Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015
Wymaganie: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

2 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: ankiet skierowanych do losowo 60 wybranych rodziców; ankiet skierowanych do losowo 60 wybranych uczniów; ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły, wywiadu z pedagogiem szkoły, wywiadu z koordynatorem zespołu wychowawczego, analizy dokumentacji szkoły.

3 Pytania kluczowe: Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Czy szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.? Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.?

4 Wskaźniki wewnątrzszkolne:
Szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). Szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz ze zm.). Szkoła stosuje przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473; z poźn. zm.). Szkoła stosuje przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 996 r. Nr 10, poz. 55; z poźn. zm.) Szkoła stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z poźn. zm.) działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

5 Wyniki:

6 1. Wywiad z dyrektorem szkoły
1. Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Szkoła stosuje przepisy w/w rozporządzenia. Zadania i działania z tym związane zawarte są w Programie Profilaktycznym i Wychowawczym Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie, który opracowywany jest z udziałem rodziców. Tworzymy bezpieczne i wolne od uzależnień środowisko szkolne poprzez dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na ich rozwój intelektualny i fizyczny oraz na ukazanie zdrowych sposobów i form spędzenia czasu wolnego. 2. Czy szkoła korzysta z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Korzystamy z przepisów tej ustawy na godz. z wychowawcami. Organizujemy prelekcje profilaktyczne z policją, spotkania klasowe z pedagogiem szkolnym. Bierzemy czynny udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych (plastycznych, literackich itp.). Przeprowadzamy ankiety na temat uzależnień. Prezentujemy uczniom filmy dydaktyczne z uwzględnieniem zgubnych, często śmiertelnych konsekwencji nałogów. Zachęcamy do odpowiedniej literatury z tego zakresu. Pedagogizujemy rodziców w formie ulotek, broszur czy pogadanek.

7 3. Czy szkoła używa przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób ? Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi również zawarte są w naszym Programie Profilaktyki i Wychowania. Są tożsame z zadaniami związanymi z narkomanią czy nikotynizmem. Realizujemy je poprzez spotkania profilaktyczne z policją, z pedagogiem szkolnym, filmy edukacyjne, pogadanki na godz. z wychowawcą, konkursy, gazetki ścienne, plakaty. 4. Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Stosujemy przepisy tej ustawy. Promujemy zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień. Współpracujemy w tym zakresie z Powiatową Stacją Epidemiologiczno – Sanitarną. Organizujemy spotkania z pracownikami sanepidu. Publikujemy ulotki i broszury profilaktyczne. Ukazujemy negatywne dla organizmu skutki tego nałogu poprzez filmy dydaktyczne. Rozmawiamy z uczniami na godz. z wychowawcą, zajęciach biologii, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa. Organizujemy konkursy. Realizujemy programy edukacyjne np. Trzymaj formę ; Żyj zdrowo. 5. Czy szkoła korzysta z przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Uczymy i wychowujemy zgodnie z przepisami prawa. Stworzyliśmy odpowiednie procedury związane z postępowaniem nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością w oparciu o w/w ustawy. Realizujemy w sposób aktywny zadania zawarte w szkolnym programie poprzez działania wyżej wymienione.

8 II. Wywiad z pedagogiem szkoły
Czy korzysta Pani w swojej pracy z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Jeśli, Tak to w jaki sposób? W swojej pracy korzystam z w/w rozporządzenia, przepis ten obliguje mnie m.in. do rozpoznawania i diagnozowania podstawowych zagrożeń w szkole. Odbywa się to poprzez przeprowadzanie ankiet wśród uczniów na temat uzależnień. Współpracuję z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem w celu uświadomienia im zagrożeń wieku dojrzewania. Pozyskuję i udostępniam na stronie internetowej szkoły materiały dotyczące profilaktyki uzależnień, jak też telefony zaufania dla rodziców dzieci dotkniętych uzależnieniem. Prowadzę indywidualną pedagogizację rodziców, których dzieci są zagrożone uzależnieniem i wspólnie z nimi ustalam odpowiednie oddziaływania wychowawcze, zapobiegawcze i interwencyjne. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych uzależnieniami, których treści i formy są dostosowane do zachowań młodzieży oraz stopnia zagrożenia nimi. Ściśle współpracuję z organizacjami wspierającymi szkołę w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży (Policja, Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna). We współpracy z nauczycielami przeprowadzam konkursy profilaktyczne na temat uzależnień. Wraz z wychowawcami i nauczycielami ustalam wspólne oddziaływania wychowawcze wobec uczniów zagrożonych demoralizacją. Systematycznie przeprowadzam rozmowy z uczniami o charakterze informacyjnym, profilaktycznym, dyscyplinującym i dokonuję systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych. Na bieżąco monitoruję zachowania uczniów w szkole poprzez analizę zeszytów uwag i obserwację uczniów na przerwach.

