Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH W LATACH 2007-2013 ORAZ W PERSPEKTYWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH W LATACH 2007-2013 ORAZ W PERSPEKTYWIE."— Zapis prezentacji:

1 1 Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH W LATACH 2007-2013 ORAZ W PERSPEKTYWIE 2014-2020 KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP 29 października 2014 r. Kazimierz Dolny

2 2 Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%) Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

3 3 Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

4 4 Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028 Wykres nr 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

5 5 Wykres nr 4. Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji? Źródło: CBOS, 11-12 września 2014 r., N=946.

6 6 Wykres nr 5. Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji? Źródło: CBOS, 11-12 września 2014 r., N=946.

7 Wykres nr 6. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku? N=17000 (od I 2007 do I 2014) (w %) Źródło: Polskie Badanie Przestępczości, N=17 000.

8

9

10

11 Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego do 10% stanu etatowego Policji

12 Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020

13 Kolejny, wieloletni okres programowania budżetu Unii Europejskiej przypada na okres 2014-2020. W dniu 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa. Dokument określa strategie interwencji – reguluje kwestie: Kto może się ubiegać o środki, Ile środków jest dostępnych, Na co można je przeznaczyć. Krajową odpowiedzią na Umowę Partnerstwa są programy operacyjne na poziomie krajowym, oraz regionalne programy operacyjne na poziomie regionalnym. Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020

14 Działania Policji związane z programowaniem Policja aktywnie uczestniczy w kształtowaniu treści projektów programów operacyjnych, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie regionalnym, m.in. zgłaszając uwagi do formułowanych przez instytucje zarządzające zapisów, proponując nowe treści. Zasadniczą kwestią, mającą wpływ na ograniczenia interwencji względem zmiany kształtu programów operacyjnych na rzecz udziału w pozyskiwaniu środków unijnych przez służby mundurowe, jest treść Umowy Partnerstwa.

15 Działania Policji związane z programowaniem W pierwszej połowie roku wszystkie propozycje programów zostały skierowane do akceptacji Komisji Europejskiej. Po akceptacji propozycji programów opracowywane będą uszczegółowienia, w których zawarte będą skonkretyzowane zapisy programów operacyjnych. Na etapie uszczegółowień RPO, potencjalnie możliwe są działania na rzecz uwzględnienia służb mundurowych, jako beneficjentów pomocy.

16 Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca (IZ) programami regionalnymi – Zarząd Województwa, reprezentowany przez Marszałka Województwa, IZ cechuje autonomia w wyborze projektów spełniających założenia rozwoju regionu, uwzględniające wymagane kryteria unijne oraz strategie krajowe.

17 Obszary w zainteresowaniu Policji w ramach RPO W ramach RPO jednostki terenowe Policji chciałyby się ubiegać o dofinansowanie projektów głównie z zakresu: – wzmocnienia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji (priorytet inwestycyjny 2.3), – wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (p.i. 4.3), – wspierania inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (p.i. 5.2), – zwiększanie mobilności regionalnej poprzez inwestycje na rzecz poprawy ruchu drogowego (p.i. 7.2), – inwestycji w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych (p.i. 11.1).

18 Lp.Obszar wsparcia Bia łys tok By dg osz cz Gd ań sk Go rz ó w W. Kat ow ice Kie lce Kra k ó w Lu bli n Ł ó dź Ols zty n Op ole Po zna ń Ra do m Rz esz ó w Szc zec in Wr ocł aw KS P 12345678910111213141516171819 1.Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji XXXXXXXXXXXXXXXXX 1.1Priorytet inwestycyjny 1.1. Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji … 1.2Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I… 2.Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii infor.-komunikacyjnych (TIK) XXXXXXXXXXXXXXX 2.1Priorytet inwestycyjny 2.1. Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz prowadza ­ nie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 2.2Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozw ó j produkt ó w i usług opartych na TIK, handlu elektr. oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 2.3Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego… Legenda: Priorytet inwestycyjny w zainteresowaniu KWP – zapisy programowe RPO nie sprzyjają realizacji projektów LDPriorytet inwestycyjny w zainteresowaniu KWP – zapisy programowe sprzyjają realizacji projektów, jednak zapisy linii demarkacyjnej to uniemożliwiają Priorytet inwestycyjny w zainteresowaniu KWP – zapisy RPO (linii demarkacyjnej) sprzyjają realizacji projektów Priorytety inwestycyjne perspektywy finansowej 2014-2020

