Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Warszawa, grudzień 2013

2 Instytucje polskiego rynku kapitałowego
Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego KDPW Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Narodowy Bank Polski KDPW_CCP Instytucje finansowe i pośrednicy Inwestorzy instytucjonalni Emitenci Inwestorzy indywidualni

3 Akcjonariat KDPW i KDPW_CCP
Historia Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obecnie Niezależna instytucja działająca w formie spółki akcyjnej Obecni akcjonariusze (od 1999 r.) Skarb Państwa 1/3 akcji GPW 1/3 akcji Narodowy Bank Polski 1/3 akcji KDPW_CCP (lipiec 2011 r.) KDPW 100% akcji. NBP MSP GPW 33% 33% 100 % 33% Kapitał własny KDPW_CCP : 218 mln PLN (ok. 52 mln EUR) Wprowadzenie pojęcia nowacji rozliczeniowej do polskiego porządku prawnego (sierpień 2012)

4 Podstawowe statystyki*
Liczba uczestników KDPW: 67 Liczba uczestników KDPW_CCP: 41 Liczba emitentów: 1.115 w tym: zagranicznych: 72 Liczba zdeponowanych papierów wartościowe o charakterze udziałowym: 1.076 Liczba zdeponowanych papierów wartościowe o charakterze dłużnym: 716 Kapitalizacja akcji zarejestrowanych w KDPW – 529 mld PLN (EUR 125 mld) Kapitalizacja obligacji zarejestrowanych w KDPW – 658 mld PLN (EUR 155 mld) Wartość operacji rozliczonych na rynku wtórnym w 2012 roku: 11 bln PLN (EUR 2,6 bln) *Stan na koniec października 2013

5 Infrastruktura rynku GPW BondSpot OTC KDPW_CCP Rozrachunek Rozliczenie
Zawarcie transakcji Rozrachunek transakcji KDPW_CCP Rozrachunek Rozliczenie Centralny Depozyt System Zarządzania Ryzykiem NBP Rozliczenie transakcji KDPW Repozytorium transakcji

6 Usługi Grupy KDPW dla rynku finansowego
Rynek regulowany ASO OTC kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Zdarzenia korporacyjne Wypłaty transferowe OFE Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSDs Prowadzenie kont depozytowych Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Repozytorium transakcji Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) Prowadzenie referencyjnych baz danych Rozrachunek transakcji System Rekompensat Fundusz Gwarancyjny 100% Rynek regulowany ASO OTC derywaty Rozliczanie transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie zabezpieczeniami SPAN VaR Obligacje skarbowe Bony skarbowe PLN SpółkiWIG20 Gwarancje bankowe OTC REPO Agencja kodująca (kody ISIN, LEI) 2015 – reautoryzacja CSD 2013 – autoryzacja CCP

7 Polski centralny depozyt papierów wartościowych
Funkcje i zadania KDPW określa Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Główne zadanie: Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce Zgodnie z art. 48 ust. 7 Ustawy o obrocie (…) KDPW może przekazać – w drodze umowy – wykonywanie określonych zadań spółce zależnej. Wykorzystując powyższy zapis KDPW powierzył izbie rozliczeniowej KDPW_CCP realizację zadań z zakresu gwarantowania i rozliczania transakcji.

8 Funkcje rozliczeniowo-rozrachunkowe
Ustawowe zadania KDPW Funkcje rozliczeniowo-rozrachunkowe rozliczanie transakcji (rynek regulowany, alternatywny system obrotu) rozrachunek transakcji w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych (rynek regulowany, alternatywny system obrotu) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym Funkcje depozytowe prowadzenie depozytu papierów wartościowych nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Inne funkcje zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekompensat

9 Główne zadania KDPW Prowadzenie kont depozytowych dla uczestników, na których w formie elektronicznego zapisu, rejestrowane są papiery wartościowe Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji na kontach depozytowych uczestników Rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach regulowanych: GPW oraz BondSpot, a także transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym (NewConnect, BondSpot) Nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy, scalanie akcji) Przydzielanie kodów ISIN (International Securities Identifying Numbers) polskim emisjom instrumentów finansowych (KDPW jest krajowym organem odpowiedzialnym za ich nadawanie)

