Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 15 lipca 2013 r.. 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 15 lipca 2013 r.. 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 15 lipca 2013 r.

2 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku

3 15 lipca 2013 r. 3 Założenia do projektu budżetu dochodów podatkowych Województwa Mazowieckiego na 2013 r – PW na etapie uchwalania budżetu 2013 Plan 2013 podany przez Ministerstwo Finansów Plan 2013 uchwalony Wskaźnik wzrostu planu na 2013 w stosunku do PW 2012 Wykonanie 2012 Plan 2013/ Wykonanie 2012 PIT ,43% ,61% CIT – ,28%* ,45% – ,44% ,06% * wzrost CIT oparty na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

4 15 lipca 2013 r. 4 Wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego w 2012 r. oraz plan pierwotny w 2013 r. – struktura

5 15 lipca 2013 r. 5 Wskaźnik długu Województwa Mazowieckiego na koniec 2013 r. kurs eurokwota długu wskaźnik długu: do pierwotnego planu dochodów do planu na r. do PW dochodów* ,66 zł/euro – założenia MF ,27%51,30%65,44% 4,77 zł/euro założenia MF ,91%51,91%66,22% 4,3292 zł/euro z r ,37%49,47%63,11% * PW dochodów ogółem obliczone na podstawie wykonania dochodów ogółem za 5 miesięcy 2013 r., które wyniosło ,45 zł

6 15 lipca 2013 r. 6 Zobowiązania województw do wykonanych dochodów w 2012 r. * źródło: Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2012 r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów

7 15 lipca 2013 r. 7 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku struktura % Wykonanie w 2012 roku (w styczniu 2012 dodatkowo połowa wpływów grudniowych 2011) struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń ,94% ,39% luty ,07% ,94% marzec ,33% ,36% kwiecień ,99% ,30% maj ,86% ,19% czerwiec ,64% ,50% lipiec ,04% ,44% sierpień ,25% ,62% wrzesień ,64% ,90% październik ,80% ,87% listopad ,55% ,56% grudzień ,87% ,93% Razem - bez rozliczeń z lat ubiegłych DODATKOWO: rozliczenia z lat ubiegłych - I połowa kwietnia RAZEM

8 15 lipca 2013 r. 8 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Wykonanie 2012 r. - faktyczne wpływy Wykonanie 2013 r. - faktyczne wpływy Wykonanie Wykonanie 2012 % wykonania ,21% ,33% ,30% ,57% ,75% ,39% ,59%

9 15 lipca 2013 r. 9 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika struktury wpływów za VII-XII roku poprzedniego wynosi: zł, tj. mniej o 377 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.

10 15 lipca 2013 r. 10 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: zł, tj. mniej o 335 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.

11 15 lipca 2013 r. 11 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika upływu czasu za I półrocze wynosi: zł, tj. mniej o 404 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT.

12 15 lipca 2013 r. 12 Przewidywane wykonanie PIT i CIT w 2013 roku Za najbardziej prawdopodobny w przypadku: -PIT – przyjmuje się I wariant prognozy rocznego wykonania dochodów z uwagi na występowanie podobnej tendencji w ubiegłych latach, -CIT – przyjmuje się II wariant prognozy rocznego wykonania dochodów z uwagi na przyjęte przez Ministra Finansów założenia wzrostu PKB w 2013 roku. Plan 2013 uchwalony PW wariant I – wskaźnik struktury wpływów PW wariant II – zakładający wzrost o 1,5% PKB PW wariant III – wskaźnik upływu czasu Plan PW 2013 I wariantII wariantIII wariant PIT Plan 2013 uchwalony PW wariant I – wskaźnik struktury wpływów PW wariant II – zakładający wzrost o 1,5% PKB PW wariant III – wskaźnik upływu czasu Plan PW 2013 I wariantII wariantIII wariant CIT

