Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Inicjatywy JESSICA 8 września 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Inicjatywy JESSICA 8 września 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Inicjatywy JESSICA 8 września 2011

2 2 Projekty w ramach inicjatywy JESSICA Rentowność finansowa Rentowność społeczno-ekonomiczna Cel w sektorze prywatnym Cel w sektorze publicznym Obszar dotacji Potencjalne projekty wspierane w ramach JESSICA Przedsięwzięcia nieopłacalne pod względem społeczno-ekonomicznym Przedsięwzięcia nieopłacalne finansowo JESSICA umożliwia inwestowanie w projekty, których nie można zrealizować na zasadach ściśle komercyjnych lub w formie dotacji

3 3 Wymogi dotyczące Projektów Miejskich (1/2) Zakres rzeczowy projektów JESSICA  Rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych (np. na potrzeby mieszkaniowe, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne)  Miejskie projekty rewitalizacyjne, na przykład inwestycje w zdegradowane i ubogie dzielnice miast  Projekty dotyczące infrastruktury miejskiej, co obejmuje transport, sieć wodociągową, gospodarkę odpadami, kwestie energetyczne, itp.  Rehabilitacja nieużytków poprzemysłowych, co obejmuje oczyszczenie terenu i usunięcie zanieczyszczeń  Infrastruktura edukacyjna, co obejmuje wyspecjalizowane placówki  Poprawa efektywności energetycznej oraz projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii zlokalizowane w obszarach miejskich  Inwestycje w instytucje wspierające rozwój biznesu w obszarach miejskich  Inne Projekty Miejskie

4 4 Wymogi dotyczące Projektów Miejskich (2/2) Charakterystyka ekonomiczno-finansowa projektów JESSICA  Suma wszystkich przepływów finansowych projektu z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, przed zdyskontowaniem musi być dodatnia  Przewidywana opłacalność projektu miejskiego bez wsparcia ze strony JESSICA powinna być niższa niż zazwyczaj wymagana przez rynek, tak że zrealizowanie projektu miejskiego przy pomocy typowych form finansowania nie byłoby możliwe  Wewnętrzna stopa zwrotu i wartość bieżąca netto projektu muszą być dodatnie  Ekonomiczna stopa zwrotu projektu (miernik społeczno-gospodarczego oddziaływania projektu) powinna osiągnąć odpowiednio wysoki poziom

5 5 Fundusze JESSICA w Województwie Mazowieckim Oś PriorytetowaDziałanie Alokacja (mln PLN) I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.6: Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym: tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym doradztwo pod względem przygotowania planów rozwoju klastrów wsparcie promocyjne działań klastrów, skierowanych na pozyskanie nowych przedsięwzięć ok. 23,5 IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 4.3: Ochrona powietrza, energetyka: budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury odnawialnych źródeł energii budowa, rozszerzenie i modernizacja infrastruktury transmisji i dystrybucji energii budowa, rozszerzenie i modernizacja systemów grzewczych (efektywność energetyczna) konwersja istniejących systemów grzewczych budynków użyteczności publicznej na systemy bardziej przyjazne środowisku termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ok. 68,2 V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5.2: Rewitalizacja miast: renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym włącznie z zagospodarowaniem terenów przyległych adaptacja, rekonstrukcja i renowacja budynków, przestrzeni publicznej oraz terenów przyległych dla celów edukacyjnych i społecznych adaptacja, rekonstrukcja lub renowacja infrastruktury turystyki, rekreacji i kultury adaptacja, rekonstrukcja lub renowacja budynków, obiektów, dawnego wyposażenia przemysłowego oraz wojskowego i rozwój okolicznych terenów renowacja i rekonstrukcja infrastruktury technicznej organizacja przestrzeni publicznej utworzenie stref bezpieczeństwa oraz stref przeciwdziałania przestępczości w rejonach miejskich narażonych na patologie społeczne ok. 68,2

6 6 Warunki produktów finansowych JESSICA  Produkty finansowe oferowane przez FROM powinny charakteryzować się warunkami na tyle korzystniejszymi, w porównaniu do rynkowych, aby dzięki finansowaniu JESSICA stopa zwrotu dla inwestorów kapitałowych/kredytodawców projektu osiągnęła poziom akceptowalny przez rynek  Intensywność finansowania w ramach JESSICA nie powinna przekroczyć poziomu wystarczającego do zachęcenia promotora projektu do realizacji projektu miejskiego („fair rate of return”)  Każdy kandydat na FROM przedstawia założenia dotyczące oferowanych przez siebie produktów finansowych w swoim biznes planie Podstawowe założenia instrumentów finansowych JESSICA