10 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW
Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zarejestrowane w KDPW Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: Akcje (krajowe i zagraniczne) Obligacje (Skarbu Państwa, NBP (banku centralnego) korporacyjne (krajowe i zagraniczne), komunalne, zamienne, EBI, z prawem pierwszeństwa, obligacje niepubliczne, listy zastawne) Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Kontrakty Futures (na indeks WIG20, na walutę, na akcje) Indeksowe jednostki udziałowe Opcje (Europejskie, na indeks WIG20, na akcje) Wyjątek: Bony skarbowe: przechowywanie, rozliczanie oraz rozrachunek – system Narodowego Banku Polskiego

11 Podstawowe zasady rozliczeń realizowanych w KDPW
W KDPW rozliczane są wyłącznie zdematerializowane papiery wartościowe Transfery papierów wartościowych odbywają się poprzez dokonywanie zapisów księgowych w systemie depozytowym, rozliczeniowym i rozrachunkowym KDPW Transferów dokonuje się pomiędzy kontami uczestników KDPW Obowiązkowa segregacja aktywów (aktywa własne, aktywa klientów) Zmiana stanów własności następuje w momencie dokonania zapisu księgowego Dokonywanie rozliczeń transakcji na rzecz: GPW, BondSpot, NewConnect (ASO), MTS Poland Model rozliczeniowy w trybie DvP: BIS model I, BIS model II Rozliczenia: T+2, T+3 – dla obrotu na rynku regulowanym – GPW, BondSpot T+0 do T+n – dla transakcji poza obrotem zorganizowanym – OTC Dwa tryby rozliczenia: RTGS DVP (8.00 – 17.00), FOP (8.00 – 18.30) Tryb wielosesyjny (7.30 – 19.00)

12 Cykl rozliczeniowy Cykl rozliczeniowy dla transakcji na akcjach, prawach do akcji, certyfikatach zawartych na rynku regulowanym trwa trzy dni robocze (T+3), a dla obligacji - dwa dni robocze (T+2) Oznacza to, że formalnym właścicielem akcji staniemy się dopiero trzeciego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji, a w przypadku obligacji – drugiego dnia.

13 Liczba rachunków papierów wartościowych
Źródło: KDPW, dla lat dane na koniec roku; dla roku 2013 – na koniec listopada.

14 Połączenia operacyjne z innymi depozytami
KDPW utrzymuje 20 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. 10 z nich to połączenia bezpośrednie pomiędzy KDPW a zagranicznym depozytem. Pozostałe 10 to połączenia typu pośredniego, za pośrednictwem jednego z dwóch międzynarodowych depozytów (Clearstream Banking Luxembourg, Euroclear Bank) lub – jak w przypadku Bułgarii – za pośrednictwem banku depozytariusza. W przypadku Słowacji – połączenie pośrednie i bezpośrednie.

15 Strategia budowania połączeń operacyjnych
Cele budowy nowych połączeń operacyjnych: rozliczanie rynków zagranicznych obsługiwanych przez rynki regulowane lub ASO w Polsce budowa międzynarodowej sieci operacyjnej i połączeń operacyjnych KDPW w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku, w szczególności w związku z podwójnym notowaniem papierów wartościowych na GPW i rynku macierzystym: rynki kluczowe – połączenia bezpośrednie pozostałe rynki – połączenia operacyjne za pośrednictwem ICSD lub banków uzyskanie przez KDPW pozycji głównego pośrednika w zakresie rozrachunku  dla inwestorów polskich działających poprzez uczestników KDPW na rynkach zagranicznych (np. Wiedeń, Frankfurt, Londyn) rozwój współpracy biznesowej z innymi centralnymi depozytami oraz izbami rozliczeniowymi w regionie poprzez sprzedaż na danym rynku systemu kdpw_stream nawiązywanie biznesowych relacji z zagranicznymi podmiotami depozytowo-rozliczeniowymi w regionie Korzyści dla inwestorów: dostęp do nowych możliwości inwestycyjnych w tym - nowych rynków oraz szerszej gamy instrumentów finansowych

