwani spośród”? ekklesia to zgromadzenie ludu. Kościół jako współnota wybranych.

22 Kościół jest wezwany do: świętości: oddzielony od świata.1Pt 1,16nn misji: posłany do świata. J 17, 18-19 wiecznej wspólnoty z Chrystusem. Obj. 22 i inne.

23 „... w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzeni w jedno ciało” 1Kor 12,13; Nowe narodzenie a wejście do Królestwa Bożego (J 3,1-21).

24 Kościół reprezentuje Chrystusa w czasie Jego fizycznej nieobecności po wniebowstąpieniu do nieba. Pytanie: czy reprezentuje Chrystusa - ontologicznie? - sakramentalnie? - misjologicznie?

25 Ludzie są osobami społecznymi. Wierzący potrzebują wspólnoty. Wspólnota potrzebuje jakiejś formy, struktury. Jako podstawa Kościoła - czy to wystarczy ?

26

27 Od Adama, lub Abrahama. Bo Kościół to lud Boży z wszystkich czasów.

28 Od Chrystusa. Bo Kościół to naśladowcy Chrystusa. Mt 16 = początek Kościoła, z Piotrem jako pierwszym Papieżem.

29 W dniu pięćdziesiątnicy. Bo Kościół to naśladowcy Jezusa Chrystusa, w których mieszka Duch Święty.

30 To nie od Adama, Abrahama, czy nawet Chrystusa!

31 Kościół powstały w dniupięćdziesiątnicy to jeszcze był Kościoł żydowski. Żydzi są ziemskim ludem Bożym, Kościół zaś jest niebieskim ludem Bożym. Kościół powstał, gdy Paweł zaczął głosić Ewangelię Poganom (w Dz 13 lub 28).

32 Żydzi (kościół żydowski) mieli chrzest wodny. „My” mamy chrzest Ducha św. Jedynie Księgi pastoralne są przeznaczone bezpośrednio dla Kościoła.

33

34 Władza spoczywa w rękach biskupa (episkopos). W teologii katolickiej spotykamy się z ideą sukcesji apostolskiej: Biskupi w ich wspólnocie z Papieżem są następcami apostołów i mają udział we władzy niegdyś danej Apostołom.

35 Podstawe biblijne: Mt 28,19-20 Chrystus obdarzał Apostołom władzę „aż do skończenia świata”, dzisiaj nadal sprawuje władzę w osobach ich następców, biskupów. Paweł ordynował Tymoteusza, Tytusa, i starszych (Dz. 6,3; 1 Tym 1,5) Por: Rola (urząd) Jakuba w Jerozolimie.

36 Skargi i uwagi …  W NT autorytet wynika bardziej z charakteru i duchowych kwalifikacji.  Nie widać rozwiniętego systemu przywództwa w NT (hierarchia).  Biskupi I starsi mają podobne role. (Dz. 20,17 i 28; Tyt. 1,5-9)

37 Jest tylko jeden poziom duchowieństwa: starszy nauczający (pastor). Termin presbyteros zazwyczaj występuje w liczbie mnogiej, oznaczając zespół starszych posiadających władzę. Istnieją struktury autorytetu ponad kościołami lokalnymi: prezbiterium, synod i zgromadzenie ogólne, składające się z reprezentantów (starsi plus pastor) lokalnych kościołów. Jednakże autorytet tych zgromadzeń jest delegowany.

38 Podstawe biblijne Starsi są odpowiedzialni za Kościół (Dz. Ap. 20,17nn; Tt 1,5ff, 1Pt 5,1-4). Ich autorytet musi być uszanowany przez zbór (1Tes 5,12; Hbr 13,17). Mają decydującą rolę działaniach i decyzjach zbóru (parafii) (Dz. Ap. 15). W NT widzimy udział każdego wierzącego, zespołowa struktura przywództwa lokalnych kościołów, oraz „federacji” kościelnych.

39 Skargi i uwagi … Ponad-lokalne struktury wynikają bardziej z potrzeby i praktyki niż z biblijnych wzorców. Przedstawicieli zborów w Synodzie mogą przeoczyć lub lekceważyć opinie i spostrzeżenia członków zboru (parafii). Ciała przywódcze nieraz przejmują więcej władzy niż byłoby to uzasadnione faktem, iż reprezentują lokalne kościoły.

40 Lokalna społeczność (kongregacja) jest niezależna i samozarządzająca (autonomia). Każdy członek ma głos w sprawach dotyczących kościoła (demokracja). Struktury ponad pojedynczym kościołem istnieją głównie ze względów praktycznych (misja, zakładanie nowych zborów, praca młodzieżowa). Istnieje tylko jeden poziom duchowieństwa.