19 Lp.Obszar wsparciaBiał ysto k Byd gos zcz Gda ńsk Gor zów W. Kat owi ce Kiel ce Kra kó w Lub lin Łód ź Olsz tyn Opo le Poz nań Rad om Rze szó w Szc zeci n Wr ocła w KSP 12345678910111213141516171819 3.Cel tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołów­ stwa i akwakultury XXXXXXXXXXXXXXXXX 3.1Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 3.2Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodawiania 3.3Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 3.4Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz angażowania się w procesy innowacji

20 Lp.Obszar wsparciaBiał yst ok Byd gos zcz Gda ńsk Gor zó w W. Kat owi ce Kiel ce Kra kó w Lub lin Łód ź Ols zty n Op ole Poz nań Rad om Rze szó w Szc zeci n Wr ocł aw KSP 12345678910111213141516171819 4.Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach XXXXXXXXXXXXXXXXX 4.1Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4.2Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach 4.3Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publ. i sektorze mieszkaniowym LD 4.4Priorytet inwestycyjny 4.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia 4.5Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego… 4.6Priorytet inwestycyjny 4.6. Promowanie badań i innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych oraz wprowadzania tych technologii 4.7Priorytet inwestycyjny 4.7. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

21 Lp.Obszar wsparciaBiał yst ok Byd gos zcz Gda ńsk Gor zó w W. Kat owi ce Kiel ce Kra kó w Lub lin Łód ź Ols zty n Op ole Poz nań Rad om Rze szó w Szc zeci n Wr ocł aw KSP 12345678910111213141516171819 5.Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem XXXXXXXXXXXXXXXXX 5.1Priorytet inwestycyjny 5.1. Wspieranie inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu... 5.2Priorytet inwestycyjny 5.2. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami LD 6.Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów XXXXXXXXXXXXXXXXX 6.1Priorytet inwestycyjny 6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska 6.2Priorytet inwestycyjny 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej... 6.3Priorytet inwestycyjny 6.3. Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 6.4Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych… LD 6.5Priorytet inwestycyjny 6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację…

22 Lp.Obszar wsparciaBiał ysto k Byd gosz cz Gda ńsk Gorz ó w W. Kato wice Kielc e Krak ó w Lubli n Ł ó dźOlsz tyn Opol e Pozn ań Rad om Rzes z ó w Szcz ecin Wro cław KSP 12345678910111213141516171819 7.Cel tematyczny 7 Promowanie zr ó wnoważonego transportu i usuwanie niedobor ó w przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej XXXXXXXXXXXXXXXXX 7.1Priorytet inwestycyjny 7.1. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T 7.2Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzł ó w drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi LD 7.3Priorytet inwestycyjny 7.3. Rozw ó j i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych system ó w transportu, w tym śr ó dlądowych dr ó g wodnych i transportu morskiego, port ó w, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury port ó w lotniczych, w celu promowania zr ó wnoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 7.4Priorytet inwestycyjny 7.4. Rozw ó j i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych system ó w transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu

23 Lp.Obszar wsparciaBiał yst ok Byd gos zcz Gda ńsk Gor zów W. Kat owi ce Kiel ce Kra kó w Lub lin Łód ź Ols zty n Op ole Poz nań Rad om Rze szó w Szc zeci n Wr ocł aw KSP 12345678910111213141516171819 8.Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników XXXXXXXXXXXXXXXXX 8.1Priorytet inwestycyjny 8.1. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości... 8.2Priorytet inwestycyjny 8.2. Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia... 8.3Priorytet inwestycyjny 8.3. Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego… 8. 4 Priorytet inwestycyjny 8.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury dla publicznych służb zatrudnienia 8.5Priorytet inwestycyjny 8.5. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy… 8. 6 Priorytet inwestycyjny 8.6. Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych... 8.7Priorytet inwestycyjny 8.7. Praca na własny rachunek, przedsiębior- czość i tworzenie przedsiębiorstw... 8. 8 Priorytet inwestycyjny 8.8. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia 8. 9 Priorytet inwestycyjny 8.9. Przystosowanie pracowników, przedsię- biorstw i przedsiębiorców do zmian 8. 10 Priorytet inwestycyjny 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się 8. 11 Priorytet inwestycyjny 8.11. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy...

