Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH
W LATACH ORAZ W PERSPEKTYWIE Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP 29 października 2014 r. Kazimierz Dolny

2 Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)
Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

3 Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)
Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

4 Wykres nr 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)
Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

5 Wykres nr 4. Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji?
Źródło: CBOS, września 2014 r., N=946. 5 5

6 Wykres nr 5. Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji?
Źródło: CBOS, września 2014 r., N=946.

7 Wykres nr 6. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku? N= (od I 2007 do I 2014) (w %) Źródło: Polskie Badanie Przestępczości, N=

8 Zmiana między 2012 a 2013 przestępczość ogółem
Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Podejrzani Nieletni % wykrywalności -0,9

9 Zmiana między 2012 a 2013 przestępczość kryminalna
Postępowania wszczęte -233 Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Podejrzani Nieletni % wykrywalności -1,6

10

11 Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego do 10% stanu etatowego Policji

12 Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020

13 Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020
Kolejny, wieloletni okres programowania budżetu Unii Europejskiej przypada na okres W dniu 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa. Dokument określa strategie interwencji – reguluje kwestie: Kto może się ubiegać o środki, Ile środków jest dostępnych, Na co można je przeznaczyć. Krajową odpowiedzią na Umowę Partnerstwa są programy operacyjne na poziomie krajowym, oraz regionalne programy operacyjne na poziomie regionalnym. 13

14 Działania Policji związane z programowaniem
Policja aktywnie uczestniczy w kształtowaniu treści projektów programów operacyjnych, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie regionalnym, m.in. zgłaszając uwagi do formułowanych przez instytucje zarządzające zapisów, proponując nowe treści. Zasadniczą kwestią, mającą wpływ na ograniczenia interwencji względem zmiany kształtu programów operacyjnych na rzecz udziału w pozyskiwaniu środków unijnych przez służby mundurowe, jest treść Umowy Partnerstwa. 14

15 Działania Policji związane z programowaniem
W pierwszej połowie roku wszystkie propozycje programów zostały skierowane do akceptacji Komisji Europejskiej. Po akceptacji propozycji programów opracowywane będą uszczegółowienia, w których zawarte będą skonkretyzowane zapisy programów operacyjnych. Na etapie uszczegółowień RPO, potencjalnie możliwe są działania na rzecz uwzględnienia służb mundurowych, jako beneficjentów pomocy. 15

16 Instytucja Zarządzająca
Instytucja Zarządzająca (IZ) programami regionalnymi – Zarząd Województwa, reprezentowany przez Marszałka Województwa, IZ cechuje autonomia w wyborze projektów spełniających założenia rozwoju regionu, uwzględniające wymagane kryteria unijne oraz strategie krajowe. 16

17 Obszary w zainteresowaniu Policji w ramach RPO
W ramach RPO jednostki terenowe Policji chciałyby się ubiegać o dofinansowanie projektów głównie z zakresu: wzmocnienia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji (priorytet inwestycyjny 2.3), wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (p.i. 4.3), wspierania inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (p.i. 5.2), zwiększanie mobilności regionalnej poprzez inwestycje na rzecz poprawy ruchu drogowego (p.i. 7.2), inwestycji w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych (p.i. 11.1). 17

18 Priorytety inwestycyjne perspektywy finansowej 2014-2020
Legenda: Priorytet inwestycyjny w zainteresowaniu KWP – zapisy programowe RPO nie sprzyjają realizacji projektów LD Priorytet inwestycyjny w zainteresowaniu KWP – zapisy programowe sprzyjają realizacji projektów, jednak zapisy linii demarkacyjnej to uniemożliwiają Priorytet inwestycyjny w zainteresowaniu KWP – zapisy RPO (linii demarkacyjnej) sprzyjają realizacji projektów Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji X 1.1 Priorytet inwestycyjny 1.1. Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji… 1.2 Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I… 2. Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii infor.-komunikacyjnych (TIK) 2.1 Priorytet inwestycyjny 2.1. Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz prowadza­nie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 2.2 Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektr. oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 2.3 Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego… 18

