Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Damian Filarowski Grupa projektowa: I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Damian Filarowski Grupa projektowa: I"— Zapis prezentacji:

1 Damian Filarowski Grupa projektowa: I
Opakowanie jako integralna czĘŚĆ towaru!!! Packaging as an integral part of commodity!!! Damian Filarowski Grupa projektowa: I Trener: Anna Dobrowolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Opakowanie – część składowa socjologiczno – ekonomicznego systemu – połączenie między przemysłem, handlem, konsumentem, dystrybucją z uwzględnieniem powiązania między człowiekiem, maszyną pakującą, materiałem opakowaniowym a środowiskiem. Packaging - a component of socio - economic system - the connection between industry, commerce, consumer, distribution, taking into account the relationship between man, a packing machine, packaging material and the environment. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2

3 Funkcje opakowań Functions of packaging
Marketingowa (agresywna) – opakowanie jest użyteczną cechą i w połączeniu z rdzeniem produktu tworzy produkt rzeczywisty; Marketing (aggressive)-Packaging is a useful feature and in combination with the core product creates a real product; Informacyjna-(o produkcie i producencie, właściwościach); Informative-(about the product and manufacturer, properties); Zarządzająca (kody EAN)- zainteresowanie procesami różnych form zarządzania; Management (EAN codes)- interest in various forms of management processes; Psychologiczna - oddziaływanie na konsumenta. Psychological - effects on consumer Funkcje opakowań Functions of packaging Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Podział funkcji opakowań The classification of functions of packaging
Towaroznawcza: -ochrona towaru, -techniczna, -informacyjna; Pertaining to commodity science: -protection of the product, - technical, -Informative; Marketingowa (oddziaływanie psychologiczne na konsumenta i producenta); Marketing (psychological impact on consumer and producer); Ekologiczna. Ecological. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5

6 Inny podział funkcji: Another division of functions
identyfikacyjno – informacyjna (identity – informational) dystrybucyjno – logistyczna (distribution – logistic) ekonomiczna (economic) promocyjno – sprzedażowa (promotional – sale) ochronna (protective) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Klasyfikacja opakowań Classification of packaging
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 The essential role played by packaging in relation to their contents:
1.Zasadniczej roli jaką spełniają opakowania w stosunku do ich zawartości: The essential role played by packaging in relation to their contents: jednostkowe –(bezpośrednio funkcja ochronna i promocyjna, pośrednio funkcja informacyjna), sprzedaż detaliczna Unit - (directly protective function and promotional information function indirectly), retail; transportowe – ułatwienie transportu i magazynowania, ochrona przed wpływami klimatycznymi Transport - to facilitate transport and storage, protection against climatic influences; zbiorcze – służą do opakowania określonej liczby sztuk produktu bez opakowania lub w opakowaniu jednostkowym Collective - used to pack a certain number of units of product without packing or wrapping; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8

9 2. Rodzaje materiału, z którego zostało wykonane opakowanie:
Types of the material from which the container was made: szklane (glass) ceramiczne (ceramic) metalowe (metal) z tworzyw papierniczych (papier, tektura) (plastic stationery (paper, cardboard) włókiennicze (textile) drewniane (wooden) z tworzyw sztucznych (plastic) z materiałów kompleksowych (complex materials) inne (other) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 3. Klasyfikacja według formy konstrukcyjnej:
Classification according to the form design: opakowanie jednostkowe- do detalicznej sprzedaży, 12 rodzajów opakowań wrapping for retail sale, 12 types of packaging; opakowanie transportowe – opakowanie określonej ilości wyrobów luzem, w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, 14 rodzajów Transport-packaging - packing a certain amount of bulk, wrapping or packaging, 14 types; opakowania zbiorcze – opakowanie określonej liczby wyrobów luzem lub opakowań jednostkowych Collective packaging - packaging a number of products in bulk or small packs; opakowania kombinowane – opakowanie o elementach wykonanych z różnych materiałów Combination Packaging - Packaging of components made ​​of different materials; opakowanie jednorazowego użytku disposable packaging; opakowanie wielokrotnego użytku reusable packaging; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 10

