Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla doktorantów Beata Frączak Poznań,31 marca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla doktorantów Beata Frączak Poznań,31 marca 2009."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla doktorantów Beata Frączak Poznań,31 marca 2009

2 O Fundacji  zarejestrowana 6 lutego 1991 r.  pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r. w programie „Zdrowie Dziecka”  fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki  wynosił 95 mln zł  do końca 2007 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce prawie 320 mln zł  wartość kapitału FNP wzrosła do ok. 450 mln zł

3 Władze Fundacji  Rada Fundacji – 7 osób,  przewodnicząca – prof. Andrzej Członkowski  Zarząd Fundacji – 3 osoby,  prezes – prof. Maciej Żylicz  Biuro Fundacji – 26 osób

4 Wspierać najlepszych by mogli stać się jeszcze lepsi Misja Fundacji

5 Cele działalności Fundacji  wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu  wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej  wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce

6 Programy  FNP działa w 4 podstawowych obszarach  Przyznaje nagrody i stypendia  Wspiera rozw ó j warsztat ó w naukowych i transfer technologii  Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne  Realizuje programy wsp ó łpracy międzynarodowej  W 2009 r. realizowane są 22 programy, na kt ó re FNP planuje wydać 100 mln zł w tym ok. 70 mln zł ze środków strukturalnych

7 STUDIADR MPD 2530 KOLUMB HOMING FOCUS TEAM START VENTURES NAGRODA FUNDACJI 60 MONOGRAFIE MISTRZ WELCOME Polityka Fundacji KARIERA NAUKOWA/WIEK

8 Program START stypendia krajowe dla młodych uczonych  ok. 100 rocznych stypendiów o wartości 24 tys. zł  Ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze  Możliwość ubiegania się dwa razy o stypendium  Finansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych do 1- 2 ośrodków naukowych na rekonesans badawczy  Lindau Ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia Termin składania wniosków upływa 31 października 2009 r.

9 Program INNOWATOR wspieranie transferu technologii Skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów, Cele:  wspieranie innowacji i pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii,  zaznajomienie naukowców z mechanizmami rynkowymi  pomoc doradcza i finansowa w komercjalizacji pomysłów  decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku oraz doświadczenia naukowe i biznesowe kandydata  3 etapy – szkolenie, doradztwo i finansowanie, umożliwienie kontaktów z innymi instytucjami finansowymi – 1 mln zł na projekty  Termin składania wniosków mija 30 kwietnia każdego roku

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Alokacja: 70 milionów € Planowany budżet w 2009 r.: 76 milionów zł

11 11 Program Ventures Wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów realizujących projekty o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od dziedziny nauki, ale mające znaczenie dla gospodarki

12 12 Adresaci - jednostki naukowe wraz:  ze studentem (co najmniej po 3 roku) lub  z absolwentem (do 3 lat po studiach, etat naukowo-dydaktyczny) lub  z doktorantem  Konkursy planowane 2 razy do roku (najbliższe konkursy): - 15 kwietnia 2009 r., - 31 października 2009 r. Program Ventures

13 Okres realizacji projektu : 1 - 3 lat  Studenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy magisterskiej,  Doktoranci i absolwenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy doktorskiej Finansowanie:  imienne stypendium (1 500 zł/m-c, 3 000 zł/m-c)  grant badawczy (do 35 000 zł/rok) Program Ventures

14 14 Kryteria oceny:  wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu,  dorobek badawczy i wdrożeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego,  potencjał komercyjny projektu,  jakość akcji promocyjnej realizowanych badań prowadzonej w szczególności w środowisku biznesowym,  zasadność i efektywność budżetu projektu. Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna Program Ventures

15 Program Ventures - załączniki 15 Opis projektu badawczego Opis potencjału komercyjnego projektu i jego zastosowania w gospodarce Życiorys kandydata (dorobek badawczy i wdrożeniowy, publikacje, staże zagraniczne) Opis dwóch najważniejszych osiągnięć naukowych Życiorys opiekuna naukowego projektu List rekomendacyjny opiekuna zespołu List intencyjny partnera projektu opisujący współpracę Plan akcji promocyjnej realizowanego projektu Harmonogram realizacji projektu Zaświadczenia dołączane do wersji papierowej: potwierdzenie statusu, zatrudnienia, oświadczenie o kwalifikowalności VAT, pełnomocnictwo