24 Lp.Obszar wsparciaBiał yst ok Byd gos zcz Gda ńsk Gor zó w W. Kat owi ce Kiel ce Kra kó w Lub lin Łód ź Ols zty n Op ole Poz nań Rad om Rze szó w Szc zeci n Wr ocł aw KSP 12345678910111213141516171819 9.Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem XXXXXXXXXXXXXXXXX 9.1Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną… 9.2Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gosp. i społ. ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 9.3Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych 9.4Priorytet inwestycyjny 9.4. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 9.5Priorytet inwestycyjny 9.5. Integracja społ.-gosp. społeczności marginalizowanych 9.6Priorytet inwestycyjny 9.6. Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans 9.7Priorytet inwestycyjny 9.7. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług… 9.8Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej...

25 Lp.Obszar wsparciaBia łyst ok By dg osz cz Gd ańs k Gor zó w W. Kat owi ce Kie lce Kra kó w Lub lin Łód ź Ols zty n Op ole Poz nań Ra do m Rze szó w Szc zec in Wr ocł aw KS P 12345678910111213141516171819 10.Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie XXXXXXXXXXXXXXXXX 10.1Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej... 10.2Priorytet inwestycyjny 10.2. Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego… 10.3Priorytet inwestycyjny 10.3. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie (…) poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej... 10.4Priorytet inwestycyjny 10.3. bis Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy… 10.5Priorytet inwestycyjny 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej LD 11.Cel tematyczny 11 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej XXXXXXXXXXXXXXXXX 11.1Priorytet inwestycyjny 11.1. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publ. oraz efektywność usług publicznych 11.2Priorytet inwestycyjny 11.2. Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kztałcenia…

26 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Białystok W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 6.1 - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 1.1 - Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 6.4 - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i. 10.4 - Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 11.1 - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ.,

27 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Bydgoszcz W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 7.3 - Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń,

28 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Gdańsk W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 6.4 - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i. 4.7 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, P.i. 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie,

29 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Gorzów Wielkopolski W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 6.4 - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i. 10.4 - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i. 2.1 - Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych, P.i. 2.2 - Rozwój produktów i usług opartych na TIK, P.i. 8.11 - Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, P.i. 11.1 - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., P.i. 11.2 - Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie,

30 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Katowice W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 4.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i. 11.1 - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., P.i. 11.2 - Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie,

31 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Kielce W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 9.4 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, P.i. 9.7 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, P.i. 10.1 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 9.8 - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej,

32 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Kraków W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 6.3 - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i. 6.4 - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i. 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej,

33 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Lublin W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i. 10.4 - Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i. 8.11 - Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, P.i. 11.1 - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., P.i. 11.2 - Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie,

34 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Łódź W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 6.5 - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych, P.i. 8.2 - Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej, P.i. 8.10 - Aktywne i zdrowe starzenie się, P.i. 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej,

35 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Olsztyn W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej,

36 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Opole W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej,

37 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Poznań W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, P.i. 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 6.1 - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami, P.i. 6.2 - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej, P.i. 6.3 - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i. 6.4 - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i. 6.5 - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację, P.i. 8.5 - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, P.i. 8.7 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw,

38 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Poznań W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 8.8 - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, P.i. 8.9 - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, P.i. 8.10 - Aktywne i zdrowe starzenie się, P.i. 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, P.i. 9.4 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, P.i. 9.7 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, P.i. 9.8 - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej, P.i. 10.1 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i. 10.3 bis - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, P.i. 10.4 - Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,

39 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Poznań W zainteresowaniu jednostki: 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 1.1 - Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, P.i. 1.2 - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, P.i. 2.2 - Rozwój produktów i usług opartych na TIK, P.i. 3.1 - Promowanie przedsiębiorczości, P.i. 3.2 - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, P.i. 3.3 - Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, P.i. 3.4 - Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach, P.i. 4.2 - Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 7.4 - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego, P.i. 9.1 - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej,

40 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP z/s w Radomiu W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej,

41 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Rzeszów W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, P.i. 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 6.3 - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń,

42 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Szczecin W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 6.3 - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i. 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 1.1 - Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, P.i. 1.2 - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i. 7.3 - Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, 3.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń,

43 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KWP Wrocław W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, P.i. 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i. 6.3 - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i. 5.2 - Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń,

44 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF KSP W zainteresowaniu jednostki: 1.Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i. 2.3 - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i. 10.3 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i. 10.3 bis - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 2.Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i. 1.2 - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, P.i. 7.2 - Zwiększanie mobilności regionalnej,