19 19 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3. Cel tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołów­stwa i akwakultury X 3.1 Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 3.2 Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodawiania 3.3 Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 3.4 Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz angażowania się w procesy innowacji 19

20 20 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4. Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach X 4.1 Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4.2 Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach 4.3 Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publ. i sektorze mieszkaniowym LD 4.4 Priorytet inwestycyjny 4.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia 4.5 Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego… 4.6 Priorytet inwestycyjny 4.6. Promowanie badań i innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych oraz wprowadzania tych technologii 4.7 Priorytet inwestycyjny 4.7. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 20

21 21 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5. Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem X 5.1 Priorytet inwestycyjny 5.1. Wspieranie inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu... 5.2 Priorytet inwestycyjny 5.2. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami LD 6. Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 6.1 Priorytet inwestycyjny 6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska 6.2 Priorytet inwestycyjny 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej... 6.3 Priorytet inwestycyjny 6.3. Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 6.4 Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych… 6.5 Priorytet inwestycyjny 6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację… 21

22 22 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7. Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej X 7.1 Priorytet inwestycyjny 7.1. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T 7.2 Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi LD 7.3 Priorytet inwestycyjny 7.3. Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 7.4 Priorytet inwestycyjny 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 22

23 23 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8. Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników X 8.1 Priorytet inwestycyjny 8.1. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości ... 8.2 Priorytet inwestycyjny 8.2. Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia ... 8.3 Priorytet inwestycyjny 8.3. Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego… 8.4 Priorytet inwestycyjny 8.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury dla publicznych służb zatrudnienia 8.5 Priorytet inwestycyjny 8.5. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy… 8.6 Priorytet inwestycyjny 8.6. Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych... 8.7 Priorytet inwestycyjny 8.7. Praca na własny rachunek, przedsiębior-czość i tworzenie przedsiębiorstw... 8.8 Priorytet inwestycyjny 8.8. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia 8.9 Priorytet inwestycyjny 8.9. Przystosowanie pracowników, przedsię-biorstw i przedsiębiorców do zmian 8. 10 Priorytet inwestycyjny 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się 8. 11 Priorytet inwestycyjny 8.11. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy... 23

24 24 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9. Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem X 9.1 Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną… 9.2 Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gosp. i społ. ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 9.3 Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych 9.4 Priorytet inwestycyjny 9.4. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 9.5 Priorytet inwestycyjny 9.5. Integracja społ.-gosp. społeczności marginalizowanych 9.6 Priorytet inwestycyjny 9.6. Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans 9.7 Priorytet inwestycyjny 9.7. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług… 9.8 Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej... 24

25 25 Lp. Obszar wsparcia Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów W. Katowice
Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Wrocław KSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10. Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie X 10.1 Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej ... 10.2 Priorytet inwestycyjny 10.2. Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego… 10.3 Priorytet inwestycyjny 10.3. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie (…) poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej ... 10.4 Priorytet inwestycyjny bis Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy… 10.5 Priorytet inwestycyjny 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej LD 11. Cel tematyczny 11 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 11.1 Priorytet inwestycyjny 11.1. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publ. oraz efektywność usług publicznych 11.2 Priorytet inwestycyjny 11.2. Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kztałcenia… 25

26 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Białystok W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., 26

27 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Bydgoszcz W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 27

28 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Gdańsk W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, P.i Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, 28

29 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Gorzów Wielkopolski W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych, P.i Rozwój produktów i usług opartych na TIK, P.i Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, P.i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., P.i Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, 29

30 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Katowice W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., P.i Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, 30

31 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Kielce W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, P.i Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, P.i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, 31

32 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Kraków W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie efektywności energetycznej, 32

33 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Lublin W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – pominięty priorytet: P.i Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, P.i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność adm. publ., P.i Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, 33

