Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

“Biznes i Bioróżnorodność”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "“Biznes i Bioróżnorodność”"— Zapis prezentacji:

1 “Biznes i Bioróżnorodność”
Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska Platforma “Biznes i Bioróżnorodność”

2 Plan prezentacji Unijna polityka bioróżnorodności Unijna Inicjatywa “Biznes i Bioróżnorodność” Platforma

3 Bioróżnorodność: dlaczego jest ważna?
Moralny obowiązek: ochronić bogactwo życia na Ziemi Wartość środowiskowa: zdrowe ekosystemy odgrywają główną rolę w zachowaniu równowagi ekologicznej – np. w przystosowaniu do zmian klimatycznych Imperatyw ekonomiczny: dobra i usługi ekosystemowe dostarczają korzyści ekonomicznych (bezpośrednich I pośrednich) Utrata bioróżnorodności w Unii Europejskiej Europa najbardziej ze wszystkich kontynentów odczuwa skutki fragmentacji środowiska powodowanej działalnością ludzką (MEA, 2001) Straciliśmy 50% mokradeł i terenów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej 40% gatunków ptaków w Europie nie jest we właściwym stanie ochrony « 50% gatunków i 80% siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty ma niekorzysty stan zachowania » EU Health Check 2009 3

4 Strategia Ochrony Bioróżnorodności – Plan Działań
Zobowiązanie szefów państw i rządów EU w 2001 “zatrzymać utratę bioróżnorodności w UE do 2010 roku” Komunikat Komisji Europejskiej w 2006 pn. “Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości: Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka” Plan Działań na rzecz różnorodności biologicznej miał wspomóc osiągnięcie celu na rok 2010 W 2008 ocena Planu pokazuje, że cel nie zostanie osiągnięty a analiza danych z raportu na podst. art. 17 Dyrektywy Siedliskowej pokazuje, że jedynie 17% siedlisk i gatunków w oparciu o nią chronionych jest we właściwym stanie (lipiec 2009). Podstawa polityki na rzecz bioróżnorodności UE: Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa, ustanawiające europejską sieć obszarów chronionych Natura 2000

5 Nowa Strategia Ochrony Bioróżnorodności UE
2010 – Międzynarodowy Dzień Ochrony Bioróżnorodności – czas na sformułowanie nowego celu – zarówno na poziomie globalnym jak i UE (żaden z nich nie został osiągnięty). Komisja Europejska zaproponowała Warianty wizji i celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2010 r. (styczeń 2010). Prezydencja hiszpańska uwzględniła wizję i najbardziej ambitny wariant celu w konkluzjach, które to zostały uzgodnione przez Radę ds. Środowiska (15 marca) i zatwierdzone przez Radę Europejską (26 marca). Rada wezwała Komisję do opracowania Strategii Bioróżnorodności do końca 2010 roku, wspomagającej osiągnięcie nowego celu do roku 2020.

6 Co dalej ? Nowy cel UE na rzecz bioróżnorodności: “Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. i ich możliwie jak największa restytucja oraz zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie” wymaga zaangażowania wszystkich grup interesu. TEEB D3 – specjalna wersja dla biznesu opracowania dot. ekonomiki ekosystemów i różnorodności biologicznej (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) zaprezentowana zostanie podczas Symposium na temat biznesu i bioróżnorodności (Londyn, lipiec 2010). Komisja prowadzi konsultacje społeczne, aby poznać stanowiska i opinie kluczowych grup interesu w kwestii nadania kształtu nowej startegii (Green Week w Brukseli + 8 tygodni letnich konsultacji). Specjalny mechanizm dla biznesu jako jednej z kluczowych grup interesu (Platforma

7 Dlaczego zaangażowanie sektorów gospodarczych jest ważne
Dlaczego zaangażowanie sektorów gospodarczych jest ważne ? Kto na tym skorzysta? BIORÓŻNORODNOŚĆ Przedsiębiorstwa zmniejszają negatywny wpływ na bioróżnorodność i włączają się w ochronę przyrodniczego dziedzictwa Europy BIZNES Bioróżnorodność stwarza biznesowi możliwości gospodarcze (np. tworzenie lokalnych lub wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usługowych)

8 Unijna Inicjatywa “Biznes i Bioróżnorodność”
Budowanie partnerstwa z biznesem było wspomniane w Komunikacie Komisji nt. bioróżnorodności z 2006 r. «Deklaracja z Lizbony» - wynik konferencji dot. Biznesu i bioróżnorodności, zorganizowanej przez Prezydencję Portugalską UE – wzywała do utworzenia platformy współpracy z różnymi sektorami (listopad 2007); Działanie w ramach Wspólnotowego Planu Działania na rzecz różnorodności biol. (BAP 2006); odniesienie w Śródokresowej ocenie wykonania BAP (2008) - rozwinąć partnerstwo z biznesem; «Przesłanie z Aten» (konferencja „Ochrona bioróżnorodności po roku 2010”, kwiecień 2009) – zaangażowanie biznesu w kształtowanie wspólnotowej polityki bioróżnorodności jest kluczowe.

9 Platforma Biznes i Bioróżnorodność (B@B)
Inauguracja Platformy – “Green Week” (2 czerwca 2010) Główne działania: 1. Platforma internetowa jako narzędzie na stronie EUROPA Dobre praktyki, przewodniki, kryteria, FAQ itd.) Zasoby: dla poszczególnych sektorów 2. Nowości (News Alert): e dla zainteresowanych 3. Sektorowe warsztaty i przewodniki z najlepszymi praktykami oraz metody ewaluacji (bench-marking) 4. Sektorowe plany pracy na 3 lata 5. Nagrody (sektorowe i za całokształt) 9

10 Priorytetowe sektory na 2010
Leśnictwo Rolnictwo Sektor finansowy Przemysł spożywczy Przemysł wydobywczy Przemysł turystyczny

11 Platforma Biznes i Bioróżnorodność - jak biznes może się włączyć
Zarejestrować się na liście Platformy Wziąć udział w warsztacie sektorowym Włączyć się w tworzenie sektorowego planu pracy i przewodnika. Pomóc w identyfikowaniu wskaźników, metod monitoringu i oceny oddziaływania na bioróżnorodność. Dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami na rzecz bioróżnorodności – w ramach Platformy i przyszlego programu przyznawania nagród.

12 DG ENV, Biodiversity Unit
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska zaprasza biznes do współpracy w zakresie ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych Dołącz! Więcej informacji, w tym Zaproszenie do Platformy na: Dziękuję za uwagę! DG ENV, Biodiversity Unit 12


Pobierz ppt "“Biznes i Bioróżnorodność”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google