Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Sposoby ochrony przyrody Urszula Grygier Beata Jancarz-Łanczkowska

3 Ochrona przyrody 3 zajmuje się zachowaniem, właściwym wykorzystaniem i odnawianiem zasobów przyrody. Głównym celem ochrony przyrody jest ochrona różnorodności biologicznej.

4 Rodzaje ochrony elementów przyrody 4 Ochrona elementów przyrody Ochrona indywidualna Ochrona gatunkowa Ochrona obszarowa

5 Ochrona indywidualna 5 Ochrona indywidualna Ochrona indywidualna – to najstarsza forma ochrony przyrody, obejmuje pojedyncze osobniki danego gatunku, obiekty przyrody nieożywionej, małe obszary ekosystemów.

6 Ochrona gatunkowa 6 Ochrona gatunkowa Ochrona gatunkowa – to ochrona, której podlegają wszystkie osobniki danego gatunku. Zazwyczaj obejmuje się nią gatunki wymierające lub narażone na wymieranie.

7 Ochrona obszarowa 7 Ochrona obszarowa Ochrona obszarowa – obejmuje określony teren wraz ze wszystkimi znajdującymi się tam organizmami oraz przyrodą nieożywioną. Ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych.

8 Klasyfikacja sposobów ochrony przyrody 8 Ochrona elementów przyrody Bierna Zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie Czynna Działania prowadzące do przywrócenia lub zachowania pożądanej liczebności konkretnego gatunku lub zachowania całego ekosystemu

9 Klasyfikacja sposobów ochrony przyrody 9 Ochrona elementów przyrody Ścisła Na obszarach objętych tą ochroną niedozwolona jakakolwiek ingerencja człowieka Częściowa Na obszarach objętych tą ochroną dopuszcza się pewne formy ingerencji człowieka np. turystykę

10 Klasyfikacja sposobów ochrony przyrody 10 Ochrona elementów przyrody In situ Działania w naturalnym miejscu występowania gatunku objętego ochroną Ex situ Działania poza naturalnym miejscem występowania gatunku np. w ogrodach zoologicznych i botanicznych

11 Polska Czerwona Księga Roślin i Zwierząt 11 Polska Czerwona Księga Roślin i Polska Czerwona Księga Zwierząt to rejestry wymarłych i ginących gatunków wraz z opisem i rozmieszczeniem.

12 Polska Czerwona Księga Roślin i Zwierząt 12 Kategorie zagrożenia gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: EX - gatunki wymarłe (2 gatunki) EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (kręgowce - 14 gatunków, bezkręgowce - 22 gatunki) CR - gatunki skrajnie zagrożone (kręgowce - 22 gatunki, bezkręgowce - 67 gatunki) EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (kręgowce - 23 gatunki, bezkręgowce - 80 gatunków) VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (kręgowce - 15 gatunków, bezkręgowce - 54 gatunki) NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (kręgowce - 30 gatunków, bezkręgowce -14 gatunków) LC - gatunki na razie niezagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi (kręgowce - 23 gatunki, bezkręgowce - 0)

13 Gatunki wymarłe 13 Spośród Polskich gatunków zwierząt kręgowych 2 gatunki uznaje się za wymarłe. TUR TARPAN

14 Parki narodowe 14 Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Źródło http://krakow.rdos.gov.plhttp://krakow.rdos.gov.pl

15 Rezerwaty przyrody 15 Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie obszaru za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Źródło http://krakow.rdos.gov.plhttp://krakow.rdos.gov.pl

16 Parki krajobrazowe 16 Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Źródło http://krakow.rdos.gov.plhttp://krakow.rdos.gov.pl

17 Obszary chronionego krajobrazu 17 Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Źródło http://krakow.rdos.gov.plhttp://krakow.rdos.gov.pl

18 Obszary NATURA 2000 18 Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Źródło http://krakow.rdos.g ov.plhttp://krakow.rdos.g ov.pl

19 Pomniki przyrody 19 Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Źródło http://krakow.rdos.gov.plhttp://krakow.rdos.gov.pl

20


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google