Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalno - prawne aspekty zakładania spółdzielni socjalnej Gostyń, 21 października 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalno - prawne aspekty zakładania spółdzielni socjalnej Gostyń, 21 października 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1 Formalno - prawne aspekty zakładania spółdzielni socjalnej Gostyń, 21 października 2014 roku

2 Spółdzielnię socjalną osób fizycznych może założyć pięć osób fizycznych Przynajmniej połowa z nich musi spełniać wymogi zapisane w Ustawie o Spółdzielniach Socjalnych tzn. mieć status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnej, niepełnosprawnej).

3 Spółdzielnie Socjalne budowane przez osoby prawne Od 2009 r. spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie osoby prawne spośród niżej wymienionych: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne.

4 Zakładamy spółdzielnię socjalną

5 Co to jest spółdzielnia socjalna? Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków (działalność gospodarcza)

6 Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 1) społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 2) zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielni socjalną działalności gospodarczej.

7 Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2).

8 Kto może zostać członkiem spółdzielni socjalnej?

9 Osoba Bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. obywatel polski lub cudzoziemiec, również cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego, niezatrudniony i nie wykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

10 Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwolnieni z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

11 … czyli osoby, które … podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

12 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

13 Założyciele spółdzielni socjalnej muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych !!! Liczba członków spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż 5 oraz większa niż 50 osób fizycznych, Wyjątek! Spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych może liczyć więcej niż 50 członków.

14 Osoby prawne organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego kościelne osoby prawne Liczba założycieli (osób prawnych) takiej spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż dwie

15 W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne, są one zobowiązane do zatrudnienia w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisania spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej pięciu osób spośród bezrobotnych, wykluczonych lub niepełnosprawnych. Osoby te po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

16 Nabywanie członkostwa w istniejącej spółdzielni socjalnej – osoby fizyczne Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby bezrobotne, wykluczone niepełnosprawne w tym także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni. Liczba takich osób, nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.

17 Nabywanie członkostwa istniejącej spółdzielni socjalnej – osoby prawne Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego.

18 Zakładamy spółdzielnię socjalną krok po kroku

19 Decyzja o podjęciu działalności Co chcemy robić? Jaka jest konkurencja na rynku? Ile musimy zainwestować? Skąd środki na rozpoczęcie działalności? Kto może nam pomóc? Przygotowanie koncepcji działania (biznesplan)

20 Przygotowanie statutu spółdzielni socjalnej

21 Statut spółdzielni socjalnej powinien zawierać: nazwę podmiotu z obowiązkowym dodatkiem „spółdzielnia socjalna” określenie siedziby spółdzielni socjalnej przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki nie wniesienia udziału w terminie a w przypadku możliwości wnoszenie więcej niż jednego udziału, można określić ich górną granicę

22 Statut spółdzielni socjalnej powinien zawierać: prawa i obowiązki członków zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał; zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni oraz inne postanowienia wynikające z przepisów prawa

23 Walne zebranie założycielskie spółdzielni socjalnej

24 W trakcie walnego zebrania założycielskiego założyciele spółdzielni socjalnej podejmują uchwały o: -powołaniu spółdzielni socjalnej, -przyjęciu statutu spółdzielni, -powołaniu zarządu, -powołaniu Rady Nadzorczej - w przypadku gdy liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż 15 nie powołuje się Rady Nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zebranie - prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.

25 Rejestracja spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

26 Spółdzielnia socjalna podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym właściwym dla siedziby spółdzielni. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

27 W celu rejestracji spółdzielni należy wypełnić druki KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM – Przedmiot działania (PKD2007) KRS-WH – Sposób powstania podmiotu (w przypadku, gdy spółdzielnia powstaje w wyniku podziału, połączenia lub przekształcenia innych podmiotów np. spółdzielni inwalidów)

28 Do wniosku należy załączyć protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia (protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz) listę obecności wraz z adresami członków - założycieli i oryginalnymi podpisami uchwałę Walnego Zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład Zarządu, skład Rady Nadzorczej, statut spółdzielni oraz zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej; zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną.

29 Ważne! Po zarejestrowaniu spółdzielnia nabywa osobność prawną i rozpoczyna działalność. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

30 Kolejne etapy uruchomienia spółdzielni socjalnej

31 Środki na rozpoczęcie działalności Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, (…), a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Od 2007 roku osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy.

32 Pozostałe zobowiązania Wykonanie pieczęci Oznaczenie siedziby podmiotu Założenie rachunku bankowego Uzyskanie niezbędnych koncesji i pozwoleń

33 Inne środki na finansowanie działalności spółdzielni socjalnej Dofinansowania i pożyczki dla osób niepełnosprawnych z PFRON Refundacja składek ZUS ze środków Funduszu Pracy Przygotowanie zawodowe dla członka kandydata do spółdzielni socjalnej Środki na dofinansowanie miejsca pracy członka przystępującego do Spółdzielni Socjalnej

34 Wsparcie dla spółdzielni socjalnych Działające na rzecz przedsiębiorczości społecznej organizacje pozarządowe Centra Integracji Społecznej Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych Projekty, których celem jest wspieranie tworzenia gospodarki społecznej (PO Kapitał Ludzki 7.2.2) Świadome i przychylne władze lokalne

