Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych” - Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Strategia Europa 2020 Trzy główne priorytety:  Rozwój inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowych.  Rozwój zrównoważony - bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństw UE, podnoszenie kwalifikacji obywateli oraz walka z ubóstwem.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RAMY PRAWNE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” - wspólne przepisy dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Fundusze Strukturalne Polityka Spójności Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia EFRR, EFS, FS i EFRROW zostały przyjęte 17 grudnia 2013 r., natomiast rozporządzenie EFMR 15 maja 2014 r.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RAMY PRAWNE NA POZIOMIE KRAJOWYM Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa „pomostowa”) – weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. → określa tryb przygotowania dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej (przede wszystkim: Umowa Partnerstwa oraz programy służące jej realizacji, Kontrakt Terytorialny) Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa „wdrożeniowa”) – weszła w życie 13 września 2014 r. → uzupełnia i uszczegółowia Rozporządzenia UE

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna DOKUMENTY PROGRAMOWE NEGOCJOWANE Z UE Umowa Partnerstwa - umowa określająca uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE, przygotowywana przez państwo członkowskie i zatwierdzana w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Programy Operacyjne - programy służące realizacji Umowy Partnerstwa, opracowywane przez:  Ministra Infrastruktury i Rozwoju (programy krajowe w ramach Polityki Spójności),  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (programy krajowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa),  Zarządy Województw (programy regionalne w ramach Polityki Spójności - EFRR i EFS). W trakcie negocjacji z Komisją Europejską

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna DODATKOWY DOKUMENT KRAJOWY Kontrakt Terytorialny - umowa wynegocjowana pomiędzy Rządem a Zarządem Województwa określająca:  wysokość, sposób i warunki dofinansowania Programu Regionalnego opracowanego przez Zarząd Województwa,  cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i województwa oraz sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji na obszarze województwa. Wynegocjowany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego ma zostać podpisany na początku grudnia

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Cele tematyczne Obszary wsparcia EFSI: 1.Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. 3.Wzmacnianie konkrecyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 8.Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 9.Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe n na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PROGRAMY OPERACYJNE Inteligentny Rozwój Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką. Infrastruktura i Środowisko Sfinansuje infrastrukturę transportową (np. drogi i koleje). Będzie wspierał takie inwestycje, które przyczynią się do efektywnego wykorzystywania energii oraz ochrony środowiska. Środki z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na ochronę zdrowia i zachowania dziedzictwa kulturowego. Wiedza Edukacja Rozwój Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację i szkolnictwo wyższe. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Polska Cyfrowa Stworzy warunki do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych, dzięki niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny. Wspierane będą także inwestycje zwiększające zastosowanie e-usług (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie). Pomoc Techniczna Będzie gwarantowała środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności. Pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich. Programy Regionalne – 16 programów w 16 województwach W latach samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno- komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Alokacja finansowa

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Najważniejsze zasady w Funduszach Europejskich Koncentracja tematyczna - ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi”, czyli minimalne limity środków z Funduszy Europejskich, które państwo członkowskie musi skierować na określone obszary, np. dotyczące badań i innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki niskoemisyjnej, włączenia społecznego. Komplementarność - wzajemne uzupełnianie się podejmowanych działań prowadzące do realizacji określonego celu (efektywniejsze rozwiązanie problemu i bardziej racjonalne wydatkowanie środków). Ukierunkowanie na rezultaty - ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu Programów w 2019 r., ocena osiągnięcia zakładanych celów w 2022 r. Wyniki oceny w 2019 r. będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania. Szersze zastosowanie instrumentów finansowych (zwrotnych) - np. pożyczki, kredyty i poręczenia, zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna WYMIAR TERYTORIALNY Decentralizacja - wzrost udziału środków funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych na poziomie regionalnym. Obszary strategicznej interwencji Państwa (OSI) - pięć obszarów cechujących się specyficznymi uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi lub środowiskowymi:  Polska Wschodnia,  Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,  Miasta i dzielnice wymagające rewitalizacji,  Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe,  Obszary przygraniczne.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Instrumenty wspierające rozwój terytorialny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Instrument ZIT jest realizowany: - obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, - fakultatywnie w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) - zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, poprzez powołanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Stosowanie instrumentu RLKS jest: - obligatoryjne dla Wspólnej Polityki Rolnej (LEADER), - fakultatywne dla Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Ułatwienia w korzystaniu z Funduszy Europejskich  zapewnienie łatwego dostępu do kompleksowej informacji nt. funduszy europejskich za pośrednictwem jednej sieci punktów informacyjnych  przybliżenie funduszy potencjalnym beneficjentom poprzez większą decentralizację systemu wdrażania  elastyczne formy finansowania projektów z rozbudowanym systemem zaliczkowym  publikowanie do 30 listopada każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach  ewentualne zmiany dokumentacji konkursowej nie mogą pogarszać sytuacji wnioskodawców  standardowy format wniosku o płatność oraz zmniejszenie obciążeń raportowych  kontynuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń w ramach dokumentacji aplikacyjnej  precyzyjne określenie zasad procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków o dofinansowanie

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel ; , Internet: 18


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google