Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO WROCŁAW W RAMACH EFS W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO WROCŁAW W RAMACH EFS W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi."— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO WROCŁAW W RAMACH EFS W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

2 2 Projekty Miasta Wrocław Nazwa zadania Kwota dofinan. ze środków UE (PLN) Całkowity koszt realizacji (PLN) Projekt realizowany w ramach Okres realizacji POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 3 964 636,52 ZPORR Działanie 2.2 listopad 2004- luty 2006 RYNEK PRACY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ, STAN I PERSPEKTYWY 2 604 418,21 ZPORR Działanie 2.1 maj 2005 – październik 2006 WSZECHSTRONNE EDUKOWANIE - EFEKTYWNE POMAGANIE 964 406,901 255 983,90 SPO RZL Działanie 1.5 styczeń 2005 – grudzień 2007 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU UZUPEŁNIENIEM SYSTEMU POMOCY BEZROBOTNYM 2 736 085,473 422 085,81 SPO RZL Działanie 1.5 styczeń 2006 – luty 2008 WANT2LEARN – CHCĘ SIĘ UCZYĆ 4 718 550,00 EQUAL TEMAT A lipiec 2005 – grudzień 2007 SUMA: 14 988 097,1015 965 674,44 977 577,34

3 3 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych” Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

4 4 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci Ostateczni: uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnajalnych zamieszkujący tereny wiejskie, w których nie ma szkoły średniej kończącej się maturą

5 5 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Założenia projektu: zwiększenie dostępu młodzieży wiejskiej do placówek oświatowych o wyższym poziomie edukacyjnym oraz zaciśnięcie współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz promowania pełnego wykształcenia średniego oraz wyższego

6 6 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Problemy związane z realizacją projektów: w początkowej fazie realizacji projektu 2004/05 brak jednoznacznych wytycznych i ich interpretacji na temat: kosztów kwalifikowanych beneficjentów ostatecznych oraz okresu ich kwalifikowalności formy przedkładania załączników do wniosku beneficjenta o płatność komunikatywności pomiędzy instytucjami wdrażającymi projekty

7 7 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Ewaluacja projektu: większa kwota dofinansowania projektu stypendialnego w 2005/06 zwiększona kwota przyznanego stypendium projektu stypendialnego 2005/06 uproszczone procedury wdrażania projektu stypendialnego 2005/06 forma zaliczkowego przekazywania stypendium beneficjentom ostatecznym w projekcie stypendialnym 2005/06

8 8 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych 2004/05 Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych 2005/06 Kwota dofinansowania z EFS 1 360 218,31 PLN2 604 418,21 PLN Kwota przyznanego stypendium 150 PLN225 PLN Liczba beneficjentów ostatecznych 1 0651 042 Forma wypłaty stypendium refundacjazaliczka

9 9 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt „Rynek Pracy aglomeracji wrocławskiej, stan i perspektywy” Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

10 10 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Potencjalni beneficjenci ostateczni: Instytucje monitorujące Rynek Pracy Aglomeracji Wrocławskiej, w tym kreujące oferty edukacyjne i szkoleniowe, np.: Powiatowy Urząd Pracy Aglomeracji Wrocławskiej Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne Uczelnie Wyższe Ośrodki Doradztwa Zawodowego Instytucje Szkoleniowe oraz Rynku Pracy

11 11 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Badane obszary: Potrzeby Kadrowe System Edukacji Mobilność Pracowników

12 12 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Zakładane i osiągnięte rezultaty: monografia z kompleksowymi wynikami badań i analiz rynku pracy aglomeracji wrocławskiej w wersji książkowej oraz w CD przeprowadzenie badań/analiz zorganizowanie spotkań, seminariów, warsztatów w przedmiocie projektu stworzenie bazy danych wydanie artykułów i referatów naukowych utworzenie strony internetowej projektu

13 13 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi ProjektWANT2LEARN – Chcę się uczyć Temat A - Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