35 Specyfika spółdzielni socjalnych Działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz realizacja zadań pożytku publicznego

36 Spółdzielnia socjalna a NGO Zgodnie z założeniami ustawodawcy spółdzielnie socjalne ze względu na swoją specyfikę i działalność statutową zostały uznane jako podmioty działające w polu pożytku publicznego

37 Korzyści dla spółdzielni socjalnej Minimum 40% nadwyżki bilansowej winno być przekazane na fundusz reintegracyjny który jest zwolniony z podatku od osób prawnych CIT Możliwość zatrudniania wolontariuszy Możliwość realizowania zadań pożytku publicznego na takich samych zasadach jak organizacje pozarządowe

38 Spółdzielnie socjalne w Polsce Spółdzielnie te prowadzą działalność w zakresie usługowym np. usługi porządkowe, budowlane, cateringowe, szkoleniowe, reklamowe; handlowym - sklepy „z drugiej ręki”); produkcyjnym – rowery dla niepełnosprawnych, produkty rolne; recycling; riksze; ośrodek rekreacyjny

39 RENTA SOCJALNA/NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Art. 5. - ustawa o rencie socjalnej Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu, zwa-ny dalej „lekarzem orzecznikiem”, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

40 RENTA SOCJALNA 6. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa w ust. 1–5, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emery-talnych.

41 Renta z tytułu niezdolności do pracy Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

42 W ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowana działalność gospodarcza w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w wysokości 20.000 zł. na osobę przy założeniu spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Oznacza to, że grupa pięciu spółdzielców może otrzymać dotację w wysokości 100.000 zł.

43 W ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - możliwe jest otrzymanie wsparcia dla osób fizycznych w zakresie  doradztwa  Szkoleń  Wsparcia inwestycyjnego  Wsparcia pomostowego na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

44 wkład do spółdzielni socjalnej PFRON W rozwiązaniu wprowadzonym ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku (Dz.U.Nr 115 poz. 791) przewidziano, iż osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na, nie więcej wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

45 Nadto osoba niepełnosprawna może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z usług lub instrumentów określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w postaci: 1. szkoleń; 2. stażu; 3. prac interwencyjnych; 4. przygotowania zawodowego dorosłych; 5. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 tej ustawy 7. finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy tej ustawy 8. dofinansowania do studiów podyplomowych.

46 FINANSOWANIE DOJAZDU Przez okres do 12 miesięcy może być finansowany zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc a nadto uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

47 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program wyrównywania różnic między regionami II. Okres realizacji: Od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku. realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych, b. utworzenie spółdzielni socjalnej planowane jest na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu w obszarze C dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć : 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, oraz w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków podwyższa się do 60%

48 REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY Z PUP Według art. 46 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować; podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego przez PUP bezrobotnego w wysokości określonej w umowie. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

49 Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne  Refundacja może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.  Refundacja dokonywana jest w okresach kwartalnych. Możliwa jest comiesięczna zaliczka Na jednego pracownika stanowi to kwotę w wysokości około 4,5 tys. zł. rocznie, czyli w przypadku spółdzielni kwota refundacji 22 tys. zł. rocznie.

50 Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych W trakcie działalności spółdzielni socjalnej, dochody wydatkowane w roku podatkowym na:  społeczną reintegrację członków spółdzielni,  zawodową reintegrację członków spółdzielni, na zasadach określonych w tej ustawie, w części nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych. art. 17, ust.1, pkt. 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

51 STAŻE W SPÓŁDZIELNI !!! Zgodnie z art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni niepełnosprawni mogą zostać skierowanie do odbycia takiego stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do konkretnego pracodawcy. Rozpoczęcie stażu uzależnione jest od zawarcia umowy określającej program, w tym: 1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; 2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; 3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 5. opiekuna osoby objętej programem stażu. Powyższe rozwiązanie – z uwagi na stosunek pracy łączący spółdzielnię socjalną z odbywającym staż, jak również jego długość, powyższe nie rodzi obowiązku przyznania niepełnosprawnemu statusu członka spółdzielni. W tym miejscu podkreślić należy, iż staż jako jeden z mechanizmów określonych ustawą odbywa się z udziałem Urzędu Pracy na warunkach określonych umową z zakładem pracy, w którym ma być odbywany.

52 KLAUZULE SPOŁECZNE, A WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

53 Klauzule społeczne to instrumenty polityki społecznej, które dają możliwość instytucjom zamawiającym usługi do ustalenia w specyfikacji szczegółowych warunków dotyczących realizacji zamówienia o charakterze społecznym lub środowiskowym. W ramach ustalonej klauzuli społecznej zamawiający może wymagać, aby praca wykonywana była przez konkretne grupy osób np. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zamawiający może wymagać w zamówieniu by było ono realizowane przez osoby bezrobotne, młodocianych w celu przygotowania zawodowego, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu przez nich psychoterapii, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy uchodźców.

54 Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1)zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

55 2)utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach; 3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości czterokrotności najniższej wpłaty określonej w tych przepisach.

56 Art. 36. 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: (…) 9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

57 Art. 22, ust. 2 Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

58 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Formalno - prawne aspekty zakładania spółdzielni socjalnej Gostyń, 21 października 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google