Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iwanowski Dawid Dawid Iwanowski- urodzony 19 grudnia 1992 w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iwanowski Dawid Dawid Iwanowski- urodzony 19 grudnia 1992 w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Iwanowski Dawid Dawid Iwanowski- urodzony 19 grudnia 1992 w Kielcach.
Wychowywany bezstresowo metodą Gaboncjusza Brauna przez matkę Agnieszkę oraz tatę Jacka. Cztery lata po jego narodzinach na świat przyszła jego kochana siostra Karina. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 8, gdzie poznał swojego najlepszego kumpla Tomasza B. Kolejne lata swojej edukacji spędził w I Społecznej Szkole Juliusza Słowackiego. Licealna przygodę z edukacją kontynuował w VII LO w Kielcach im Piłsudskiego. Urodzony podróżnik oraz dusza towarzystwa, podczas jednej ze swoich wypraw do egzotycznej Hiszpanii poznał Gabriele (jego obecna najlepszą przyjaciółkę).

2 W roku 2011 zdał maturę i dzięki doskonałym wynikom dostał się na kierunek Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie obecnie pomieszkuję. Do jego zainteresowań można zaliczyć wspinaczkę górską, którą fascynuję się od 5 lat. Natomiast cechuję go wytrwałość w dążeniu do celu, wysoki poziom energii, duża spontaniczność oraz kreatywność, niebanalne podejście do rożnych sytuacji. Motoryzacja to jego drugie imię. W 2012 roku przystąpił razem z Gabrysią do CamaroTeam’u USA, gdzie biorą udział w międzynarodowych wyścigach samochodów MuscleCar. Wielki fan Kaynego Westa. W wolnych chwilach lubi grać ze znajomymi w tenisa oraz w zaciszu swojego domu kreuje nowe zapachy, gdyż jego największą pasją jest perfumiarstwo.

3 LED Diody LED standardowo zasilane są prądem stałym. Napięcie naleŜy do diody przykładać tak, aby pracowała ona w kierunku przewodzenia (napięcie dodatnie do anody i napięcie ujemne do katody). W zaleŜności od szerokości przerwy energetycznej w połprzewodniku, a co za tym idzie w zaleŜności od długości emitowanej fali świetlnej, wymagane są roŜne poziomy napięcia zasilającego (rys. 1). Ogolnie, im większa energia emitowanych fotonow tym większe jest wymagane napięcie zasilające dla znamionowej pracy. Znamionowe napięcie zasilające diodę LED jest to takie, przy ktorym przez chip płynie znamionowy prąd. Dodatkowo o wartości napięcia zasilania pojedynczej diody decyduje rezystancja szeregowa chipu diody. Dlatego najczęściej znamionowe napięcie zasilające diod LED dostępnych na rynku jest większe o od kilku do kilkudziesięciu procent od napięcia przewodzenia idealnej diody nie posiadającej rezystancji szeregowej

4 Kolejnym czynnikiem wymagającym rozwaŜenia przy zasilaniu diod LED jest
zaleŜność napięcia przewodzenia diody od temperatury otoczenia. Ze wzrostem temperatury zmniejsza się wartość napięcia, przy ktorym dioda LED przewodzi. Ze względu na kształt charakterystyki prądowo- napięciowej diody LED oraz zmiany napięcia przewodzenia w zaleŜności od temperatury układ zasilający powinien stanowić stabilne termicznie źrodło prądowe. Niewielkie zmiany napięcie zasilającego prowadzą do duŜych zmian prądu płynącego przez diodę LED. Stąd waŜne jest by prąd diody miał moŜliwie stałą, bezpieczną wartość. Niedopilnowanie tego zalecenia

5 prowadzi do przegrzewania się diod LED, nieosiągania optymalnego poziomu jasności
oraz w konsekwencji do skrocenia czasu Ŝycia lampy. W przemyśle elektronicznym źrodła prądowe są rzadko stosowane, a o wiele częściej wykorzystywane są źrodła napięciowe. Inaczej jest w wypadku zasilaczy przeznaczonych dla lamp LED. Ich technologia wymusza rozwoj źrodeł prądowych. W zaleŜności od zaawansowania i wymagań stosowane są roŜne źrodła prądowe. Najprostszym rozwiązaniem jest włączenie w szereg z diodą LED rezystora. Napięcie zasilające taki dwojnik powinno być większe niŜ nominalne napięcie zasilające diodę LED. Na rezystorze odkłada się wowczas napięcie będące roŜnicą pomiędzy napięciem zasilającym i napięciem przewodzenia diody. Dobierając odpowiednią rezystancję rezystora ustalamy prąd płynący przez układ. Rezystor pełni rownieŜ rolę kompensacji strumienia świetlnego przy zmianach temperatury otoczenia. Wadą jest to, Ŝe tego typu źrodła prądowe obniŜają sprawność całej oprawy LED w wyniku strat mocy w rezystorach. Prostota tego rozwiązania sprawia jednak, Ŝe jest ono często stosowane. W przypadku matryc diod LED składających się z większej ilości emiterow połączonych ze sobą szeregoworownolegle stosuje się 3 podstawowe sposoby stabilizacji prądu za pomocą rezystorow: ekonomiczny, podstawowy i bezpieczny. Układ ekonomiczny cechuje najniŜsza cena oraz prostota układu (rys. 2a). W przypadku awarii jednej diody pozostałe dalej świecą. Wadą tego układu jest moŜliwość wystąpienia nierownomiernego rozpływu prądu przez poszczegolne diody LED. W przypadku awarii jednej diody pozostałe diody będące połączone z nią rownolegle zostają przesterowane większym prądem. Awaria pojedynczej diody jest trudna do wykrycia (metodami elektronicznymi) ze względu na małą zmianę prądu płynącego przez matrycę LED.

6 Układ podstawowy szeregowo rownoległy cechuje umiarkowana cena i
stosunkowo prosta budowa układu (rys. 2b). Prąd kaŜdej z gałęzi moŜe być dokładnie określony odpowiednim rezystorem. Awaria diody LED w jednej gałęzi nie ma wpływu na prąd płynący przez pozostałe gałęzie matrycy. Na dodatek awaria ta jest łatwo wykrywalna ze względu na stosunkowo duŜą zmianę prądu płynącego przez matrycę. DuŜą wadą tego układu jest to, Ŝe w przypadku awarii jednej diody w gałęzi pozostałe diody połączone z nią szeregowo rownieŜ przestają świecić. Układ bezpieczny cechuje najwyŜsza cena i skompilowany układ (rys. 2c). W układzie tym kaŜda dioda ma rezystor zabezpieczający i ustalający prąd. W przypadku awarii jednej diody pozostałe diody działają. Diody połączone rownolegle z diodą uszkodzoną są przesterowane. Gdy diod połączonych rownolegle jest duŜo to, przesterowanie to nie ma znaczącego wpływu na ich niezawodność. Podobnie jak w przypadku układu ekonomicznego trudność sprawia detekcja awarii.


Pobierz ppt "Iwanowski Dawid Dawid Iwanowski- urodzony 19 grudnia 1992 w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google