16 System Rekompensat Nadzór nad całością Systemu Rekompensat, jak również funkcje w zakresie licencjonowania i ewentu­alnego sankcjonowania podmiotów prowadzących działalność maklerską – uczestników tego systemu – sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem Systemu Rekompensat jest dodatkowe zabezpieczenie aktywów inwestorów powierzonych licencjonowanym firmom inwestycyjnym, w przypadku gdy wszystkie procedury ostrożnościowe i sys­temy nadzoru nad firmami inwestycyjnymi nie są w stanie zapewnić inwestorom pełnej ochrony. KDPW administruje i zarządza środkami systemu. System rekompensat zabezpiecza w pełni wypłatę środków inwestorów objętych systemem rekompensat do kwoty wynoszącej równowartość w złotych 3 tys. euro, oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z zastrzeżeniem że maksymalna wartość środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22 tys. euro. W praktyce oznacza to, że maksymalna rekompensata w chwili obecnej to euro, gdyż system rekompensat wypłaca tylko 90% nadwyżki ponad euro.

17 Repozytorium Transakcji w KDPW Obowiązek raportowania
Repozytorium Transakcji w KDPW Obowiązek raportowania Repozytorium Transakcji Gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów (EMIR). Obowiązek zgłaszania transakcji (Art. 9 Rozporządzenia EMIR): Kontrahenci finansowi i niefinansowi oraz CCP mają obowiązek zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji. Informacje te muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu. Transakcje zawarte przed 16/08/2012, aktywne w tym dniu Transakcje zawarte 16/08/2012 lub później Okres przejściowy na raportowanie transakcji zawartych przed wejściem w życie wymogu (backloading): 90 D – jeżeli transakcja jest aktywna w dniu wejścia w życie wymogu raportowania 3 Y – jeżeli transakcja zapadła w dniu wejścia w życie wymogu raportowania ESMA – „nie trzeba raportować wszystkich zdarzeń/modyfikacji - wystarczy raport pokazujący najbardziej aktualny stan”

18 Repozytorium Transakcji
Repozytorium Transakcji Wszystkie klasy instrumentów w jednym miejscu Rejestracja KDPW_TR w ESMA w zakresie następujących klas instrumentów (rynek regulowany lub OTC): Instrumentów pochodnych na akcje (EQ) Instrumentów pochodnych na stopę procentową (IR) Walutowych instrumentów pochodnych (CU) Kredytowych instrumentów pochodnych (CR) Towarowych instrumentów pochodnych (CO) Innych instrumentów pochodnych (OT) Wypełnienie obowiązku raportowania Bezpośrednie raportowanie do KDPW_TR (wymaga uczestnictwa w typie ZUR lub GUR) Za pośrednictwem innego uczestnika raportującego KDPW_TR Delegowanie do centralnego kontrahenta - na polskim rynku: KDPW_CCP Darmowe pośrednictwo KDPW_CCP w przekazywaniu informacji do KDPW_TR KDPW_CCP nie pobiera opłat za pośrednictwo w raportowaniu do KDPW_TR w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów (ponad opłaty wymagane przez KDPW_TR) KDPW_CCP raportuje wyłącznie do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW

19 Rejestracja Repozytorium Transakcji zgodnie z wymogami EMIR
Rejestracja Repozytorium Transakcji zgodnie z wymogami EMIR Harmonogram rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW_TR Uruchomienie KDPW_TR Wejście w życie Regulacyjnych Standardów Technicznych Przyjęcie Regulaminu KDPW_TR KDPW składa wniosek rejestracyjny do ESMA ESMA rejestruje KDPW_TR Publikacja Regulaminu KDPW_TR Wnioskowanie o uczestnictwo i nadawanie LEI Wejście w życie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych do RT 7 listopada 2013 r. - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW (jedno z pierwszych czterech TR), stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. - Wejście w życie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji (90 dni po rejestracji pierwszego repozytorium) 12 lutego 2014 r.