14 14 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Temat A – Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich Temat D – Gospodarka społeczna Temat F – Przygotowanie do zmian strukturalnych Temat G – Godzenie życia rodzinnego i zawodowego Temat I – Pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy

15 15 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Budżet EQUAL w podziale na tematy w ramach projektu:

16 16 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci Ostateczni: osoby długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo kobiety, młodzież oraz osoby w wieku przedemerytalnym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. bezrobotni, osoby opuszczające zakłady karne, osoby uzależnione od alkoholu, dzieci z rodzin patologicznych

17 17 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Cel projektu : promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy

18 18 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe osiągnięcia: rozliczenie i zakończenie Działania 1 utworzenie Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju podpisanie Umowy o dofinansowanie Działania 2 rozpoczęto rekrutację beneficjentów ostatecznych, która ma wyłonić grupę docelową (160 osób) – zakończenie rekrutacji październik 2006r

19 19 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym” Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 – „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”

20 20 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Źródła finansowania: Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny Gmina WrocławGmina Wrocław Fundusz PracyFundusz Pracy

21 21 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Rodzaje udzielanego wsparcia: Szkolenia zawodowe: prace remontowo - budowlane pielęgnacja terenów zielonych z małą architekturą zieleni mała poligrafia opieka nad osobą zależną

22 22 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Rodzaje udzielonego wsparcia: Warsztaty grupowe oraz spotkania indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym, w tym: praktyki zawodowe u pracodawców nauka języka obcego – niemiecki lub angielski świadczenia integracyjne możliwość uzyskania porady prawnej jeden ciepły posiłek dziennie

23 23 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Przynależność Beneficjentów Ostatecznych do kategorii społecznych osoby, które opuściły zakłady karne – 1 osoba Bezdomni – 2 osoby uzależnieni od alkoholu i/lub narkotyków poddający się leczeniu – 8 osób osoby samotnie wychowujące dzieci – 9 osób korzystający ze świadczeń systemu pomocy społecznej – 27 osób inne - osoby współuzależnione – 3 osoby

24 24 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt „Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie” Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

25 25 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci Ostateczni: 214 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w tym: 182-osobowa grupa terenowych pracowników socjalnych odpowiedzialnych za bezpośrednią pracę z klientami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 14-osobowa grupa kadry kierowniczej i nadzorującej, odpowiedzialnych za wsparcie, koordynację i kontrolę pracowników 18-osobowa grupa kadry wyspecjalizowanej, odpowiedzialnych za podnoszenie jakości usług pracowników socjalnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów i poradnictwo specjalistyczne na rzecz klientów

26 26 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Formy wsparcia: FORMY SZKOLENIOWE specjalizacje -I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego -II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego (praca z osobami uzależnionymi) szkolenia zewnętrzne -grupowe -indywidualne (specjalistyczne) -merytoryczne (z zakresu pomocy społecznej) -w zakresie umiejętności psychospołecznych FORMY EDUKACYJNE GÓLNODOSTĘPNE superwizja psychologiczna - zewnętrzna -indywidualna -grupowa Forum Wymiany Doświadczeń -jako miejsce wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia pracowników praca w zespołach interdyscyplinarnych -w celu rozwiązywania spraw najtrudniejszych

27 27 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Cel projektu: wzmocnienie efektywności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka pogłębienie, aktualizacja wiedzy, doskonalenie umiejętności zawodowych i interpersonalnych oraz wsparcie psychospołeczne pracowników

28 28 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Zakładane rezultaty projektu: REZULTATY TWARDE 43 zrealizowane szkolenia 205 przeszkolonych pracowników, 36 dyplomów specjalizacji I stopnia 18 dyplomów specjalizacji II stopnia REZULTATY MIĘKKIE wzrost wiedzy wzrost umiejętności metodologicznych, interpersonalnych i komunikacyjnych wzrost motywacji do pracy

