Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 Sposoby ochrony przyrody Urszula Grygier Beata Jancarz-Łanczkowska

3 Głównym celem ochrony przyrody
Ochrona przyrody Ochrona przyrody zajmuje się zachowaniem, właściwym wykorzystaniem i odnawianiem zasobów przyrody. Głównym celem ochrony przyrody jest ochrona różnorodności biologicznej. 3

4 Rodzaje ochrony elementów przyrody
4

5 małe obszary ekosystemów.
Ochrona indywidualna Ochrona indywidualna – to najstarsza forma ochrony przyrody, obejmuje pojedyncze osobniki danego gatunku, obiekty przyrody nieożywionej, małe obszary ekosystemów. 5

6 Ochrona gatunkowa Ochrona gatunkowa – to ochrona, której podlegają wszystkie osobniki danego gatunku. Zazwyczaj obejmuje się nią gatunki wymierające lub narażone na wymieranie. 6

7 Ochrona obszarowa Ochrona obszarowa – obejmuje określony teren wraz ze wszystkimi znajdującymi się tam organizmami oraz przyrodą nieożywioną. Ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych. 7

8 Klasyfikacja sposobów ochrony przyrody
8

9 Klasyfikacja sposobów ochrony przyrody
9

10 Klasyfikacja sposobów ochrony przyrody
10

11 Polska Czerwona Księga Roślin i Zwierząt
Polska Czerwona Księga Roślin i Polska Czerwona Księga Zwierząt to rejestry wymarłych i ginących gatunków wraz z opisem i rozmieszczeniem.

12 Polska Czerwona Księga Roślin i Zwierząt
Kategorie zagrożenia gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: EX - gatunki wymarłe (2 gatunki) EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (kręgowce - 14 gatunków, bezkręgowce - 22 gatunki) CR - gatunki skrajnie zagrożone (kręgowce - 22 gatunki, bezkręgowce - 67 gatunki) EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (kręgowce - 23 gatunki, bezkręgowce - 80 gatunków) VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (kręgowce - 15 gatunków, bezkręgowce - 54 gatunki) NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (kręgowce - 30 gatunków, bezkręgowce -14 gatunków) LC - gatunki na razie niezagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi (kręgowce - 23 gatunki, bezkręgowce - 0) 12

13 Gatunki wymarłe Spośród Polskich gatunków zwierząt kręgowych 2 gatunki uznaje się za wymarłe. TARPAN TUR 13

14 Parki narodowe Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Źródło 14

15 Rezerwaty przyrody Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie obszaru za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Źródło 15

16 Parki krajobrazowe Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Źródło 16

17 Obszary chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Źródło 17

18 Obszary NATURA 2000 Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Źródło 18

19 Pomniki przyrody Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Źródło 19

20


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google