34 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Łódź W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych, P.i Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej, P.i Aktywne i zdrowe starzenie się, P.i Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, 34

35 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Olsztyn W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, 35

36 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Opole W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, 36

37 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Poznań W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, P.i Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami, P.i Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej, P.i Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, P.i Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację, P.i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, P.i Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 37

38 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Poznań W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, P.i Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, P.i Aktywne i zdrowe starzenie się, P.i Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, P.i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, P.i Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, P.i Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej, P.i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i bis - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, P.i Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 38

39 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Poznań W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, P.i Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, P.i Rozwój produktów i usług opartych na TIK, P.i Promowanie przedsiębiorczości, P.i Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, P.i Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, P.i Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach, P.i Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego, P.i Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie efektywności energetycznej, 39

40 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP z/s w Radomiu W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, 40

41 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Rzeszów W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie efektywności energetycznej, P.i Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 41

42 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Szczecin W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, P.i Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, P.i Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 42

43 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KWP Wrocław W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, P.i Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, P.i Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – uzasadnienie: zapisy linii demarkacyjnej: P.i Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 43

44 Możliwości jednostek w aplikowaniu o środki NPF
KSP W zainteresowaniu jednostki: Zapisy RPO umożliwiające udział w programie: P.i Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, P.i Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, P.i bis - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Zapisy RPO uniemożliwiające udział w programie – brak ujęcia Policji jako potencjalnego beneficjenta: P.i Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, P.i Zwiększanie mobilności regionalnej, 44

45 Stanowisko Urzędów Marszałkowskich
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędów Marszałkowskich: część Urzędów Marszałkowskich ogranicza udział Policji w aplikowaniu o środki: uzasadniając to prowadzeniem własnej polityki rozwoju województwa, wyznaczeniem innych priorytetów, /m.in.: > przewiduje się przeznaczyć środki wyłącznie dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej, która nie będzie mieć możliwości otrzymania wsparcia w ramach krajowych programów operacyjnych; > ograniczona wysokość dostępnych środków; > brak wymaganej osobowości prawnej/ 45

46 Stanowisko Urzędów Marszałkowskich (c.d.)
dokonując dosłownej, zawężonej i niejednolitej interpretacji zapisów linii demarkacyjnej (podział interwencji na poziomie kraj-region), /w niektórych województwach planowane jest wyłączenie ze wsparcia termomodernizacji obiektów stanowiących siedzibę administracji publicznej (w tym Policję) – w założeniach p.i. 4.3 powinien to umożliwiać; w odniesieniu do obszaru zarządzania klęskami żywiołowymi (p.i. 5.2) część zarządów województw dosłownie interpretuje zapisy linii demarkacyjnej przewidując wsparcie wyłącznie dla Straży Pożarnej/ 2. część Urzędów Marszałkowskich przychylnie odnosi się do postulatów Policji umożliwiając jej udział w wybranych obszarach – wydaje się zatem, że zapisy linii demarkacyjnej nie wykluczają udziału Policji w procesie aplikowania. 46

47 Kontrakt terytorialny
Kontrakt terytorialny to nowy instrument poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, nie funkcjonujący w poprzedniej perspektywie finansowej. Jest to wspólne, wynegocjowane pomiędzy samorządem, a stroną rządową, stanowisko obejmujące przedsięwzięcia rozwojowe regionu, które wynikają przede wszystkim z oczekiwań regionu wobec władz centralnych. W Kontrakcie terytorialnym predysponowane do realizacji mogą być jedynie przedsięwzięcia wykonalne, charakteryzujące się wysokim stopniem przygotowania, wobec których nie istnieją zastrzeżenia merytoryczne ani formalne. Policja w regionie również chciałaby uczestniczyć w realizacji kluczowych przedsięwzięć danego obszaru. 47