29 29 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci ostateczni Ilość osób objętych wsparciem - 710 młodzież poniżej 25 roku życia bezrobotni w okresie do upływu 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia (wg Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami), zarejestrowani w PUP we Wrocławiu przez okres od 0 do 24 m-cy i zameldowanych w powiecie wrocławskim i mieście Wrocław

30 30 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty: działania związane z promocją projektu rekrutacja beneficjentów ostatecznych organizacja biura projektu zatrudnienie personelu do wdrażania projektu zrealizowano 4 edycje szkoleń z zakresu kontraktu socjalnego rozpoczęto realizację 3 indywidualnych szkoleń specjalistycznych zrealizowano formy dobrowolne, wspierające beneficjentów ostatecznych: 20 superwizji indywidualnych, 2 superwizje grupowe zamówienia publiczne związane z wyborem firm szkoleniowych, personelu Biura Projektu

31 31 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Trudności w realizacji projektu: Rozliczenie projektu, budżetu: zbyt szczegółowy budżet wniosku o dofinansowanie projektu niedoprecyzowany sposób przepływu środków finansowych między jednostkami zaangażowanymi w realizację projektu niedoszacowanie wydatków, nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji projektu trudność w rozliczeniu transzy (w prawidłowym i terminowym udokumentowaniu poniesionych wydatków)

32 32 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

33 33 Projekty Miasta Wrocław realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

34 34 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekty Miasta Wrocław realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Nazwa zadania Kwota dofinan. ze środków UE (PLN) Całkowity koszt realizacji (PLN) Projekt realizowany w ramach Okres realizacji BEZROBOCIE - CZAS NA ZMIANY – AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 24 MIESIĘCY 1 795 809,442 244761,80SPO RZL 1.5 a wrzesień 2005 – grudzień 2006 POSTAW NA SIEBIE2 779 800,003 830 508,46 SPO RZL Działanie 1.2 a styczeń 2006- czerwiec 2007 AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ2 649 600,003 593 165,18 SPO RZL Działanie 1.3 styczeń 2006 – czerwiec 2007 LEPSZA PERSPEKTYWA2 624 000,003 558 912,32 SPO RZL Działanie 1.3 maj 2005 – sierpień 2006 PEWNY START 1 824 100,002 513 573,10 SPO RZL Działanie 1.2 a kwiecień 2005 – sierpień 2006 MOJA SZANSA567 000,00768 917,81 SPO RZL Działanie 1.3 maj 2005 – sierpień 2006 SUMA: 12 240 309,4416 509 983,67

35 35 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wartość projektu: 2 244761,80 PLN Kwota dofinansowania: (80%): 1 795 809,44 PLN Projekt „Bezrobocie – Czas na zmiany – Aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy”

36 36 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci Ostateczni Ilość osób objętych wsparciem – 180 (początkowo projekt zakładał 120 osób ale ze względu na duże zainteresowanie został rozszerzony do 180) osoby długotrwale bezrobotne czyli zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu powyżej 24 miesięcy, nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji i zameldowanych we Wrocławiu lub powiecie wrocławskim

37 37 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt zakłada: spotkania z doradcą zawodowym mające na celu wypracowanie Osobistego Planu Działania, warsztaty z zakresu kształtowania otwartych postaw, asertywności, rozbudzania gotowości do zmian i radzenia sobie ze stresem, aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe, szkolenia z obsługi komputera, szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej możliwość zdawania egzaminów międzynarodowych: z języka angielskiego ELSA, biznesowych: EBC*L, komputerowych: EDCL przygotowania zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne, pośrednictwo pracy,

38 38 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty: W projekcie bierze udział 153 Beneficjentów Ostatecznych, z tego: 61 osób wzięło udział w warsztatach aktywizujących, 87 beneficjentów zostało objętych szkoleniami zawodowymi, 33 osoby skorzystały z przygotowania zawodowego w miejscu pracy 3 podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych 35 osób podjęło pracę.

