Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura. Rozwój. Olsztyn Perspektywa NGO Olsztyn, 16.03.2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura. Rozwój. Olsztyn Perspektywa NGO Olsztyn, 16.03.2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 Kultura. Rozwój. Olsztyn Perspektywa NGO Olsztyn, 16.03.2015 rok

2 w jaki sposób NGO współtworzą ofertę kulturalną miasta?

3 czy obecnie obowiązujący regulamin konkursów dla organizacji pozarządowych jest skutecznym i efektywnym narzędziem wsparcia działalności kulturalnej NGO w Olsztynie?

4 ZASADY WSPÓŁPRACY MIASTA OLSZTYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO nowelizacja 27.03.2013 rok Rozdział II PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY I JEJ REALIZATORZY 6) Zespoły tematyczne złożone z przedstawicieli organizacji działających w sferze zadań komórki oraz pracowników merytorycznych komórek mogą być tworzone przez Dyrektorów Wydziałów i Jednostek realizujących Roczny Program Współpracy, w celu: monitorowania potrzeb środowiska organizacji pozarządowych w danym obszarze tematycznym; konsultowania planowanych kierunków działań komórki; wymiany informacji o możliwych źródłach wsparcia finansowego dla działań tematycznych; uzgodnienia tematycznych zadań planowanych do zlecenia oraz zadań priorytetowych na potrzeby projektu programu współpracy Miasta w kolejnym roku budżetowym.

5 Komisje konkursowe Skład: urzędnicy/urzędniczki radni/radne przedstawiciele ROPMO Pytania? przygotowanie osób zasiadających w komisji oceny ofert liczba składanych wniosków ………..

6 Terminy ogłoszeń raz do roku termin ogłoszenia konkursu inne możliwości?

7 Konkurs 2015 /2014 rok Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) - 190 000/165 000 Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych - 50 000/46 000 Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych - 200 000/184 730 Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna - 40 000/34 000

8 czy istnieje potrzeba wprowadzania innowacyjnych metod finansowania działalności kulturalnej, np.: -mikrowsparcia, -grantów wieloletnich, -stypendiów artystycznych i animacyjnych?

9 PROJEKT INNOWACYJNY „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” Lider projektu: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Gmina Olsztyn Czas realizacji: 01.12.2012 – 30.06.2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 5: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego

10 Wystandaryzowane zadanie „Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży (w tym również osób niepełnosprawnych: głusi, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo itd.) w obszarze edukacja kulturalna, w co najmniej pięciu dziedzinach (literatura, muzyka, teatr, taniec, sztuki plastyczne) w Olsztynie na przestrzeni pięciu lat”. Zadanie kontraktowane na kilka lat, forma regrantingu

11 Misja to chęć pobudzenia do aktywności kulturalnej młodych ludzi mieszkających w Olsztynie. Projekt ma na celu nie tylko aktywizację dzieci i młodzieży, ale także poprzez zaangażowanie ich w działania, na których im zależy, dążenie do wychowywania obywateli, którzy w dorosłym życiu będą wykazywali się przedsiębiorczością oraz aktywnym udziałem w życiu miasta.

12 Szczegółowe cele zadania: 1.Wspieranie w czasie pięciu lat (finansowe i organizacyjne) małych inicjatyw i indywidualnych działaczy kulturalnych; 2.Zwiększenie intensywności działań kulturotwórczych z naciskiem na dzieci i młodzież w różnych obszarach kultury; 3.Zwiększenie intensywności działań kulturotwórczych w różnych obszarach miasta;

13 4. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości jakie daje współpraca z operatorem oraz ważności małych inicjatyw i ich wpływu na rozwój samych twórców w przyszłości – pokazanie pozytywnych przykładów itd. (Promocja programu wśród mieszkańców Olsztyna); 5. Informowanie mieszkańców Olsztyna o inicjatywach oddolnych wygenerowanych dzięki programowi; 6. Zbudowanie partnerstwa wokół programu, którego celem będzie podejmowanie decyzji o wydatkowaniu mikrodotacji (rada wspierająca – obligatoryjnie Urząd Miasta, partner biznesowy strategiczny – grupa wsparcia).

14 jakie bariery stoją dziś na drodze w rozwoju kulturalnie zorientowanych NGO w Olsztynie?

15 bariery w rozwoju, brak: kontraktów wieloletnich, w tym prowadzenia tzw. ”MIEJSKIEJ INSTYTUCJI KULTURY” przez organizacje pozarządowe wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych – funduszy na ten cel (np. Fundusz Rozwojowy) środków na wkłady własne (np.: w perspektywie nowych funduszy, zewnętrznych) systemu stypendialnego dedykowanego organizacjom, Stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury wniosek, raz do roku do 30 listopada każdego roku termin do złożenia wniosku

16 cd. silna konkurencja identyfikacja priorytetów i zgody na nie uprzywilejowanie instytucji publicznych i firm raz do roku ogłoszenia konkursów aktualizacja bazy danych http://www.olsztyn.eu/kultura/stowarzyszenia.html http://www.olsztyn.eu/kultura/stowarzyszenia.html robienie rzeczy „do szuflady” nie ma oferty dedykowanej dla organizacji zajmujących ON, nie korzystają z oferty kulturalnej, nie tworzą/współtworzą jej


Pobierz ppt "Kultura. Rozwój. Olsztyn Perspektywa NGO Olsztyn, 16.03.2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google