Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podyplomowe Studia Surdotyflopedagogiki Studia mają charakter otwarty. Ich adresatami są nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści zatrudnieni w poradniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podyplomowe Studia Surdotyflopedagogiki Studia mają charakter otwarty. Ich adresatami są nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści zatrudnieni w poradniach."— Zapis prezentacji:

1 Podyplomowe Studia Surdotyflopedagogiki Studia mają charakter otwarty. Ich adresatami są nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści zatrudnieni w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i z innymi niepełnosprawnościami, w placówkach specjalnych zajmujących się kształceniem, wychowaniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, podlegających resortowi edukacji, zdrowia, opieki społecznej oraz organizacjom pozarządowym; także absolwenci uczelni wyższych (psychologii, pedagogiki, socjologii) pragnący podjąć pracę z osobami z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku.

2 Podyplomowe Studia Surdotyflopedagogiki Zadaniem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu surdotyflopedagogiki - teorii i praktyki nauczania, wychowania, wspomagania rozwoju osób z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku oraz innymi współtowarzyszącymi tym uszkodzeniom niepełnosprawnościami.

3 Podyplomowe Studia Surdotyflopedagogiki Szczegółowe cele studiów: - przygotowanie kadry sudrotyflopedagogów, specjalistów z zakresu rehabilitacji i edukacji osób głuchoniewidomych. Mówiąc o „osobach głuchoniewidomych” mamy na uwadze osoby z uszkodzeniami słuchowo-wzrokowymi w różnym wieku, od urodzenia do późnej dorosłości; - wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, obejmującej rozwój psychomotoryczny dziecka w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa oraz zaburzenia tego rozwoju, a także specyfikę funkcjonowania człowieka w kolejnych fazach rozwojowych;

4 Podyplomowe Studia Surdopedagogiki - zapoznanie słuchaczy z problematyką diagnozy medycznej i psychopedagogicznej osób głuchoniewidomych (za głuchoniewidomą uznajemy osobę z równoczesnym, poważnym uszkodzeniem słuchu i wzroku; kryteria medyczne – uszkodzenie słuchu w granicach 30-40 dB w paśmie mowy, uszkodzenie wzroku w przedziale słabowzroczności, według Światowej Organizacji Zdrowia około 0,3), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wczesnej diagnozy dziecka z ryzyka zaburzeń rozwoju, diagnozy zaburzeń rozwojowych w sytuacji głuchoślepoty wrodzonej lub nabytej we wczesnym dzieciństwie oraz głuchoślepoty nabytej w późniejszych okresach życia, typologii diagnozy (medyczna, funkcjonalna, środowiskowa);

5 Podyplomowe Studia Surdopedagogiki - przekazanie wiedzy na temat podstaw rehabilitacji i edukacji osób głuchoniewidomych, z uwzględnieniem stopnia uszkodzenia zmysłów, okresu życia, kiedy te uszkodzenia wystąpiły oraz konsekwencji danych uszkodzeń w sferze poznawczej, komunikacji, orientacji i poruszania się w przestrzeni, realizacji czynności dnia codziennego (z włączeniem czynności samoobsługowych), nauczania i wychowania, spędzania czasu wolnego (odpoczynek, rekreacja, rozwijanie zainteresowań) oraz metodyki i metod pracy specjalnej, jak również konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-rehabilitacyjnych;

6 Podyplomowe Studia Surdopedagogiki - zapoznanie z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie wspomagania osób głuchoniewidomych; - wyposażenie w wiedzę na temat podstaw prawnych wspomagania osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz organizacji pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej w Polsce, innych krajach europejskich i USA; - przedstawienie informacji na temat osiągnięć surdotyflopedagogiki w aspekcie historycznym; - ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia w zakresie surdotyflopedagogiki.

7 Organizacja studiów Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry; 475 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktyk specjalistycznych; Termin, od którego mają być powołane studia: rok akademicki 2009/2010, od semestru zimowego

8 Organizacja studiów Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów: egzaminy, zaliczenia z oceną, zaliczenia. Forma zaliczenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

9 Organizacja studiów Limity przyjęć – 30 osób Wymagane dokumenty: - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika, - opłata rekrutacyjna w wysokości 30,00 złotych, - 2 podpisane zdjęcia

10 Organizacja studiów Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Specjalnej Pracowania Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną 87-100 Toruń ul. Fredry 7/9 Telefon: (056) 611 31 35; (056) 611 46 78

11 Organizacja studiów Termin składania dokumentów: do 25 września 2009 r. Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego: kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego: 25 września 2009 r. Z A P R A S Z A M Y!


Pobierz ppt "Podyplomowe Studia Surdotyflopedagogiki Studia mają charakter otwarty. Ich adresatami są nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści zatrudnieni w poradniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google