Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Finanse i Rachunkowość Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do otrzymania dyplomu magistra. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Finanse i Rachunkowość Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość W procesie edukacji studentów WNEiZ w zakresie wiedzy najważniejsze efekty kształcenia to: ­ posiadanie wiedzy dotyczącej dyscypliny finansów i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz teorii ekonomii i jej ewolucji; - wiedza o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości procesów gospodarczo-społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu; - wykorzystanie wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze ekonomiczno-finansowym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i jej instytucjach; - pogłębiona wiedza na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym; - odpowiednia wiedza z zakresu własności intelektualnej oraz praw autorskich; - posiadanie właściwej wiedzy na temat statystycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym; - znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.

4 Finanse i Rachunkowość W kolejnych efektach kształcenia studenci osiągną umiejętności, wśród których najważniejsze z nich to: - krytyczna analiza złożonych zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz interpretacja związków zachodzących między nimi; - analiza przebiegu i przyczyn zjawisk ekonomiczno-finansowych, formułowanie własnych opinii na ten temat, a także budowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja; - umiejętność selekcji informacji pochodzących z różnorodnych źródeł niezbędnych do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomiczno-finansowych oraz prawidłowe wyciąganie wniosków; - znajomość metod prognozowania i modelowania procesów i zjawisk finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii, finansów i polityki gospodarczej; - umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

5 Finanse i Rachunkowość W zakresie kompetencji społecznych absolwent WNEiZ UMK w Toruniu posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - ma umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej, i osób z otoczenia zawodowego, a także postępuje właściwie w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

6 Finanse i Rachunkowość Absolwent kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych i w odpowiednich instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu finansów i rachunkowości, jednostkach resortowych, w konsultingu i doradztwie finansowym; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

7 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – finanse i rachunkowość Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Więcej: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html Finanse i rachunkowość Przedmioty specjalnościowe Forma zaliczenia Razem godzin Punkty ECTS WC Business EnglishE0302,0 Zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiówZ4504,0 BHPZ000,0 Polityka pieniężnaE3005,0 Rachunkowość zarządczaE30 8,0 Strategie finansowe przedsiębiorstwE15306,0 Seminarium magisterskieZ012020,0 Prawo finansoweE30155,0 Rachunek kosztówE30 8,0 Standardy sprawozdawczości finansowejE3005,0 Zarządzanie instytucjami kredytowymiE1503,0

8 Finanse i rachunkowość Przedmioty specjalnościowe Forma zaliczenia Razem godzin Punkty ECTS Prowadzący WC Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczejE30157,0Dr Jolanta Wiśniewska Rachunkowość budżetowaE30156,0Dr Maria Jankowska Przestępstwa i wykroczenia skarboweZ300 5,0Dr Maria Jankowska Etyka w rachunkowości i rewizji finansowejE15 04,0Dr Jolanta Wiśniewska Audyt instytucji publicznychE30156,0Dr Maria Jankowska Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowychE30159,0Dr Jolanta Wiśniewska Rachunkowość projektów unijnychZ15309,0Dr Aleksander Zawadzki Analiza i rewizja sprawozdań finansowychE30 8,0Dr Jolanta Wiśniewska Specjalność: Rachunkowość i audyt finansowy przedmioty specjalnościowe

9 Finanse i rachunkowość Specjalność: Rachunkowość i audyt finansowy przedmiotowe efekty kształcenia Ma pogłębioną wiedzę na temat statycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalność gospodarczej. Rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz inspirowania do tego innych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii. Ma umiejętność władania językiem obcym (angielskim) na poziomie B2+ w zakresie właściwym dla praktyki biznesu.

10 Finanse i rachunkowość Specjalność: Rachunkowość i audyt finansowy potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów Jakie są korzyści dla absolwentów tej specjalności?  Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy.  Opanowana umiejętność weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych umożliwią mu pracę jako: główny księgowy, samodzielny księgowy controller, dyrektor finansowy.  Nabyte w trakcie studiów umiejętności ułatwią także uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego.  Będą również stanowiły dobrą podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na biegłego rewidenta i audytora.