48 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – to nowy sposób współpracy samorządów. Policja zgłasza propozycje przedsięwzięć w ramach nowego instrumentu, jakim są ZIT, wydzielone w ramach RPO. ZIT realizowane będą przez samorządy przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w formie wspólnej strategii w ramach zawiązanego partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego), potencjalne obszary, m.in.: wspieranie efektywności energetycznej (m.in. termomodernizacja), poprawa stanu środowiska przyrodniczego (wymiana źródeł ciepła), rewitalizacja (przebudowa, adaptacja). 48

49 Rewitalizacja, co to jest
MIiR przygotowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji – pakiet rozwiązań systemowych Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji, Rewitalizacja = NPR + regulacje + instrumenty wsparcia + informacja i edukacja Programy rewitalizacji + na poziomie samorządów lokalnych, Finansowanie – m.in. w ramach środków Unii Europejskiej. 49

50 Rewitalizacja, co to jest
Podstawowym źródłem finansowania działań z zakresu rewitalizacji będą fundusze strukturalne UE. Bezpośrednio rewitalizacji dotyczą następujące priorytety inwestycyjne: Priorytet inwestycyjny Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, Priorytet inwestycyjny Promowanie strategii niskoemisyjnych dla rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, Priorytet inwestycyjny Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Priorytet inwestycyjny Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu, Priorytet inwestycyjny Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 50

51 Rewitalizacja, co to jest
Działania w tym zakresie będą finansowane na szczeblu regionalnym / lokalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest: wpisywanie się w listę beneficjentów, wpisywanie się planowanego przedsięwzięcia w zakres wsparcia - określony w RPO, a później w Uszczegółowieniach RPO, Policja na szczeblu regionalnym (KWP) podejmowała i podejmuje działania w kierunku umieszczenia w RPO zapisów umożliwiających późniejsze ubieganie się o środki - również w zakresie rewitalizacji. Działania KWP są wspierane na szczeblu centralnym przez KGP. 51

52 Rewitalizacja, co to jest
Z informacji przekazywanych przez KWP wynika, że działania z zakresu rewitalizacji, które mogłyby ubiegać się o wsparcie, obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne (termomodernizacje, renowacje, rewitalizacja obszarów powojskowych, wzmocnienie służby dzielnicowych na obszarach szczególnie zagrożonych przestępczością) oraz "miękkie" (szkolenia, profilaktyka, działania na rzecz wspólnot lokalnych). Przykładowe propozycje projektów: Termomodernizacja/rewitalizacja komend i komisariatów Policji na terenie województwa dolnośląskiego, Renowacja zabytkowego budynku Komisariatu Policji Stare Miasto KMP Poznań, Dzielnicowy bliżej społeczeństwa (Województwo Świętokrzyskie), Rewitalizacja obiektów Policji w Kazimierzy Wielkie i w Jędrzejowie (Województwo Świętokrzyskie), Rewitalizacja terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach, Działania z zakresu efektywności energetycznej, ochrony środowiska i niskoemisyjności - również wchodzące w zakres rewitalizacji - powinny być możliwe do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 52

53 Priorytety kluczowe dla resortu spraw wewnętrznych w zakresie rewitalizacji – przedstawione w MIiR
Finansowanie przedsięwzięć Policji realizowanych na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku na obszarach objętych Narodowym Planem Rewitalizacji, Wykorzystanie środków Narodowego Programu Rewitalizacji dla poprawy infrastruktury obiektów Policji, w szczególności na rzecz inwestycji i remontów, uwzględniających zapisy Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, Finansowanie przedsięwzięć komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości oraz poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Tworzenie lokalnych monitoringów wizyjnych, finansowanie ich obsługi i służb reagujących na zdarzenia, Finansowanie działań podmiotów i wspólnot lokalnych na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych z wykorzystaniem doświadczeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” Finansowanie programów profilaktycznych Policji w zakresie: ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, patologii społecznych, ofiar przestępstw, bezpieczeństwa ogólnego Podejmowanie działań na rzecz wspierania sytuacji mniejszości narodowych i przeciwdziałania dyskryminacji etnicznej na obszarach zdegradowanych. 53