45 Stanowisko Urzędów Marszałkowskich Zgodnie ze stanowiskiem Urzędów Marszałkowskich: 1.część Urzędów Marszałkowskich ogranicza udział Policji w aplikowaniu o środki: – uzasadniając to prowadzeniem własnej polityki rozwoju województwa, wyznaczeniem innych priorytetów, /m.in.: > przewiduje się przeznaczyć środki wyłącznie dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej, która nie będzie mieć możliwości otrzymania wsparcia w ramach krajowych programów operacyjnych; > ograniczona wysokość dostępnych środków; > brak wymaganej osobowości prawnej/

46 Stanowisko Urzędów Marszałkowskich (c.d.) – dokonując dosłownej, zawężonej i niejednolitej interpretacji zapisów linii demarkacyjnej (podział interwencji na poziomie kraj-region), /w niektórych województwach planowane jest wyłączenie ze wsparcia termomodernizacji obiektów stanowiących siedzibę administracji publicznej (w tym Policję) – w założeniach p.i. 4.3 powinien to umożliwiać; w odniesieniu do obszaru zarządzania klęskami żywiołowymi (p.i. 5.2) część zarządów województw dosłownie interpretuje zapisy linii demarkacyjnej przewidując wsparcie wyłącznie dla Straży Pożarnej/ 2.część Urzędów Marszałkowskich przychylnie odnosi się do postulatów Policji umożliwiając jej udział w wybranych obszarach – wydaje się zatem, że zapisy linii demarkacyjnej nie wykluczają udziału Policji w procesie aplikowania.

47 Kontrakt terytorialny – Kontrakt terytorialny to nowy instrument poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, nie funkcjonujący w poprzedniej perspektywie finansowej. – Jest to wspólne, wynegocjowane pomiędzy samorządem, a stroną rządową, stanowisko obejmujące przedsięwzięcia rozwojowe regionu, które wynikają przede wszystkim z oczekiwań regionu wobec władz centralnych. – W Kontrakcie terytorialnym predysponowane do realizacji mogą być jedynie przedsięwzięcia wykonalne, charakteryzujące się wysokim stopniem przygotowania, wobec których nie istnieją zastrzeżenia merytoryczne ani formalne. – Policja w regionie również chciałaby uczestniczyć w realizacji kluczowych przedsięwzięć danego obszaru.

48 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – to nowy sposób współpracy samorządów. – Policja zgłasza propozycje przedsięwzięć w ramach nowego instrumentu, jakim są ZIT, wydzielone w ramach RPO. – ZIT realizowane będą przez samorządy przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w formie wspólnej strategii w ramach zawiązanego partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego), – potencjalne obszary, m.in.: 1.wspieranie efektywności energetycznej (m.in. termomodernizacja), 2.poprawa stanu środowiska przyrodniczego (wymiana źródeł ciepła), 3. rewitalizacja (przebudowa, adaptacja).

49 Rewitalizacja, co to jest – MIiR przygotowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji – pakiet rozwiązań systemowych – Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji, – Rewitalizacja = NPR + regulacje + instrumenty wsparcia + informacja i edukacja Programy rewitalizacji + na poziomie samorządów lokalnych, – Finansowanie – m.in. w ramach środków Unii Europejskiej.

50 Rewitalizacja, co to jest Podstawowym źródłem finansowania działań z zakresu rewitalizacji będą fundusze strukturalne UE. Bezpośrednio rewitalizacji dotyczą następujące priorytety inwestycyjne: – Priorytet inwestycyjny 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, – Priorytet inwestycyjny 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, – Priorytet inwestycyjny 6.3 - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, – Priorytet inwestycyjny 6.5 - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu, – Priorytet inwestycyjny 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

51 Rewitalizacja, co to jest Działania w tym zakresie będą finansowane na szczeblu regionalnym / lokalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest: – wpisywanie się w listę beneficjentów, – wpisywanie się planowanego przedsięwzięcia w zakres wsparcia - określony w RPO, a później w Uszczegółowieniach RPO, Policja na szczeblu regionalnym (KWP) podejmowała i podejmuje działania w kierunku umieszczenia w RPO zapisów umożliwiających późniejsze ubieganie się o środki - również w zakresie rewitalizacji. Działania KWP są wspierane na szczeblu centralnym przez KGP.

