Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROGRAM O PERACYJNY K APITAŁ L UDZKI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO P RIORYTET III W YSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY PODDZIAŁANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROGRAM O PERACYJNY K APITAŁ L UDZKI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO P RIORYTET III W YSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY PODDZIAŁANIE."— Zapis prezentacji:

1 P ROGRAM O PERACYJNY K APITAŁ L UDZKI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO P RIORYTET III W YSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY PODDZIAŁANIE 3.3.1. Z AGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH

2 Projekt systemowy „ Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ” realizowany jest w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach.

3 Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas staży i szkoleń za granicą, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

4 wymiana doświadczeń oraz zdobycie wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego i ogólnego porównanie polskiego, hiszpańskiego i portugalskiego systemu kształcenia zawodowego w zawodach nauczanych przez ZSTiO zachęcenie nauczycieli do aktywnego korzystania z programów sektorowych LLP oraz POKL Cele projektu

5 Szkolenie dla nauczycieli (konkurs 2013) program Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych kraj, miastoHiszpania (Grenada), Portugalia (Lizbona) uczestnicy16 nauczycieli ZSTiO okres realizacji 03.03.2014 – 07.03.2014 (1 tyg.) – Hiszpania 16.06.2014 – 20.06.2014 (1 tyg.) – Portugalia tytuł projektu Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe. nr projektu 2013-1-PL1-ESF03-39586 wartość projektu98 889.01 PLN

6

7 1. nauczyciele przedmiotów zawodowych (10 nauczycieli) 2.nauczyciele języka angielskiego (2 nauczycieli) 3.nauczyciele historii (2 nauczycieli) 4.nauczyciele geografii (2 nauczycieli) Adresaci projektu (zapisy we wniosku)

8 podróży do/z Grenady, do/z Lizbony pobyt (zakwaterowanie, wyżywienie), ubezpieczenie, wycieczki, wejściówki do muzeów, przygotowanie uczestników do wyjazdu (kurs przygotowawczy, materiały dydaktyczne). Finansowanie

9 uczestnictwo w przygotowaniu: o język angielski (ok. 50 godzin/gr), o przygotowanie kulturowe (6 godzin/gr), o przygotowanie pedagogiczne (3 godziny). sporządzenia materiałów upowszechniających o raport (publikacja), o prezentacja multimedialna, o strona internetowa projektu. Obowiązki uczestników

10 pobranie, wypełnienie i dostarczenie do koordynatora wypełnionego „kwestionariusza zgłoszeniowego” wraz z wymaganymi załącznikami Nadsyłanie zgłoszeń pomiędzy 06/10/2013 a 01/11/2013 rozmowa z anglistą sprawdzająca poziom języka angielskiego (wymagana jest znajomość na poziomie podstawowym) stworzenie listy uczestników przez komisję rekrutacyjną Rekrutacja do projektu

11 Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące kryteria: minimum 3 letni staż pracy w oświacie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wkład w rozwój oświaty, własne inicjatywy, osiągnięcia w karierze zawodowej. Kryteria uczestnictwa

12 PROGRAM SZKOLENIA GRUPA I - Hiszpania Dzień 1 Przyjazd do Hiszpanii. Dzień 2 Spotkanie rozpoczynające. Omówienie programu wizyty. Wprowadzenie. Prezentacja instytucji goszczącej (M.E.P. Europrojects Granada) oraz wysyłającej (ZSTiO). Seminarium poświęcone hiszpańskiemu systemowi edukacji (poprowadzone przez org. goszcz.) oraz polskiemu (przez uczestników z Polski). Porównanie: podobieństwa i różnice. Program kulturowy lub czas wolny.

13 Dzień 3 Seminarium na temat systemu kształcenia zawodowego w Andaluzji i Hiszpanii. Analiza porównawcza z systemem kraju wysyłającego: podobieństwa i różnice. Szczegółowa analiza specjalności technicznych dotyczących kraju wysyłającego oraz ich odpowiedników w Hiszpanii. Szczegółowa prezentacja i analiza różnych instytucji, które mają być przedmiotem zwiedzania. Program kulturowy lub czas wolny.