39 39 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty:

40 40 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2a – Perspektywy dla młodzieży, Wsparcie młodzieży na rynku pracy Projekt pt. „Postaw na siebie” Kwota dofinansowania: (72,57 %) - 2 779 800,00 PLN Wartość projektu: 3 830 508,46 PLN

41 41 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt zakłada: doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy szkolenia aktywizujące szkolenia zawodowe możliwość zdawania egzaminów międzynarodowych: z języka angielskiego ELSA organizowanych przez, biznesowych: EBC*L, komputerowych: EDCL staże

42 42 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty: W projekcie bierze udział 436 Beneficjentów Ostatecznych, z tego 103 osoby wzięły udział w szkoleniach aktywizujących, 61 beneficjentów zostało objętych szkoleniami zawodowymi, 302 osoby zostało skierowane na staż 13 osób podjęło pracę.

43 43 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty:

44 44 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt pt. „Aktywność twoją szansą” Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Wartość projektu: 3 593 165,18 PLN Kwota dofinansowania: (73,74%) - 2 649 600,00 PLN

45 45 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci ostateczni ilość osób objętych wsparciem – 500 bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy, powyżej 25 roku życia, zameldowani we Wrocławiu i na terenie powiatu wrocławskiego

46 46 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt zakłada: szkolenia aktywizujące szkolenia zawodowe możliwość zdawania egzaminów międzynarodowych: z języka angielskiego ELSA, biznesowych: EBC*L, komputerowych: EDCL przygotowania zawodowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

47 47 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty: w projekcie bierze udział 354 Beneficjentów Ostatecznych 174 osoby wzięły udział w szkoleniach aktywizujących, 201 Beneficjentów zostało objętych szkoleniami zawodowymi, 28 osób dostało dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, 22 osoby skorzystały z przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 10 osób podjęło pracę.

48 48 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty:

49 49 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wartość projektu: 3 558 912,32 zł Kwota dofinansowania: (73,74%).: 2 624 000,00 zł Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Projekt pt.: „Lepsza perspektywa”

50 50 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci ostateczni Ilość osób objętych wsparciem 450 ( początkowo projekt zakładał 350 osób i miał być realizowany do końca marca 2006 roku, ale ze względu na duże zainteresowanie został rozszerzony do 450 beneficjentów i przedłużony do końca sierpnia 2006 r) bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy, powyżej 25 roku życia, zameldowani we Wrocławiu i na terenie powiatu wrocławskiego posiadających co najmniej średnie wykształcenie

51 51 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt zakłada: szkolenia aktywizujące szkolenia zawodowe możliwość zdawania egzaminów międzynarodowych: z języka angielskiego ELSA, biznesowych: EBC*L, komputerowych: EDCL przygotowania zawodowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

52 52 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi w projekcie bierze udział 432 Beneficjentów Ostatecznych; zostało jeszcze 18 miejsc, 300 osób wzięło udział w szkoleniach aktywizujących, 325 beneficjentów zostało objętych szkoleniami zawodowymi, 35 osób dostało dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, 41 osób przystąpiło do egzaminu ELSA (z zakładanych 80) 19 wzięło udział w przygotowaniu zawodowym 171 osób podjęło pracę. Dotychczasowe rezultaty:

53 53 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty:

54 54 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wartość projektu: 2 513 573,10 PLN Kwota dofinansowania: (72,57 %): 1 824 100,00 PLN Projekt pt.: „PEWNY START” Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2a – Perspektywy dla młodzieży, Wsparcie młodzieży na rynku pracy

55 55 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci ostateczni Ilość osób objętych wsparciem - 490 bezrobotna młodzież do 25 roku życia pozostająca bez pracy przez okres do 24 m-cy oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, które nie ukończyły 27 roku życia.