13 15 lipca 2013 r. 13 Przewidywane wykonanie PIT i CIT w 2013 roku Planowane dochody podatkowe – 1,724 mld zł Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych – 1,376 mld zł Brakujące dochody podatkowe ok. 348 mln zł (20% planowanych dochodów podatkowych)

14 15 lipca 2013 r. 14 Realizacja CIT w 2013 roku – WOJEWÓDZTWA dane na 30 czerwca 2013 r. % - wzrosty w porównaniu z 2012 rokiem % - spadki w porównaniu z 2012 rokiem województwo Wykonanie w I półroczu 2012 roku Wykonanie w I półroczu 2013 roku I półrocze 2013 / I półrocze 2012 Plan pierwotny na 2013 r Plan na dzień Przewidywane wykonanie za 2013 r dolnośląskie ,16% kujawsko-pomorskie ,37% lubelskie ,03% lubuskie ,26% łódzkie ,43% małopolskie ,49% mazowieckie ,59% opolskie ,73% podkarpackie ,62% podlaskie ,65% pomorskie ,22% śląskie ,24% świętokrzyskie ,90% warmińsko-mazurskie ,25% wielkopolskie ,29% zachodniopomorskie ,92% ,60%

15 15 lipca 2013 r. 15 Wpływy CIT za okres od stycznia do maja w budżecie państwa BUDŻET PAŃSTWA styczeń - maj 2012 (mld zł) styczeń - maj 2013 (mld zł) wzrost / spadek % CIT12 819, ,30-14,26% PIT15 467, ,204,03%

16 15 lipca 2013 r. 16 W celu zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok konieczne byłyby zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego Zmniejszenie dochodów podatkowych o ok. 348 mln zł. Zmniejszenie wydatków bieżących o 30% planu na II półrocze – ok. 150 mln zł. Wydatki inwestycyjne i inne dochody – ok. 198 mln zł.

17 15 lipca 2013 r. 17 Konsekwencje wprowadzenia 30%-owych ograniczeń wydatków bieżących Województwa Mazowieckiego na 2013 rok finansowanych środkami własnymi, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kategoria wydatków Wykonanie 2012 (mln zł) Plan 2013 (mln zł) -30% planu II półrocza (mln zł) bieżące utrzymanie jednostek budżetowych211,7213,932 bieżące utrzymanie oświatowych jednostek budżetowych (do wysokości subwencji oświatowej) 118,4122,215,1 bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich100,7100,315 dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury137,0130,619,5 dotacje dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku (MWOMP) 11,311,01,6 dotacje dla organizacji pozarządowych *7,44,4 dotacje dla przewoźników kolejowych199,7269,440,4 obsługa długu *69,485,09 pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz22,9112,4 pomoc techniczna - programy UE3,75,2 poręczenia *14,621,62,5 pozostałe wydatki bieżące24,025,82,6 programy wojewódzkie5,41,8 promocja województwa1,50,4 rezerwy *3,929,46,0 rozliczenia z lat ubiegłych *0,03,94,0 wpłata do budżetu państwa658,8661,3 zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi4,5 2,3 zwroty dotacji2,30,8 SUMA1 597,21 803,9150,0 *kategoria wydatkowa nieobjęta ograniczeniem procentowym

18 15 lipca 2013 r. 18 Nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na polecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego jednostki budżetowe oraz departamenty UMWM w Warszawie przeprowadziły analizę możliwości zmniejszenia planu w II półroczu o 30% wydatków bieżących i poinformowały, że brak jest możliwości ograniczenia zaplanowanych na II półrocze 2013 roku wydatków o 30%. W wyniku szczegółowej analizy jednostki organizacyjne zgłosiły maksymalną kwotę oszczędności – ok. 9,5 mln zł. W 2012 roku ograniczenie wydatków -15%. W 2013 roku ograniczenie wydatków -5% - projekt budżetu. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 do prezentacji. Przeprowadzona została analiza wydatków inwestycyjnych, w wyniku której zgłoszono oszczędności na kwotę ok. 36 mln zł. Łączne koszty zatrzymania zadań inwestycyjnych (koszty kar umownych, zwrotu środków UE itp. zostały określone na kwotę 51,7 mln zł. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do prezentacji. Zidentyfikowane nowe dochody w wysokości ok. 27 mln zł.