20 Nadawanie kodów LEI Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących: stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikalnym identyfikatorem będzie numer LEI. Do momentu uformowania się ostatecznego kształtu systemu GLEI (m.in. powołanie COU), kod LEI funkcjonuje w postaci kodu pre-LEI. Zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, , ESMA/2013/1527) kod pre-LEI jest jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji.

21 KDPW_LEI 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594), umożliwiający nadawanie osobom prawnym kodów identyfikujących LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie identyfikował nadane przez KDPW (pełniącym funkcję LOU - Local Operating Unit) kody w globalnym systemie LEI (GLEIS). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-LOU) w ramach globalnego systemu LEI (tzw. sponsoring authority). Jeszcze przed wejściem w życie obowiązku raportowania możliwe będzie uzyskanie od KDPW numeru pre - LEI

22 Uruchomienie w KDPW funkcji LOU nadającej kody LEI
Uruchomienie w KDPW funkcji LOU nadającej kody LEI Harmonogram uruchomienia w KDPW funkcji LOU Listopad 2013 29 listopada 2013 Styczeń – Luty 2014 IV kwartał 2014 Uzyskanie numeru prefix (2594) Publikacja Regulaminu Złożenie wniosku o przyznanie statusu jednostki pre -LOU Rozpoczęcie działalności operacyjnej Uzyskanie statusu jednostki pre-LOU Integracja KDPW_LOU z COU Uzyskanie statusu jednostki LOU 19 sierpnia uzyskanie numeru prefiks (2594), niezbędnego do nadawania identyfikatorów PRE-LEI 29 listopada rozpoczęcie nadawania kodów własnych zgodnych ze standardem LEI Kolejne kroki do uzyskania statusu jednostki LOU Styczeń – Luty 2014 – uzyskanie statusu jednostki pre-LOU w okresie przejściowym funkcjonowania globalnego systemu LEI i rozpoczęcie nadawania kodów pre-LEI (przekształcenie nadanych kodów zgodnych ze standardem LEI w kody pre-LEI) IV kwartał 2014 – uzyskanie statusu jednostki LOU i rozpoczęcie nadawania kodów LEI

23 Powstanie KDPW_CCP Zgodnie z art. 48 ust. 7 Ustawy o obrocie (…) KDPW może przekazać – w drodze umowy – wykonywanie określonych zadań spółce zależnej. Wykorzystując powyższy zapis KDPW powierzył izbie rozliczeniowej KDPW_CCP realizację następujących zadań: rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym

24 KDPW_CCP KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. CECHY: Odrębność prawna Zgodnie z międzynarodowymi standardami, ze względu na odmienny charakter ryzyka z tytułu świadczenia usług izby rozliczeniowej CCP oraz ryzyka z tytułu podstawowej działalności centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW), konieczne było wyodrębnienie oddzielnego podmiotu prawnego do świadczenia usług izby rozliczeniowej – KDPW_CCP.  Gwarantowanie rozliczeń transakcji Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń. KDPW_CCP wyposażona jest w kapitał w wysokości 218 mln zł, który może zostać wykorzystany w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, stając się jednym z zasobów systemu. 