41 Podstawe biblijne NT skupia uwagę na lokalne kościoły, nie widać strukturach ponad nimi. Podstawy demokratycznej struktury kościoła to: (1) kapłaństwo wszystkich wierzących (1P 2,9); (2) każdy wierzący otrzymał Ducha Świętego.

42 Skargi i uwagi … Apostołowie jednak „rządzili” kościołami: Paweł wyznaczał starszych (Dz. Ap. 14,23), Tytus miał robić to samo (Tyt 1,5). Szczególny status biskupów to dość wczesne zjawisko. Czy tak szybko Kościół odszedł o nauczanie Jezusa i Apostołów?

43

44 Jak rozpoznać lidera?  Charyzma: ze względu na obdarowanie: ma charyzma, dary, talenty, łatwo gromadzi wokół siebie ludzi.  Urząd: ze względu na duchowe kwalifikacje oraz ordynację przez innych liderów w porozumieniu z kościołem.

45 Teksty biblijne: 1P 2,5.9-10; Obj 1,6; 5,10; 20,6. Ex. 19,5-6.

46 Kościół dość szybko łączył rolę starszego (presbyteros) ze wzorem starotestamentowego kapłana. Luter użył koncepcji „kapłaństwa wszystkich wierzących“, aby zaprotestować przeciwko rzymskokatolickiemu rozumieniu kapłanów, ich przywódczej roli oraz funkcji sprawowanej podczas mszy.

47 Idąc zatem za myśl Lutra, wszyscy jesteśmy kapłanami w sensie kultowym i wszyscy możemy spełniać funkcje kultowe w Kościele. Ale częściej to nasze “kapłaństwo” oznacza, “sam mogę stać przed Bogiem – nie potrzebuję żadnych pośredników”. Prezentacja – Mełchizedek: Kapłan Boga Najwyższego

48 Od początków Kościoła liderzy byli wyznaczeni do służby przywództwa, zwiastowania Słowa i nauczania poprzez nałożenie rąk (Dz 6,1-6; 13,1- 3; 14,21). Tymoteusz przyjął nauczanie apostolskie i został ordynowany na starszego. 1Tm 4,14 oraz 2Tm 1,6

49 Czy jest to tylko symbol czy coś więcej? Przekazywana jest służba nauczania i zwiastowania Słowa, którą Apostołowie otrzymali od Chrystusa, oraz autorytet związaną z tą służbą. Zamieszkanie przez Ducha Świętego oraz życie chrześcijańskie to konieczne warunki ordynacji, nie zaś jej rezultaty.

50 Kościół ma być prowadzony przez starszych i diakonów (1Tm 2-3 ). Paweł i Silas wyznaczali starszych w nowo- założonych zborach (Dz 14,23). Tytus miał wyznaczać starszych (Tt 1,5). Służbę siedmiu mężczyzn w Dz 6,1-6 można postrzegać jako służbę diakonów (pomagali apostołom, którzy dzierżyli najwyższy autorytet w Kościele).

51

52 Urząd starszych (i zwykle diakonów) jest wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety są wykluczone ze wszystkich służb czy urzędów, które wymagają nauczania mężczyzn lub dają im autorytet nad mężczyznami. Według biblijnego wzoru, mężczyźni mają autorytet nad kobietami.

53 1.Stworzenie: równość co do istoty i zróżnicowanie co do ról.  Rdz 2:7,22 Najpierw Adam został stworzony, potem Ewa.  Rdz 2:20 Ewa miała być pomocnikiem dla Adama.  Rdz 2:23 Adam nazwał ją kobietą.

54 2.Upadek: Zburzenie porządku, który Bóg stworzył.  Rdz 3:16 Kobiety buntują się - ale mężczyźni zapanowują nad nimi.  W ST przywódcami zawsze są mężczyźni.

55 3.Odkupienie: przywrócone zróżnicowanie co do ról. Nie było żeńskich apostołów. Starsi są tylko i wyłącznie mężczyznami. Zgodnie z porządkiem stworzenia, mężczyźni mają autorytet nad kobietami. Tm 2:12 Kobietom nie wolno ani nauczać (albo nauczać w ogóle, albo nauczać mężczyzn), ani mieć autorytetu nad mężczyznami.

56 3.Odkupienie: przywrócone zróżnicowanie co do ról. Boży wzór jest taki, aby mężczyźni panowali w miłości Chrystusa i żeby kobiety wspierały ich przez podporządkowanie. To jest prawda zarówno w domu (mąż jest głową, żona ma być poddana mężowi) jak i w kościele (mężczyźni mają autorytet, aby rządzić i nauczać).

57 Wszystkie służby w kościele są dostępne zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje. Płeć nie jest podstawą, aby wykluczyć kogoś z jakiegoś urzędu lub funkcji.