9 2. Czy stosuje Pani przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r
2. Czy stosuje Pani przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii realizuję treści programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły poprzez prowadzenie działalności wychowawczej , informacyjnej, edukacyjnej i zapobiegawczej wśród uczniów na lekcjach wychowawczych i zajęciach socjoterapeutycznych. Podczas tych zajęć uczniowie nabywają wiedzę na temat skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych dotyczących narkomanii. Współpracuję z policją organizując dla uczniów prelekcje na temat prawnych skutków związanych z narkomanią, jak również podejmuję odpowiednie procedury interwencyjne z nią związane. 3. Czy korzysta Pani z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób ? Treści tego przepisu realizuję podczas zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych na których informuję uczniów o szkodliwości spożywania alkoholu dla organizmu młodego człowieka, a także omawiam tematykę dbałości o własne zdrowie. Podczas indywidualnych rozmów w gabinecie pedagoga zachęcam uczniów, szczególnie tych z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych demoralizacją do udziału w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego na terenie szkoły, z dala od alkoholu czy też innych powszechnych używek. Informuję Gminny Ośrodek Opieki Społecznej o uczniach znajdujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

10 4. Czy używa Pani w pracy przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Według treści zawartych w w/w ustawie podczas lekcji wychowawczych informuje uczniów o szkodliwości palenia tytoniu i organizuję konkursy profilaktyczne, których tematyką jest propagowanie stylu życia wolnego od palenia papierosów. Zwracam dużą uwagę na uczniów eksperymentujących z papierosami. Wobec tego systematycznie analizę zeszyty uwag i przeprowadzam rozmowy dyscyplinujące z uczniami. 5. Czy stosuje Pani przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób? W myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 organizuję działalność profilaktyczną zapobiegawczą poprzez: prelekcje z Policją na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, ścisłą współpracę z kuratorami społecznymi i zawodowymi w celu informowania ich o przejawach demoralizacji na terenie szkoły uczniów objętych nadzorem kuratora. Na prośbę sędziego tworzę opinię o uczniach. Na bieżąco przeprowadzam rozmowy o charakterze profilaktycznym i dyscyplinującym z uczniami w obecności kuratora, rodzica, wychowawcy, których celem jest pomoc uczniowi w zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie akceptowanych. Czuwam nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zagrożonych demoralizacją. W momencie, gdy uczeń dopuści się czynu karalnego, niezwłocznie informuje o tym rodziców, policję i Sąd Rodzinny. Prowadzę również zajęcia o charakterze terapeutycznym z nieletnimi objętymi nadzorem kuratora społecznego.

11 III. Wywiad z koordynatorem zespołu wychowawczego
1. Czy Zespół Wychowawczy w swojej pracy korzysta z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Zespół Wychowawczy korzysta z w/w rozporządzenia. W oparciu o miedzy innymi te przepisy stworzono plan pracy zespołu wychowawczego, w którym uwzględniono systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, informowanie o narkomanii i jej skutkach, współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od różnych środków i substancji. Zespół Wychowawczy przeprowadza wywiady z uczniami, rodzicami, wdraża anonimowe ankiety w razie potrzeby informuje odpowiednie podmioty. 2. Czy stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Jeśli, Tak to w jaki sposób? ZW stosuje przepisy ustawy, polega to w szczególności na systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem informowaniu o narkomanii i jej skutkach w trakcie przeprowadzanych rozmów, współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

12 3. Czy Zespół korzysta z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób ? Zespół korzysta z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.. Członkowie zespołu kładą nacisk na działalność wychowawczą i informacyjną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności przez rozmowy z zagrożonymi problemem uczniami oraz z ich opiekunami. Prowadzone są również spotkania z członkami zespołu o charakterze informacyjnym. 4. Czy Zespół używa przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada1995 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Zespół używa w/w przepisy ustawy poprzez działalność wychowawczą i informacyjną. Członkowie zespołu odbywają rozmowy profilaktyczne w trakcie których informują o szkodliwości tytoniu. 5. Czy stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.? Jeśli, Tak to w jaki sposób? Zespół Wychowawczy stosuje w/w przepisy poprzez działania skierowane na zapobieganie i zwalczanie demoralizacji. Zespół podejmuje szereg działań w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji są to rozmowy dyscyplinujące, spotkania z członkami zespołu i opiekunami prawnymi ucznia, umowy zobowiązujące ucznia do poprawy zachowania, współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami.