25 Rynki rozliczane przez KDPW_CCP
RYNEK KASOWY RYNEK TERMINOWY Rynek regulowany ASO OTC - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - BondSpot Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, produkty strukturyzowane, jednostki indeksowe, listy zastawne, warranty, ETFy - NewConnect - Catalyst Akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne Kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe OTC (MarkitWire, SwiftAccord) Platforma konfirmacji dla REPO Obligacje skarbowe Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement), Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap) , Overnight Index Swap Basis Swap

26 Rola centralnego kontrpartnera transakcji - CCP
Centralny kontrpartner (CCP) to podmiot, który staje się kupującym dla sprzedającego i sprzedającym dla kupującego. Typowa transakcja: CCP jako strona transakcji: SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY CCP jako SPRZEDAJĄCY SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY CCP jako KUPUJĄCY

27 Izba KDPW_CCP – korzyści dla rynku
Ograniczenie ryzyka kontrpartnerów poprzez gwarantowanie transakcji przyjętych do rozliczenia Nowacja – wstąpienie KDPW_CCP w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji Zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem Kapitał własny izby jako element systemu gwarantowania rozliczeń Zwiększenie katalogu podmiotów uprawnionych do pełnienia roli uczestników rozliczających Poprawa postrzegania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe

28 Zarządzanie ryzykiem - metodologia SPAN
Metodologia SPAN® (Standard Portfolio Analysis of Risk): precyzyjne szacowanie ryzyka zarówno transakcji kasowych, jak i terminowych wyznaczanie poziomu wpłat do funduszu rozliczeniowego powszechnie znany i rozpoznawalny standard na światowych rynkach finansowych większa transparentność i atrakcyjność polskiego rynku podnosi poziom bezpieczeństwa rozliczeń zaprojektowana i wprowadzona przez Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)   

29 Wybrane rynki stotujące SPAN
Lp. Instytucja Kraj 1 Chicago Mercantile Exchange Inc. USA 2 Chicago Board of Trade 3 The Clearing Corporation 5 London International Financial Futures Exchange UK 6 London Clearing House 7 Euronext FR/B/NL/P 8 LCH.Clearnet 9 KELER Węgry 10 Eurex Clearing AG Niemcy 11 Japan Securities Clearing Corporation Japonia 12 Singapore Exchange Singapur 13 Taiwan Securities Clearing Depository Tajwan 14 Hong Kong Exchange Chiny 15 Shanghai Futures Exchange 16 Sydney Futures Exchange Australia 17 Bombay Stock Exchange Clearing House Indie 18 Dubai Gold & Commodities Exchange Zjednoczone Emiraty Arabskie

30 System gwarantowania rozliczeń
Depozyty zabezpieczające Fundusz rozliczeniowy Kapitał własny KDPW_CCP Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników

31 Uczestnicy KDPW_CCP Krajowe instytucje finansowe: firmy inwestycyjne, banki Zagraniczne instytucje finansowe: firmy inwestycyjne, podmioty zagraniczne wykonujące zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi Spółki prowadzące izbę rozliczeniową

32 Typy uczestnictwa Typami uczestnictwa w przypadku rynku zorganizowanego są: Reprezentant – w tym przypadku uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie wszystkich transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez inny podmiot, w tym przez uczestnika nierozliczającego. Uczestnik rozliczający-transakcje własne – rozlicza transakcje zawierane przez niego na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rachunek własny lub na rachunek klientów. Uczestnik rozliczający-rachunki instrumentów pochodnych – rozlicza transakcje zawierane na rynku instrumentów pochodnych przez inne podmioty, w tym przez uczestników nierozliczających, jeżeli transakcje te są zawierane na rachunek klientów posiadających rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez tego uczestnika lub na jego własny rachunek. Uczestnik nierozliczający – zawiera transakcje na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, a jednocześnie nie posiada statusu uczestnika rozliczającego w żadnym zakresie.

33 Wymogi kapitałowe wobec Uczestników
Wysokość kapitałów własnych uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w przypadku obrotu zorganizowanego nie może być niższa niż: w zakresie transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez inny podmiot lub podmioty: suma kwoty 50 mln zł oraz iloczynu kwoty 5 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych przez uczestnika w jakimkolwiek zakresie w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP - w przypadku banku, suma kwoty 15 mln zł oraz iloczynu kwoty 2 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych przez uczestnika w jakimkolwiek zakresie w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP - w przypadku domu maklerskiego, 15 mln zł – w przypadku spółki prowadzącej izbę rozliczeniową, w zakresie transakcji własnych, zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rachunek własny lub na rachunek klientów: 25 mln zł - w przypadku banku, 4 mln zł - w przypadku domu maklerskiego.