52 Rewitalizacja, co to jest Z informacji przekazywanych przez KWP wynika, że działania z zakresu rewitalizacji, które mogłyby ubiegać się o wsparcie, obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne (termomodernizacje, renowacje, rewitalizacja obszarów powojskowych, wzmocnienie służby dzielnicowych na obszarach szczególnie zagrożonych przestępczością) oraz "miękkie" (szkolenia, profilaktyka, działania na rzecz wspólnot lokalnych). Przykładowe propozycje projektów: – Termomodernizacja/rewitalizacja komend i komisariatów Policji na terenie województwa dolnośląskiego, – Renowacja zabytkowego budynku Komisariatu Policji Stare Miasto KMP Poznań, – Dzielnicowy bliżej społeczeństwa (Województwo Świętokrzyskie), – Rewitalizacja obiektów Policji w Kazimierzy Wielkie i w Jędrzejowie (Województwo Świętokrzyskie), – Rewitalizacja terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach, Działania z zakresu efektywności energetycznej, ochrony środowiska i niskoemisyjności - również wchodzące w zakres rewitalizacji - powinny być możliwe do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

53 Priorytety kluczowe dla resortu spraw wewnętrznych w zakresie rewitalizacji – przedstawione w MIiR Finansowanie przedsięwzięć Policji realizowanych na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku na obszarach objętych Narodowym Planem Rewitalizacji, Wykorzystanie środków Narodowego Programu Rewitalizacji dla poprawy infrastruktury obiektów Policji, w szczególności na rzecz inwestycji i remontów, uwzględniających zapisy Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, Finansowanie przedsięwzięć komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości oraz poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Tworzenie lokalnych monitoringów wizyjnych, finansowanie ich obsługi i służb reagujących na zdarzenia, Finansowanie działań podmiotów i wspólnot lokalnych na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych z wykorzystaniem doświadczeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” Finansowanie programów profilaktycznych Policji w zakresie: ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, patologii społecznych, ofiar przestępstw, bezpieczeństwa ogólnego Podejmowanie działań na rzecz wspierania sytuacji mniejszości narodowych i przeciwdziałania dyskryminacji etnicznej na obszarach zdegradowanych.

54 Rewitalizacja w zakresie Priorytetu inwestycyjnego 9.2 Warunki udziału w priorytecie 9.2 „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”: Ścisłe powiązanie: rewitalizacji gospodarczej i fizycznej (renowacje, modernizacje budynków i obiektów w celu zachowania dotychczasowych funkcji lub ich adaptacji do nowych funkcji) z rewitalizacją społeczną przyczyniającą się do neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walka z ubóstwem), Konieczność wpisania w lokalny program rewitalizacji (lub dokument równoważny), opracowany w oparciu o krajowe ramy działań rewitalizacyjnych, W celu przykładowej realizacji przedsięwzięcia obejmującego utworzenie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w regionie łódzkim.

55 Działania KGP – decyzją Z-cy Komendanta Głównego Policji - cykliczne zbieranie informacji z KWP nt. podejmowanych działań w ramach RPO, – wielokrotne kierowanie pism do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Pani Premier E. Bieńkowska) oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, – skierowanie wystąpienia do Marszałków Województw.

56 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT – obecnie w trakcie przygotowania, – współpraca transgraniczna, transnarodowa, międzyregionalna, – przyjmują charakter przede wszystkim działań miękkich (wymiana doświadczeń, ćwiczenia, szkolenia), – skierowane są m.in. do jednostek administracji ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, w tym – do policji, – pracują nad nimi międzynarodowe grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządów z państw zaangażowanych we współpracę, – projekty dokumentów są też przedmiotem konsultacji społecznych. Rozpoczęcie realizacji programów powinno nastąpić w 2015 roku, po ich przyjęciu przez Komisję Europejską.

57 Problem zaistniały w Programie Operacyjnym „Ryby” 2007-2013 – niektóre KWP zgłosiły propozycje projektów w ramach PO „Ryby”, – udział Policji nie jest wykluczony w zakresie podmiotowym, – zaistniał problem ze współfinansowaniem projektu – w uzasadnieniu przedstawionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – brak możliwości udziału środków publicznych, – zastrzeżenia skierowano do MSW, które wystąpiło do MRiRW z prośbą o wyjaśnienia i umożliwienie Policji udziału w programie, – MRiRW poinformowało, że możliwe jest podpisywanie umów o dofinansowanie, – Podano przykład KPP Sulęcin, która podpisała umowę z KWP w Gorzowie W. oraz z samorządem województwa, w ramach której wkład własny stanowią, akceptowane przez Instytucję Zarządzającą, dochody własne gminy/powiatu, – Poinformowano, że szereg udostępnionych umów o dofinansowanie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, zawiera elementy o charakterze fakultatywnym.

