Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotyczące wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotyczące wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru
Seminarium dotyczące wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura konkursowa Gdańsk, 14 maja 2014 r.

2 Specyfika podejścia pomorskiego
Zasada inteligentnej specjalizacji uwzględniona w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego jako kluczowa w budowie konkurencyjnego regionu Ukierunkowanie tematyczne i preferencje dla IS w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności” (w tym: przejęcie roli Regionalnej Strategii Innowacji) Przeniesienie preferencji dla IS do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Proces oddolny angażujący partnerów i interesariuszy regionalnych, z nastawieniem na potrzeby przedsiębiorców! (procedura konkursowa) Podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza z partnerstwami reprezentującymi specjalizacje wybrane w konkursie (korzystanie z preferencji w RPO WP oraz wsparcie w konkursach krajowych)

3 Dotychczasowe efekty działań w regionie
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu – analiza konwergencji technologicznej i funkcjonalnej (podsumowanie dot. badań i analiz) Zweryfikowanie pomorskiego potencjału B+R pod kątem jego wykorzystania na rzecz branż o największym potencjale rozwoju i IS Spotkania grup inicjatywnych, dotychczas wyłoniły się grupy skupione wokół tematyki: Gospodarcze wykorzystanie zasobów morza (m.in. technika morska i transport wodny/ drony, technologie off-shore, konstrukcje morskie, wydobycie np. na potrzeby produkcji kosmetyków) Budownictwo energetyczne (m.in. obiekty rewitalizowane, OZE, utylizacja odpadów i ścieków, klimatyzacja-wentylacja) Choroby cywilizacyjne (m.in. biotechnologia, diagnostyka i leczenie, turystyka medyczna, kosmetyka, farmaceutyka) Smart LAB city (technologie i narzędzia ICT na rzecz rozwoju miast) 3

4 Współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym
Od 2012 r. województwo pomorskie uczestniczy w pracach Europejskiej Platformy Inteligentnych Specjalizacji (bieżąca weryfikacja działań oraz wymiana doświadczeń) Udział w pracach Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji działającego przy Konwencie Marszałków (lobbing na rzecz działań regionalnych) Udział w spotkaniach organizowanych przez MG, MIR, MNiSW przy współudziale KE oraz Banku Światowego (zapewnienie spójności z politykami krajowymi/ uwzględnienie specyfiki regionalnej) Negocjacje z NCBR w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy (zwiększenie szans projektów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza do finansowania krajowego!)

5 Dlaczego wybieramy inteligentne specjalizacje Pomorza?
Wypełnienie zobowiązań samorządu wynikających z dokumentów strategicznych takich jak m.in.: SRWP 2020, RPS PPK Wypełnienie warunku ex ante stawianego przez KE w dostępie do środków finansowych w perspektywie finansowej Ukierunkowanie finansowania na dziedziny mogące stanowić najlepszą inwestycje i w przyszłości znacząco przyczynić się do podniesienia konkurencyjności regionu, w tym w skali międzynarodowej (podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza) Założenie powtarzalności procedury co 2 lata (elastyczność na zmiany) Budowanie zaufania i dobrego klimatu do współpracy!

6 Harmonogram konkursu na inteligentne specjalizacje Pomorza
Ogłoszenie konkursu 14 maja Zakończenie I etapu konkursu 31 lipca Ocena Komisji Konkursowej do k. sierpnia Spotkania Komisji Konkursowej z partnerstwami na rzecz IS oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji 1 poł. września Rozpoczęcie II etapu konkursu II poł. września Zakończenie II etapu konkursu k. listopada Ocena Komisji Konkursowej i przedstawienie rekomendacji odnośnie wyboru IS Pomorza dla Zarządu Województwa Pomorskiego do k. grudnia Wybór IS Pomorza przez ZWP oraz podjęcie negocjacji z wybranymi partnerstwami reprezentującymi specjalizacje I kw. 2015r. Podpisanie Partnerstw na rzecz IS Pomorza marzec 2015r.