19 15 lipca 2013 r. 19 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: - ograniczenie wydatków bieżących o10% – 65 mln zł, - ograniczenie wydatków inwestycyjnych – ok. 36 mln zł, - dodatkowe dochody – 27 mln zł. Razem: 128 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (348 mln zł – 128 mln zł).

20 15 lipca 2013 r. 20 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok - nowelizacja 10% wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi kategoria wydatków Wykonanie 2012 (mln zł) Plan 2013 (mln zł) -10% planu II półrocza (mln zł) bieżące utrzymanie jednostek budżetowych 211,7213,9 10,7 bieżące utrzymanie oświatowych jednostek budżetowych 118,4122,2 6,1 bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich 100,7100,3 5,0 dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury 137,0130,6 6,5 dotacje dla Maz. Woj. Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku (MWOMP) 11,311,0 0,5 dotacje dla organizacji pozarządowych *7,44,4 dotacje dla przewoźników kolejowych 199,7269,4 13,4 obsługa długu * 69,485,0 9 pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz22,9112,4 pomoc techniczna - programy UE3,75,2 poręczenia * 14,621,6 2,5 pozostałe wydatki bieżące 24,025,8 1,2 programy wojewódzkie 5,41,8 promocja województwa 1,50,4 rezerwy * 3,929,4 6,0 rozliczenia z lat ubiegłych * 0,03,9 wpłata do budżetu państwa658,8661,3 zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi 4,5 0,2 zwroty dotacji 2,30,8 SUMA1 597,21 803,9 65,0 *kategoria wydatkowa nieobjęta ograniczeniem procentowym

21 15 lipca 2013 r. 21 Stan środków na rachunku bankowym na koniec czerwca 2013 r. kwota zadłużenia - kredyt w rachunku bieżącym (z dnia r.): zł dostępne środki na rachunku bankowym organu na dzień r.: ,44 stan środków na rachunku budżetu województwa na dzień r.: ,56

22 15 lipca 2013 r. 22 Propozycja wystąpienia do Ministra Finansów o zaniechanie poboru części wpłaty do budżetu państwa - 4 rat „janosikowego” (220,5 mln zł) od IX do XII za 2013 rok

23 Plan wydatków z tytułu „janosikowego” na 2013 rok: zł 12 miesięcznych rat po: zł 15 lipca 2013 r. 23 „JANOSIKOWE” w 2013 roku

24 15 lipca 2013 r. 24 Miesięczny stosunek wpływów CIT do rat „janosikowego”

25 15 lipca 2013 r. 25 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do r zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do r.

26 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Województwa wpłacające w 2013 r.: 1. mazowieckie: zł 2. dolnośląskie: zł Łącznie: zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw lipca 2013 r.

27 27 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.

28 15 lipca 2013 r. 28 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.

29 15 lipca 2013 r. 29 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego” W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania własne na poziomie ok. 750 mln zł, niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim. W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 r. Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu limitowi 60% wskaźnik zadłużenia. ROKPITCIT Razem dochody podatkowe Subwencja regionalnaDochody Wpłata do budżetu państwa Dochody do dyspozycji na wydatki województwa * * dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie

30 15 lipca 2013 r. 30 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa

31 15 lipca 2013 r. 31 Skutki braku zmiany systemu naliczania „janosikowego”: Mazowsze – najmniej inwestujące województwo w Polsce * źródło: Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2012 r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów

32 15 lipca 2013 r. 32 Dziękuję za uwagę. Departament Budżetu i Finansów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pobierz ppt "1 15 lipca 2013 r.. 2 Sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google