56 56 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt zakłada: szkolenia aktywizujące szkolenia zawodowe możliwość zdawania egzaminów międzynarodowych: z języka angielskiego ELSA, biznesowych: EBC*L, komputerowych: EDCL staże przygotowanie zawodowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

57 57 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Ilość osób jaka bierze udział w programie - 490 290 zostało objętych stażami. 24 osoby odbyły przygotowanie zawodowe. 249 osób zostało objętych szkoleniami aktywizacyjnymi oraz szkoleniami zawodowymi. 12 osób otrzymało dotacje 204 osób podjęło prace Dotychczasowe rezultaty:

58 58 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty:

59 59 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt “Moja szansa” Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Wartość projektu: 768 917,81 zł Kwota dofinansowania: (73,74%): 567 000 zł

60 60 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Beneficjenci ostateczni Ilość osób objętych wsparciem – 220 bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy, powyżej 25 roku życia, zameldowani we Wrocławiu i na terenie powiatu wrocławskiego posiadających wykształcenie podstawowe i zawodowe

61 61 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekt zakłada: szkolenia aktywizujące szkolenia zawodowe możliwość zdawania egzaminów międzynarodowych: z języka angielskiego ELSA, biznesowych: EBC*L, komputerowych: EDCL przygotowanie zawodowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

62 62 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dotychczasowe rezultaty: Ilość osób jaka bierze udział w programie - 220 170 osób odbyło szkolenia zawodowe aktywizujące 115 beneficjentów zostało objętych szkoleniami zawodowymi, 10 osób dostało dotacje na założenie własnej dzałalności gospodarczej, 5 osób przystąpiło do egzaminu ELSA 2 osoby odbyły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 82 osoby podjęły pracę

63 63 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Program Socrates – Comeniuis kwota dofinansowania ogółem: 286 153,15 PLN

64 64 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Tytuł projektuźródło współfinansowaniadata decyzji o dofinansowaniu lub podpisania umowy o dofin Wartość całkowita projektu (z ostatniego podpisanego dokumentu) Kwota dofinansowania z UE (z ostatniego podpisanego dokumentu) Od kultury narodowej ku integracji europejskiej - G 16 Socrates - Comenius14.11.200526 460,0021 168,00 Dziko rosnące rośliny w Europie - LO VII Socrates - Comenius14.11.200524 192,0019 353,60 Reading is fun - SP 76Socrates - Comenius14.11.200511 424,009 139,20 Smaki kultury w kalendarzu narodów Europy - ZSZ 5 Socrates - Comenius14.11.200518 429,6014 743,68 Migracja w Europie - G2Socrates - Comenius14.11.200517 640,0014 112,00 Wspólne życie w Europie na przykładzie historii - ZSO 3 Socrates - Comenius14.11.200514 616,0011 692,80 Dziedzictwo w naszych krajach - SP 63 Socrates - Comenius14.11.200525 452,0020 361,60 Wychowanie młodzych ludzi w kierunku demokratycznego obywatela - G22 Socrates - Comenius14.11.200526 565,0021 252,00 Od Europy do Oceanu Indyjskiego - SP 113 Socrates - Comenius14.11.200519 194,0015 355,20 Pamietnik pokoleń - życie codzienne po obu stronach "Żelaznej kurtyny" - ZS 6 Socrates - Comenius14.11.200514 952,0011 961,60 Tajemnicze i dziwne miejsca w moim regionie - G24 Socrates - Comenius14.11.200518 043,2014 434,56 Nauka przez zabawę - G18Socrates - Comenius14.11.200517 808,0014 246,40 Słońce, wiatr, woda - SP 80Socrates - Comenius14.11.200517 598,0014 078,40 Our culture @our Europa -SP 91Socrates - Comenius14.11.200521 336,0017 068,80 Migracja w Europie - LO IVSocrates - Comenius14.11.200511 676,009 340,80 Mein Nachbar - G12Socrates - Comenius14.11.200517 682,0014 145,60

65 65 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO WROCŁAW W RAMACH EFS W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google