Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakończenie kontroli podatkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakończenie kontroli podatkowej"— Zapis prezentacji:

1 Zakończenie kontroli podatkowej

2 Czas kontroli przepisy ograniczają czas kontroli
wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczy zatem tylko kontroli działalności przedsiębiorcy

3 Czas kontroli (2) Art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1)   w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 2)   w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 3)   w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 4)   w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy: 2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu” 7)   kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji; 8)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym”; (...)

4 Czas kontroli (3) Art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: 3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których mowa w ust. 1. 3a. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. 3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, o których mowa w ust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli. 3c. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 3a, nie może spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1. 4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1.

5 Czas kontroli (4) Przedłużenie łącznego czasu kontroli tylko w następujących przypadkach: - w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku – wydłużenie dwukrotne - wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę - można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni

6 Moment zakończenia kontroli
Art. 291 § 4 Op: „Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli”. - dzień ten nie powinien nastąpić później niż wskazany w upoważnieniu zakres czasowy kontroli podatkowej: Art. 284b Op:  „§ 1. Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283. § 2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia”.

7 Forma zakończenia kontroli
Art. 290 Op: § 1. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. § 4. Załącznik do protokołu kontroli stanowią protokoły czynności, o których mowa w art. 289 § 1. § 5. W protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg w zakresie przewidzianym w art W tym przypadku nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg, o którym mowa w art. 193 § 6. § 6. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.

8 Elementy protokołu kontroli
art. 290 § 2 Op: Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1)   wskazanie kontrolowanego; 2)   wskazanie osób kontrolujących; 3)   określenie przedmiotu i zakresu kontroli; 4)   określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli; 5)   opis dokonanych ustaleń faktycznych; 6)   dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów; 6a)  ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli; 7)   pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji; 8)   pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku. najistotniejsze z punktu widzenia przyszłego postępowania podatkowego

9 Zastrzeżenia do protokołu kontroli
Art. 291 § 1 Op: „Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe”. „wskazanie wniosków dowodowych”: - kontrola już została zakończona, czy zatem organ może prowadzić postępowanie dowodowe? - aby uniknąć wszczynania postępowania podatkowego – wnioski te mogą potencjalnie zmienić ustalenia kontroli – należy dopuścić przeprowadzenie tych dowodów w wyniku wyjaśnień kontrolowanego; inaczej zastrzeżenia nie miałyby sensu - kontrolujący powinni przeprowadzić te dowody w terminie 14 dni, aby móc ustosunkować się do zastrzeżeń (art. 291 § 2 Op)

10 Konsekwencje niewniesienia zastrzeżeń
Art. 291 § 3 Op: „W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w § 1, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli”. nie oznacza to, że w przyszłym postępowaniu podatkowym nie dokonuje się ustaleń faktycznych lub nie dokonuje się ich oceny prawnej „Brak zastrzeżeń do protokołu kontroli w trybie art § 3 o.p. wyczerpuje jedynie tok kontroli podatkowej” (wyrok WSA w Poznaniu z 23 lutego r., I SA/Po 1146/04)

11 Forma rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli
art. 291 § 2 Op: „Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w § 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym”.

12 Konsekwencje kontroli podatkowej (1)
kontrola podatkowa nie kończy się wymiarem podatku (protokół nie jest formą wymiaru podatku) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: - nie wystarczy ich ujęcie w protokole kontroli (cel kontroli, wyrażony w art. 281 § 2 Op zostaje wprawdzie zrealizowany, ale konieczne jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem); - konieczny jest wymiar (korekta deklaracji albo decyzja tzw. określająca)

13 Konsekwencje kontroli podatkowej (2)
wszczęcie postępowania podatkowego Brak korekty deklaracji lub korekta nieuwzględniająca wszystkich ustaleń kontroli protokół kontroli, w którym stwierdzono nieprawidłowości korekta deklaracji uwzględniająca wszystkie ustalenia kontroli

14 Korekta deklaracji po kontroli
Art. 81b Op: „§ 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 1)   ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; 2)   przysługuje nadal po zakończeniu: a)  kontroli podatkowej, b)  postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. § 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. § 3. (uchylony)”. Korekta deklaracji w czasie trwania kontroli podatkowej jest nieskuteczna.

15 Korekta deklaracji po kontroli (2)
„Korzyści” dla podatnika z korekty deklaracji po kontroli podatkowej: - wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 16a Kks) - odsetki za zwłokę podlegają zapłacie w pełnej wysokości

16 Korekta deklaracji po kontroli (3)
Złożenie korekty deklaracji: skutkuje obowiązkiem podatku wykazanego w deklaracji korygującej (art. 21 § 2 Op) pozbawia wszczęcie postępowania podatkowego realnych przesłanek- w przypadku uwzględnienia wszystkich ustaleń kontroli (choć art. 165b Op formalnie nie wyklucza wszczęcia w tym przypadku) uniemożliwia wykorzystanie instrumentów prawnych służących kwestionowaniu ustaleń kontroli (np. wniosków dowodowych w przyszłym postępowaniu, odwołania, skargi) nie wyłącza kolejnej korekty deklaracji, w której podatnik „wycofa” się z korekty uwzględniającej ustalenia kontroli