54 Rewitalizacja w zakresie Priorytetu inwestycyjnego 9.2
Warunki udziału w priorytecie 9.2 „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”: Ścisłe powiązanie: rewitalizacji gospodarczej i fizycznej (renowacje, modernizacje budynków i obiektów w celu zachowania dotychczasowych funkcji lub ich adaptacji do nowych funkcji) z rewitalizacją społeczną przyczyniającą się do neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walka z ubóstwem), Konieczność wpisania w lokalny program rewitalizacji (lub dokument równoważny), opracowany w oparciu o krajowe ramy działań rewitalizacyjnych, W celu przykładowej realizacji przedsięwzięcia obejmującego utworzenie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w regionie łódzkim. 54

55 Działania KGP decyzją Z-cy Komendanta Głównego Policji - cykliczne zbieranie informacji z KWP nt. podejmowanych działań w ramach RPO, wielokrotne kierowanie pism do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Pani Premier E. Bieńkowska) oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skierowanie wystąpienia do Marszałków Województw. 55

56 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT
– obecnie w trakcie przygotowania, współpraca transgraniczna, transnarodowa, międzyregionalna, przyjmują charakter przede wszystkim działań miękkich (wymiana doświadczeń, ćwiczenia, szkolenia), skierowane są m.in. do jednostek administracji ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, w tym – do policji, pracują nad nimi międzynarodowe grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządów z państw zaangażowanych we współpracę, projekty dokumentów są też przedmiotem konsultacji społecznych. Rozpoczęcie realizacji programów powinno nastąpić w 2015 roku, po ich przyjęciu przez Komisję Europejską. 56

57 Problem zaistniały w Programie Operacyjnym „Ryby” 2007-2013
niektóre KWP zgłosiły propozycje projektów w ramach PO „Ryby”, udział Policji nie jest wykluczony w zakresie podmiotowym, zaistniał problem ze współfinansowaniem projektu – w uzasadnieniu przedstawionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – brak możliwości udziału środków publicznych, zastrzeżenia skierowano do MSW, które wystąpiło do MRiRW z prośbą o wyjaśnienia i umożliwienie Policji udziału w programie, MRiRW poinformowało, że możliwe jest podpisywanie umów o dofinansowanie, Podano przykład KPP Sulęcin, która podpisała umowę z KWP w Gorzowie W. oraz z samorządem województwa, w ramach której wkład własny stanowią, akceptowane przez Instytucję Zarządzającą, dochody własne gminy/powiatu, Poinformowano, że szereg udostępnionych umów o dofinansowanie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, zawiera elementy o charakterze fakultatywnym. 57

58 Podsumowanie Uprzejma prośba do Pani oraz Panów Marszałków o uwzględnienie postulatów Policji, poprzez udział sfery bezpieczeństwa publicznego na poziomie regionalnym, w możliwie najszerszym zakresie wsparcia. Wzrost bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w istotny sposób może wpłynąć na komfort życia ludzi, wzrost ruchu turystycznego, a także napływ inwestycji do regionu. 58

59 Fundusz Wsparcia Policji
59

60 Fundusz Wsparcia Policji
Fundusz Wsparcia Policji – jako państwowy fundusz celowy nieposiadający osobowości prawnej – funkcjonuje w KGP, w 16 komendach wojewódzkich Policji, w KSP oraz w 2 Szkołach Policji. Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w art. 13 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) na podstawie zawieranych przez dysponentów Funduszu umów i porozumień, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji. Podmioty, które mogą przekazać środki na Fundusz Wsparcia Policji: - jednostki samorządu terytorialnego, - państwowe jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia, - fundacje, - banki, - instytucje ubezpieczeniowe. 60

