Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. INFORMACJE WSTĘPNE W społeczeństwie demokratycznym funkcjonują trzy obszary życia społecznego:  sektor prywatny  sektor publiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. INFORMACJE WSTĘPNE W społeczeństwie demokratycznym funkcjonują trzy obszary życia społecznego:  sektor prywatny  sektor publiczny."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2 INFORMACJE WSTĘPNE W społeczeństwie demokratycznym funkcjonują trzy obszary życia społecznego:  sektor prywatny  sektor publiczny  trzeci sektor obejmujący podmioty prowadzące działalność non for profit nie nastawioną na zysk – i mającą system kierowania niezależny od administracji rządowej czy samorządowej.

3 INFORMACJE WSTĘPNE…  Wszystkie trzy sektory stanowią wzajemnie oddziałujące na siebie i uzupełniające się elementy życia społecznego.  Organizacje pozarządowe zajmują się szerokim wachlarzem potrzeb społecznych, na które nie odpowiadają struktury rządowe i samorządowe.

4 DZIEDZINY AKTYWNOŚCI W TRZECIM SEKTORZE  Organizacje samopomocowe.  Organizacje charytatywne.  Inicjatywy rozwoju społeczności lokalnych.  Organizacje młodzieżowe.  Organizacje ekologiczne.  Organizacje zajmujące się prawami człowieka.  Organizacje wyspecjalizowane w zakresie obszaru kultury, nauki, sztuki, edukacji, sportu i rekreacji.

5 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INOWROCŁAWIU  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.  Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia.  Aeroklub Kujawski.  Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu.  Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Inowrocławiu.  Stowarzyszenie „Inowrocław bez barier”

6 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INOWROCŁAWIU…  Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.  Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Activextreme.  Yacht Klub Polski Inowrocław.  Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego.  Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”  Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu” im. Ks. Wojciecha Dzierzgowskiego.  Polski Czerwony Krzyż.

7 POLSKI CZERWONY KRZYŻ  Polski Czerwony Krzyż jest organizacją pozarządową powołaną w 1919 r. a więc najstarszą organizacją humanitarną w Polsce.  Jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca  Jest organizacją społeczną funkcjonującą na zasadzie dobrowolności wspomagającą władze publiczne w działalności humanitarnej.

8 GŁÓWNE MISJE PCK  Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji.  Prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych.  Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą.  Działa na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

9 7 ZASAD CZERWONEGO KRZYŻA HUMANITARYZM. BEZSTRONNOŚĆ. NEUTRALNOŚĆ. NIEZALEŻNOŚĆ. DOBROWOLNOŚĆ. JEDNOŚĆ. POWSZECHNOŚĆ.

10 STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY „FLANDRIA”  Stowarzyszenie powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych.  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Inowrocławiu na ulicy Andrzeja 8.

11 DZIAŁALNOŚĆ Działalność Stowarzyszenia obejmuje:  Wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.  Realizację programów i akcji profilaktycznych.  Kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom.  Porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

12 Wszystkim przedsięwzięciom Stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości.

13 INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „EX AEQUO” Koncepcja powołania stowarzyszenia działającego na rzecz integracji społecznej zrodziła się w październiku 2005 r. podczas XXV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu, poświęconemu idei szeroko pojętej integracji.  Stowarzyszenie jest zawiązane dla organizacji wszelkich form działań na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  "EX AEQUO" (z łac. na równi) - ma podkreślać jego integracyjny charakter i propagowanie idei tworzenia równych szans dla mieszkańców Inowrocławia w uczestniczeniu w życiu społecznym miasta.

14 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA  Jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw i przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Posiada osobowość prawną.

15 DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU  Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.  W konsekwencji Komitet prowadzi… 1.Schronisko dla matek i ich dzieci. 2.Półkolonie dla dzieci i młodzieży. 3.Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

16 WSPÓŁPRACA…  Komitet współpracuje między innymi z:  1. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. 2. Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. 3. Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. 4. Starostą Inowrocławskim. 5. Prezydentem Miasta Inowrocławia. Jako stowarzyszenie non profit nie dysponuje własnymi środkami, prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego ze środków uzyskanych z dotacji i darowizn.

17 INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEM MÓZGU M I S J A Poprawa funkcjonowania psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych. Integracja ze środowiskiem dzieci zdrowych.

18 PROWADZONE DZIAŁANIA  Letnie turnusy rehabilitacyjne.  Psychoedukacja rodziców.  Zajęcia ruchowe.  Imprezy okolicznościowe.  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

19 STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU  Cel stowarzyszenia to… …integracja wszystkich pokoleń absolwentów i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza, a także utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą.

20 REALIZOWANIE CELU… a. utrzymywanie więzi koleżeńskiej i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia oraz wychowankom szkoły. b. zachowanie więzi wychowanków ze szkołą, gronem pedagogicznym oraz ludźmi ziemi kujawskiej. c. organizowanie kół środowiskowych w ośrodkach skupiających większą liczbę absolwentów. d. popularyzowanie przez prace naukowo-badawcze i monograficzne historii szkoły oraz regionu. e. kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły oraz jej wychowanków.

21 Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie w służeniu innym… Ghandi

22 BIBLIOGRAFIA - Beata Krajewska. Instytucja wsparcia dziecka i rodziny. Kraków: Wydawnictwo Impuls 2010. - Hanna Piekarska. Wiadomości, głosy, rozmowy o szkole. 2000, nr 6, s. 9 – 10. NETOGRAFIA - www.flandria.pl - www.pck.pl/pages,6_76.html - bazy.ngo.pl


Pobierz ppt "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. INFORMACJE WSTĘPNE W społeczeństwie demokratycznym funkcjonują trzy obszary życia społecznego:  sektor prywatny  sektor publiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google