16 16 Program TEAM Zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych

17  Projekty realizowane są w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno.  Konkursy planowane 2 razy do roku.  Konkursy w latach 2008 i 2009: - 15 marca 2009 r. - 30 września 2009 r.  Adresaci: jednostka naukowa wraz z kierownikiem zespołu Program TEAM

18 18  Wykonawcy:  studenci (ukończony co najmniej 3 rok studiów)  doktoranci  uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora)  Okres realizacji: 2 – 4 lat  Finansowanie  imienne stypendium (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c)  grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant ; 55 000 zł/rok postdok) Program TEAM

19 19 Kryteria oceny:  dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu (ostatnie 4 lata),  wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych programów w zespole,  zasadność planowanej liczebności zespołu względem przedstawionego programu badawczego  procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole,  zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu  zasadność i efektywność budżetu projektu Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna Program TEAM

20 Program TEAM - załączniki 20 Opis programu badawczego dla wszystkich członków zespołu Życiorys kierownika zespołu/laboratorium Kopie trzech najważniejszych publikacji, wdrożeń, zgłoszeń patentowych lub patentów z ostatnich 4 lat List intencyjny z jednostki zagranicznej opisujący współpracę Opis procedur otwartego konkursu na członków zespołu Harmonogram realizacji projektu Oświadczenie jednostki o kwalifikowalności VAT (tylko w wersji papierowej) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku (tylko w wersji papierowej)

21 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wsparcie projektów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z jednostką zagraniczną

22 22  Przy porównywalnej wartości merytorycznej wniosków preferowane są dziedziny z zakresu wskazanego jako bio, info, techno.  Konkursy planowane raz w roku.  Terminy konkursów: - 15 marca 2009 r. - 15 marca 2010 r. (ostatnia edycja)  Adresaci: jednostka naukowa (kat.1, prawo nadawania stopni) Program MPD

23 23  Warunki:  konsorcjum (min. jednostka polska + jednostka zagraniczna)  samodzielni pracownicy naukowi (po 5 osób)  otwarty nabór kandydatów  przynajmniej 10 doktorantów po stronie polskiej  Okres realizacji: 4 - 5 lat (6 lat)  Finansowanie:  imienne stypendium dla doktoranta (3 000 zł/m-c; 4 500 zł/m-c)  grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant) Program MPD

24 Program MPD - załączniki 24 Opis projektu badawczego dla doktorantów Opis programu staży zagranicznych dla doktorantów List intencyjny zagranicznych członków konsorcjum Życiorysy samodzielnych pracowników naukowych zaangażowanych w projekt (co najmniej 5 po stronie polskiej i zagranicznej) Opis sposobu rekrutacji doktorantów Budżet projektu Harmonogram realizacji projektu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

25 Wsparcie udzielane polskim jednostkom naukowym w celu umożliwienia im zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy i zaangażowania ich w tworzenie zespołów naukowych z udziałem młodych naukowców Program WELCOME

26 26  Projekty realizowane wyłącznie w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno.  Konkursy planowane raz w roku.  Terminy konkursów: - 15 kwietnia 2009 r. - 15 kwietnia 2010 r.  Adresaci – jednostki naukowe + uczony z zagranicy. Program WELCOME

27 27  Wykonawcy:  studenci (3 rok)  doktoranci  młodzi doktorzy (4 lata)  Okres realizacji: 3 – 5 lat  Finansowanie:  imienne stypendium uczonego (200-350 000 zł/rok)  imienne stypendia członków zespołu (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c)  grant badawczy (do 1 mln zł/rok) Program WELCOME

28 28 Kryteria oceny:  wartość naukowa projektu badawczego  dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu,  poziom naukowy 5 najważniejszych publikacji lub patentów,  dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki goszczącej,  procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole,  zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu,  zasadność i efektywność budżetu projektu. Program WELCOME

29 Etapy oceny : -ocena formalna -ocena merytoryczna - recenzja -rozmowa kwalifikacyjna (w ostatnim miesiącu oceny) przeprowadzona w jednostce składającej wniosek; polega m.in. na publicznej prezentacji projektu przez uczonego z zagranicy 29

