Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotycz ą ce wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotycz ą ce wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotycz ą ce wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura konkursowa Gda ń sk, 14 maja 2014 r.

2 Zasada inteligentnej specjalizacji uwzgl ę dniona w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 jako kluczowa w budowie konkurencyjnego regionu Ukierunkowanie tematyczne i preferencje dla IS w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności” (w tym: przej ę cie roli Regionalnej Strategii Innowacji) Przeniesienie preferencji dla IS do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 Proces oddolny anga ż uj ą cy partnerów i interesariuszy regionalnych, z nastawieniem na potrzeby przedsiębiorców! (procedura konkursowa) Podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza z partnerstwami reprezentuj ą cymi specjalizacje wybrane w konkursie (korzystanie z preferencji w RPO WP oraz wsparcie w konkursach krajowych) Specyfika podej ś cia pomorskiego

3 Dotychczasowe efekty działa ń w regionie Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu – analiza konwergencji technologicznej i funkcjonalnej (podsumowanie dot. b ada ń i analiz) Zweryfikowanie pomorskiego potencjału B+R pod k ą tem jego wykorzystania na rzecz bran ż o najwi ę kszym potencjale rozwoju i IS Spotkania grup inicjatywnych, dotychczas wyłoniły si ę grupy skupione wokół tematyki: Gospodarcze wykorzystanie zasobów morza (m.in. technika morska i transport wodny/ drony, technologie off-shore, konstrukcje morskie, wydobycie np. na potrzeby produkcji kosmetyków) Budownictwo energetyczne (m.in. obiekty rewitalizowane, OZE, utylizacja odpadów i ś cieków, klimatyzacja-wentylacja) Choroby cywilizacyjne (m.in. biotechnologia, diagnostyka i leczenie, turystyka medyczna, kosmetyka, farmaceutyka) Smart LAB city (technologie i narz ę dzia ICT na rzecz rozwoju miast)

4 Od 2012 r. województwo pomorskie uczestniczy w pracach Europejskiej Platformy Inteligentnych Specjalizacji (bie żą ca weryfikacja działa ń oraz wymiana do ś wiadcze ń ) Udział w pracach Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji działaj ą cego przy Konwencie Marszałków (lobbing na rzecz działa ń regionalnych) Udział w spotkaniach organizowanych przez MG, MIR, MNiSW przy współudziale KE oraz Banku Ś wiatowego (zapewnienie spójno ś ci z politykami krajowymi/ uwzgl ę dnienie specyfiki regionalnej) Negocjacje z NCBR w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy (zwi ę kszenie szans projektów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza do finansowania krajowego!) Współpraca na szczeblu krajowym i mi ę dzynarodowym

5 Dlaczego wybieramy inteligentne specjalizacje Pomorza? Wypełnienie zobowi ą za ń samorz ą du wynikaj ą cych z dokumentów strategicznych takich jak m.in.: SRWP 2020, RPS PPK Wypełnienie warunku ex ante stawianego przez KE w dost ę pie do ś rodków finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 Ukierunkowanie finansowania na dziedziny mog ą ce stanowi ć najlepsz ą inwestycje i w przyszło ś ci znacz ą co przyczyni ć si ę do podniesienia konkurencyjno ś ci regionu, w tym w skali międzynarodowej (podpisanie Porozumie ń na rzecz IS Pomorza) Zało ż enie powtarzalno ś ci procedury co 2 lata (elastyczno ść na zmiany) Budowanie zaufania i dobrego klimatu do współpracy!

6 Harmonogram konkursu na inteligentne specjalizacje Pomorza Ogłoszenie konkursu14 maja Zakończenie I etapu konkursu31 lipca Ocena Komisji Konkursowejdo k. sierpnia Spotkania Komisji Konkursowej z partnerstwami na rzecz IS oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji 1 poł. wrze ś nia Rozpocz ę cie II etapu konkursuII poł. wrze ś nia Zako ń czenie II etapu konkursuk. listopada Ocena Komisji Konkursowej i przedstawienie rekomendacji odnośnie wyboru IS Pomorza dla Zarz ą du Województwa Pomorskiego do k. grudnia Wybór IS Pomorza przez ZWP oraz podj ę cie negocjacji z wybranymi partnerstwami reprezentującymi specjalizacje I kw. 2015r. Podpisanie Partnerstw na rzecz IS Pomorzamarzec 2015r.