58 1.Stworzenie: równość.  Rdz 1:26-28 Kobiety i mężczyźni są stworzeni na obraz Boga, mają nakaz, aby rozmnażać się i rządzić.  Rdz 2:20 „Odpowiednia pomoc”: jak człowiek z człowiekiem (czyli partnerstwo a nie hierarchia).  Rdz 3:16 Rezultatem upadku była walka płci (mężczyźni próbują dominować nad kobietami, one z kolei buntują się (czy to samoobrona?).

59 2.Upadek: Chaos, walka płci, hierarchia, wykorzystywanie. Rdz 3:16 Rezultatem upadku była walka płci (mężczyźni próbują dominować nad kobietami, one z kolei buntują się (czy to samoobrona?).

60 3.Odkupienie: przywrócona równość. Gal 3:28  Dzieło odkupienia przywróciło równość (Chrystus znosi wrogość i uzdrawia więzi między kobietami i mężczyznami).  Kościół na początku uporał się z różnicami między Żydami i poganami, w XIX a jeszcze w XX) wieku rozwiązał problem niewolnictwa. Nareszcie zaczyna znosić różnice między mężczyznami i kobietami.

61 W kościele należy zachęcać kobiety do spełnienia wszystkich funkcji i ról (zgodnie z ich darami), które nie są wyłącznie dla starszych.

62 1.Stworzenie: równość co do istoty i zróżnicowanie co do ról.  Rdz 1:26-28 Kobiety i mężczyźni są stworzeni na obraz Boga, mają nakaz, aby rozmnażać się, rządzić nad stworzeniem, itp.  Rdz 2 Pewne sugestie, co do różnic w rolach.  „Pomocnik” w Biblii najczęściej odnosi się do Boga jako „pomocnik swojego ludu”. Nie oznacza „niewolnika”, „sługi”, ani „człowieka drugiej kategorii. ”

63 2.Upadek: Zburzenie porządku, który Bóg stworzył. Należy czytać Rdz 3:16 wraz z Ef 5. Tu obydwoje grzeszą: mężczyzna próbuje dominować, a kobieta się buntuje. Według Ef 5 / Kol 3, żona ma wspierać swojego męża a mąż troszczyć się o swoją żonę.

64 3. Odkupienie: przywrócona równość i zdrowe zróżnicowanie.  Kobiety były zaangażowane we wszelkich dziedzinach służby Jezusa, oprócz bycia apostołami.  Kobiety były gospodarzami i liderami kościołów domowych.  1 Kor 11:5 Kobiety modlą się i prorokują podczas nabożeństw.  Czy kobiety uczą mężczyzn? Tak, Pryska nauczała Apollosa.

65  Starsi są odpowiedzialni, aby prowadzić kościół w podejmowaniu mądrych decyzji, dbać o duchowe zdrowie wspólnoty i strzec nauczania Słowa Bożego. Zatem sens 1 Tm 2:12 jest taki, że zabrania się kobietom pełnić rolę starszych.  Ordynacja ma tutaj duże znaczenie – ordynacja na urząd starszych jest dla mężczyzn. To nie znaczy że kobieta nie może n.p. mówić kazania – taka działalność nie wymaga ordynacji.

66  1 Tm 3:11 Te kobiety są diakonami, a nie „żonami diakonów” – inaczej Paweł podałby także kwalifikacje dla żon starszych!  Por. Rz 16:1 Feba była diakonem (w 1000- latce występuje tu słowo „diakonisą” – ale w oryginale jest „diakon”).  Kor 14:34 W kontekście chodzi o to, że kobiety mają milczeć, jeśli chodzi o osądzanie proroctw (to jest funkcja starszych, a więc mężczyzn).

67  Ta kwestia może stać się przyczyną ostrego sporu lub nawet rozłamu.  Bądźmy wrażliwi i pokorni. Jeśli utrzymujesz stanowisko umiarkowane lub hierarchiczne powiedź „nie” z miłością, a „tak” na wszystko, co według ciebie jest zgodne z Biblią.  Jeśli utrzymujesz stanowisko egalitarne, to nie oskarzaj innych o szowinizm tylko ze względu na ich przekonania biblijne (za szowinistyczne postawy i postępowanie, owszem).