30 Program WELCOME - załączniki 30 Zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesa zatrudnienia Opis programu badawczego Możliwość zastosowania wyników w gospodarce Życiorys kierownika – uczonego z zagranicy (dorobek badawczy i wdrożeniowy, współpraca z ośrodkami zagr.) Opis pięciu najważniejszych osiągnięć naukowych z ostatnich 4 lat Najważniejsze doświadczenie uczonego w transferze B+R do gospodarki Osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe jednostki goszczącej Opis procedur otwartego konkursu naboru członków zespołu Budżet projektu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT jednostki Harmonogram realizacji projektu List intencyjny jednostki deklarujący współpracę przy projekcie

31 Pierwsze konkursy Ventures edycja I Ventures edycja II Team edycja I Team edycja II MPD edycja I Welcome edycja I Liczba ocenionyc h wniosków 682845 1424 Liczba laureatów 887733 Przyznane środki (zł) 980 231961 380 12 270 780 14 831 040 13 553 500 16 953 505 Poprzednie konkursy MPD edycja III - 22 Team edycja III - 57

32 Przyznane środki (pierwsze konkursy) Przyznane środki Team25 076 696 zł Welcome16 953 300 zł MPD13 553 500 zł Ventures1 941 610 zł Razem 57 525 106 zł

33 Program Ventures - Laureaci Lp. LaureatInstytucjaDziedzinaTytuł projektu 1Michalina GóraUMK, Toruńfizyka Zastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka 2Konrad Kiełbasiński ITME, Warszawa materiały elektroniczne Nowoczesne rezystywne systemy materiałowe do zastosowań w ekologicznych mikroukładach elektronicznych 3Mirosław OchodekPolitechnika Poznańska informatyka Szacowanie rozmiaru oprogramowania we wstępnych fazach projektów informatycznych 4Jolanta PolakUMCS, Lublinbiotechnologia Przez grzyby do... kłębka - biokatalizatory grzybowe w syntezie bio-barwników 5Cezary Samojłowicz IChO PAN, Warszawa chemia organiczna Nowatorskie zastosowanie aromatycznych faz fluorowanych w reakcjach katalizowanych kompleksami metali przejściowych i ligandów NHC 6Andrzej Stanisławczyk AGH, KrakówModelowanie procesów Modelowanie adaptacyjne niestacjonarnych procesów hutniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji 7Anna Szkulmowska UMK, Toruńfizyka medyczna Zastosowanie spektralnej tomografu optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi 8Bożena TyliszczakPolitechnika Krakowska Technologia chemiczna Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno- nieorganiczne o kontrolowanym działaniu (CRF) Edycja I

34 Program Ventures - Laureaci Lp. LaureatInstytucjaDziedzinaTytuł projektu 1 Barbara Blasiakfizyka, medycyna Instytut Fizyki Jądrowej PAN Zastosowanie cewek objętościowych do obrazowania rezonansem magnetycznym w niskim polu magnetycznym 2 Monika Cieślikbioinżynieria Uniwersytet Jagielloński Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych jonów metali ciężkich do organizmu 3 Agnieszka Ornatowska technologia żywności Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Ocena właściwości prozdrowotnych kiełków gryczanych jako funkcjonalnego dodatku do żywności 4 Monika Ruszakchemia Uniwersytet Jagielloński Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) w instalacjach do syntezy kwasu azotowego(V) 5 Sebastian Styńskielektrotechnika Politechnika Warszawska Nowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji 6 Przemysław Szafrańskichemia leków Uniwersytet Jagielloński Synteza i ocena aktywności biologicznej nowej grupy agonistów receptorów kanabinoidowych 7 Grzegorz Wojtczakbiologia Uniwersytet Jagielloński Zastosowanie grzybów mikoryzowych w komercyjnej uprawie gruntowych storczyków 8 Robert Wójciktelekomunikacja Akademia Górniczo-Hutnicza Różnicowanie jakości obsługi w sieciach zorientowanych na przepływy (FAN) z zachowaniem koncepcji neutralności sieci Edycja II

35 Program Team - Laureaci dr hab. Wojciech Grochala (ICM oraz Wydział Chemii UW) http://ltnfm.icm.edu.pl/TEAM chemia nowych materiałów 1 672 000 zł