7 Kryteria oceny w konkursie na IS Pomorza 1.Wyzwania, trendy, potencjalny rynek 2.Potencjał gospodarczy i technologiczny 3.Benchmarking (krajowy i międzynarodowy) 4.Strategia i plan działań (w tym program badawczo- rozwojowy i przedsięwzięcia kluczowe) 5.Dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji

8 1. Wyzwania, trendy, potencjalny rynek Miejsce specjalizacji w obecnych trendach (społecznych, gospodarczych, technologicznych, kulturowych) Kontekst i uwarunkowania rozwoju danej dziedziny proponowanej w ramach specjalizacji Na jakie wyzwania i potrzeby rynkowe odpowiada dana specjalizacja? W jakich obszarach znajdą zastosowanie produkty, usługi w dziedzinie będącej przedmiotem danej specjalizacji? Jaki jest potencjał wzrostu rynku, poszczególnych jego segmentów w dziedzinie danej specjalizacji? Czy i w jakie priorytety polityki (regionalnej, krajowej, europejskiej) wpisuje się dana specjalizacja?

9 2. Potencjał gospodarczy i technologiczny Obecny potencjał specjalizacji –Potencjał gospodarczy –Potencjał technologiczny/naukowy –Kluczowe zasoby/infrastruktura B+R+I Przyszły potencjał specjalizacji (prognoza) –Potencjał IS w przyszłości –Charakterystyka kluczowych dla IS rynków i potencjalny udział w nim danej specjalizacji Uwzględnia całość obszaru a nie tylko potencjał parterów

10 3. Benchmarking (krajowy i międzynarodowy) Unikalność: Jakie są wyróżniki danej specjalizacji pomorskiej na tle innych regionów i krajów? Co stanowi o przewadze lokalizacji na Pomorzu dla danego rodzaju działalności? Potencjał gospodarczy i technologiczny na tle kraju, Europy i świata Identyfikacja i określenie specjalizacji w stosunku do innych ośrodków/lokalizacji (w kraju, Europie i świecie) będących konkurencją dla danej specjalizacji, w których koncentruje/rozwija się podobny rodzaj działalności

11 4. Strategia i plan działań Kluczowe cele rozwojowe partnerstwa/ obszaru IS Główne obszary współpracy/ działań/ oczekiwanego wsparcia publicznego Proponowane kluczowe/ horyzontalne projekty IS w zakresie prac B+R, edukacji, infrastruktury badawczej, wsparcia ekspansji zagranicznej Program badawczy wraz z szacunkowym budżetem i skalą prywatnego współfinansowania (przykładowe projekty badawcze/ fiszki projektowe) Potencjał i skala "zmobilizowanego" kapitału z innych źródeł (prywatnych, publicznych krajowych i międzynarodowych)

12 5. Dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji Potencjał partnerów zgłaszających IS Kluczowe przedsięwzięcia (inwestycje) rozwojowe w obszarze/ dziedzinie specjalizacji obecnie realizowane lub zrealizowane w okresie ostatnich kilku lat Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy (realizacji przedsięwzięć) partnerów zaangażowanych w IS Zdolność instytucjonalna/finansowa do realizacji kluczowych przedsięwzięć

13 Zasady oceny aplikacji Dwuetapowa procedura oceny! Każdą aplikację ocenia min. 3 członków Komisji Konkursowej W każdym „obszarze oceny” ekspert przyznaje od 0 do 25 pkt. (w sumie 125 pkt.) Każda z aplikacji aby uzyskać status IS musi uzyskać minimum 10 pkt. w każdym „obszarze oceny” Komisja Konkursowa rekomenduje partnerstwa do wyboru na IS Pomorza Ostateczną decyzję o wyborze IS oraz podjęciu negocjacji w celu podpisania Porozumień na rzecz IS Pomorza podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego

14 Dzi ę kuj ę za uwag ę www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu Kontakt: IS@pomorskie.eu IS@pomorskie.eu


Pobierz ppt "Konkurs na Inteligentne Specjalizacje Pomorza kryteria oraz procedura wyboru Seminarium dotycz ą ce wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza – procedura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google