17 Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej
Art. 165b Op: § 1. W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących. § 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli: 1)   podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej; 2)   organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

18 Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej (2)
art. 165b Op - przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku: jego niewszczęcia przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, o ile: w kontroli ujawniono nieprawidłowości kontrolowany nie złożył deklaracji korygującej uwzględniającej wszystkie ustalenia kontroli przedawnienie tego rodzaju nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy w kontroli nie ujawniono nieprawidłowości - wówczas można wszcząć postępowania podatkowe, zaś przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń czasowych (art. 165b Op nie można interpretować rozszerzająco - co do zasady organ podatkowy może wszcząć postępowanie podatkowe)

19 Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej (3)
Wyjątki od przedawnienia prawa do wszczęcia postępowania podatkowego (art. 165b § 3 Op): 1)   podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej; 2)   organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego. Dla tych przypadków przedawnienie nie zostało określone – nie określono terminu, w którym wszczęcie powinno nastąpić

20 Wykorzystanie materiałów z kontroli w postępowaniu podatkowym
art. 181 Op: Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

21 Wykorzystanie materiałów z kontroli w postępowaniu podatkowym (2)
kontrola podatkowa służy zgromadzeniu dowodów, które następnie mogą zostać wykorzystane w postępowaniu podatkowym, którego celem jest wymiar podatku; dowody zgromadzone w toku kontroli podatkowej nie wymagają powtórzenia w postępowaniu podatkowym - ten sam organ jest organem kontroli, ten sam organ prowadzi postępowanie podatkowe, a zatem zostaje zachowana zasada bezpośredniości; literalnie dotyczy to dokumentów (art. 181 Op); są nimi jednak również protokoły z zeznań świadków lub z przesłuchania strony – nie wymagają powtórzenia, gdyż zostaje zachowana zasada bezpośredniości

22 Wykorzystanie materiałów z kontroli w postępowaniu podatkowym (3)
„inne dokumenty” to również protokoły z czynności kontrolnych (w tym np. z zeznań świadka, z przesłuchania strony) to również protokół z kontroli

23 Znaczenie protokołu kontroli jako dowodu w postępowaniu podatkowym (1)
protokół kontroli jest dokumentem urzędowym art. 194 § 1 i 3 Op: § 1 Dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. § 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom wymienionym w tych przepisach. Czy ciężar dowodu w przyszłym postępowaniu podatkowym zostaje przerzucony w związku z powyższym na podatnika? Z art. 122 i art § 1 Op wynika, że NIE. W praktyce takiej mocy dowodowej protokołu z kontroli podatkowej się nie podnosi ani w praktyce organów podatkowych, ani w orzecznictwie sądów administracyjnych

24 Znaczenie protokołu kontroli jako dowodu w postępowaniu podatkowym (2)
Postanowienie NSA z 28 maja 2010 r., II FSK 778/10: „(...) protokół nie jest aktem władczym organu rozstrzygającym o prawach i obowiązkach kontrolowanego; nie jest też do "niego" kierowany (...). Cel sporządzenia protokołu to utrwalenie danych dotyczących działalności kontrolowanego w celu ich wykorzystania do ewentualnego zweryfikowania przez organ kontroli deklarowanych zobowiązań podatkowych - w zależności od ustaleń kontroli - w drodze wydania decyzji wymiarowej bądź ograniczenia się do sporządzenia wyniku kontroli”.

25 Znaczenie protokołu kontroli jako dowodu w postępowaniu podatkowym (3)
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp z dnia 22 czerwca 2011 r. (I SA/Go 363/11): „(...) różne są cele kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Celem kontroli podatkowej jest bowiem sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w przepisach prawa podatkowego natomiast celem postępowania podatkowego jest określenie skutków prawnych niewywiązywania się przez stronę (podatnika, płatnika, inkasenta) z jej ustawowych obowiązków”. „Odmienność obu postępowań skutkuje również tym, że dokumenty zgromadzone w toku kontroli są jednym z dowodów w postępowaniu podatkowym (nie jedynym)”. „Dowodem takim nie są natomiast ustalenia kontrolujących. Podlegają one weryfikacji w toku postępowania podatkowego. (...) organy podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Materiał dowodowy podlega w postępowaniu podatkowym nie tylko zebraniu, ale i weryfikacji, która umożliwia ustalenie stanu faktycznego, porównanie go ze stanem wzorcowym, określonym w przepisach prawa podatkowego, oraz wyciągnięcia stosownych wniosków oraz wydania rozstrzygnięcia. Kontrola podatkowa nie ogranicza dalszego zbierania kompletnego materiału dowodowego, niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy. Gdyby tak było, niepotrzebne byłoby postępowanie podatkowe. (...)”.


Pobierz ppt "Zakończenie kontroli podatkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google