34 Depozyty zabezpieczające
Depozyty zabezpieczające są głównym elementem systemu gwarantowania rozliczeń. Stosuje się je zarówno dla transakcji z rynku kasowego, jak i terminowego. Ich wartość dla każdego uczestnika izby rozliczeniowej liczona jest indywidualnie w oparciu o metodologię SPAN® (w przypadku obrotu zorganizowanego) przy założeniu normalnych – standardowych – warunków rynkowych. Rolą depozytu jest pokrycie zmiany wartości rozliczeniowej w założonym horyzoncie czasu w wyniku wystąpienia niekorzystnej zmiany cen rynkowych. Depozyty mogą być wykorzystane wyłącznie w wypadku niewypłacalności tego uczestnika, który je wniósł. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest gwarancja nienaruszalności środków zgromadzonych przez dany podmiot w depozytach zabezpieczających. Narzędziem wspomagającym dla depozytów zabezpieczających na rynku kasowym w obrocie zorganizowanym jest mechanizm wyrównania do rynku, który umożliwia redukcję ryzyka do horyzontu 1-dniowego. Zadaniem wyrównania do rynku jest zredukowanie ryzyka rynkowego do ryzyka jednodniowego poprzez zabezpieczenie środków na pokrycie różnic pomiędzy aktualną ceną referencyjną a ceną, po jakiej została zawarta transakcja.

35 Fundusz rozliczeniowy
W obrocie zorganizowanym KDPW_CCP zarządza trzema funduszami rozliczeniowymi : Funduszem Rozliczeniowym (dla rynku regulowanego) Funduszem Zabezpieczającym Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez BondSpot S.A.

36 Fundusz rozliczeniowy
W przypadku wyjątkowych zmian na rynku wartość środków zgromadzonych w depozytach zabezpieczających może okazać się niewystarczająca. To dodatkowe ryzyko, określane jako tzw. ryzyko niepokryte, jest zabezpieczone środkami zgromadzonymi w funduszu rozliczeniowym. Pomiar ryzyka niepokrytego polega na obliczeniu różnicy pomiędzy wartością wymaganych depozytów zabezpieczających w warunkach ekstremalnych (wyrażających się dużą zmianą poziomu cen instrumentów finansowych), a wielkością tych depozytów obliczonych przy standardowych warunkach rynkowych.

37 Kapitał własny KDPW_CCP
Kapitał własny izby rozliczeniowej jest kolejnym, istotnym elementem w systemie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym, podnoszącym bezpieczeństwo rozliczeń na rynku. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP została wyposażona w kapitał o wartości 218 mln zł. Kapitał własny KDPW_CCP jest ostatnią linią obrony w przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez jednego bądź kilku uczestników. W zależności od rynku (obrót zorganizowany lub OTC) zasoby kapitałowe izby wykorzystywane są na różnych poziomach zamykania pozycji niewypłacalnego uczestnika.

38 Agent ds. Rozrachunku w KDPW
Uczestnik rozliczający KDPW_CCP nie ma obowiązku posiadania konta depozytowego w KDPW. W takim przypadku rozrachunek zawartych przez niego transakcji może być dokonywany za pośrednictwem konta depozytowego jego Agenta do spraw rozrachunku. Oznacza to, że Uczestnik rozliczający KDPW_CCP nie musi być jednocześnie Uczestnikiem bezpośrednim KDPW. Wprowadzenie funkcji Agenta ds. rozrachunku w KDPW pozwala na rozwinięcie katalogu usług i podmiotów aktywnych w obszarze działalności izby rozliczeniowej KDPW_CCP, zwłaszcza zagranicznych firm inwestycyjnych.