58 Podsumowanie Uprzejma prośba do Pani oraz Panów Marszałków o uwzględnienie postulatów Policji, poprzez udział sfery bezpieczeństwa publicznego na poziomie regionalnym, w możliwie najszerszym zakresie wsparcia. Wzrost bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w istotny sposób może wpłynąć na komfort życia ludzi, wzrost ruchu turystycznego, a także napływ inwestycji do regionu.

59 Fundusz Wsparcia Policji

60  Fundusz Wsparcia Policji – jako państwowy fundusz celowy nieposiadający osobowości prawnej – funkcjonuje w KGP, w 16 komendach wojewódzkich Policji, w KSP oraz w 2 Szkołach Policji.  Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w art. 13 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) na podstawie zawieranych przez dysponentów Funduszu umów i porozumień, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji. Podmioty, które mogą przekazać środki na Fundusz Wsparcia Policji: - jednostki samorządu terytorialnego, - państwowe jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia, - fundacje, - banki, - instytucje ubezpieczeniowe.

61 Fundusz Wsparcia Policji Lp.Treść Wykonanie za 2013 r. Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na 30.09.2014 r. Projekt planu na 2015 r. w tysiącach złotych 123456 I Stan funduszu na początek roku 1 642391 78139 II Przychody 60 48487 50466 32361 413 III Koszty 60 34587 50437 68361 413 IV Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 7813930 42139

62 Fundusz Wsparcia Policji - ogółem Lp. Jednostka Przychody w 2013 r. Plan po zmianach na 2014 r. Przychody na 30.09.2014 r. Projekt planu na 2015 r. w tysiącach złotych 1KWP Wrocław5 31010 8498 1896 500 2KWP Bydgoszcz2 0702 4181 8821 000 3KWP Lublin6 8146 5572 4461 857 4KWP Gorzów Wlkp.1 1841 3341 3121 204 5KWP Łódź3 2814 1953 3853 695 6KWP Kraków2 3006 4536 443170 7KWP Radom3 5268 7086 9556 964 8KWP Opole744756 300 9KWP Rzeszów2 5252 2851 9502 285 10KWP Białystok1 6461 9781 5821 530 11KWP Gdańsk1 9162 9602 6422 960 12KWP Katowice6 8208 6416 2047 984 13KWP Kielce9242 9642 3371 109 14KSP Warszawa9 95810 7128 2479 840 15KWP Olsztyn1 3391 7001 5101 470 16KWP Poznań6 1608 5506 1336 500 17KWP Szczecin3 6705 9303 9435 930 18KGP16031721615 19SP Katowice135187 90 20SP Słupsk2104 Razem 60 48487 50466 32361 413

63 Przychody Funduszu Wsparcia Policji uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na poszczególne województwa Lp. Województwa Przychody w 2013 r. Przychody na 30.09.2014 r. w tysiącach złotych 1Dolnośląskie5 1147 898 2Kujawsko-pomorskie2 0471 874 3Lubelskie6 7952 434 4Lubuskie921964 5Łódzkie2 7723 363 6Małopolskie2 2786 386 7Mazowieckie13 45415 023 8Opolskie742755 9Podkarpackie2 4941 919 10Podlaskie1 6351 575 11Pomorskie1 8572 581 12Śląskie6 8556 254 13Świętokrzyskie9222 332 14Warmińsko-mazurskie1 3341 506 15Wielkopolskie6 0106096 16Zachodniopomorskie3 5373 890 Razem 58 76764 850