11 4. Podatności do składowania i rozbierania:
Susceptibility to the storage and dismantling: sztywne rigid, składane collapsible, rozbieralne demountable, 5. Z punktu możliwości wykorzystania w obrocie towarowym: From the point of possible use in trade opakowania jednorazowego użycia (papier, celofan, słoje, butelki) Disposable packaging (paper, cellophane, jars, bottles), opakowania wielokrotnego użycia (zwrotne, butle gazowe) reusable packaging (returnable gas cylinders). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 Impact on the environment:
7. Inne podziały: Other divisions: ze względu na zasięg obrotu (krajowe, eksportowe); because of the extent of the market (domestic, export); ze względu na wygląd opakowania: -opakowania częściowo osłaniające towar: np. kubki, pudełka bez wieka, siatki, tacki due to the appearance packages: partially protective-packaging the goods: eg. cups, boxes without lids, mesh trays opakowania całkowite osłaniające wyrób: np. ampułki, balony, bańki, butelki, fiolki, kubki i pudełka zamknięte 6. Wpływu na środowisko: Impact on the environment: opakowania ulegające i nie ulegające procesowi biodegradacji, package undergoing and not undergoing biodegradation processes toksyczne i nietoksyczne, toxic and nontoxic nadające i nie nadające się do powtórnego przerobu Suitable and unsuitable for processing suitable and not suitable for recycling. completely protective-packaging e.g. ampoules, balloons, cans, bottles, vials, cups and closed boxes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Rodzaje opakowań transportowych
Types of transport packages Balon (balloon) Bańka (bubble) Beczki (barrels) Bęben (drum) Butle (cylinders) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13

14 Karnister (canister) Klatka (cage) Konew (jug) Pudło (box)
Skrzynia (crate) Skrzynki (boxes) Wiadra (Buckets) Worek (bag) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 14

15 Szkło Glass Szkło - ciecz przechłodzona mieszaniny piasku, wody i wapienia i stłuczki szklanej + dodatki polepszające właściwości, Glass - supercooled liquid mixture of sand, water and limestone, and cullet additives enhancers + properties Zalety: Advantages: nietoksyczność (non-toxicity) przezroczystość (transparency) można je barwić, zdobić, umieszczać trwałe znaki, ma różne kształty (can be colored, decorated, it is possible to place permanent signs on it, has different shapes) łatwość mycia i użycia wtórnego (ease of cleaning and re-use) sztywna konstrukcja po uformowaniu (rigid after molding) niski koszt (low cost) możliwość recyclingu (possibility of recycling) Wady: Cons: kruchość (fragility) niska wytrzymałość na uderzenie (low impact resistance) Zastosowanie: Application: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny (food,pharmaceutical,chemical,cosmetic industry) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15

16 Charakterystyka materiałów na opakowania!
Characteristics of packaging materials! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Ceramika Ceramics Ceramika (porcelit, fajans, kamionka)
Ceramics (porcelain, earthenware, stoneware) Zalety: Advantages: odporność na działanie kwasów i zasad (resistance to acids and bases) złe przewodnictwo cieplne (poor thermal conductivity) Wady: Cons: kruchość (fragility) duży koszt produkcji (high cost of production) duży ciężar (high weight) Zastosowanie: Application: przemysł chemiczny do opakowań materiałów żrących, wrażliwych na światło i na wahania temperatury (chemical industry for packaging materials, corrosive, sensitive to light and to temperature fluctuations) kosmetyczny – opakowania ozdobne (cosmetics - decorative packaging) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 17

18 Metale Metals Zalety: Advantages:
odporność na temperatury i na narażenia mechaniczne temperature resistance and mechanical exposure, różne formy opakowań various forms of packaging. Tworzywa na opakowania (Plastic packaging): blacha stalowa czarna przed korozją chroni się poprzez lakierowanie, black steel protected against corrosion by painting blacha stalowa biała - niskowęglowa blacha czarna pokryta cyną i malowana White-coated steel-black coated low carbon steel sheet coated with tin and blacha czarna ocynkowana - puszki, beczki, nie stosuje się do mleka i napojów gazowanych black galvanized sheet - cans, barrels, shall not apply to milk and carbonated beverages; blacha aluminiowa beczki, bańki na mleko, wiadra aluminum sheet barrels, churns, buckets; blacha chromowana lub niklowana -do konserw Sheet chrome or nickel-for cans folia aluminiowa aluminum foil Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 18

19 Papier Paper Podział : bibułka (tissue) papier (paper)
tektura (cardboard) karton – grubsze papiery i cienkie tektury (cardboard - thicker paper and thin cardboard) Zalety: Advantages: niska cena (low price) dobre właściwości mechaniczne (good mechanical properties) mała masa właściwa (small mass density) możliwość utylizacji (possibility of disposal) Wady: Cons: niszczenie lasów (destruction of forests) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 19

20 Surowce włókiennicze Textile raw materials
Tkaniny - zewnętrzne okrycia towarów - włókna naturalne lub syntetyczne (worki, owinięcia, kontenery elastyczne) Fabrics - outer garment goods - natural or synthetic fibers (bags, wrap, flexible containers) Rodzaje (types) : Tkaniny jutowe - worki wielokrotnego użytku, juta kruszy się pod wpływem wilgoci i światła Jute fabrics - reusable bags, jute crumbles under the influence of moisture and light, Tkaniny lniane z dodatkiem włókien z konopi - wodoodporne, wielokrotnego użycia (pranie), odporne na moczenie i wysychanie Woven fabrics of flax fiber from hemp - waterproof, multi-use (washing), resistant to wetting and drying, Tkaniny bawełniane – mniej trwałe, Cotton fabrics- less resistant Tkaniny z włókien syntetycznych - stosowane w transporcie morskim w warunkach dużej wilgotności i podwyższonej temperatury, wielokrotnego użycia. Woven fabrics of synthetic fibers - used in maritime transport in conditions of high humidity and high temperature, multi-use. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20