14 Dzień 4 Wizyta studyjna w szkole zawodowej IES Zaidín-Vergeles (celem spotkania ma być omówienie współpracy szkoły z firmami i placówkami kształcącymi w ramach praktyk zawodowych). Wymiana pomysłów i doświadczeń wśród uczestników wizyty i pracownikami instytucji. Spotkanie z uczestnikami programu LdV, dla których ZSTiO zorganizował staż w Polsce. Ewaluacja z uczestnikami projektu, wyciągnięcie wniosków nt jakości organizacji staży. Program kulturowy lub czas wolny.

15 Dzień 5 Wizyty w placówkach, gdzie uczniowie odbywają praktyki zawodowe w obszarach kształcenia uczestników projektu (również tych, w których odbywali praktyki zawodowe uczniowie ZSTiO), dyskusje nt współpracy szkół z firmami organizującymi staże. Rozmowy z osobami odpowiedzialnymi. Wymiana doświadczeń. Ewaluacja. Program kulturowy lub czas wolny.

16 Dzień 6 Wizyta studyjna w jednej z instytucji realizujących program Andalucía Orienta (program ten został opracowany i wdrożony przez regionalne biura pracy, placówki szkoleniowe, pracodawców). Przegląd hiszpańskiego systemu rynku pracy, organizacji miejsc zatrudnienia i praktyk zawodowych w firmach oraz współpracy ze sobą różnych instytucji wchodzących w skład świata pracy. Ewaluacja. Spotkanie ewaluacyjne projektu. Wręczenie certyfikatów. Program kulturowy lub czas wolny. Dzień 7 Powrót do Polski.

17 GRUPA II – Portugalia Dzień 1 Podróż do Lizbony. Dzień 2 Spotkanie w siedzibie firmy Euroyouth Portugal (wprowadzenie, omówienie programu szkolenia, omówienie systemów edukacji w Portugalii i Polsce, porównanie systemów. Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji (poznanie strategii kształcenia zawodowego w kontekście przemian gospodarczych i walki z bezrobociem). Program kulturowy lub czas wolny.

18 Dzień 3 Magnestil - prywatna szkoła zawodowa (z której ZSTiO przyjął uczestników programu LdV organizując im staże zawodowe w firmach polskich). Zwiedzanie szkoły, spotkanie z kadrą zarządzającą, nauczycielami oraz uczestnikami staży w Polsce. Analiza i porównanie baz dydaktycznych, potrzeb szkoleniowych, współpraca z instytucjami szkoleniowymi. Dyskusje. Ewaluacja. Program kulturowy lub czas wolny.

19 Dzień 4 Wizyta w jednej z publicznych szkół zawodowych o profilu kształcenia związanego z dziedziną nauczania uczestników projektu. Zwiedzanie szkoły, spotkanie z kadrą zarządzającą, nauczycielami oraz uczestnikami staży w Polsce. Analiza i porównanie baz dydaktycznych, potrzeb szkoleniowych, współpraca z instytucjami szkoleniowymi. Dyskusje. Ewaluacja. Program kulturowy lub czas wolny.

20 Dzień 5 Wizyta w przykładowych firmach goszczących - zakładach pracy, których odbywają się praktyki zawodowe. Przyjrzenie się organizacji praktyk zawodowych w kierunkach kształcenia uczestników projektu. Omówienie kwestii walidacji nabytej wiedzy. Ewaluacja. Program kulturowy lub czas wolny.

21 Dzień 6 Zwiedzenie centrów szkoleniowych współpracujących ze szkołami zawodowymi oraz urzędami pracy. Spotkanie z przedstawicielami instytucji, podejrzenie bazy dydaktycznej. Ewaluacja. Spotkanie ewaluacyjne projektu. Wręczenie certyfikatów. Program kulturowy lub czas wolny. Dzień 7 Powrót do Polski.

22 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego http://pokl.frse.org.pl/projekty- instytucjonalne


Pobierz ppt "P ROGRAM O PERACYJNY K APITAŁ L UDZKI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO P RIORYTET III W YSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY PODDZIAŁANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google