68  Mężczyźni, macie otworzyć drzwi do służby dla kobiet.  Kobiety, możecie sami otworzyć drzwi; jesteście wzorem dla tych, które idą za wami. http://www.kchbwroclaw.com.pl/kazan ia2010

69  2012-10-28 Grzegorz i Lucyna Seredyńscy - "Różni, ale rozumiejący się" >  2012-10-21 Dawid i Ania Pacyniak - "Kobieta w rodzinie"  2012-10-14 Dawid Pacyniak - "Mężczyzna w rodzinie"  2012-10-07 Dawid Pacyniak - "Kobieta w kościele i społeczeństwie"  2012-09-30 Dawid Pacyniak - "Mężczyzna w kościele i społeczeństwie"  2012-09-23 Dawid Pacyniak - "Równi, choć różni"  2012-09-09 Mariusz Bartkowski - "Zdrowy przykład" - Tyt. 2  2012-09-02 Dawid Pacyniak - "Zdrowi liderzy" - Tyt. 1

70

71 Jeden Święty Powszechny Apolstolski

72 Prawdziwy kościół jest niewidoczny, ukryty, bo wiara jest ukryta. Klasyczne cechy są wewnętrzne, niewidoczne. W ramach kościoła widzialnego, przez zwiastowanie Słowo i udzielanie sakramentów, pojawi się kościół prawdziwy. Ten kościół nie ma granic denominacyjnych, więc zachowuje jedność.

73 Prawdziwy apostolski, powszechny kościół dzisiaj istnieje wyłącznie jako Kościół Rzymsko-katolicki. Inne „kościoły” biorą pewny udział w tym, czym jest KRK, bo stoją w pewnej, choć nie doskonałej relacji z nim („Dominus Iesus”, 2000r.). Wobec tego jedność kościoła już istnieje, tylko nie na takiej przestrzeni jaka byłaby możliwa.

74 ???

75 Od kiedy możemy nazywać współnotę kościołem?  Reformatorzy: Kościół jest tam, gdzie jest czyste zwiastowanie ewangelii i odpowiednie zastosowanie sakramentów.  Katolicy: Zgoda, ale brakuje jednego ważnego elementu: Kościół jest tam, gdzie struktury autorytetu są jasno ustalone.

76 Kiedy kościół staje się sektą? Kiedy sekta zaczyna być kościołem? Sekta odchodzi od:  głównych doktryn Chrześcijańskich  świętości/czystości  miłości (niewłaściwe roszczenia do posiadania jedynej prawdy)

77 Odchodzić od prawdziwego kościoła (zmienić kościół)? Wayne Grudem (Systematic Theology, s. 879 nn) podaje 3 powody, by odejść od kościoła:  powody doktrynalne  powody związane z sumieniem  praktyczne rozważania

78 Herezja: błędna nauka, niezgodna z Ewangelią. Katolicka definicja heretyka: Ochrzczony, który chce zachować miano Chrześcijanina lecz neguje lub wątpi w naukę którą zdefiniowana jest jako dogmat. W Protestantyzmie, herezja to błędna nauka, niezgodna z Biblią (a może z wyznaniem wiary). W liberalnym protestantyzmie często nie ma pojęcia herezji (jednak może całkiem dobrze funcjonować pojęcie „poprawności politycznej”).

79 W Mt 18,15 widzimy 3 kroki  napomnienie „w cztery oczy”  napomnienie razem z drugim świadkiem  napomnienie przed całym zgromadzeniem  wykluczenie ze społeczności

80 Jak i kiedy zastosować dyscyplinę kościelną?  błędna nauka, która staje się zniekształceniem Ewangelii  nieustanny grzech bez skłonności do upamiętania się

81 Wyniki zastosowania dyscypliny kościelnej:  Członek nie bierze udział w pełnym życiu kościelnym (nie pełni żadnej służby, nie przyjmuje wieczerzy).  Celem jest jego upamiętanie i powrót do pełnej jedności z Bogiem i z ludźmi.

82

83 Te dwa królestwa są jednym w Bogu który jest Panem obydwóch. Świeckie królestwo służy duchowemu królestwu, bo wspiera pokój i zwiastowanie słowa. Do świeckiego królestwa należą nie tylko państwo ale również „naturalne ustanowienia”: małżeństwo, rodzina, gospodarstwo. Każdy wierzący należy do obu królestw.

84 Królestwo Boże w lewoKrólestwo Boże w prawo Cesarz panuje mieczemChrystus panuje przez Słowo i sakrament nie można zastosować kazania na górze w pełnym dosłownym sensie. przykazanie Chrystusa jest ważne bez ograniczeń (też kazanie na górze) nierówność, bo jeden rozkazał i drugi jest posłuszny równość pomiędzy członkami

85 Królestwo Boże w lewoKrólestwo Boże w prawo kara i sprawiedliwośćłaska i przebaczenie wynagrodzenie i kara prowadzą do dobrych uczynków. wierzący czyni dobro spontanicznie, z wolnej woli, a Chrystus prowadzi go przez Ewangelię, bez zakonu. prawo naturalneprawo Chrystusa PrzemijająceWieczne

86

87

88


Pobierz ppt "Kościół po prostu „był”. 1-2 wiek n.e.: Apologetyka 4-5 wiek n.e.: Bóg, Chrystus Średniowiecze: Odkupienie Reformacja: Zbawienie 20 wiek n.e.: Duch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google