11 Finanse i rachunkowość Ważniejsze Osiągnięcia Katedry Rachunkowości Pracownicy Katedry Rachunkowości biorą czynny udział w konferencjach organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Przejawem działalności naukowej Katedry Rachunkowości jest również organizacja konferencji, czego przykładem był, mający miejsce w 2012 roku, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Od 2014 roku Katedra Rachunkowość rozpoczyna także cykliczną organizację ogólnopolskiej konferencji z zakresu historii rachunkowości „Abacus”. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami licznych publikacji, monografii oraz podręczników akademickich, ostatnio np:  S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom 1., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2012.  D. Dziawgo, Rynek finansowy: istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.  E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2012. Wiele z nich zostało nagrodzonych przez Rektora UMK w Toruniu. Każdego roku w naszej Katedrze broni prace magisterskie prawie 300 osób. Na przestrzeni lat powstało również wiele rozpraw doktorskich. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana począwszy od prac dotyczących historii rachunkowości a kończąc na jej bieżących problemach. Najlepsze z prac zdobyły nagrody w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Bank Centralny. Pod opieką Katedry Rachunkowości działają dwa koła naukowe:  Koło Naukowe Rachunkowości (opiekun dr Piotr Kozak)  Koło Naukowe „Progres” (opiekun dr Marlena Ciechan-Kujawa)

12 Finanse i rachunkowość Działalność Kół Naukowych Koło Naukowe Rachunkowości Koło Naukowe Rachunkowości powstało 12 maja 1999 roku. Pomysłodawcą i opiekunem naukowym od początku jest dr Piotr Kozak. Koło powstało przy Katedrze Rachunkowości, kierowanej przez prof. Sławomira Sojaka. Misją Koła Naukowego Rachunkowości jest doskonalenie wiedzy z rachunkowości wśród studentów oraz uczniów szkół średnich, a także poszerzanie kręgu osób zainteresowanych dziedziną rachunkowości. Koło Naukowe Rachunkowości realizuje swoją misję poprzez takie działania jak:  Dzień Promocji Kół Naukowych, w ramach którego studenci mają możliwość zapoznać się z ofertami poszczególnych organizacji i dołączyć do grona ich członków.  Klub Młodego Księgowego, w którym przy współpracy z Oddziałem Toruńskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizowane są cykliczne spotkania poświęcone praktycznym problemom księgowości.  Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Średnich, celem którego jest promowanie uczniów o rozległej wiedzy z rachunkowości.  Warsztaty, w ramach których dla studentów naszego Wydziału organizowane są szkolenia z zakresu rachunkowości, prowadzone przez wykładowców, pracowników przedsiębiorstw i biur rachunkowych.  Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, której celem jest wymiana wiedzy i poglądów z rachunkowości pomiędzy studentami Szkół Wyższych.  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych, w ramach którego prowadzone są działania dążące do wyłonienia i uhonorowania najlepszych studentów z zakresu rachunkowości. Więcej informacji: www.knr.umk.plwww.knr.umk.pl

13 Finanse i rachunkowość Działalność Kół Naukowych Koło Naukowe PROGRES Koło Naukowe PROGRES działające od 2001 roku, jest dynamicznie rozwijającą się organizacją studencką, którego misją jest krzewienie przedsiębiorczości wśród Studentów Uniwersytetu oraz dostarczenie okazji do zweryfikowania w praktyce, zdobytych w toku nauczania umiejętności i wiedzy. Koło organizuje konferencje naukowe, przeprowadza akcje charytatywne, tworzy projekty aktywizujące młodzież. Do najważniejszych projektów PROGRESU zaliczyć można:  Konkurs Debat Studenckich, który ma na celu prezentację aktualnych zagadnień z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania, prawa w konwencji dyskusji opartej na poszukiwaniu przez uczestników argumentów za lub przeciw stawianym tezom i skutecznym przekonaniu do swoich racji jury oraz publiczności.  Projekt "Kobiecy Sukces" - celem projektu jest propagowanie przedsiębiorczości wśród Studentek Uniwersytetu poprzez cykl warsztatów, szkoleń i spotkań z silnymi i twórczymi Kobietami, których doświadczenie życiowe, może stanowić źródło inspiracji do poszukiwań własnej ścieżki sukcesu oraz do podwyższania kompetencji i kształtowania swojej osobowości.  Redakcję dwumiesięcznika "Kwadrans Akademicki" wydawanego od 2008r., w którym prezentowane są tematy o charakterze ekonomicznym oraz dotyczące życia wydziału. Do osiągnięć KN PPROGRES można zaliczyć również m.in.: cykl konferencji,,Student w Unii Europejskiej", przeprowadzenie badań przedsiębiorczości wśród studentów WNEiZ oraz zorganizowanie konkursu,,Zarządzanie w praktyce". Opiekunem Koła Naukowego PROGRES jest dr Marlena Ciechan-Kujawa. Więcej informacji: www.progres.umk.plwww.progres.umk.pl


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google