36 Program Team - Laureaci prof. Jan Holnicki-Szulc (IPPT PAN, Warszawa) http://smart.ippt.gov.pl/team.html technologie inteligentne 1 710 000 zł

37 Program Team - Laureaci Dr hab. Marian Paluch (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) http://prac.us.edu.pl/~zfmol/BDSla b/TP/TEAM_project_pl.html Fizyka 1 781 500 zł

38 Program Team - Laureaci Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1 928 000 zł Dr hab. Piotr Garstecki http://www.ichf.edu.pl/pgarstecki/pl/TEAM_Ogloszenie.pdf

39 Program Team - Laureaci Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 1 848 000 zł Dr Dorota Pawlak http://www.itme.edu.pl/stypendia/Publikacja2.htm

40 Program Team - Laureaci Lp. LaureatInstytucjaDziedzinaTytuł projektu 1 dr hab. Piotr Garstecki IChF PAN, Warszawa chemia fizyczna Droplet microfluidics: fundamentals and applications 2Prof. Jakub Gołąb UM, Warszawa medycyna Improvement of antitumor effectiveness of photodynamic therapy 3 dr hab. Wojciech Grochala ICM oraz Wydział Chemii UW chemia nowych materiałów Quest for superconductivity in crystal- engineered higher fluorides of silver 4 Prof. Jan Holnicki- Szulc IPPT PAN, Warszawa technologie inteligentne Smart Technologies for Safety Engineering - SMART and SAFE 5dr Barbara Klajnert Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, nanomateriały Biological properties and biomedical applications of dendrimers 6 dr hab. Marian Paluch Instytut Fizyki UŚ, Katowice fizyka From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy 7dr Dorota Pawlak ITME, Warszawa nauka o materiałach Self-organization approach towards photonics/optoelectronics Edycja I

41 Program Team - Laureaci Lp. LaureatInstytucjaDziedzinaTytuł projektu 1 Dr Andrzej Dziembowski IBB PAN Warszawa biologia molekularna Macromolecular assemblies involved in RNA metabolism 2 Prof. dr hab. Robert Hołyst IChF PAN Warszawa chemia fizyczna From nano to macroscale: motion of proteins, protein charge ladders and nanoparticles in complex liquids 3 Prof. dr hab. Józef Korecki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH Kraków nanonauka i nanotechnologia Atomic and molecular level devising of functional nanostructures for magnetic and catalytic applications - AMON 4 Dr hab. Joanna Kufel Wydział Biologii, UW biologia molekularna Integration of approaches to study RNA quality control pathways in plants 5 Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz Uniwersytet Medyczny w Gdańsku medycyna Integrated measurement of arterial function and sympathetic nervous system activity: development, validation and application of a new method 6 Prof. dr hab. Maria Nowakowska Wydział Chemii, UJ, Kraków chemia Polymeric Functional Materials for Biomedical Applications 7 Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Wydział Biologii, UG biologia molekularna i medycyna A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases Edycja II

42 Program MPD - Laureaci 5 875 000 zł 23 doktorantów koordynator: Prof. Renata Bilewicz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego http://www.chem.uw.edu.pl/msd_phd/

43 Program MPD - Laureaci Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań http://www.man.poznan.pl/CBB/MPD/ 3 737 800 zł 10 doktorantów koordynator: Prof. Mariusz Jaskólski

44 Program MPD - Laureaci Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH http://www.mpd.agh.edu.pl/ 4 298 000 zł 12 doktorantów koordynator: dr hab. Bartłomiej Szafran

45 Program Welcome - Laureaci  Prof. dr hab. Stanisław Karpiński - 6 641 800 zł Departament of Botany, Stokholm University Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie  Dr hab. Sebastian Maćkowski - 4 000 245 zł Departament of Chemistry and Biochemistry, Ludwig Maximilians University, Munchen Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  Prof. dr hab. inż. Marek Samoć - 6 311 460 zł Laser Physics Center, The Australian National University Canberra Instytut Chemi Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

46 46 ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 fundusze@fnp.org.pl www.fnp.org.pl beata.fraczak@fnp.org.pl Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla doktorantów Beata Frączak Poznań,31 marca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google