61 Fundusz Wsparcia Policji
Lp. Treść Wykonanie za 2013 r. Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na r. Projekt planu na 2015 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 I Stan funduszu na początek roku 1 642 39 1 781 II Przychody 60 484 87 504 66 323 61 413 III Koszty 60 345 37 683 IV Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 30 421 61

62 Fundusz Wsparcia Policji - ogółem
Lp. Jednostka Przychody w 2013 r. Plan po zmianach na 2014 r. Przychody na r. Projekt planu na 2015 r. w tysiącach złotych 1 KWP Wrocław 5 310 10 849 8 189 6 500 2 KWP Bydgoszcz 2 070 2 418 1 882 1 000 3 KWP Lublin 6 814 6 557 2 446 1 857 4 KWP Gorzów Wlkp. 1 184 1 334 1 312 1 204 5 KWP Łódź 3 281 4 195 3 385 3 695 6 KWP Kraków 2 300 6 453 6 443 170 7 KWP Radom 3 526 8 708 6 955 6 964 8 KWP Opole 744 756 300 9 KWP Rzeszów 2 525 2 285 1 950 10 KWP Białystok 1 646 1 978 1 582 1 530 11 KWP Gdańsk 1 916 2 960 2 642 12 KWP Katowice 6 820 8 641 6 204 7 984 13 KWP Kielce 924 2 964 2 337 1 109 14 KSP Warszawa 9 958 10 712 8 247 9 840 15 KWP Olsztyn 1 339 1 700 1 510 1 470 16 KWP Poznań 6 160 8 550 6 133 17 KWP Szczecin 3 670 5 930 3 943 18 KGP 160 317 216 19 SP Katowice 135 187 90 20 SP Słupsk Razem 60 484 87 504 66 323 61 413 62

63 Przychody Funduszu Wsparcia Policji uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na poszczególne województwa Lp. Województwa Przychody w 2013 r. Przychody na r. w tysiącach złotych 1 Dolnośląskie 5 114 7 898 2 Kujawsko-pomorskie 2 047 1 874 3 Lubelskie 6 795 2 434 4 Lubuskie 921 964 5 Łódzkie 2 772 3 363 6 Małopolskie 2 278 6 386 7 Mazowieckie 13 454 15 023 8 Opolskie 742 755 9 Podkarpackie 2 494 1 919 10 Podlaskie 1 635 1 575 11 Pomorskie 1 857 2 581 12 Śląskie 6 855 6 254 13 Świętokrzyskie 922 2 332 14 Warmińsko-mazurskie 1 334 1 506 15 Wielkopolskie 6 010 6096 16 Zachodniopomorskie 3 537 3 890 Razem 58 767 64 850 63

64 Koszty Funduszu Wsparcia Policji - ogółem
Lp. Jednostka Wykonanie za 2013 r. Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na r. Projekt planu na 2015 r. w tysiącach złotych 1 KWP Wrocław 5 314 10 849 2 199 6 500 2 KWP Bydgoszcz 2 008 2 418 1 404 1 000 3 KWP Lublin 6 405 6 557 1 899 1 857 4 KWP Gorzów Wlkp. 1 184 1 334 825 1 204 5 KWP Łódź 3 276 4 195 1 557 3 695 6 KWP Kraków 2 289 6 453 2 885 170 7 KWP Radom 3 545 8 708 5 001 6 964 8 KWP Opole 745 756 487 300 9 KWP Rzeszów 2 767 2 285 1 112 10 KWP Białystok 1 646 1 978 1 329 1 530 11 KWP Gdańsk 1 953 2 960 1 414 12 KWP Katowice 6 862 8 641 3 701 7 984 13 KWP Kielce 923 2 964 1 089 1 109 14 KSP Warszawa 9 989 10 712 6 740 9 840 15 KWP Olsztyn 1 347 1 700 891 1 470 16 KWP Poznań 6 221 8 550 4 130 17 KWP Szczecin 3 683 5 930 955 18 KGP 60 317 19 SP Katowice 126 187 61 90 20 SP Słupsk Razem 60 345 87 504 37 683 61 413 64

