Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2 INFORMACJE WSTĘPNE W społeczeństwie demokratycznym funkcjonują trzy obszary życia społecznego: sektor prywatny sektor publiczny trzeci sektor obejmujący podmioty prowadzące działalność non for profit nie nastawioną na zysk – i mającą system kierowania niezależny od administracji rządowej czy samorządowej.

3 INFORMACJE WSTĘPNE… Wszystkie trzy sektory stanowią wzajemnie oddziałujące na siebie i uzupełniające się elementy życia społecznego. Organizacje pozarządowe zajmują się szerokim wachlarzem potrzeb społecznych, na które nie odpowiadają struktury rządowe i samorządowe.

4 DZIEDZINY AKTYWNOŚCI W TRZECIM SEKTORZE
Organizacje samopomocowe. Organizacje charytatywne. Inicjatywy rozwoju społeczności lokalnych. Organizacje młodzieżowe. Organizacje ekologiczne. Organizacje zajmujące się prawami człowieka. Organizacje wyspecjalizowane w zakresie obszaru kultury, nauki, sztuki, edukacji, sportu i rekreacji.

5 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INOWROCŁAWIU
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia. Aeroklub Kujawski. Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu. Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Inowrocławiu. Stowarzyszenie „Inowrocław bez barier”

6 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INOWROCŁAWIU…
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Activextreme. Yacht Klub Polski Inowrocław. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu” im. Ks. Wojciecha Dzierzgowskiego. Polski Czerwony Krzyż.

7 POLSKI CZERWONY KRZYŻ Polski Czerwony Krzyż jest organizacją pozarządową powołaną w 1919 r. a więc najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Jest organizacją społeczną funkcjonującą na zasadzie dobrowolności wspomagającą władze publiczne w działalności humanitarnej.

8 GŁÓWNE MISJE PCK Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. Działa na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

9 7 ZASAD CZERWONEGO KRZYŻA
HUMANITARYZM. BEZSTRONNOŚĆ. NEUTRALNOŚĆ. NIEZALEŻNOŚĆ. DOBROWOLNOŚĆ. JEDNOŚĆ. POWSZECHNOŚĆ.

10 STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY „FLANDRIA”
Stowarzyszenie powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Inowrocławiu na ulicy Andrzeja 8.

11 DZIAŁALNOŚĆ Działalność Stowarzyszenia obejmuje: Wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Realizację programów i akcji profilaktycznych. Kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom. Porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

12 Wszystkim przedsięwzięciom Stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości.

13 INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „EX AEQUO”
Koncepcja powołania stowarzyszenia działającego na rzecz integracji społecznej zrodziła się w październiku 2005 r. podczas XXV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu, poświęconemu idei szeroko pojętej integracji. Stowarzyszenie jest zawiązane dla organizacji wszelkich form działań na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. "EX AEQUO" (z łac. na równi) - ma podkreślać jego integracyjny charakter i propagowanie idei tworzenia równych szans dla mieszkańców Inowrocławia w uczestniczeniu w życiu społecznym miasta.

14 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
Jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw i przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Posiada osobowość prawną.

15 DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka. W konsekwencji Komitet prowadzi… Schronisko dla matek i ich dzieci. Półkolonie dla dzieci i młodzieży. Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

16 Komitet współpracuje między innymi z:
WSPÓŁPRACA… Komitet współpracuje między innymi z: 1. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Starostą Inowrocławskim Prezydentem Miasta Inowrocławia. Jako stowarzyszenie non profit nie dysponuje własnymi środkami, prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego ze środków uzyskanych z dotacji i darowizn.

17 INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEM MÓZGU
M I S J A Poprawa funkcjonowania psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych. Integracja ze środowiskiem dzieci zdrowych.

18 PROWADZONE DZIAŁANIA Letnie turnusy rehabilitacyjne.
Psychoedukacja rodziców. Zajęcia ruchowe. Imprezy okolicznościowe. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

19 Cel stowarzyszenia to…
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU Cel stowarzyszenia to… …integracja wszystkich pokoleń absolwentów i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza, a także utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą.

20 REALIZOWANIE CELU… a. utrzymywanie więzi koleżeńskiej i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia oraz wychowankom szkoły. b. zachowanie więzi wychowanków ze szkołą, gronem pedagogicznym oraz ludźmi ziemi kujawskiej. c. organizowanie kół środowiskowych w ośrodkach skupiających większą liczbę absolwentów. d. popularyzowanie przez prace naukowo-badawcze i monograficzne historii szkoły oraz regionu. e. kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły oraz jej wychowanków.

21 Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie w służeniu innym… Ghandi

22 BIBLIOGRAFIA NETOGRAFIA
- Beata Krajewska. Instytucja wsparcia dziecka i rodziny. Kraków: Wydawnictwo Impuls 2010. - Hanna Piekarska. Wiadomości, głosy, rozmowy o szkole , nr 6, s. 9 – 10. NETOGRAFIA - - - bazy.ngo.pl


Pobierz ppt "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google