Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989 r. o GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.)  rozporządzenie MSWiA z dnia 31.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989 r. o GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.)  rozporządzenie MSWiA z dnia 31."— Zapis prezentacji:

1

2  USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989 r. o GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.)  rozporządzenie MSWiA z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. nr 38, poz. 374).

3 co najmniej 100 obywateli polskich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (art. 31 ust. 1 ustawy o gwarancjach). Do 30 maja 1998 r. wystarczyło co najmniej 15 obywateli Wątek prawno-porównawczy Austria 300 osób, po 10 latach od zarejestrowania liczba wyznawców musi mieć 2 ‰ populacji kraju Czechy 300 osób, po 10 latach od zarejestrowania liczba wyznawców musi mieć 10.300 członków Słowacja 20.000 członków

4 - lista zawierająca notarialnie poświadczone podpisy wnioskodawców wraz z ich danymi osobowymi, - informacje o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania związku wyznaniowego na terytorium RP, - informacje o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych, obrzędach religijnych, - adres siedziby związku oraz dane osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych, - Statut oraz deklaracja o utworzeniu kościoła

5 Statut winien określać w szczególności:  nazwę związku wyznaniowego różną od nazw innych organizacji,  teren działania i siedzibę władz  cele działania oraz formy i zasady ich realizacji,  organy, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres kompetencji oraz tryb podejmowania decyzji,  źródła finansowania,  tryb dokonywania zmian,  sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,  sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, sposób powoływania, odwoływania oraz kompetencje osób duchownych, jeśli związek wyznaniowy przewiduje tworzenie takich stanowisk,  sposób rozwiązania związku wyznaniowego i przeznaczenie majątku.

6  Zażądać wyjaśnień treści wniosku  Zażądać od organów adm. publ. sprawdzenia prawdziwości danych i informacji zawartych we wniosku  Wezwać do usunięcia braków lub uchybień wniosku w terminie 2 mcy pod rygorem odmowy wpisu do rejestru

7  Decyzja o wpisie do rejestru o na podstawie wymogów formalnych  Decyzja o odmowie wpisu do rejestru  Ponowny wniosek o rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji  Skarga do WSA w Warszawie

8 Zakres zaskarżenia: w całości lub w części Podstawa zaskarżenia: Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy Naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego Inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy

9  Zarzucam naruszenie art. 7,8,11 oraz 107 § 2 i 3 KPA, polegające w szczególności na:  a) nie dostatecznym wyjaśnieniu podstaw i przesłanek utrzymania w mocy decyzji o odmowie,  b) niedostateczne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy w szczególności nie wzięciu pod uwagę faktu, że …,  c) brak pogłębienia zaufania obywateli do organów administracji publicznej poprzez dowolne przyjęcie, że w danym ….  d) dowolność w wydaniu decyzji poprzez niedostateczne i niepełne uzasadnienie decyzji, z którego wynikałoby dlaczego stan faktyczny i prawny uzasadnia odmowę wydania decyzji.  2)Błąd w ustaleniach faktycznych w zakresie, w jakim organ odwoławczy przyjął, że brak jest cech religii,  Zarzucam naruszenie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. dającego podstawę do wznowienia postępowania  Ze względu na okoliczność …

10 1. wnioskodawcy nie usunęli w terminie braków lub uchybień w treści wniosku (art. 33 ust. 2), 2. wniosek zawiera postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób (art. 33 ust. 3), 3. organizacja w istocie nie jest wspólnotą religijną, lecz jedynie za taka się podaje.

11 - Brak profesjonalizmu przy procedurze rejestracji - Bardzo liczne przypadki braku uzupełnienia wniosku

12 - Brak doprecyzowania kryteriów oceny - za wypełnianie funkcji religijnych nie uznaje się oddziaływania poprzez badania i eksperymenty psychologiczne (art. 19 ust. 3).

13 Cel związku wyznaniowego - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania kościoły i inne związki wyznaniowe zakładane są w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej Co to jest wiara religijna (religia)? Krytyka uregulowań ustawy - MAiC nie posiada kompetencji normatywnych ani merytorycznych co do stwierdzania prawdziwości doktryny religijnej - Istota procedury rejestracji oraz kontroli sądowej (administracyjnej) polega na badaniu spełnienia wymogów formalnych a następnie legalności działania organu rejestrowego - MAiC nie jest organem właściwym do badania istoty rzeczy!

14 Wykreślenie z rejestru w drodze decyzji organu rejestrowego (art. 36 ust. 2 ustawy) gdy: 1) status prawny związku wyznaniowego uregulowany został w odrębnej ustawie, 2) właściwy organ związku wyznaniowego zawiadomił organ rejestrowy o zaprzestaniu działalności, 3) związek wyznaniowy utracił cechy warunkujące uzyskanie wpisu do rejestru, 4) w ciągu 3 lat nie odpowiada na żądanie organu rejestrowego i nie zaktualizował danych, dotyczących siedziby związku oraz osób wchodzących do jego kierowniczych organów wykonawczych, 5) w razie stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu (SO), że działalność związku wyznaniowego rażąco narusza prawo lub postanowienia statutu

15

16 Statut powinien określać sposób likwidacji - Jeśli brak regulacji statutowych to likwidatorami są osoby reprezentujące - Jeśli brak możliwości ustalenia likwidatorów – organ rejestrowy wyznacza likwidatorów w drodze decyzji - Jeśli statut nie stanowi inaczej, majątek pozostały po zakończeniu postępowania likwidacyjnego może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywno-opiekuńcze

17 Polski Ruch Raeliański decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.02.1998 r. (sprzeczność doktryny religijnej z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność publiczną oraz podstawowe prawa i wolności obywatelskie) wyrok NSA z dnia 22.01.1999 r. oddalający skargę. Zakon Wtajemniczonego Rycerstwa Linii Spiralnego Pierścienia decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.05.1998 r. (brak cech religii) wyrok NSA z dnia 7.05.1999 r. uchylający decyzję organu rejestrowego (w opinii NSA niezbędna jest opinia biegłego religioznawcy).

18 „ludzkość to eksperyment inżynierii genetycznej przeprowadzony na innej planecie, Jezus jest synem kosmity i Ziemanki, zaś demokracja winna być zastąpiona geniokracją, czyli rządami ludzi mądrych, (…)majątek wyznawców na rzecz Ruchu, gdyż do szerzenia wiary potrzebne są pieniądze, (…) odrzucenie więzi rodzinnych”

19 jego doktryna zawiera się w 15 aksjomatach (np. granice poznania i doświadczenia nie istnieją, wszystkie wszechświaty podlegają prawom natury, wszechświaty mają postać nieciągłą i falową),


Pobierz ppt " USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989 r. o GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.)  rozporządzenie MSWiA z dnia 31."

Podobne prezentacje


Reklamy Google