7 7 Przykładowe projekty JESSICA w Polsce(1/4) Galeria Goplana – rewitalizacja obszaru poprzemysłowego w centrum miasta Leszna Finansowanie JESSICA: 50 mln PLN Inwestor: przedsiębiorca prywatny Zakres rzeczowy:  Budowa trzypoziomowej galerii handlowej (ok. 120 sklepów)  Budowa infrastruktury kulturalno-rozrywkowej w ramach galerii  Rewitalizacja dwóch przyległych kamienic Oddziaływanie społeczno-ekonomiczne:  Utworzenie nowych miejsc pracy  Modernizacja odcinków przyległych ulic  Rozwój przestrzenny terenów przyległych

8 8 Przykładowe projekty JESSICA w Polsce (2/4) Inkubator przedsiębiorczości w Poznaniu – utworzenie instytucji wspierającej otoczenie biznesu Zakres rzeczowy:  Projekt jest częścią trójetapowej inwestycji obejmującej:  Budowę trzech nowych budynków biurowych  Rewitalizację dwóch zdegradowanych budynków  Wszystkie budynki mają być podzielone na część mającą charakter parku technologicznego i na część typowo biurową Oddziaływanie społeczno-ekonomiczne:  Inkubator przedsiębiorczości  Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Finansowanie JESSICA: 18,5 mln PLN Inwestor: spółka komunalna

9 9 Przykładowe projekty JESSICA w Polsce (3/4) Budowa centrum biurowego Podwale w Poznaniu – rewitalizacja obszaru zdegradowanego Zakres rzeczowy:  Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego poprzez:  Budowę nowoczesnej przestrzeni biurowej (klasy B+/A)  Budowę infrastruktury towarzyszącej (parkingi, modernizacja przyległych ulic i chodników, monitoring całego obszaru, utworzenie terenów zielonych) Oddziaływanie społeczno-ekonomiczne:  Ogólne podniesienie walorów terenu zdegradowanego (infrastruktura drogowa, poziom bezpieczeństwa)  Budowa i utrzymanie świetlicy dla mieszkańców wraz z organizacją szkoleń i innych wydarzeń Finansowanie JESSICA: 22,5 mln PLN Inwestor: przedsiębiorca prywatny

10 10 Przykładowe projekty JESSICA w Polsce (4/4) Budowa Galerii w Międzyzdrojach – budynek usługowy z punktem ratownictwa i punktem doradczo-szkoleniowym Zakres rzeczowy:  Budowa obiektu usługowego, handlowo-gastronomicznego w bezpośrednim sąsiedztwie plaży w Międzyzdrojach  Budowa stałego zjazdu na plażę  Organizacja punktu ratownictwa i punktu pomocy medycznej w budynku  Organizacja punktu doradczo-szkoleniowego dla bezrobotnych i ofiar przestępstw Oddziaływanie społeczno-ekonomiczne:  Utworzenie nowych miejsc pracy  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obszaru Finansowanie JESSICA: ok. 12 mln PLN Inwestor: przedsiębiorca prywatny

11 11 Potencjalne projekty JESSICA w Polsce Przykładowe typy projektów Zakup i przekształcenie budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy, zagospodarowanie terenu przyległego Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa biznesu Adaptacja zabytkowego budynku na cele kulturalne Rewitalizacja budynku szkoły Budowa parku przemysłowego Budowa centrum handlowego Uporządkowanie terenu w centrum miasta Kręgielnia - renowacja budynku oraz otwarcie w nim kręgielni i kawiarni Remont i rozbudowa kamienicy z przeznaczeniem pod funkcję biurową, parking podziemny Renowacja basenu miejskiego i przeznaczenie go na cele społeczno- komercyjne Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Przygotowanie inkubatora przedsiębiorczości Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego Renowacja dziedzińców zabytkowych kamienic - budowa garaży podziemnych oraz zagospodarowanie terenu naziemnego (zieleń, place zabaw itp.). Przykładowi promotorzy projektów Przedsiębiorcy prywatni Jednostki samorządu terytorialnego Spółki jednostek samorządu terytorialnego Spółki celowe (SPV)

12 12 European Investment Bank Kontakt JESSICA and Investment Funds European Investment Bank 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg www.eib.org/jessica Biuro w Warszawie: Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Agata Matusiak Tel.:+48 22 310 05 06 Email:a.matusiak@eib.org


Pobierz ppt "1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Inicjatywy JESSICA 8 września 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google