Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR JACEK BOROWICZ.  Odpowiedzialność pracownicza -negatywne skutki/dolegliwości -mające charakter prawny -stosowane wobec pracownika -za jego naganne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR JACEK BOROWICZ.  Odpowiedzialność pracownicza -negatywne skutki/dolegliwości -mające charakter prawny -stosowane wobec pracownika -za jego naganne."— Zapis prezentacji:

1 DR JACEK BOROWICZ

2  Odpowiedzialność pracownicza -negatywne skutki/dolegliwości -mające charakter prawny -stosowane wobec pracownika -za jego naganne zachowania (niewykonanie, niewłaściwe wykonanie obowiązku pracowniczego)

3 Odpowiedzialność pracownicza ujęcie szerokie  Odp.porządkowa  Odp.materialna  Rozwiązanie st.pr.  Zmiana warunków pr. i/lub pł.  Pozbawienie/ograniczenie premii  Ograniczenie wynagrodzenia za pracę

4 Odpowiedzialność porządkowa (Art. 108. - Art. 113 k.p.)

5 Nieprzestrzeganie przez pracownika:  ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,  przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

6 KARY PORZĄDKOWE niemajątkowe majątkowe upomnienie, nagana kara pieniężna wszystkie przewinienia niektóre przewinienia (Art. 108. § 2)

7 Zamknięty katalog kar porządkowych!

8 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ Bezprawne naruszanie obowiązku„porządkowego” Wina pracownika

9 Stosowanie odpowiedzialności porządkowej tryb nakładania kar porządkowych (Art. 109. – 111 k.p. ) tryb weryfikacji kar porządkowych (Art. 112 k.p. )

10 KONSEKWENCJE UKARANIA Wpis do akt Zatarcie ukarania Wielokrotne karanie?

11 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

12 PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA na zasadach za szkoda ogólnych wyrządzoną za mienie osobie 3ciej powierzone z winy umyślnej

13 PRZESŁANKI:  wyrządzenie szkody materialnej  w mieniu pracodawcy  na wskutek zawinionego nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków pracowniczych

14 SZKODA MATERIALNA – jaki zakres?  damnum emergens – strata rzeczywista?  lucrum cessans – utracone korzyści?  wartość emocjonalna?

15 SZKODA  USZCZERBEK MATERIALNY (ZMNIEJSZENIE AKTYWÓW, ZWIEKSZENIE PASYWÓW)  STRATA RZECZYWISTA  WYŁĄCZNIA: ubytki naturalne, normalne zużycie rzeczy

16 BEZPRAWNOŚĆ – NARUSZENIE OBOWIĄZKU  SYTUACJE WYŁACZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ - Dopuszczalne ryzyko - Stan wyższej konieczności - Wyłącznie świadomości (np. omdlenie, zasłabnięcie)

17 WINA PRACOWNIKA NIEUMYŚLNA! LEKKOMYSLNOŚĆ NIEDBALSTWO WYŁĄCZENIA: niepoczytalność, niezawiniona nieudolność, stan wyższej konieczności

18 ADEKWATNY ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY CZYN PRACOWNIKA SZKODA PRACODAWCY OGRANICZENIA: PRZYCZYNIENIE SIĘ PRACODAWCY LUB INNYCH OSÓB (INNYCH PRACOWNIKÓW, OSÓB 3-CICH)

19 ODSZKODOWANIE  Rzeczywista strata  MAX 3-miesięczne wynagrodzenie  Miarkowanie w razie ugody  Pieniężny charakter  Roszczenie odszkodowawcze pracodawcy

20 CIĘŻAR DOWODU PRACODAWCA

21 SZKODA WYRZĄDZONA OSOBIE TRZECIEJ Przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych? Czy też… Przy okazji wykonywania obowiązków pracowniczych?

22 1/ PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY 2/ REGRES DO PRACOWNIKA DO WYSOKOŚCI STRATY RZECZYWISTEJ

23 PRZESŁANKI:  PRAWIDŁOWE POWIERZENIE MIENIA  BRAK ZWROTU LUB ROZLICZENIE Z MIENIA  ZAWINIONA BEZPRAWNOŚĆ  ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY KONSEKWENCJA: PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

24 PRAWIDŁOWE POWIERZENIE MIENIA:  SPRAWDZENIE STANU ILOSCIOWEGO I JAKOSCIOWEGO MIENIA PRZEZ PRACOWNIKA  WEJŚCIE W JEGO POSIADANIE  ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY NAD MIENIEM

25 WINA UMYŚLNA ZAMIAR BEZPOŚREDNI ZAMIAR EWENTUALNY ODPOWIEDZIALNOŚC PEŁNA


Pobierz ppt "DR JACEK BOROWICZ.  Odpowiedzialność pracownicza -negatywne skutki/dolegliwości -mające charakter prawny -stosowane wobec pracownika -za jego naganne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google