65 Przeznaczenie środków Funduszu Wsparcia Policji
Lp. Treść Wykonanie za 2013 r. Wykonanie na r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby 19 032 12 911 Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie 1 925 1 321 Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych (budowa obiektów) 6 553 4 711 Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych (zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego) 14 223 10 867 5 Zakup usług remontowych (remonty budynków i pomieszczeń jednostek Policji) 5 557 1 375 6 Zakup usług pozostałych (utrzymanie obiektów, wyżywienie i zakwaterowanie oddziałów prewencji) 4 843 3 171 7 Zakup sprzętu i uzbrojenia (sprzęt gospodarczy, techniki specjalnej) 3 798 1 259 8 Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Policji (zakup paliwa, energii, delegacje i inne) 4 380 2 030 9 Zwrot środków wynikających z rozliczenia 34 38 Ogółem 60 345 37 683 65

66 PROGRAM STANDARYZACJI KOMEND I KOMISARIATÓW POLICJI

67 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji jest istotnym elementem dokumentu Strategia Sprawne Państwo. Jej głównym celem jest poprawa jakości usług administracji publicznej, a wśród celów szczegółowych wymienione jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przewidywane po zrealizowaniu wszystkich planowanych zadań polepszenie stanu technicznego budynków Policji spowoduje poprawę wizerunku formacji, a w konsekwencji administracji publicznej i całego państwa. Program (…) jest 3-letnim programem rządowym. Środki finansowe w łącznej wysokości około 1,0 mld zł przeznaczone są na realizację w latach 2013 – 2015 przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych, jak również bieżące utrzymanie użytkowanych obiektów z funduszu „Dobrego Gospodarza” w ramach Programu (…) i pochodzą z budżetu państwa.

68 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji
W 2014 roku Zespół ds. Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji pod przewodnictwem Pana Grzegorza Karpińskiego - Podsekretarza Stanu w MSW zaaprobował do realizacji w latach – zadań, w tym: 72 zadania inwestycyjne, 69 zadań remontowych. W roku bieżącym plan na zamierzenia realizowane w ramach PSKiKP wynosi 336,7 mln zł, w tym na: Inwestycje - 255,9 mln zł (zamierzenia inwestycyjne kontynuowane z 2013 r.), Remonty - 80,8 mln zł (zamierzenia remontowe kontynuowane z 2013 r.). Ponadto, w ramach środków budżetowych Policji na przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej wysokości 70,5 mln zł, w tym: Inwestycje – 37,6 mln zł; Remonty – 32,9 mln zł. Jednocześnie jednostki Policji w 2014 roku planują pozyskać dodatkowe środki finansowe z NFOŚiGW/WFOŚiGW w wysokości 114,8 mln zł na zadania związane z termomodernizacją obiektów, w tym kwotę 51,8 mln zł dla zadań ujętych w PSKiKP. Należy zaznaczyć, że w ramach FWP w br. (w tym również z FMBP) jednostki planują pozyskać środki w łącznej wysokości 43,2 mln zł, w tym: Inwestycje – 31,5 mln zł; Remonty – 11,7 mln zł.

69 Wizualizacja budynku KPP Krosno Odrzańskie
Wizualizacja budynku KP Czechowice Dziedzice

70 Wizualizacja budynku KPP w Skarżysku Kamiennej

71 Wizualizacja budynku KPP w Poddębicach
Wizualizacja budynku KMP w Legnicy

72 Wizualizacja budynku KPP w Tucholi
Wizualizacja budynku III KP w Białymstoku

73 KPP w Szczecinku

74 KPP w Choszcznie

75 Dziękuję za uwagę 75


Pobierz ppt "PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google