Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Koropczuk doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Koropczuk doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego."— Zapis prezentacji:

1 Anna Koropczuk doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

2 Definicje: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje na wielość kultur, jest stwierdzeniem faktu istnienia na określonym terytorium odmiennych kultur etnicznych, grup religijnych itp.; 2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społecznych związanych z faktem wielokulturowości populacji; 3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. Oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym kraju.

3  1.Stanowisko fundamentalistyczne – negacja różnorodności, brak instytucji umożliwiających współwystępowanie zróżnicowanych kultur  2. Stanowisko konserwatywne – świadomość zróżnicowania, marginalizowanie problemu  3. Stanowisko umiarkowane – akceptacja odmienności, możliwość praktykowania, świadome działanie oparte na dostosowywaniu  4. Stanowisko idealizujące – podkreślające różnorodność, odrębność stanowi podstawową wartość, prymat mniejszości

4  Dopuszcza zróżnicowanie kulturowe i swobodę w tym zakresie,  Stanowisko oparte na asymilacji i podejściu ewolucyjnym nie rewolucyjnym,  Nie odrywa się od podstawowych wartości w danym społeczeństwie,  Zakłada współegzystencję zróżnicowanych grup kulturowych,  Zróżnicowanie oparte na określonych regułach i instytucjach (w tym prawnych).

5  W sytuacji, gdy kultura:  1) tworzy,  2) dopuszcza,  3) sanuje  pewne zachowania podmiotów jako zachowania nie tylko prawnie/kulturowo dopuszczalne, ale prawnie/kulturowo nakazane lub też  zabrania tych, które na danym terytorium są nakazane

6  Ad. a) zabójstwo czy samobójstwo honorowe,  Ad. b) noszenie Kirpanów,  Ad. c) Romskie porwanie przyszłej żony.  Co do zabronienia zachowań nakazanych – Amishe  Ponadto: Sikhowie – problem noszenia kasków; Żydzi – operacje na sercu czy też problem przetaczania krwi;

7  Obojętność – nie dostrzeganie problemu – współczesna wieża Babel  Odrębne prawodawstwo – akceptacja wewnętrznego porządku określonych społeczności – co w sytuacji połączenia?  Rozstrzyganie na gruncie prowadzonej polityki rządowej (społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej) - zmienność  Rozstrzyganie w ramach poszczególnych gałęzi prawnych – zróżnicowanie i niejednolitość  Oparcie się na swobodnej ocenie sądu – wprowadzenie rozwiązania tylko na etapie jurysdykcyjnym  Stworzenie odrębnych instytucji – obrona przez kulturę

8 cultural defence to strategia argumentacyjna stosowana najczęściej w sądownictwie państw o systemie prawa common law w sprawach karnych, sprowadzająca się do próby wyłączenia lub umniejszenia odpowiedzialności oskarżonego a przeto jego obrony, z uwagi na określony imperatyw kulturowy. Pojawia się także na gruncie spraw cywilnych i administracyjnych – jako uzasadnienie dla dochodzonych praw i roszczeń. Wywodzona z podstawowego prawa – prawa do kultury.

9  Obrona przez kulturę jest jedną z ciekawszych instytucji wypracowanych na gruncie systemu common law, która zyskuje coraz większe uznanie w świecie prawa stanowionego – w szczególności we Francji, Szwecji, Niemczech.  Stanowi interesującą próbę stworzenia ram dla funkcjonowania zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa, działającego w ramach prawa.  Oczywistym jest, że współczesna jurysprudencja musi uwzględniać czynnik kulturowy – działanie zdeterminowane imperatywem kulturowym jest bowiem niczym innym jak działaniem motywowanym określonymi wartościami, które często są akceptowane także przez „nasz” system prawa  Sposób uwzględnienia zróżnicowanie kulturowego nie został jeszcze określony, ale obrona przez kulturę jawi się jako jeden z najmniej dotkliwych dla fundamentów znanego nam prawodawstwa sposobów jego uwzględnienia.

10 A.A.


Pobierz ppt "Anna Koropczuk doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google