39 Agent ds. Rozrachunku w KDPW - założenia
Adresaci nowej funkcjonalności: Zagraniczni uczestnicy rozliczający (UR) Beneficjenci: Uczestnicy Rozliczający i podmioty pełniące rolę Agenta ds. Rozrachunku Cel: Umożliwienie zagranicznym firmom inwestycyjnym ubiegania się o status UR w KDPW_CCP bez konieczności otwierania i prowadzenia konta w KDPW  rozdzielenie funkcji rozliczeniowej od rozrachunkowej _ Uczestnik bezpośredni KDPW (typ uczestnictwa: reprezentant/AR) uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, rachunku instrumentów pochodnych lub konta depozytowego _ Za pośrednictwem jego konta depozytowego w KDPW dokonuje się rejestracja instrumentów finansowych Uczestnika Rozliczającego i rozrachunek transakcji na rzecz UR

40 Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR
Dostosowanie do definicji CCP (art. 2): Nowacja rozliczeniowa Dostosowanie w zakresie wymogu kapitałowego (art. 16) Zezwolenie (autoryzacja) na prowadzenie działalności przez CCP (art. 14) Centralny clearing

41 Nowacja Rozliczeniowa
4 sierpnia br. weszły w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadziły do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa stała się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. CCP jako SPRZEDAJĄCY SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY CCP jako KUPUJĄCY

42 Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC Dlaczego KDPW_CCP?
Dostęp do polskiego rynku kapitałowego Płynność w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP) Możliwość wnoszenia zabezpieczeń w polskich papierach skarbowych, akcjach z indeksu WIG20 oraz PLN Stabilność polskiego sektora bankowego Redukcja ryzyka dla transakcji na rynku kasowym, terminowym oraz OTC Efektywny system gwarantowania i rozliczania transakcji Rozrachunki w pieniądzu banku centralnego Stosowanie wysokich standardów w zakresie zarządzania ryzykiem Wykorzystywanie standardowych procedur w przypadku wystąpienia niewypłacalności uczestnika

43 Funkcje systemu KDPW_CCP będzie prowadzić system rozliczeń transakcji na derywatach, zawartych poza obrotem zorganizowanym, w tym system zabezpieczania płynności rozliczania tych transakcji. Główne funkcje systemu rozliczeń transakcji OTC: rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC oraz pośrednictwo w rozrachunku wynikającym z tych rozliczeń zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym administracja zabezpieczeniami funkcja centralnego kontrpartnera (CCP) z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej raportowanie do repozytorium transakcji (usługa oferowana przez KDPW)

44 OTC_clearing w KDPW_CCP
Dostosowanie kapitałowe, organizacyjne i techniczne KDPW_CCP do wymogów rozporządzenia EMIR: niezależni członkowie RN, Komitet Ryzyka, wyznaczenie CRO, CIO, CCO, inne zmiany korporacyjne: statut; regulaminy; procedury compliance; etc. dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem, wydzielenie wymaganych kapitałów, default waterfall, Kapitał KDPW_CCP (pozostały kapitał własny KDPW_CCP) Fundusz (w pozostałej wysokości Funduszu) Kapitał KDPW_CCP (w proporcjonalnej części dla danego rynku wyliczonej z 25% wymogu kapitałowego*) (w wysokości wpłat uczestnika naruszającego) Depozyty zabezpieczające (wniesione przez uczestnika naruszającego) gwarantowanie rozliczeń default waterfall Możliwość pośredniczenia w raportowaniu informacji o transakcjach do Repozytorium Transakcji KDPW