64 Koszty Funduszu Wsparcia Policji - ogółem Lp. Jednostka Wykonanie za 2013 r. Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na 30.09.2014 r. Projekt planu na 2015 r. w tysiącach złotych 1KWP Wrocław5 31410 8492 1996 500 2KWP Bydgoszcz2 0082 4181 4041 000 3KWP Lublin6 4056 5571 8991 857 4KWP Gorzów Wlkp.1 1841 3348251 204 5KWP Łódź3 2764 1951 5573 695 6KWP Kraków2 2896 4532 885170 7KWP Radom3 5458 7085 0016 964 8KWP Opole745756487300 9KWP Rzeszów2 7672 2851 1122 285 10KWP Białystok1 6461 9781 3291 530 11KWP Gdańsk1 9532 9601 4142 960 12KWP Katowice6 8628 6413 7017 984 13KWP Kielce9232 9641 0891 109 14KSP Warszawa9 98910 7126 7409 840 15KWP Olsztyn1 3471 7008911 470 16KWP Poznań6 2218 5504 1306 500 17KWP Szczecin3 6835 9309555 930 18KGP60317015 19SP Katowice1261876190 20SP Słupsk2104 Razem 60 34587 50437 68361 413

65 Przeznaczenie środków Funduszu Wsparcia Policji Lp.Treść Wykonanie za 2013 r. Wykonanie na 30.09.2014 r. w tysiącach złotych 1234 1 Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby 19 03212 911 2 Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie 1 9251 321 3 Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych (budowa obiektów) 6 5534 711 4 Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych (zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego) 14 22310 867 5 Zakup usług remontowych (remonty budynków i pomieszczeń jednostek Policji) 5 5571 375 6 Zakup usług pozostałych (utrzymanie obiektów, wyżywienie i zakwaterowanie oddziałów prewencji) 4 8433 171 7 Zakup sprzętu i uzbrojenia (sprzęt gospodarczy, techniki specjalnej) 3 7981 259 8 Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Policji (zakup paliwa, energii, delegacje i inne) 4 3802 030 9 Zwrot środków wynikających z rozliczenia 3438 Ogółem 60 34537 683

66 66 PROGRAM STANDARYZACJI KOMEND I KOMISARIATÓW POLICJI

67 67 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji jest istotnym elementem dokumentu Strategia Sprawne Państwo. Jej głównym celem jest poprawa jakości usług administracji publicznej, a wśród celów szczegółowych wymienione jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przewidywane po zrealizowaniu wszystkich planowanych zadań polepszenie stanu technicznego budynków Policji spowoduje poprawę wizerunku formacji, a w konsekwencji administracji publicznej i całego państwa. Program (…) jest 3-letnim programem rządowym. Środki finansowe w łącznej wysokości około 1,0 mld zł przeznaczone są na realizację w latach 2013 – 2015 przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych, jak również bieżące utrzymanie użytkowanych obiektów z funduszu „Dobrego Gospodarza” w ramach Programu (…) i pochodzą z budżetu państwa.

68 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji W 2014 roku Zespół ds. Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji pod przewodnictwem Pana Grzegorza Karpińskiego - Podsekretarza Stanu w MSW zaaprobował do realizacji w latach 2014 – 2015 - 141 zadań, w tym: 72 zadania inwestycyjne, 69 zadań remontowych. W roku bieżącym plan na zamierzenia realizowane w ramach PSKiKP wynosi 336,7 mln zł, w tym na: Inwestycje - 255,9 mln zł (zamierzenia inwestycyjne kontynuowane z 2013 r.), Remonty - 80,8 mln zł (zamierzenia remontowe kontynuowane z 2013 r.). Ponadto, w ramach środków budżetowych Policji na przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej wysokości 70,5 mln zł, w tym: Inwestycje – 37,6 mln zł; Remonty – 32,9 mln zł. Jednocześnie jednostki Policji w 2014 roku planują pozyskać dodatkowe środki finansowe z NFOŚiGW/WFOŚiGW w wysokości 114,8 mln zł na zadania związane z termomodernizacją obiektów, w tym kwotę 51,8 mln zł dla zadań ujętych w PSKiKP. Należy zaznaczyć, że w ramach FWP w br. (w tym również z FMBP) jednostki planują pozyskać środki w łącznej wysokości 43,2 mln zł, w tym: Inwestycje – 31,5 mln zł; Remonty – 11,7 mln zł.

69 Wizualizacja budynku KPP Krosno Odrzańskie Wizualizacja budynku KP Czechowice Dziedzice

70 70 Wizualizacja budynku KPP w Skarżysku Kamiennej

71 Wizualizacja budynku KPP w Poddębicach Wizualizacja budynku KMP w Legnicy

72 Wizualizacja budynku KPP w Tucholi Wizualizacja budynku III KP w Białymstoku

73 KPP w Szczecinku

74 KPP w Choszcznie

75 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH W LATACH 2007-2013 ORAZ W PERSPEKTYWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google