13 IV. Ankiet skierowanych do nauczycieli
Ankietowanych: 16 osób (100%) 1.Czy według Pani/Pana szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Tak (100%) Nie 2. Jeśli TAK, to poprzez: Godziny wychowawcze(pogadanki, filmy dydaktyczne) (100%) Prelekcje z policją(100%) Prelekcji z pedagogiem szkolnym(100%) Udział w konkursach (100%) Ankiety na temat uzależnień, bezpieczeństwa(100%) Zapoznanie uczniów, rodziców z dokumentami szkoły(100%) Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę(100%) Organizowanie młodzieży zajęć dodatkowych( koła zainteresowań, orkiestra, wyjazdy) (100%) Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego (dyżury nauczycieli, kontrola zachowań uczniów w toaletach, na terenie placu szkolnego) (100%) Inne, (jaki?)…Zadania Szkolnego Programu Profilaktycznego i Wychowawczego (6%)

14 3. Czy uważa Pani/Pan, że szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Tak(100%) Nie 4. Jeśli TAK, to poprzez: Godziny wychowawcze (pogadanki, filmy dydaktyczne) (100%) Na prelekcjach z policją(100%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(100%) Udział w konkursach (100%) Wykonując gazetki ścienne, plakaty(100%) Ankiety na temat uzależnień, bezpieczeństwa (100%) Pedagogizacja rodziców(ulotki, rozmowy indywidualne) (100%) Propagując wśród uczniów literaturę o tej tematyce(100%) W inny, (jaki?) (0%) 5. Czy według Pani/Pana szkoła korzysta z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Tak (100%) 6. Jeśli TAK to w jaki sposób: Na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dydaktyczne) (100%) W inny, (jaki?) (0%)

15 7. Czy szkoła używa przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.? Tak (100%) Nie 8. Jeśli TAK to w jaki sposób: Na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dydaktyczne) (100%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(100%) Wykonując gazetki ścienne, plakaty(100%) Promocja zdrowego stylu życia(100%) Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego (dyżury nauczycieli, kontrola zachowań uczniów w toaletach, na terenie placu szkolnego) (100%) W inny, (jaki?) broszury, ulotki, (12,5%) spotkania z pracownikami sanepidu (6%). 9. Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.? Tak(100%) 10. Jeśli TAK to w jaki sposób: Na prelekcjach z policją(100%) Na godzinach wychowawczych(100%) W inny, (jaki?) procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością (6%) Analiza: Według ankietowanych szkoła prawidłowo prowadzi działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

16 V. Ankiet skierowanych do losowo wybranych rodziców
Ankietowanych: 60 osób (100%) Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Tak (88%) Nie (0%) Nie wiem (7%) Brak odpowiedzi (5%)

17 2. Jeśli TAK, to poprzez: Godziny wychowawcze(pogadanki, filmy dydaktyczne) (73%) Prelekcje z policją(55%) Prelekcji z pedagogiem szkolnym(53%) Udział w konkursach (50%) Ankiety na temat uzależnień, bezpieczeństwa (30%) Zapoznanie uczniów, rodziców z dokumentami szkoły(33%) Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę(17%) Organizowanie młodzieży zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, orkiestra, wyjazdy) (43%) Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego ( dyżury nauczycieli, kontrola zachowań uczniów w toaletach, na terenie placu szkolnego) (48%) Inne, (jaki?)… (0%)

18 3. Czy szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r
3. Czy szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Tak(70%) Nie (0%) Nie wiem (23%) Brak odpowiedzi (7%)

19 4. Jeśli TAK, to poprzez: Godziny wychowawcze(pogadanki, filmy dydaktyczne) (48%) Na prelekcjach z policją(48%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(47%) Udział w konkursach (28%) Wykonując gazetki ścienne, plakaty(40%) Ankiety na temat uzależnień, bezpieczeństwa (22%) Pedagogizacja rodziców(ulotki, rozmowy indywidualne) (10%) Propagując wśród uczniów literaturę o tej tematyce(5%) W inny, (jaki?) (0%)

20 5. Czy szkoła korzysta z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Tak (72%) Nie (2%) Nie wiem (17%) Brak odpowiedzi (9%)

21 6. Jeśli TAK to w jaki sposób:
Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(52%) Na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dydaktyczne) (55%) Na prelekcjach z policją(43%) W inny, (jaki?) (0%)

22 7. Czy szkoła używa przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.? Tak (72%) Nie (2%) Nie wiem (17%) Brak odpowiedzi (9%)

23 8. Jeśli TAK to w jaki sposób:
Na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dydaktyczne) (55%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(47%) Wykonując gazetki ścienne, plakaty(40%) Promocja zdrowego stylu życia(25%) Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego ( dyżury nauczycieli, kontrola zachowań uczniów w toaletach, na terenie placu szkolnego) (45%) W inny, (jaki?) (0%).

24 9. Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.? Tak(70%) Nie (0%) Nie wiem (25%) Brak odpowiedzi (5%)

25 10. Jeśli TAK to w jaki sposób:
Na prelekcjach z policją(55%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(40%) Na godzinach wychowawczych(43%) W inny, (jaki?) (0%) Analiza: 74% ankietowanych rodziców uważa, że szkoła prawidłowo prowadzi działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. 18% ankietowanych nie wie czy szkoła prowadzi takie działania, zaś 6% nie udzieliło odpowiedzi.