7 Kryteria oceny w konkursie na IS Pomorza
Wyzwania, trendy, potencjalny rynek Potencjał gospodarczy i technologiczny Benchmarking (krajowy i międzynarodowy) Strategia i plan działań (w tym program badawczo-rozwojowy i przedsięwzięcia kluczowe) Dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji 7

8 1. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek
Miejsce specjalizacji w obecnych trendach (społecznych, gospodarczych, technologicznych, kulturowych) Kontekst i uwarunkowania rozwoju danej dziedziny proponowanej w ramach specjalizacji Na jakie wyzwania i potrzeby rynkowe odpowiada dana specjalizacja? W jakich obszarach znajdą zastosowanie produkty, usługi w dziedzinie będącej przedmiotem danej specjalizacji? Jaki jest potencjał wzrostu rynku, poszczególnych jego segmentów w dziedzinie danej specjalizacji? Czy i w jakie priorytety polityki (regionalnej, krajowej, europejskiej) wpisuje się dana specjalizacja?

9 2. Potencjał gospodarczy i technologiczny
Obecny potencjał specjalizacji  Potencjał gospodarczy  Potencjał technologiczny/naukowy Kluczowe zasoby/infrastruktura B+R+I Przyszły potencjał specjalizacji (prognoza) Potencjał IS w przyszłości Charakterystyka kluczowych dla IS rynków i potencjalny udział w nim danej specjalizacji Uwzględnia całość obszaru a nie tylko potencjał parterów

10 3. Benchmarking (krajowy i międzynarodowy)
Unikalność: Jakie są wyróżniki danej specjalizacji pomorskiej na tle innych regionów i krajów? Co stanowi o przewadze lokalizacji na Pomorzu dla danego rodzaju działalności?  Potencjał gospodarczy i technologiczny na tle kraju, Europy i świata Identyfikacja i określenie specjalizacji w stosunku do innych ośrodków/lokalizacji (w kraju, Europie i świecie) będących konkurencją dla danej specjalizacji, w których koncentruje/rozwija się podobny rodzaj działalności

11 4. Strategia i plan działań
Kluczowe cele rozwojowe partnerstwa/ obszaru IS Główne obszary współpracy/ działań/ oczekiwanego wsparcia publicznego Proponowane kluczowe/ horyzontalne projekty IS w zakresie prac B+R, edukacji, infrastruktury badawczej, wsparcia ekspansji zagranicznej Program badawczy wraz z szacunkowym budżetem i skalą prywatnego współfinansowania (przykładowe projekty badawcze/ fiszki projektowe) Potencjał i skala "zmobilizowanego" kapitału z innych źródeł (prywatnych, publicznych krajowych i międzynarodowych)

12 5. Dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji
Potencjał partnerów zgłaszających IS Kluczowe przedsięwzięcia (inwestycje) rozwojowe w obszarze/ dziedzinie specjalizacji obecnie realizowane lub zrealizowane w okresie ostatnich kilku lat Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy (realizacji przedsięwzięć) partnerów zaangażowanych w IS Zdolność instytucjonalna/finansowa do realizacji kluczowych przedsięwzięć

13 Zasady oceny aplikacji
Dwuetapowa procedura oceny! Każdą aplikację ocenia min. 3 członków Komisji Konkursowej W każdym „obszarze oceny” ekspert przyznaje od 0 do 25 pkt. (w sumie 125 pkt.) Każda z aplikacji aby uzyskać status IS musi uzyskać minimum 10 pkt. w każdym „obszarze oceny” Komisja Konkursowa rekomenduje partnerstwa do wyboru na IS Pomorza Ostateczną decyzję o wyborze IS oraz podjęciu negocjacji w celu podpisania Porozumień na rzecz IS Pomorza podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego

14 Kontakt: IS@pomorskie.eu
Dziękuję za uwagę Kontakt:


Pobierz ppt "Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotyczące wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google