Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-38416 Działanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-38416 Działanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w okresie."— Zapis prezentacji:

1 Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-38416 Działanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w okresie od 01. lutego 2014 r. do 31. sierpnia 2014 r. Wysokość współfinansowania Projektu: 239.989,57 PLN

2 Projekt realizowano z my ś l ą o przygotowaniu m ł odzie ż y klas trzecich techników ZSP nr 3 w Ł owiczu, realizuj ą cych ś cie ż k ę kszta ł cenia w zawodach: technik hotelarstwa, kelner, kucharz, technik organizacji us ł ug gastronomicznych, do p ł ynnego reagowania na potrzeby mi ę dzynarodowego rynku pracy. Zosta ł on zainicjowany przez Dyrektora Zespo ł u Szkó ł mgr in ż. Jana Sa ł ajczyka.

3 Partner pośredniczący: Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz – Niemcy Partner wysyłający: INTER International Education & Trainings s.c. w Warszawie

4 realizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawców, zgodnie z programem nauczania dla każdego zawodu, z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych uczniów, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i zdobycie dodatkowych dokumentów, potwierdzających umiejętności, stworzenie warunków sprzyjających personalizacji i socjalizacji, zdobycie różnorodnych umiejętności oraz możliwość przekazywania zdobytego doświadczenia, co wpłynie na lepsze zapamiętywanie oraz na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, opracowanie indywidualnego programu praktyk, zgodnego z programem kształcenia, umiejętnościami uczestników i możliwościami firm, w których odbędą się staże, możliwość poznania kultury i zwyczajów przez doświadczenie ich oraz wymuszenie użycia języka niemieckiego w komunikacji

5 Przygotowanie osób, zakwalifikowanych do udzia ł u w sta ż u, przebiega ł o na trzech p ł aszczyznach: j ę zykowej, j ę zykowej, pedagogicznej, pedagogicznej, kulturowej. kulturowej.

6 Pierwsza grupa sta ż ystów i sta ż ystek wyruszy ł a w podró ż 15.06.2014 r., za ś druga 29.06.2014 r..

7 W ramach Projektu „Sta ż e zawodowe – szansa na dobr ą prac ę ", na dwutygodniowe praktyki zawodowe wraz z opiekunami ze szko ł y, do Niemiec wyjecha ł y dwie pi ę tnastoosobowe grupy uczniów i uczennic klas trzecich techników Zespo ł u Szkó ł Ponadgimnazjalnych nr 3 w Ł owiczu, kszta ł c ą cych si ę w zawodach: technik hotelarstwa - 9 osób  technik hotelarstwa - 9 osób  kelner – 5 osób  technik organizacji us ł ug gastronomicznych – 6 osób  kucharz – 10 osób.

8

9 Grupa I opiekun: mgr Adam Wro ń ski sta ż w Lipsku: od 16.06.2014 r. do 27.06.2014 r. Hotel Royal International: Justyna Ciechańska Marta Markus Ilona Podsędek Kinga Dąbrowska Magdalena Rubacha Hotel Admiral: Patrycja Zając Karolina Osadowska Michalina Mikołajczyk Patrycja Kujawiak Ristorante da Vito: Katarzyna Redzisz Jolanta Gołębiewska Karolina Rubacha Tomasz Mitręga Szymon Koza Miejski Dom Opieki „Am Rosental”: Krzysztof Pająk

10

11 Grupa II opiekun: mgr Paulina Kosi ń ska sta ż w Lipsku: od 30.06.2014 r. do 11.07.2014 r. Stołówka Studencka: Katarzyna Jaros Jakub Zakrzewski Miejski Dom Opieki „Am Rosental”: Dominika Bartczak Ilona Gawęcka Ewa Górowska Anna Kazimierczak Agnieszka Kowara Edyta Markus Ewa Sikorska Michał Błędowski Mariusz Gruza Dominik Kupski Artur Michalski Damian Płuska Damian Szustak

12

13

14

15

16 W ś ród korzy ś ci, oczekiwanych w zwi ą zku z odbyciem w sta ż u zagranicznego, uczestnicy Projektu wskazywali na:  zdobycie i ugruntowanie wiedzy praktycznej  doskonalenie i rozwijanie umiej ę tno ś ci zawodowych  podwy ż szenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne wykorzystanie nabytych wcze ś niej kompetencji i zdobycie nowych, zwi ą zanych z zachodnim sposobem bycia, mod ą, kuchni ą, obyczajowo ś ci ą  doskonalenie umiej ę tno ś ci j ę zykowych, zw ł aszcza nauki j ę zyka bran ż owego, a tak ż e sprawno ś ci porozumiewania si ę w j ę zyku niemieckim czy te ż j ę zyku angielskim, jako mi ę dzynarodowym  motywacja do dalszej nauki zawodu, jak równie ż j ę zyków obcych  poznanie nowych technik i metod organizacji pracy  wykszta ł cenie umiej ę tno ś ci pracy w ś rodowisku mi ę dzynarodowym  poznanie nowej kultury

17  nabycie i wzmocnienie cech takich, jak: radzenie sobie w nowych, trudnych sytuacjach, samodzielno ść, pewno ść siebie, wiara w swoje mo ż liwo ś ci, podniesienie poczucia w ł asnej warto ś ci, ł atwo ść nawi ą zywania kontaktów, otwarto ść i tolerancja na inne kultury  lepsze przygotowanie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy  otworzenie si ę na inne rynki pracy (europejskie)  zdobycie informacji o tym, jakie kwalifikacje i umiej ę tno ś ci w zakresie wykonywanego zawodu s ą pomocne, by móc z powodzeniem poszukiwa ć i wykonywa ć ten zawód w innych krajach  w wyniku zaobserwowanych podczas sta ż u rozwi ą za ń, wprowadzanie zmian, np. do firmy rodzinnej lub w przysz ł o ś ci wykorzystanie ich w zak ł adaniu i prowadzeniu w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej  podniesienie w ł asnej atrakcyjno ś ci, jako pracownika, poprzez przenoszenie na grunt polski zdobytych na sta ż u do ś wiadcze ń, a tym samym zwi ę kszenie swoich szans na zatrudnienie Ponadto, uczestnictwo w Projekcie potwierdza EUROPASS – MOBILNO ŚĆ. Jest to standardowy dokument europejski, maj ą cy na celu oficjalne przedstawienie szczegó ł owych informacji na temat tre ś ci oraz rezultatów (rozumianych jako zdobyte umiej ę tno ś ci i kompetencje) uzyskanych przez jego posiadacza podczas okresu sp ę dzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

18

19 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z pobytu w Niemczech uczniów i uczennic z grupy I oraz grupy II Fotorelacje ze sta ż y dost ę pne s ą na stronie internetowej Zespo ł u Szkó ł Ponadgimnazjalnych nr 3 w Ł owiczu www.zsp3.lowicz.pl w zak ł adce: Projekt „Sta ż e zawodowe – szansa na dobr ą prac ę ”.

20 Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie odpowiada w jakikolwiek sposób za umieszczon ą w niej zawarto ść merytoryczn ą oraz za wykorzystanie informacji, publikacji i materia ł ów powsta ł ych w zwi ą zku z realizacj ą Projektu. Wy łą czn ą odpowiedzialno ść za tre ść publikacji ponosi Beneficjent Projektu pt. "Sta ż e zawodowe - szansa na dobr ą prac ę " – Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Ł owiczu.


Pobierz ppt "Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-38416 Działanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google