26 VI. Ankiet skierowanych do losowo wybranych uczniów
Ankietowanych: 60 osób (100%) Czy według ciebie szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem? Tak(100%) Nie 2.Jeśli TAK, to poprzez: Godziny wychowawcze(pogadanki, filmy dydaktyczne) (93%) Prelekcje z policją(93%) Prelekcji z pedagogiem szkolnym(97%) Udział w konkursach (83%) Ankiety na temat uzależnień, bezpieczeństwa(90%) Zapoznanie uczniów, rodziców z dokumentami szkoły(90%) Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę(73%) Organizowanie młodzieży zajęć dodatkowych( koła zainteresowań, orkiestra, wyjazdy) (86%) Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego ( dyżury nauczycieli, kontrola zachowań uczniów w toaletach, na terenie placu szkolnego) (83%) Inne, (jaki?)… (0%)

27

28 3. Czy uważasz, że szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Tak(100%) Nie 4. Jeśli TAK, to poprzez: Godziny wychowawcze(pogadanki, filmy dydaktyczne) (100%) Na prelekcjach z policją(93%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(96%) Udział w konkursach (83%) Wykonując gazetki ścienne, plakaty(96%) Ankiety na temat uzależnień, bezpieczeństwa (90%) Pedagogizacja rodziców(ulotki, rozmowy indywidualne) (63%) Propagując wśród uczniów literaturę o tej tematyce(60%) W inny, (jaki?) (0%)

29 5. Czy według ciebie szkoła korzysta z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.? Tak (100%) Nie 6. Jeśli TAK to w jaki sposób: Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(93%) Na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dydaktyczne) (96%) Na prelekcjach z policją(86%) W inny, (jaki?) (0%)

30 7.Czy szkoła używa przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.? Tak (100%) Nie 8.Jeśli TAK to w jaki sposób: Na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dydaktyczne) (96%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(96%) Wykonując gazetki ścienne, plakaty(93%) Promocja zdrowego stylu życia(83%) Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska szkolnego ( dyżury nauczycieli, kontrola zachowań uczniów w toaletach, na terenie placu szkolnego) (86%) W inny, (jaki?) (0%).

31 9. Czy szkoła stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.? Tak(100%) Nie 10. Jeśli TAK to w jaki sposób: Na prelekcjach z policją(96%) Podczas spotkań (prelekcji) z pedagogiem szkolnym(96%) Na godzinach wychowawczych(83%) W inny, (jaki?) (0%) Analiza: Według ankietowanych szkoła prawidłowo prowadzi działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

32 VII. Analiza dokumentacji szkoły
Analizując dokumentację szkoły stwierdza się, iż są prawidłowo prowadzone działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. Szkoła stosuje poszczególne przepisy, które zawarte są w Programie Profilaktycznym, Wychowawczym i dokumentach opartych na tych programach. Efekty stosowanych przepisów prawa są zauważalne w pracy pedagoga szkoły, wychowawców, grona pedagogicznego, zespołu wychowawczego. Stworzone zostały odpowiednie procedury związane z postępowaniem nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością w oparciu o w/w ustawy. Organizowane są prelekcje profilaktyczne z pedagogiem szkolnym i z policją., pogadanki na godz. z wychowawcą, filmy edukacyjne, konkursy, gazetki ścienne, plakaty. Systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży (programy edukacyjne, filmy dydaktyczne, konkursy). Tworzone jest bezpieczne i wolne od uzależnień środowisko szkolne poprzez dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na ich rozwój intelektualny i fizyczny oraz na ukazanie zdrowych sposobów i form spędzenia czasu wolnego.

33 Wnioski:

34 Szkoła prawidłowo prowadzi działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. Szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Szkoła stosuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Szkoła stosuje przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Szkoła stosuje przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. Szkoła stosuje przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.

35 Szkoła stosuje poszczególne przepisy, które zawarte są w Programie Profilaktycznym, Wychowawczym.
Według większości rodziców szkoła stosuje poszczególne przepisy w podejmowanych działaniach. Szkoła systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem, informuje o narkomanii i jej skutkach. Szkoła współpracuje z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Szkoła prowadzi poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od różnych środków i substancji. Organizowane są prelekcje profilaktyczne z pedagogiem szkolnym i z policją, pogadanki na godz. z wychowawcą, filmy edukacyjne, konkursy, gazetki ścienne, plakaty. W szkole systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży

36 Rekomendacje Należy uświadomić rodziców o stosowaniu przez szkołę poszczególnych przepisów prawnych dotyczących działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

37 SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW:
Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ mgr inż. Anna Gutkiewicz mgr Marta Wójcik - Marzec


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google