45 OTC_clearing w KDPW_CCP
Nowacja (zaimplementowana do polskiego prawa ) Kapitał izby: 218 mln PLN (ca. 52 mln EUR) Rozliczenia w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP) Instrumenty: Styczeń 2013, w PLN (FRA, IRS, OIS, Basis Swap, REPO) 1H 2014, w PLN i EUR (FRA, IRS, OIS, Basis Swap, FX instruments) 2H 2014, inne niż PLN i EUR (FRA, IRS, OIS, Basis Swap); cross-currency derivatives (CIRS, FX Forward, FX Swap) Zabezpieczenia: polskie papiery skarbowe, akcje WIG20 oraz PLN, a w przyszłości EUR i euroobligacje Bank A Bank B Repozytorium transakcji (KDPW) Narodowy Bank Polski Platformy konfirmacji* Komunikacja SWIFT CSD (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie zabezpieczeń SWI

46 Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z wymogami EMIR
Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z wymogami EMIR Harmonogram autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR Złożenie wniosku do KNF Sprawdzanie kompletności Odpowiedź KDPW_CCP na uwagi zgłoszone przez KNF Potwierdzenie kompletności wniosku Ocena ryzyka (4 m-ce) Opinia kolegium (30 dni kalendarzowych) Autoryzacja CCP (6 m-cy od stwierdzenia kompletności wniosku) 4 Listopada 2013 – Potwierdzenie kompletności wniosku przez KNF Kolejne kroki autoryzacji: Powołanie przez KNF Kolegium (przedstawiciele KNF, ESMA, NBP oraz zagranicznych organów nadzoru m.in. Belgii i Francji) do 30 dni od stwierdzenia kompletności wniosku [do ] Ocena przez KNF systemu zarządzania ryzykiem KDPW_CCP i przygotowanie raportu dla Kolegium do 4 miesięcy od stwierdzenia kompletności wniosku [do ] Opinia Kolegium dotycząca spełnienia przez KDPW_CCP wymogów rozporządzenia EMIR do 30 dni po otrzymaniu raportu KNF [do ] Wydanie opinii o autoryzacji przez KNF do 6 miesięcy od stwierdzenia kompletności wniosku [do ]

47 Obowiązek centralnego clearingu transakcji w KDPW_CCP
Obowiązek centralnego clearingu transakcji w KDPW_CCP Obowiązek centralnego clearingu będzie dotyczył: transakcji zawartych pomiędzy kontrahentami finansowymi (lub kontrahentami niefinansowymi spełniającymi warunki Regulatora) określonych przez Regulatora klas instrumentów pochodnych OTC z uwzględnieniem minimalnego okresu, wskazanego przez Regulatora, pozostałego do zapadalności kontraktów pochodnych Kryteria wyboru klas instrumentów pochodnych do centralnego clearingu: a) stopień standaryzacji warunków umownych i procesów operacyjnych b) wolumen i płynność danej klasy instrumentów pochodnych c) dostępność rzetelnych, wiarygodnych i powszechnie akceptowanych informacji o wycenach w danej klasie kontraktów Termin wejścia w życie obowiązku centralnego clearingu wynikającego z rozporządzenia EMIR:

48 OTC_clearing w KDPW_CCP Uczestnictwo w systemie
Uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie firma inwestycyjna, która spełnia następujące wymogi: posiada dostęp* do rozrachunku w centralnym depozycie papierów wartościowych (KDPW ) Posiada dostęp* do rozrachunku w banku rozliczeniowym (NBP) *bezpośredni lub pośredni Wysokość kapitałów własnych uczestnika rozliczającego nie może być niższa niż: dla uczestnika występującego w typie generalny uczestnik rozliczający mln zł dla uczestnika występującego w typie indywidualny uczestnik rozliczający - 50 mln zł dla uczestnika występującego w typie izba rozliczeniowa mln zł Lista uczestników OTC: 1. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 3. BANK PEKAO S.A. 4. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 5. BANK MILLENNIUM S.A. 6. BZ WBK S.A. 7. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 8. GETIN NOBLE BANK S.A. Prowadzimy rozmowy z: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A., PKO BP S.A., mBank S.A.

49 www.kdpw.pl www.kdpwccp.pl


Pobierz ppt "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google