21 Drewno Wood Drewno -surowiec deficytowy, wprowadzenie opakowań składanych i rozbieralnych wielokrotnego użycia Wood – raw matrial in short supply, the introduction of packaging folding and demountable reusable; Rodzaje drewna: (Types of wood): sosnowe-do wyrobu skrzynek, nie nadaje się do towarów pochłaniających zapach pine-boxes, is not suitable for goods absorbing odors świerkowe-beczki do śledzi, skrzynki spruce-herring barrels, boxes jodłowe-elementy skrzynek Fir – elements of the fir-boxes bukowe-beczki do masła, skrzynki o specjalnym przeznaczeniu Beech-barrels for butter, boxes of special-purpose dębowe-beczki do piwa, wina, wódek oak-barrels for beer, wine, spirits lipowe-beczki do produktów spożywczych lime-barrel for food products brzozowe-szpule do nici, do przechowywania owoców, warzyw, jaj, drobiu i ryb birch spools for thread- for the storage of fruits, vegetables, eggs, poultry and fish Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 21

22 Tworzywa sztuczne - PET Plastics - PET
PET – politereftalan etylenu (PET - polyethylene terephthalate) butelki do wody mineralnej, coca-coli bottles for mineral water, Coca-Cola, przezroczysty, transparent, nie przepuszcza gazu i wilgoci keeps gas and moisture out, poddaje się recyklingowi can be recycled. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 22

23 ZNAKOWANIE I ETYKIETYZACJA OPAKOWAŃ MARKING AND LABELLING OF PACKAGING
Znaki zasadnicze (nazwa wyrobu, znak firmowy, zastosowanie); Basic signs (product name, trade mark, application); Znaki informacyjne (cechy wyrobu, gatunkowość, znak jakości, skład wyrobu, numer serii, zawartość netto, numery: normy, kontroli, rejestracyjny, znak kraju pochodzenia towaru, sposób użycia, data produkcji, data ważności); Information signs (features of the product, types, a sign of quality, composition, batch number, net contents, the numbers: standards, inspection, registration, sign of the country of origin, method of use, production date, expiry date); Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 23

24 Znaki bezpieczeństwa Safety signs Znaki reklamowe Advertising signs
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24

25 Znaki manipulacyjne Handling signs Chronić przed wilgocią
Protect from moisture Hakami bezpośrednio nie zaczepiać Hook is not to be hitched directly Środek ciężkości The center of gravity Ostrożnie, kruche Carefully, fragile Góra, nie przewracać Up, not overturn Nie podnosić wózkami Do not lift with trucks Chronić przed nagrzaniem (ciągłym) Protect against warming (continuous) Nie toczyć Do not roll Miejsce zakładania zawiesi Place of stablishment of slings Tu chwytać Hold here Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 25

26 Znaki na opakowaniach towaru The signs on the packaging of goods
znak CE-towary w obrocie bezpieczne dla zdrowia, życia, środowiska, potwierdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw „Nowego podejścia”; CE sign-the goods in sales safe for health, life, environment, confirming compliance with the requirements of the directives of the "New Approach"; znak B-krajowy system zgodności, znak zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, B sign-a national system of compliance, a trademark of the Polish Centre for Testing and Certification znak Q-certyfikacja jest dobrowolna, wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, walorów użytkowych, energii i materiałochłonności produktów, znak zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Q sign- certification is voluntary, high demands on security, usability, energy and material products, the mark registered by the Polish Centre for Testing and Certification znak PN, – zgodność z Polską Normą, PS sign- conformity with the Polish Standard Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 26

27 Europejski znak ekologiczny – Ecolabel,
znak ekologiczny – użytkowanie i utylizacja danego wyrobu nie powoduje ujemnych skutków dla środowiska, ecological sign- use and disposal of the product does not cause negative environmental effects, European Keymark-europejski znak jakości (system zgodności wyrobów z wymaganiami norm europejskich), European Keymark- a European quality label (a system of product conformity with the requirements of European standards), Europejski znak ekologiczny – Ecolabel, The European eco-label - Ecolabel Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 27

28 Znakowanie opakowań towarów niebezpiecznych Marking of packages of dangerous goods
Przewóz materiałów niebezpiecznych – załącznik A do Umowy Europejskiej ADR – konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Carriage of Dangerous Goods - Annex A to the ADR European Agreement - Convention concerning the carriage of goods and dangerous goods. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 28

29 Koniec!!! The end!!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Damian Filarowski Grupa projektowa: I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google